CENTRAS - 2014 (puslapis 5)

Mirties Pranešimai: 2014

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-08-06 (M)
  2014-08-09 (A)

HENRIKAS ŽIDONIS.


A † A HENRIKAS ŽIDONIS. Mirė 2014 m. rugpjūčio 6 d., LaGrange, IL. Gimė 1923 m. vasario 22 d. Lietuvoje, Panevėžyje. Gyveno LaGrange Park, IL. Nuliūdę liko: žmona Eleonora Račkauskaitė Židonienė; duk tė Annie Žilinskaitė; duktė Julie Žilinskaitė Tamason, anūkė Nicole Antoinette Tamason; dvi seserys Genovaitė Maldėnienė su šeima ir Liolė Kazlauskienė su šeima. Velionis pašarvotas šeštadienį, rugpjūčio 9 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Henrikas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Giliai liūdinti šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-08-05 (M)
  2014-08-11 (A)

JŪRA ORILLION (DIDŽBALYTĖ).


A † A JŪRA ORILLION (DIDŽBALYTĖ). Staiga mirė 2014 m. rugpjūčio 5 d., vakare namuose, sulaukusi 81 metų. Gyveno Bloomingdale, Illinois. Gimė Lietuvoje, Šakių rajone. Nuliūdę liko: vyras John (Jack), sūnus John, dukros Julie su vyru Larry, Donna, Linda ir Susan su vyru Roy, devyni vaikaičiai ir du provaikaičiai, brolis Adomas su žmona Regina, sesuo Ona Stoškus, sesuo Vida su vyru Algiu Bendoraičiu. Jūra priklausė Lietuvos Dukterų draugijai, Lietuvių Bendruo menei ir apylinkės organizacijoms. Buvo skautė. Velionė bus palaidota pirmadienį, rugpjūčio 11 d. Queen of Heaven kapinėse, Hillside, Illinois. Laidotuvės privačios. Prašome prisiminti Jūrą maldoje. Liūdinti šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-08-05 (M)
  2014-08-08 (A)

KAZIMIERA INDREIKIENĖ.


A. + A. Agr. KAZIMIERA INDREIKIENĖ. Mirė 2014 m. rugpjūčio 5 d., sulaukusi garbaus amžiaus. Gimė 1910 m. birželio 16 d. Šimonyse, Kupiškio apskrityje. 1934 m. baigė Dotnuvos Žemės Ūkio akademiją diplomuota agronome. Mokytojavo Panevėžio Žemės Ūkio Namų Ruošos mokykloje. Amerikoje išgyveno 65 metus. Gyveno Marquette Park, Čikagoje. Priklausė Ateitininkams ir Lietuvių Fondui.A. a. Kazimiera buvo a. a. Alfonso žmona ir a. a. Vlado, Kleopo, Kazimiero ir Onos Dalindų sesuo. Nuliūdę liko: duktė Dalia su vyru Luis Azevedo, sūnus Gediminas, anūkai Louis, Alfonso ir George su šeimomis, proanūkės Ana, Alexandra, Veronika ir Emilija, brolis Povilas Dalinda ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, rugpjūčio 7 d. nuo 4 val. p. p. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Road, Hickory Hills, Illinois ir penktadienį, rugpjūčio 8 d. 10 val. ryto, Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-07-20 (M)
  2014-09-06 (A)

PAULIUS ALEKNA.


A † A sv vsl PAULIUS ALEKNA 1962.08.21–2014.07.20 Gyveno Cochrane, AB, Kanadoje. Nuliūdę liko: mama Vanda Aleknienė, sūnūs Aras ir Audrius Aleknos, sesuo Audra su vyru Aru ir dukra Rima Lintakai, krikšto mama Irena Putrienė. A. a. Paulius buvo ilgametis Čikagos „Lituanicos” tunto skautas ir Lemonto „Spindulio” šokėjas. Velionis bus pašarvotas šeštadienį, rugsėjo 6 d. 9 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių a. a. Paulius bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Ilsėkis ramybėje! Liūdinti šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-07-09 (M)
  2014-07-13 (A)

JUOZAS P. KAZICKAS.


