CENTRAS - 2014 (puslapis 14)

Mirties Pranešimai: 2014

  • Mirimo data (M)
  • Atsisveikinimo (A)

Velionis

    2014-01-07 (M)
    2014-01-11 (A)

BIRUTĖ MARIJA ZAREMBAITĖ BRIEDIENĖ.


Mylima žmona, motina ir močiutė (,,Muti”) A † A BIRUTĖ MARIJA ZAREMBAITĖ BRIEDIENĖ. Mirė Čikagoje, 2014 m. sausio 7 d., praėjus tik dviems mėnesiams po brangaus vyro Juozo mirties. Gimė 1915 m. liepos 30 d. Lietuvoje, Kruonio m., Trakų apskrityje, 63 metus gyveno Čikagoje. Giliausiame liūdesyje liko: sūnus Mindaugas Balčiauskas su žmona Ramute; dukra Auksė Kane; dukra Birutė su vyru John Martino; dukra Rima su vyru dr. Linu Sidriu; 16 anūkų ir 10 proanūkių. Taip pat liūdi sesutė Aldona Buivydienė bei kiti giminės. Atsisveikinimas su a.a. Birute vyks šeštadienį, sausio 11 d. nuo 9 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke. Šv. Mišios už velionę bus aukojamos 9:45 val. r. Po šv. Mišių a.a. Birutė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

  • Mirimo data (M)
  • Atsisveikinimo (A)

Velionis

    2014-01-02 (M)

JONAS DUOBA MIC.


Sausio 2 d. Pal. J. Matulaičio slaugos namuose Putname, CT mirė kun. JONAS DUOBA, MIC. Krikščioniškos laidotuvių apeigos vyko trečiadienį, sausio 8 d. National Shrine of the Divine Mercy Stockbridge, MA. Tėvas Jonas Duoba gimė 1922 m. kovo 8 d. Veršiuose (Sintautų vlsč., Šakių apskr.) Prano ir Petronėlės (Urbaitytės) Duobų šeimoje. Lankė Marijampolės Marijonų gimnaziją (1932–1940) ir Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją (1940–1941). Į Marijonų kongregaciją įstojo 1938 metais, 1943aisiais davė galutinius įžadus. Kunigystės mokslus ėjo Kauno seminarijoje (1941–1944), Eichstatt (Bavarijoje, Vokietijoje – 1945) bei Pontificium Athenaeum Angelicum Romoje (1945–1946), kur gavo licenciatą iš teologijos. Tėvą Duobą 1946 m. liepos 21 d. Romoje į kunigus įšventino arkivyskupas (vėliau kardinolas) Traglia. 1946–1950 metais Romos Pontifical Institute ,,Biblicum” jis studijavo Šventąjį Raštą. Tėvas Duoba buvo Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys. 1969–1974 metais jis kalbėjo per Vatikano radiją ir rašė straipsnius lietuviškiems žurnalams bei laikraščiams. 1950–1960 metais kun. Duoba tarnavo Argentinoje; 1960–1966 metais dirbo Marianapolis Prep School Thompson, CT. Po to tarnystė jį vėl nuvedė į Romą, kur jis buvo Kongregacijos Visuotinės tarybos narys ir generalinis sekretorius. 1975 metais kun. Duoba grįžo į JAV, į Čikagą, kur (su vienerių metų pertrauka, kai buvo nusiųstas į marijonų parapiją Dorschausen, Vokietijoje) gyveno iki pat 2008ųjų. Čia, Marijonų vienuolyne Čikagoje, kun. Duoba ėjo įvairias pareigas, o 1975–1977 metais dirbo ,,Drauge”. Pal. J. Matulaičio slaugos namuose tėvas Duoba gyveno nuo 2008 m. rudens. Tegu mūsų Dangiškoji Motina su Angelais ir Šventaisiais palydi jus į rojų, kun. Jonai Duoba. Ilsėkitės ramybėje.