CENTRAS - 2015 (puslapis 2)

Mirties Pranešimai: 2015

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-12-12 (M)
  2015-12-18 (A)

MILDA JUODVALKYTĖ PRANINSKIENĖ.


A † A MILDA PRANINSKIENĖ JUODVALKYTĖ Mirė 2015 m. gruodžio 12 d. Gimė 1942 m. balandžio 29 d., Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Palos Hills, IL. Nuliūdę liko: vyras Edmundas; sūnus Petras, duktė Audrė Stersic su vyru Steven, sūnus Jonas, sūnus Andrius; anūkai Olivia ir Hannah Stersic; brolis Augustinas Juodvalkis su žmona Beverly, brolis Aloyšius Juodvalkis su žmona Genny ir brolis Romas Juodvalkis su žmona Karen; daug dukterėčių ir sūnėnų. A. a. Milda pašarvota ketvirtadienį, gruodžio 17 d. nuo 2 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 18 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionė bus palydėta į Ss. Cyril ir Methodius bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Milda bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-12-12 (M)
  2015-12-16 (A)

JANINA BERNOTAITĖ JARAŠIENĖ.


A † A JANINA JARAŠIENĖ BERNOTAITĖ Gimė 1923 m. rugsėjo 1 d., Utenoje, Lietuvoje. Mirė 2015 m. gruodžio 12 d. Gyveno Lemont, IL. Nuliūdę liko: sūnus Algis su žmona Loreta; duktė Audra Endrijonienė su vyru Gintaru; duktė Virginia Kavaliūnienė su vyru Vytautu; anūkai Andrius Jarašius su žmona Andrea; Paulius Jarašius su žmona Rachel; Michael Kavaliūnas su žmona Rebecca ir Vincent Kavaliūnas; proanūkai Aidas Jarašius, Arius Jarašius ir Michael Kavaliūnas; brolis Vytautas Bernotas su šeima Lietuvoje. A. a. Janina buvo žmona a. a. Felikso. Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai St. Pete Beach, FL ir Moterų chorui St. Pete Beach, FL. Velionė bus pašarvota gruodžio 16 d., trečiadienį, 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Janina bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-12-09 (M)

REGINA KUČIENĖ.


A † A REGINA KUČIENĖ Mirė 2015 m. gruodžio 9 d. Gimė 1929 m. sausio 24 d. Lietuvoje. Gyveno Homer Glen, IL, anksčiau Chicago Ashburn apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Linas su žmona Renata; duktė Viktorija Siliūnienė su vyru Dariumi; anūkai Aleksandras, Darija, Lukas ir Monika; sesuo Irena Kriaučeliūnienė; dukterėčia Jolita Kriaučeliūnaitė. A. a. Regina buvo žmona a. a. Viktoro ir buvo svainė a. a. dr. Leono Kriaučeliūno. Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Švietimo tarybai, lietuvių Skautų sąjungai, buvo Donelaičio lituanistinės mokyklos mokytoja. A. a. Regina bus pašarvota šeštadienį, gruodžio 19 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota šv. Kazimiero kapinėse. Vietoj gėlių prašom aukoti „Vaiko vartai į mokslą” organizacijai. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-12-08 (M)

JONAS JOVARAUSKAS.


A † A JONAS JOVARAUSKAS Mirė 2015 m. gruodžio 8 d., sulaukę 89-erių metų. Gyveno Harvard, IL, anksčiau Wisconsin Dells, WI (prieš tai Lemont IL). Gimė 1926 m. balandžio 3 d. Raseiniuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Aldona (Jakštaitė), dukra Rasa Narbutaitienė, žentas Alvydas, anūkai Aidas ir Darius su žmona Rebecca. A. a. Jonas bus pašarvotas gruodžio 12 d., šeštadienį, 8 val. ryto Modell laidojimo namuose (7710 S. Cass Ave. Darien, IL). Mišios už velionio sielą bus aukojamos tą pačią dieną 9:45 val. ryto St. John of the Cross bažnyčioje 5005 S. Wolf Rd. Western Springs. Po Mišių a. a. Jonas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Modell FH tel. 630-852-3595, el. paštas www.modelldarien.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-12-07 (M)
  2015-12-07 (A)

ELENA JABLONSKIS.


A † A ELENA JABLONSKIS Mirė 2015 m. gruodžio 7 d., sulaukusi 91 metų. Gimė 1924 m. vasario 17 d. Gyveno Melrose Park, IL. A. a. Elena buvo duktė a. a. Antano ir a. a. Alexandros Lingių, svainė a. a. Joseph Pažerūno, Kęstučio Kriaučiūno, a. a. Antano (a. a. Regina) Lingių. Nuliūdę liko: vaikai Arūnas (Lori) Jablonskis ir Linas Jablonskis, seserys Eugenia Pažerūnas, Aurelia Kriaučiūnas, Lucy (Algis) Tirva; daug sūnėnų ir dukterėčių. A. a. Elenos atminimui galima aukoti Lietuvos našlaičių organizacijoms ar kitai labdaros organizacijai. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Bormann FH. Tel. 708-344-0714 arba www.bormannfuneralhome.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-12-07 (M)
  2015-12-11 (A)

DALIA GERMANAITĖ.


