CENTRAS - 2014 (puslapis 4)

Mirties Pranešimai: 2014

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-09-14 (M)
  2014-09-18 (A)

LEONAS KALVAITIS.


A † A LEONAS KALVAITIS Mirė 2014 m. rugsėjo 14 d., Chicago, IL. Gimė 1929 m. sausio 31 d. Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Park. Nuliūdę liko: žmona Nijolė Kazlauskaitė, sūnus Jonas; duktė Dana Curta su vyru Michael; sūnus Andrius; anūkai Nicholas, Vincent ir Aleksa; švogeriai Juozas ir Vytas Kazlauskai. A. a. Leonas buvo tėvas a. a. Petro ir Pauliaus. Priklausė Lietuvių Operos chorui. Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 18 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Blake Lamb laidojimo namuose, 4727 W. 103rd St., Oak Lawn. Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 19 d. 10:30 val. ryto iš Blake Lamb laidojimo namų a. a. Leonas bus palydėtas į Šv. Linus bažnyčią, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-09-13 (M)
  2014-09-20 (A)

ČESLOVA POVILAITYTĖ VELECKIENĖ.


Su liūdesiu pranešame, kad 2014 m. rugsėjo 13 d., mirė A † A ČESLOVA POVILAITYTĖ VELECKIENĖ Gimė Lietuvoje, gyveno Orland Park. Nuliūdę liko: vyras dr. Evaldas Veleckis, duktė Linda su vyru Gerard Nussbaum, brolis Pranas Povilaitis, seserys Teresė Kucienė ir Monika Kabliauskienė su šeima. Šv. Mišios už a. a. Česlovą bus aukojamos šeštadienį, rugsėjo 20 d., 10 val. ryto Švč. Mergelės M. Gimimo bažnyčioje Marquette Parke. Vietoj gėlių prašome paremti „American Cancer Society” a. a. Česės vardu. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose Mišiose. Nuliūdusi šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-09-08 (M)
  2014-10-23 (A)

ZENONAS LIUTKENIS (LIUTKEVIČIUS).


A † A ZENONAS LIUTKENIS (LIUTKEVIČIUS) Mirė 2014 m. rugsėjo 8 d., Oak Lawn, IL. Gimė 1925 m. kovo 9 d., Nemeikščių k., Utenos raj. Tėvai Antanas Liutkevičius ir Julijona Deveikytė (Liutkevičienė). Nuliūdę liko: giminės Lietuvoje ir draugai Amerikoje. a. Zenonas bus pašarvotas 2014 m. spalio 23 d. 9:30 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 10 val. r bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdę giminės ir draugai Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-08-31 (M)
  2014-09-05 (A)

TOMAS ŽUKAUSKAS.


Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2014 m. rugpjūčio 31 d., sulaukęs 45 metų mirė A † A TOMAS ŽUKAUSKAS Gyveno La Grange Park, IL, anksčiau Čikagos Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: žmona Angelė; duktė Inga, močiutė Regina Sabaliūnienė; motina Irena Žukauskienė; brolis Linas su šeima, teta Gina Mačiulis su vyru Tom; dėdė Bronius Žukauskas su šeima; dėdė Vladas Žukauskas su šeima; uošviai Jaunutis ir Jūratė Linartai; svainis Juozas Linartas su šeima; svainis Povilas Linartas su šeima bei kiti giminės ir artimieji. A. a. Tomas bus pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 4 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 5 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. r. velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Tomas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome per „Lithuanian Scouts Association” paremti Čikagos jūrų skautus a. a. Tomo vardu. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima ir artimieji

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-08-30 (M)

VYTAUTAS A. RAMŪNAS.


A † A Inž. VYTAUTAS A. RAMŪNAS Dievulis pasišaukė mūsų mylimąjį 2014 m. rugpjūčio 30 d. Gimė 1927 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvoje, Mažulių dvare, netoli Mažeikių. Gyveno Miami, FL. Giliame liūdesyje liko: žmona Ramona, dukros Vilija, Rasa, Rūta, sūnūs Linas ir Andrius, devyni anūkai ir dvi proanūkės, kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. Vytas buvo visų mylimas, ramaus būdo, labai daug žinojo, domėjosi istorija ir geografija, todėl vaikams jis buvo „vaikščiojanti enciklopedija”. Gedulingos atsisveikinimo šv. Mišios bus aukojamos rugsėjo 20 d. 10 val. ryto Šv. Andriejaus bažnyčioje Filadelfijoje. Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinimo šv. Mišiose. Nuliūdusi šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-08-24 (M)

ADELĖ VISMANTIENĖ MICKAITĖ.


