CENTRAS - 2014 (puslapis 10)

Mirties Pranešimai: 2014

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-03-27 (M)
  2014-04-08 (A)

KAZIMIERA VAIŠVILIENĖ POŠKUTĖ.


A † A KAZIMIERA VAIŠVILIENĖ POŠKUTĖ Mirė 2014 m. kovo 27 d., sulaukusi 94 m. Gimė 1919 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvoje. Gyveno St. Petersburg, FL. Nuliūdę liko: duktė Lucy Barnish, gyvenanti Lincolnshire, IL; duktė Mary Nowick, gyvenanti St. Petersburg, FL; anūkai Nika, Erika, Jamie, Danette, Cynthis, Daniel, Natalie ir Vanessa; pro­anūkai: Gwen, Brady, Rex, Eric, Stephanie, Sabrina, Sierra ir Breasha; propro­anūkai Lanceton ir Blayton. A. a. Kazimiera buvo žmona a. a. Eugenijaus. Priklausė Amerikos Lietuvių klubui, Floridoje. Laidotuvės bus penktadienį, balandžio 4 d., 12 val. popiet, Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-03-27 (M)
  2014-03-30 (A)

JANINA BAJORŪNAITĖ BINDERIENĖ.


A † A JANINA BAJORŪNAITĖ BINDERIENĖ, mūsų mylima mama, močiutė ir promočiutė mirė 2014 m. kovo 27 d. St. Pete Beach, Florida. Janina gimė 1923 m. liepos 1 d. Žilainiuose, Panevėžio apskrityje. Lankė Panevėžio mergaičių gimnaziją, vėliau studijavo akušeriją Kaune. Po karo gyveno Vokietijoje ir 1949 m. atvyko į Čikagą. Po vyro Napoleono Binderio miries, 1975 m. persikėlė į St. Pete Beach, Florida. Vasaras praleisdavo lankydama gimines Lietuvoje, arba su artimaisiais Wilmette, Illinois. Janina labai mylėjo ir buvo pasišventusi savo šeimai, vertino draugus. Ji buvo šilta, optimistiška, pasaulį mylinti asmenybė, kuri dosniai dovanojo džiaugsmą aplinkiniams. Nors paskuti niais savo gyvenimo metais jai susilpnėjo rega, tačiau ji dalinosi savo ryškiais prisiminimais, šiltais jausmais, ji mokėjo matyti širdimi. Giliame liūdesyje liko: duktė Nijolė Daugirdienė su vyru Tomu, anūkai Andrea, Kristoforas, Kristina su vyru Nicholas Bagley, proanūkai Celia ir Sebastian; taip pat duktė Anelė su vyru Victor Semke, anūkė Vicki su vyru Kirk Schlupp, proanūkai Ralphie ir Alex. Kovo 30 d. Šv. Pranciškaus koplyčioje St. Pete Beach buvo aukojamos šv. Mišios už Janiną. Gegužės 10 d. vyks privačios apeigos prisiminti mūsų brangiausią Janiną. Jos pelenai bus palaidoti šalia vyro Napoleono Tautinėse kapinėse ir dalis bus išbarstyta Lietuvoje. Mes liūdime ir jaučiame netektį, tačiau stengiamės džiaugtis mielais ir gražiais prisiminimais, nes žinome, jog to norėtų Janina. Nuliūdusi šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-03-22 (M)

VITAS V. KOKLYS.


