CENTRAS - 2015 (puslapis 10)

Mirties Pranešimai: 2015

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-06-25 (M)
  2015-06-25 (A)

VYTAUTAS PESECKAS.


A † A VYTAUTAS PESECKAS  Mirė 2015 m. birželio 25 d. savo namuose, Beverly Shores, IN, sulaukęs daugiau nei 90 metų. Liko žmona Janina, dukterys Audra ir Neringa; anūkai Savija ir Sean, trys proanūkai, sesuo Rima Augustaitis ir daug giminių. Nuliūdusi šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-06-16 (M)
  2015-06-20 (A)

STASĖ KIELAITĖ KELEČIENĖ.


A † A STASĖ KIELAITĖ KELEČIENĖ Mirė 2015 m. birželio 16 d. Gimė 1920 m. spalio 28 d. Kaune. Ten ji mokėsi, lankė valstybės teatro studiją ir tapo profesionalia aktore. Vaidino Kauno Didžiojo teatro spektakliuose. Vėliau (tremtyje) vaidino Augsburgo lietuvių teatre. Ištekėjo už aktoriaus dailininko Jono Kelečiaus. 1949 m. atvykę į JAV ir apsigyvenę Čikagoje, greitai įsitraukė į teatrinę veiklą. Juodu dažnai atliko pagrindinius vaidmenis lietuvių teatre Čikagoje. Dirbo Čikagos Aukštesniosios lituanistinės mokyklos tėvų komitete. Stasės tėvas buvo rašytojas Kazys Kiela. Dideliame nuliūdime liko: sūnus Linas, marti Ramunė, anūkai Kęstutis ir Audrys; sūnus Marijus, anūkė Elizabeth; Irena Mickūnienė su šeima Kanadoje, Lilija Kamarauskienė su šeima Lietuvoje, Aldona Jurkutė-Krištolaitienė Čikagoje, draugai ir pažįstami. Kitame pasaulyje velionę pasitinka mylimi tėveliai, mylimas vyras a. a. Jonas, mylimos Jono seserys a. a. Olytė ir Alvina, marti Mary su mažąja anūke a. a. Lisa ir kiti giminės. Atsisveikinimas su velione vyks šeštadienį, birželio 20 d., nuo 11 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje, 14911 E. 127th Str., Lemont, IL. Šv. Mišios už a. a. Stasės sielą bus aukojamos 12 val. p. p. Velionės palaikai bus sudeginti. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Rako stovyklavietės atnaujinimui. Čekius rašyti Lithuanian Scouts Assocation, siųsti 14911 E. 127th Str. Lemont, IL 60439. Nuliūdusi šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-06-08 (M)
  2015-06-12 (A)

STASĖ VENSLAUSKAITE PURVINIENĖ.


A † A STASĖ VENCLAUSKAITĖ PURVINIENĖ Į Amžiną gyvenimą iškeliavo 2015 m. birželio 8 d. Gimė 1915 m. kovo 9 d. Šiauliuose, Lietuvoje. Lieka nuliūdusi šeima: dukros Rūta, Laima ir Danutė; anūkai Tauras, Dijana, Žiba, Asta, Aldona, Nika, Kristina ir jų šeimos bei 16 proanūkų. Atsisveikinimas su a. a. Stase įvyks Lietuvių Evangelikų liuteronų Tėviškės parapijoje, 5129 So. Wolf Rd.,Western Springs, IL, birželio 12 d. nuo 9 val. ryto. Pamaldos 11 val. ryto. Velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. Liūdinti šeima Lack and Sons FD, tel. 708-430-5700

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-06-07 (M)
  2015-06-17 (A)

REGINA SOLIUNAS BUTKEVIČIUS.


A † A REGINA BUTKEVIČIUS (SOLIŪNAS) Mirė 2015 m. birželio 7 d., ryte, The Meadows Long Term Care Home, Ancaster, ON, sulaukusi 88 metų. Nuliūdę liko: vaikai Siga (Gord), Raimundas (Kelly) ir Andrius (Venessa); sesuo Janine Matulionas, marti Loretta ir anūkai Kristopher, Justin, Krista, Stephanie, Rebecca ir Jude. A. a. Regina buvo žmona a. a. Kazimiero, mama a. a. Viliaus, sesuo a. a. Juozo, Bronės, Onutės, Vyto,Vlado ir Jono. Atsisveikinimą su velione ir laidotuves tvarko Marlatt laidojimo namai. Šv. Mišios už a. a. Reginą bus aukojamos birželio 17 d., trečiadienį, 10 val. ryto Our Lady of Mercy (58 Dundurn St. N., Hamilton, ON). Velionės atminimui galite aukoti SPCA.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-06-07 (M)
  2015-06-09 (A)

VYTAUTAS A. JUODKA.