2014 m. liepos mėn. 9 d. East Hamptone (New Yorko valstijoje, JAV) savo namuose mirė daktaras Juozas Petras Kazickas. Velionis užgeso būdamas 96 metų. Tai buvo žmogus, pasiaukojęs savo šeimai ir Lietuvai. Valstybininkas, dosnus filantropas, pragyvenęs nepaprastai aktyvų ir laimingą gyvenimą.   Dr J. P. Kazickas gimė 1918 m. Rusijos stepėse, į kurias iš Lietuvos jo protėvius ištrėmė tuometinė Rusijos caro valdžia. Į tėvų žemę J. P. Kazickas grįžo būdamas jaunas berniukas, tačiau 1944 metais, komunistinės okupacijos metu, vėl reikėjo bėgti iš jos. Po trejų metų, praleistų Vokietijos pabėgėlių stovyklose, J. P. Kazickas laimėjo stipendiją Yale universitete ekonomikos mokslų doktorantūrai ir kartu su žmona Aleksandra bei dukra Jūrate laimingai įsikūrė Amerikoje. Sėkmė jį lydėjo visuose darbuose: ir versle, ir visuomeninėje veikloje, jis visada vertino naujas galimybes, tačiau per penkiasdešimt tamsių sovietinės okupacijos metų niekada nepamiršo savo Tėvynės. Dr. J. P. Kazickas nenuilstamai dirbo Lietuvos laisvės vardan: tardamasis su JAV vyriausybės pareigūnais ir aktyviai remdamas Lietuvos Nepriklausomybės Sąjūdį. Kai Lietuva vėl tapo nepriklausoma valstybe, jis pritraukė pasaulinius verslininkus, įkūrė pirmąją mobilių telefonų kompaniją ir sukūrė šeimos fondą, remiantį švietimo, kultūros ir socialinius klausimus sprendžiančias Lietuvos bei išeivijos organizacijas. Už gerus darbus dr. J. P. Kazickas nesyk buvo pagerbtas ir apdovanotas įvairių organizacijų, universitetų bei Lietuvos vyriausybės.   Tačiau didžiausia meilė ir pasididžiavimas dr. J. P. Kazickui buvo jo šeima. Jis dievino žmoną Aleksandrą, kuri mirė būdama 91 metų, likus vos kelioms savaitėms iki jų 70 metų vestuvių jubiliejaus. Jis buvo mylintis Jūratės, Juozo, Mykolo ir Jono tėvas, ir labai skaudžiai išgyveno sūnaus Aleksandro mirtį, nutikusią 1976 metais. Atsidavęs šeimai, žaismingas vienuolikos nuostabių anūkų senelis, dr. J. P. Kazickas įkvėpdavo juos, dalindavosi su jais patarimais bei išmintimi.  Dr. Juozą P. Kazicką visada prisiminsime už jo begalinę meilę gyvenimui, jo žavesį ir draugiškumą, ir nesibaigiantį dėkingumą Aukščiausiajam už Jo nesuskaičiuojamus palaiminimus.   Šermenys vyko sekmadienį, liepos 13 d. Yardley and Pino Funeral Home, 94 Pantigo Rd, East Hampton, NY.  Laidotuvių šv. Mišios aukotos pirmadienį, liepos 14 d. Most Holy Trinity Catholic Church, 57 Buell Lane, East Hampton, NY.  Artimieji kviečia įprasminti dr. Juozo P. Kazicko atminimą, skiriant aukas Lietuvių Fondui, 14911 127th Street, Lemont, IL 60439.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-07-03 (M)

AUGUSTA ZAUNIŪTĖ ŠAULIENĖ.