A † A VITAS V. KOKLYS. Mirė 2014 m. kovo 22 d., sulaukęs 80 metų amžiaus. Gyveno Cave Creek, Arizona, anksčiau Cleveland, Ohio ir Hacienda Heights, California. Gimė Lietuvoje, Marijampolėje, a. a. Apolonijos (Kondrotaitės) ir Artūro Koklių šeimoje. Nuliūdę liko: žmona Jūratė Laikūnaitė; duktė Audra su vyru Robert Plummer – jų vaikai Evija, Kovas ir Vilija; sūnus Vainius su žmona Annette – jų vaikai Amber, Alexandria, Isabella ir Christian; seserys Danutė Dirvonienė, Dalė Lukienė, Lydia Vaitkienė; brolis Jonas Koklys ir a. a brolio Algimanto Koklio šeima ir giminės Kanadoje bei Lietuvoje. Priklausė Lietuvių Bendruomenei ir Lietuvių skautų organizacijai, Dirbo aeronautikos srityje, Rohr Aircraft Corporation. Nuliūdusi šeima. Laidotuves tvarko Hansen Desert Hills Mortuary, Scottsdale, Arizona, tel. 602-944-1561

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-03-21 (M)
  2014-03-25 (A)

JURGIS KARALIUS.


A † A JURGIS KARALIUS. Mirė 2014 m. kovo 21 d. 10:22 val. ryto. Gimė 1924 m. balandžio 19 d. Lietuvoje. Gyveno Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Medardas; sūnus Rytis, anūkas Vytas bei kiti giminės. A. a. Jurgis buvo vyras a. a. Jadvygos. Velionis pašarvotas antradienį, kovo 25 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 26 d. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Jurgis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-03-18 (M)
  2014-03-29 (A)

MEČYS V. MIKUTAITIS.


A † A MEČYS V. MIKUTAITIS. Mirė 2014 m. kovo 18 d.12:12 val. ryto Santa Monica, CA. Gimė 1915 m. vasario 5 d. Lietuvoje. Gyveno Santa Monica, CA, anksčiau Čikagoje, Brighton Park apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Mindaugas, duktė Megan ir žmona Judy; duktė Vilija, jos sūnus Povilas, jo žmona Abby ir jų sūnus Wyatt; duktė Sigutė Miller su vyru Danny ir jų duktė Lana, duktė Aušrinė Rowell su vyru Richard ir jų sūnus Jonas; dukterėčia Vilija Thomas bei giminės, draugai Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Mečys buvo vyras a. a. Janinos Arlauskaitės, tėvas a. a. Algimanto. Priklausė Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo chorui. Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, kovo 29 d. Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 44-ta ir California gatvė, Brighton Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Mečys bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-03-13 (M)
  2014-03-18 (A)

REGINA ELENA ALKEVICZ (ALKEVIČIENĖ).


A † A REGINA ELENA ALKEVICZ (ALKEVIČIENĖ. Mylima mamytė, močiutė, promočiutė, sesutė, brolienė, teta bei uošvienė mirė 2014 m. kovo 13 d. Lincoln Park, Michigan, sulaukusi 82 m. amžiaus. Giliame nuliūdime liko: sūnus Edwardas ir dukra Laura su šeimomis; sesutė Birutė Pocienė su šeima, gyvenanti Elizabeth, NJ, brolienė Elena Alkuvienė su šeima bei kiti giminės JAV ir Lietuvoje. A. a. Regina kovo 17 d. buvo pašarvota Harris laidojimo namuose, Livonia, Michigan, kur po rožinio, viešą atsisveikinimą pravedė laidotuvių direktorė Yolanda Zaparackienė. Kovo 18 d., po šv. Mišių Dievo Apvaizdos bažnyčioje, velionės karstas buvo nulydėtas į Holy Sepulchre kapines, kur a. a. Regina buvo palaidota šalia vyro a. a. George Edward Alkevicz. Liūdinti šeima. Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė, tel. 313-554-1275

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-03-11 (M)
  2014-03-15 (A)

VLADAS RUZGA.