A † A VYTAUTAS A. JUODKA Mirė sulaukęs 89 metų. A. a. Vytautas buvo pusbrolis Frank, Ealia Emilijos Andrulienės, Rich Bidutis ir Peter, Vincent ir Anthony. Atsisveikinimas antradienį, birželio 9 d. nuo 8:30 val. r. iki 9:45 val. r. Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po šv. Mišių a. a. Vytautas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdę giminės Stan Krozel FD, tel. 773-523-0440

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-06-03 (M)
  2015-06-06 (A)

LEONAS DAMBRAUSKAS.


A † A LEONAS DAMBRAUSKAS Mirė 2015 m. birželio 3 d. Michigan City, IN. Gimė 1935 m. rugpjūčio 2 d., Vilkaviškyje, Lietuvoje. Gyveno Beverly Shores, IN. Nuliūdę liko: žmona Roma Dambrauskienė, dukros Kristina ir Daiva su vyru  Peter, brolis Anicetas (Dennis), seserys Cese ir Donna bei giminės Amerikoje, Vokietijoje ir Lietuvoje. A. a. Leonas buvo brolis a. a. Algimanto (AL). Laidotuvės birželio 6 d., šeštadienį, 10 val. ryto St. Ann of the Dunes bažnyčioje, Beverly Shores, IN, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Calvary kapinėse, Portage, IN. Giliai liūdinti šeima Laidot. direkt. Pruzin Brothers, tel. 219-763-9800 arba www.pruzinfuneralservice.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-05-30 (M)
  2015-06-04 (A)

PRANAS PRANCKEVIČIUS.


A † A PRANAS PRANCKEVIČIUS Mirė 2015 m. gegužės 30 d., Downers Grove, IL. Gimė 1955 m. balandžio 17 d. Chicago IL. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Marquette Park apylinkėje, Chicago, IL. Nuliūdę liko: žmona Žibutė Lietuvninkaitė; vaikai Juozas, Emilija ir Alena; brolis Jonas Vaičikonis su artima drauge Daina Kojelyte ir sesuo Irena Barauskienė su vyru Andriumi; dukterėčios Lidija Barauskaitė, Vija ir Lina Lietuvninkaitės; sūnėnai Aleksas Barauskas, Jonas Vaičikonis, Julius, Andrius ir Dovas Lietuvninkai; uošvienė Adelė Lietuvninkienė; švogeriai Vytenis Lietuvninkas su žmona Elzyte ir Gintaras Lietuvninkas su žmona Dalia. Velionis buvo sūnus a. a. Prano ir a. a. Sofijos Pranckevičių. A. a. Pranas buvo aktyvus ateitininkas, dalyvavęs Ateitininkų namų ir ŠAAT valdybose, dainavo Lietuvių meno ansamblyje ,,Dainava”, buvo aktyvus Pasaulio lietuvių centro veikloje ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje. Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Camp Dainava”. Velionis bus pašarvotas birželio 4 d., ketvirtadienį, 8:30 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, ku-rioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Pranas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Giliai liūdinti šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-05-29 (M)

DANGUOLĖ LIORMANAITĖ KLIMIENĖ.


A † A DANGUOLĖ LIORMANAITĖ KLIMIENĖ Mirė 2015 m. gegužės 29 d. Gimė 1925 m. balandžio 18 d. Marijampolėje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: vyras Antanas, vaikai Tadas, Rūta, Paulius su žmona Daiva, Lina ir keturi anūkai bei kiti artimieji ir giminės Lietuvoje. Šv. Mišios už a. a. Danguolę buvo aukojamos birželio 1 d. Our Lady of Lourdes parapijoje. Velionė palaidota Holy Sepulchre kapinėse. Nuliūdusi šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-05-28 (M)
  2015-05-28 (A)

JULIJA JANULYTĖ VAILOKAITIENĖ.


Mirė 2015 m. gegužės 28 d. po sunkios ligos. Gimė Pilviškiuose, Lietuvoje. Amerikoje gyveno Beverly Shores, Indiana. Velionė buvo a. a. Juozo Vailokaičio žmona ir a.a. Arildos Vailokaitytės-Klora motina. Nuliūdę liko: brolis dailininkas Kazys Janulis, gyvenantis Palm Beach, Florida, vyro brolio vaikai Angelika Vailokaitytė-Alp ir Algimantas Vailokaitis, žentas James Klora, anūkai Alexis ir Adria Klora, kiti giminės bei artimieji Amerikoje ir Lietuvoje. Laidotuvės privačios.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-05-12 (M)
  2015-05-12 (A)

ALFONSAS NAKAS.


A † A ALFONSAS NAKAS Mirė 2015 m. gegužės 12 d. Sunny Hills, Floridoje, sulaukęs 94 metų. Gimė 1921 m. kovo 3 d. Rudžiuose, Kamajų vls., Rokiškio apskr., Lietuvoje. Anksčiau gyveno Detroite, Michigan. Nuliūdę liko: žmona Bronė, sūnus Jonas su žmona dr. Kristina, sūnus Viktoras su žmona Kristina, duktė Vida, anūkai Emilija, Jonas ir Audra, brolis Algirdas su žmona Julija bei kiti gi-minės Amerikoje, Australijoje ir Lietuvoje. Nuliūdusi šeima