A † A ADELĖ VISMANTIENĖ MICKAITĖ 1927.03.01–2014.08.24 Gimė Lietuvoje. Nuo 1958 m. gyveno Čikagoje. Nuliūdę liko: sūnūs Antanas, Jonas, Raimundas ir marti Teri, anūkai Jason ir Simon Vismantas, sesuo Onytė Šuopys. A. a. Adelė priklausė Dukterų draugijai ir buvo Balzeko muziejaus narė. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdusi šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-08-22 (M)
  2014-08-26 (A)

ANELĖ STUMBYTĖ POCIENĖ.


A † A ANELĖ STUMBRYTĖ POCIENĖ Mirė 2014 m. rugpjūčio 22 d. Gimė 1929 m. vasario 14 d. Vilkaviškyje, Lietuvoje. Gyveno Marquette Park, Oak Lawn, Willowbrook. Nuliūdę liko: dukra Mary Ellen (Pociūtė) Martienė ir vyras Linas Mar tis, anūkai Lydia, Lucia ir Paul; dukra Vida (Pociūtė) Račkauskienė ir vyras Rytis Račkauskas, anūkai Simona ir Dovas. A. a. Anelė bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines rugpjūčio 26 d., antradienį, 10:30 val. ryto. (Prie kapo vyks atsisveikinimas ir maldos). Velionė Anelė daug metų buvo Lietuvos vyčių narė, Don Varnas Auxiliary veteranų posto narė ir buvusi prezidentė, aktyviai dalyvavo Jaunimo centro moterų klubo veikloje bei kitose organizacijose. Geroji Mamyte – ilsėkis ramybėje. Nuliūdusi šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-08-21 (M)
  2014-08-29 (A)

IZABELA NAUJALIENĖ.


A † A IZABELA NAUJALIENĖ Mirė 2014 m. rugpjūčio 21 d., sulaukusi 90 metų. Gyveno Cicero, IL. Iki pensijos dirbo United States Tobacco Company. Nuliūdę liko: sūnus Romas (Michelle), duktė Vida (Alvydas) Tu minas, anūkai Jenny Naujalis, Gytis, Darius (Samantha) ir Vilija Tuminai, šeši broliai. A. a. Izabela buvo žmona a. a. Juozo. Velionė bus pašarvota penktadienį, rugpjūčio 29 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. r. Šv. Antano bažnyčioje 1510 S. 49 th. Ct., Cicero, IL, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. Ivins/Moravecek FH, Riverside, IL,

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-08-17 (M)

JŪRATĖ JAKŠTYTĖ LANDFIELD.


A † A JŪRATĖ (JAKŠTYTĖ) LANDFIELD Po sunkios ligos mirė 2014 m. rugpjūčio 17 d. savo namuose Honolulu, Hawaii, sulaukusi 63 metų. Gyveno Čikagoje, IL ir Honolulu, Hawaii. Gimė Vokietijoje. Gyvendama Čikagoje, Jūratė buvo „Antras kaimas” dramos būrelio aktyvi narė ir dirbo Roosevelt universitete. Persikėlusi į Honolulu, domėjosi teatru ir buvo aktyvi teatro kritikė. Velionė buvo a. a. Irenos ir a. a. Jono Jakščių duktė ir a. a. Dagmaros Jurcienės giminė. Nuliūdę liko: vyras Jerome B. Landfield, Edas ir Hanelore Puodžiūnai ir dukterys, artimos Dalia Steponaitienė ir Rima Beliūnaitė. Atsisveikinimo ir laidojimo paslaugos privačios Hawaii. Nuliūdę artimieji

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-08-08 (M)
  2014-08-13 (A)

GABRIELĖ OKINČAITĖ ROČKIENĖ.


A † A GABRIELĖ OKINČICAITĖ ROČKIENĖ. Po sunkios ligos mirė 2014 m. rugpjūčio 8 d. Gimė 1922 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvoje, Mažeikiuose. Paskutiniu laiku gyveno Cicero, IL. A. a. Gabrielė buvo žmona a. a. dr. Benedikto Ročkaus. Nuliūdę liko artimieji ir daugelį metų ją globojusi Agnė Me zencevienė. Velionė priklausė Cicero Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Fondui ir Draugo fondui. A. a. Gabrielė bus pašarvota rugpjūčio 13 d., trečiadienį, 10 val. r. Šv. Antano bažnyčioje (1510 S. 49-ta Court, Cicero, IL 60804). Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Liūdi artimieji. Laidotuvių direkt. David Moravecek, Ivins/Moravecek Funeral Home, tel.708-447-2261