A † A DALIA GERMANAITĖ Mirė 2015 m. gruodžio 7 d., Prospeckt Heights, IL. Buvo chemikė, daug metų dirbo UOP kompanijoje. Nuliūdę liko: brolis Vytautas, žmona Liuda; sūnėnai Saulius, Juris, Vidas, Kęstutis ir dukterėčia Nida. Atsisveikinimas penktadienį, gruodžio 11 d. Po 11 val. ryto šv. Mišių Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte, IL, velionė bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. Laidotuvės privačios. Nuliūdę artimieji

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-12-04 (M)
  2015-12-12 (A)

PRANUTĖ ALEKSANDRAVIČIŪTĖ SKRUODIENĖ .


A † A PRANUTĖ SKRUODIENĖ ALEKSANDRAVIČIŪTĖ Mirė 2015 m. gruodžio 4 d. Lemont, IL. Gimė Žydikuose, Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Cicero, IL. Nuliūdę liko: duktė Daina Pakalniškienė su vyru Aloyzu; sūnus Aidas; anūkai Marius Pakalniškis su žmona Brittany, Vilija Zandi su vyru Jordan, Svaja Pakalniškytė ir Genevieve Skruodytė bei kiti giminės. A. a. Pranutė buvo žmona a. a. Mečislovo. Velionė bus pašarvota šeštadienį, gruodžio 12 d. nuo 9 val. ryto iki 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 E. 127 St., Lemont, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Pranutė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašoma aukoti ,,Vaiko vartai į mokslą” organizacijai. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-12-03 (M)
  2015-12-06 (A)

ALDONA ANKIENĖ.


A † A ALDONA ANKIENĖ Mirė 2015 m. gruodžio 3 d. Gyveno Čikagoje. Gimė 1923 m. birželio 7 d., Rimšionių kaime, Pašvitinių vals-čiuje. Nuliūdę liko: sūnūs Algis ir Vytautas, anūkai Danutė su vyru Mike McDowell, Birutė su vyru Matthew Rundell, Jonathan, Kristina, Victoria, Justin, proanūkai Daniel McDowell ir Regina Rundell. Velionė buvo žmona a. a. Juozo Ankaus ir anyta a. a. Reginos Ankienės. A. a. Aldona bus pašarvota sekmadienį, gruodžio 6 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 7 d. Iš laidojimo namų 10 val. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Aldona bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-12-02 (M)
  2015-12-05 (A)

TERESĖ KOLYTAITĖ SAKALAUSKIENĖ.


A † A TERESĖ KOLYTAITĖ SAKALAUSKIENĖ Mirė 2015 m. gruodžio 2 d., sulaukusi 99 metų. Nuliūdę liko: marti Viktutė Galkus, duktė Danutė ir Vacys Jakovickai, anūkės Violeta ir Randy Weaver, Vida ir Jarome Ubel, Rūta Kozinski; proanūkai Brian, Andrew, Mario, Daniel, Kelly; pro-proanūkai Noah, Mia, Skylar, Luke, Lietuvoje brolienė Elytė, jos sūnus Arūnas ir duktė Gintarė su sūneliu Ryčiu bei kiti gi-minės. A. a. Teresė pašarvota šeštadienį, gruodžio 5 d., nuo 10 val. ryto iki 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. Lack & Sons FH. Tel. 708-430-5700

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-11-29 (M)
  2015-12-12 (A)

MARYTĖ ŠEPIKAITĖ.


Su neapsakomu skausmu ir liūdesiu pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2015 m. lapkričio 29 d. tragiškai žuvo mūsų brangi ir nepamainoma A † A MARYTĖ ŠEPIKAITĖ Gimė 1949 m. rugsėjo 7 d. Čikagoje. Nuo 1959 metų gyveno Valley Glen (Van Nuys) mieste, Kalifornijoje. Velionė priklausė Šv. Kazimiero lietuvių parapijai Los Angeles, labai aktyviai dalyvavo jos veikloje, šoko LB ,,Spindulio” lietuvių tautinių šokių veteranų grupėje. 1990 m a. a. Marytė įstojo į Lietuvos Vyčių organizaciją ir tais pačiais metais buvo išrinkta Los Angeles kuopos pirmininke, kuriai vadovavo iki netikėtos mirties. Giliame skausme ir nuliūdime liko: sesuo Onutė Keblienė su vyru Vytautu; brolis Jonas, a. a. brolio Juozo žmona Jūratė Šepikienė su sūnumi Linu bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. A. a. Marytė buvo duktė a. a. Juozo ir a. a. Elenos Šepikų. Rožinis bus penktadienį, gruodžio 11 d. 7:30 val. vakaro Šv. Ka-zimiero lietuvių parapijos bažnyčioje, 2718 St. George St., Los Angeles, CA. Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 12 d. Šv. Mišios bus aukojamos Šv. Kazimiero bažnyčioje. Po šv. Mišių a. a. Marytė bus palaidota Forest Lawn kapinėse, 1712 S. Glendale St., Glendale, CA. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Ilsėkis ramybėje Dievo prieglobstyje, brangiausioji Maryte, iki kol vėl susitiksime. Su Kristumi ir Prisikėlimo viltimi. Giliai nuliūdusi šeima ir artimieji A † A