2014 m. liepos 3 d. Berkelyje, Kalifornijoje, užgeso A † A Dr. AUGUSTA ZAUNIŪTĖ ŠAULIENĖ Ji mirė sulaukusi 93 metų, apsupta mylimos šeimos ir pasiaukojusių slaugytojų Vidos ir Antano Norbutų. Dr. A. Zauniūtė-Šaulienė iškeliavo Anapilin paskui savo vyrą dr. Vacį Šaulį, iš gyvenimo pasitraukusį prieš ketverius metus. Ji paliko liūdinčius dukrą Augustą Jūratę su vyru Mark Nickerson Kalifornijoje, sūnų Dovą su žmona Jolanta Botsvanoje, sūnų Morkų Čikagoje, seserį Giedrę Zauniūtę New Jersey. Dr. A. Zauniūtė-Šaulienė gimė 1921 m. balandžio 27 d. Rygoje, Latvijoje, kur tuo metu dirbo jos tėvas, Lietuvos diplomatas Dovas Zaunius. Anksti netekusi mamos, ji praleido laimingą vaikystę Klaipėdoje, globojama tetos dr. Augustos Zauniūtės. Velionė visuomet su didele meile ir dėkingumu prisimindavo dr. A. Zauniūtę – tai ji įtakojo dukterėčios profesinį kelią. Būdama 12-os metų, Augusta kartu su vyresniuoju broliu Dovu išvyko gyventi ir mokytis į Kauną pas tėvą, tuo metu dirbusį Lietuvos užsienio reikalų ministru. Baigusi gimnaziją, ji įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. Nepaisant Antrojo pasaulinio karo audrų, Augusta sėkmingai baigė studijas ir įgijo medicinos daktarės diplomą. Tačiau, 1944 m. sovietų frontui artėjant į Lietuvą, dr. A. Zauniūtė pasitraukė į Vokietiją. Ji ypač skausmingai prisiminė šį laikotarpį – sausakimšus vagonus, riedančius į Vakarus, pakeliui mirštančius kūdikius ir jos, jaunos daktarės desperatiškas pastangas padėti… Pasibaigus karui, Tubingeno pabėgėlių stovykloje Augusta sutiko savo būsimą vyrą, taip pat medicinos daktarą Vacį Šaulį. Jauna pora susituokė Vokietijoje ir netrukus išvyko į Čikagą, kur išaugino šeimą ir kartu pragyveno 60 metų. Dr. A. Zauniūtė-Šaulienė Illinojaus universitete baigė medicinos rezidentūrą ir visą profesinį gyvenimą pašventė pediatrijai, į pensiją išeidama jau sulaukusi 80-ies metų. Savo pasiaukojamos ir jau trios sielos vedama, ji ilgus metus dirbo Čikagos Sveikatos valdyboje, besirūpinančia nepasiturinčiais miesto gyventojais. Dr. A. Zauniūtė-Šaulienė visuomet tikėjo, kad žmogus turi būti darbštus ir santūrus, sugebantis pasiaukoti dėl kitų. Ji pati visą savo ilgą amžių pragyveno vadovaudamasi šia filosofija. Tylomis ji atliko didelius darbus, nesiguodė, nedejavo, kai buvo sunku. Augusta buvo nepaprastai šviesios, kilnios ir kuklios sielos žmogus, bet kartu ji turėjo ir nuostabų humoro jausmą bei šmaikštumą. Visiems mums, dr. Augustą Zauniūtę-Šaulienę pažinojusiems ir mylėjusiems, jos labai truks. Telydi Ją Amžina Šviesa. Privatus atsisveikinimas su velione bei jos vyru dr. V. Šauliu įvyks Čikagoje. Liūdinti šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-07-03 (M)
  2014-07-11 (A)

NIJOLĖ SIRTAUTAITĖ BIKULČIENĖ.


