CENTRAS - 2014 (puslapis 2)

Mirties Pranešimai: 2014

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-11-11 (M)
  2014-11-15 (A)

LEONAS JONAS VALAITIS.


Su liūdesiu pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2014 m. lapkričio 11 d. staigiai mirė mylimas A † A LEONAS JONAS VALAITIS Gimė 1949 m. birželio 25 d. Čikagoje Baigė psichologiją Loyolos universitete ir inžineriją DeVry universitete. Nuliūdę liko: žmona Vakarė ir vaikai Ada, Daina ir Saulius; motina Gražina Mykolė, broliai ir seserys su šeimomis: Egidijus (Tony), Audronė Skripkienė, Vaidis, Vytautas, Algimantas ir Daiva Brannon; giminės, draugai ir pažįstami. Laidotuvės šeštadienį, lapkričio 15 d. Atsisveikinimas 1 val. p. p. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke. Laidotuvių šv. Mišios 2 val. p. p. Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti. Nuliūdusi šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-11-10 (M)
  2014-11-15 (A)

ALGIMANTAS KUBILIUS.


A † A ALGIMANTAS KUBILIUS JAV armijos veteranas mirė 2014 m. lapkričio 10 d., savo namuose, Marquette Park, sulaukęs 78 metų. Gimė Vilniuje. 1949 m. atvyko į Ameriką. Nuliūdę liko: vaikai Linas (Peter) ir Antanas „Tony” (Kelly); anūkai Jack ir Lucy Ann. Velionis buvo vyras a. a. Irenos Virbylaitės. Priklausė Amvets and Moose Lodge # 44, daug metų ištarnavo United Airlines. A. a. Algimantas pašarvotas penktadienį, lapkričio 14 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy (7700 W.), Palos Hills, IL. Laidotuvės šeštadienį, lapkričio 15 d. Iš laidojimo namų velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9 val. r. atsisveikinimas ir 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Algimantas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-11-10 (M)
  2014-11-15 (A)

MARIA BORTKEVIČIŪTĖ MARKULIENĖ.


A † A MARIA MARKULIENĖ BORTKEVIČIŪTĖ Mirė 2014 m. lapkričio 10 d. Gimė 1921 m. kovo 25 d. Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Čikagos Marquette Park. Nuliūdę liko: sūnus Andrius su žmona Emilija ir jų sūnus Andrius; duktė Rasa Aleksiūnienė ir sūnūs Darius, Linas ir Audrius; dukterėčios Jūratė Jakševičiūtė-Mohen su šeima ir Dalytė Jakševičiūtė, pusbrolio a. a. Eugenijaus Bartkaus žmona Danguolė ir šeima bei kiti giminės Lietuvoje. Velionė buvo sesuo a. a. dr. Janinos Jakševičienės. Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai. Ilgus metus dirbo Šv. Kryžiaus ligoninės laboratorijoje, dėstė Histologijos mokslą. A. a. Maria buvo žmona a. a. Edvardo. Velionė bus pašarvota šeštadienį, lapkričio 15 d. nuo 11 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park, kur 12 val. popiet bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Maria bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-11-09 (M)
  2014-11-14 (A)

KRISTINA MARTINKUTĖ.


A † A KRISTINA MARTINKUTĖ Mirė 2014 m. lapkričio 9 d. Gimė 1952 m. gegužės 16 d. Čikagoje. Gyveno Marquette Park, Čikagoje. Nuliūdę liko daug pusseserių ir pusbrolių Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Kristina buvo duktė a. a. Klemenso ir a. a. Stasės Rekašiūtės, sesuo a. a. Kazio. Velionė bus pašarvota lapkričio 14 d., penktadienį, 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke, kur 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Kristina bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba ww2014-11-14w.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-11-03 (M)

BRONĖ ŽIBUTYTĖ JOZAITIENĖ.


A † A BRONĖ JOZAITIENĖ ŽIBUTYTĖ Mirė 2014 m. Lapkričio 3 d., Oak Lawn, IL. Gimė 1933 m. spalio 6 d. Lietuvoje, Zarasuose. Gyveno Oak Lawn , IL, anksčiau Čikagos Brighton Park priemiestyje. Nuliūdę liko: sūnūs Vytas ir Paul , anūkai Vilija , Vytas ir Olivia. Laidotuvės privačios. Liūdinti šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus , tel. 800-994-7600

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-10-29 (M)
  2014-11-08 (A)

REGINA MICKEVIČIENĖ.