A † A VLADAS RUZGA. Mirė 2014 m. kovo 11 d. Woodstock, Illinois, sulaukęs 86 metų amžiaus. Gimė 1927 m. rugpjūčio 19 d., Utenos rajone, Rastinių kaime. Į Ameriką atvyko 1950 m. Šeima įsikūrė Gary, IN. Velionis priklausė Vytauto VFW post 289 Merrillville, IN, įvairioms organizacijoms Indianoje, buvo ilgametis Šv. Kazimiero parapijos veikėjas. 1996 m. persikėlė į Lemont, IL, kur aktyviai dalyvavo lietuviškoje veikloje. Nuliūdę liko: dukra dr. Linda Burbienė su vyru Ričardu, žentas Jurgis Riškus, anūkai Justinas su žmona Jennifer, Paulius ir Antanas, marti Dalia Ruzgienė, anūkai Ričardas su žmona Leslie, Antanas, Diana ir Edvardas, proanūkai Lukas, Charlotte ir Jacob, giminės Lietuvoje. A. a. Vladas buvo vyras a. a. Marytės Ruzgienės-Pusdešrytės, tėtis a. a. Leniuko Ruzgos, a. a. dr. Edvardo Ruzgos ir a.a. Ritos Riškienės-Ruzgaitės. Velionis pašarvotas penktadienį, kovo 14 d. nuo 3 val. p.p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose. Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 15 d. 9:30 val. r. iš Petkaus Lemont laidojimo namų velionis bus palydėtas į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Vladas bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Pasaulio lietuvių centrui. Nuliūdusi šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-03-08 (M)

IRENA KAZLAUSKIENĖ VYČIŪTĖ.


A † A IRENA KAZLAUSKIENĖ VYČIŪTĖ. Mirė 2014 m. kovo 8 d. Nuliūdę liko: vaikai Vida ir Algis; žentas Paulius; vai kaičiai Justinas ir Elytė; seserys Danutė ir Nijolė; bro liai Rimas ir Arvydas bei visi giminės. A. a. Irena buvo žmona a. a. Petro. Laidotuvės įvyks kovo 21 d. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-03-08 (M)
  2014-03-16 (A)

ALGIMANTAS KOKLYS.


A. A. ALGIMANTAS KOKLYS. Mirė 2014 m. kovo 8 d. Ft. Pierce, Florida, po ilgos sunkios ligos. Anksčiau gyveno Cleveland, Ohio ir Chicago, Illinois. Gimė 1947 m. vasario 13 d. Wehnen, Vokietijoje, a. a. Apolonijos (Kondrotaitės) Koklienės ir Artūro Koklio šeimoje. Nuliūdę liko: žmona June Koklys, vaikai Christopher, Robin, Melissa ir Kelly; seserys Danutė Dirvonienė, Dalė Lukienė, Lydia Vaitkienė; broliai Vitas Koklys ir Jonas Koklys bei jų šeimos ir giminės Kanadoje ir Lietuvoje. Šv. Mišios už velionio sielą bus atnašaujamos sekmadienį, kovo 16 d. 9 val. ryto, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, Illinois. Nuliūdusi šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-03-05 (M)
  2014-03-22 (A)

ALBERTAS ANTANAS BARTKUS.


A † A ALBERTAS ANTANAS BARTKUS. Po ilgos ligos mirė 2014 m. kovo 5 d. Henderson, Nevada. Anksčiau gyveno Čikagoje ir Mount Prospect, Illinois. Gimė Lietuvoje 1936 m. birželio 7 d. Studijavo University of Illinois, Urbana-Champaign ir baigė elektros inžineriją. Dirbo Underwriters Laboratories administracijoje ir tyrimų srityse. Dalyvavo profesinių organizacijų veikloje. Tarnavo JAV armijoje ir buvo pasiekęs Lieutenant Colonel laipsnį. Nuliūdę liko: žmona Rūta Abelkytė; dukterys Julytė Turza ir Linda Lind; anūkai Stefutė, Cody, Natalija su vyru Drew, Nicky, Mikaela ir Ryder bei giminės Amerikoje ir Lietuvoje. Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos 2014 m. kovo 22 d., 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127 St., Lemont, IL. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. A. a. Alberto atminimui galima aukoti Lietuvos Dukterų draugijai. Nuoširdžiai kviečiame gimines, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse. Liūdinti šeima.