A † A NIJOLĖ SIRTAUTAITĖ BIKULČIENĖ Sunkios ligos iškankinta užgeso 2014 m. liepos 3 d. sūnaus namuose. Gimė 1933 m. vasario 12 d. Raseiniuose, Lietuvoje. Dideliame nuliūdime liko: sūnus Algirdas, žmona Melissa, vaikai Daniel ir Brian su šeimomis, sū­nus Eugenijus su žmona Keena, jų duktė Samantha; daug giminių Amerikoje ir Kanadoje; labai daug draugų ir pažįstamų. A.a. Nijolė buvo žmona a. a. Stasio. Šv. Mišios už a. a. Nijolę bus aukojamos penktadie­nį, liepos 11 d. 12 val. Tėvų jėzuitų koplyčioje (Jau­nimo centre). Laidotuvės privačios. Dideliame skausme likusi šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-06-29 (M)
  2014-07-03 (A)

DONNA PETKŪNIENĖ.


A † A DONNA PETKŪNIENĖ Mirė 2014 m. birželio 29 d. Gyveno Marquette Park ir daug metų labai gražiai Union Pier, MI. Donna buvo mylima žmona a. a. Juozo Petkūno. Nuliūdę liko: dukros Virginija Eigelienė ir Danutė Petkūnaitė, giminės Amerikoje ir Lietuvoje. Mes visi jos labai pasiilgsime. A. a. Donna bus pašarvota ketvirtadienį, liepos 3 d. nuo 9:30 val. r. iki 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Mar­quette Park, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sie­­lą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti lietuvių skautų Kernavės tuntui. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly­vau­ti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-06-29 (M)
  2014-07-03 (A)

VANDA BICHNEVIČIENĖ POŠKAITĖ.


A † A VANDA BICHNEVIČIENĖ POŠKAITĖ Mirė 2014 m. birželio 29 d., Cicero, IL. Gimė 1930 m. birželio 15 d. Šilalės rajone, Biržų Lauko kaime, a. a. Juzefos ir Jono Poškų šeimoje. Gyveno Cicero, IL. Dideliame liūdesyje liko: duktė Nida Petronienė su vyru Dai­niumi; duktė Silvija Coyne su vyru John; anūkai Jonas, Vincas, Tomas, Aly­­tė ir Lara; sesuo Aldona Ješmantienė ir brolis Jonas Poška su šeima Lenkijoje. A. a. Vanda buvo žmona a. a. Liubomiro Bichnevičiaus ir se­suo a. a. Jadvygos. Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, liepos 3 d. nuo 9:30 val. r. Šv. Antano bažnyčioje Cicero, kurioje 10:30 val. ryto bus aukoja­mos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Vanda bus palaidota Šv. Kazi­mie­ro kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Šv. Antano bažnyčiai. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus daly­vau­ti laidotuvėse. Giliai liūdinti šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-06-27 (M)
  2014-07-01 (A)

JONAS MOCKAITIS.


A † A JONAS MOCKAITIS Mirė 2014 m. birželio 27 d., sulaukęs 96 metų. Gyveno New Buffalo, MI, anksčiau Marquette Park apy­lin­kė­se. Gimė 1918 m. balandžio 9 d. Lietuvoje, Zubrių kaime, Šakių aps­­krityje, a. a. Petronėlės Venckūnaitės ir Antano šeimoje. Nuliūdę liko: žmona Jadvyga Kapočiūtė, sūnūs Vytautas su drau­­ge Domenica, Algirdas su žmona Daiva, anūkai Sofia ir Da­nie­­lius. Atsisveikinimas su a. a. Jonu bus antradienį, liepos 1 d. nuo 9:30 val. ryto iki 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž­nyčioje, 2700 W. 69th. str. Chicago, kurioje 11 val. ryto bus aukoja­mos šv. Mišios. Laidotuvės privačios. Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Vaiko Vartai į mokslą” organizacijai, P. O. Box 381, Downers Grove, IL, 60515 Nuliūdusi šeima