A † A REGINA MICKEVIČIENĖ Mirė 2014 m. spalio 29 d., sulaukusi 91 metų. Gimė 1923 m. Kybartuose, Lietuvoje. Gyveno Wausau, Wisconsin. Nuliūdę liko: brolis Algirdas Andriušis; sūnėnai Raimundas su žmona Mary, Vytautas su žmona Frances ir jų visų šeimos Amerikoje, Lietuvoje ir Kanadoje. Atsisveikinimas ir šv. Mišios šeštadienį, lapkričio 8 d. 10 val. ryto, Church of the Resurrection, 621 2nd St., Wausau, Wisconsin. Nuliūdę artimieji

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-10-28 (M)
  2014-11-02 (A)

SESUO JEAN GIRZAITIS, SSC.


A † A SESUO JEAN GIRZAITIS, SSC (Seniau sesuo M. Christopher) Po trumpos ligos mūsų mylima seselė mirė 2014 m. spalio 28 d. Šv. Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 93 metų. Vienuolyne įžaduose išgyveno 74 metus. Sesuo Jean, gimusi Čikagoje, patarnavo Švč. Mergelės Marijos Gimimo mokykloje, Queen of the Universe Parish, Maria High School, Šv. Kazimiero seselių motiniškame name, taip pat kitose mokyklose ir parapijose Illinois, Pennsylvania, New Mexico ir Florida. Nuliūdę liko: sesuo Loretta Girzaitis, gyvenanti St. Paul, MN ir dukterėčia Nancy Girzaitis, gyvenanti Eldersburg, MD. Velionė buvo duktė a. a. Paul ir a. a. Suzanna Girzaitis, sesuo a. a. Zenon Girzaitis (Angeline), teta a. a. Carol Girzaitis. Sesuo Jean buvo pašarvota sekmadienį, lapkričio 2 d. nuo 3 val. p. p. iki 7 val. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems vyko sekmadienį, 7 val. v. Laidotuvių šv. Mišios buvo aukojamos pirmadienį, lapkričio 3 d. 9:30 val. ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti SSC Retirement Fund. Šv. Kazimiero seserys Lack & Sons FH, tel. 773-776-1324

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-10-23 (M)

GUNAR KLASS.


A † A GUNAR KLASS Mirė 2014 m. spalio 23 d., sulaukęs 89 metų. Gyveno Wisconsin ir Chicago. Gimė Latvijoje, a. a. Sigurd ir a. a. Gerda (Steinhardt) Claassen šeimoje. Velionis buvo vyras a. a. Birutės. Nuliūdę liko: sūnūs Wally su žmona Debra Klass ir Ron su žmona Paula Klass; anūkai Kayla, Stephen (Irene) ir Bryan (Josie); keturi proanūkai ir sesuo Elita; sūnėnai ir dukterėčios. Nuliūdę artimieji Laidotuves tvarko Pederson-Nowatka laidojimo namai. Užuojautas siųskite www.pn-fh.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-10-22 (M)

VYTAUTAS ČEMARKA.


A † A VYTAUTAS ČEMARKA Mirė 2014 m. spalio 22 d., Issaquah, WA. Gimė 1925 m. gruodžio 23 d. Lietuvoje, Vilkaviškyje. Gyveno Issaquah, WA, anksčiau Downers Grove, IL ir Čikagos Marquette Park. Nuliūdę liko: žmona Regina Kušeliauskaitė; sūnus dr. Vidmantas Čemarka; anūkai Lilia Marie ir Paul Yuri Čemarka; švogeris Vidas su žmona Beverly; švogeris Kazimieras su žmona Marija; švogeris Antanas su žmona Lilija; svainė Marija Barzda; daug dukterėčių ir sūnėnų. Velionis 35 metus dirbo Burlington Northern Railroad. A. a. Vytautas bus pašarvotas ketvirtadienį, spalio 30 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Religinės apeigos įvyks penktadienį, spalio 31 d. 10 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose. Po religinių apeigų velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-10-20 (M)

JUOZAS PALEKAS.


A † A Inž. JUOZAS PALEKAS Mirė 2014 m. spalio 20 d, Gimė 1921 m. Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Aldona, dukra Audronė (Michael), sūnus plk. Edmundas (Julie). Labai pasiges savo mėgiamo „Papa” 4 anūkai, jo giminės čia Amerikoje ir Lietuvoje. Juozas buvo pašarvotas Palos-Gaidas laidojimo namuose 11029 Southwest Hwy., Palos Hills ir palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Laidotuvės privačios. Nuliūdusi šeima