CENTRAS - 2015 (puslapis 3)

Mirties Pranešimai: 2015

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-11-27 (M)
  2015-12-04 (A)

DANUTĖ DIRVONIENĖ.


A † A DANUTĖ DIRVONIENĖ mirė 2015 m. lapkričio 27 d., sulaukusi 83 metų. Danutė Koklytė-Dirvonienė gimė 1932 m. lapkričio 12 d. Ma-rijampolėje, Lietuvoje. Su tėvais 1951 m. emigravo į JAV. Baigė Mt. St. Joseph kolegiją Cincinnati, OH, gaudama verslo administracijos bakalauro laipsnį ir Midwest Montessori mokytojų kursus Čikagoje. Dirbo Beverly Montessori mokykloje, o vėliau Kriaučeliūnų vardo vaikų nameliuose dirbo vedėja. 1983 m. su nedidele tėvų grupe lietuvių vaikams Lemonte įsteigė Montessori mokyklėlę ,,Žiburėlis”. 1985 m. ,,Early Childhood Education” srityje gavo magistro laispnį. A. a. Danutė buvo Lietuvių skaučių seserijos skautininke, su kitomis sesėmis paruošė vadovėlį ,,Sese, budėk”. Ji dalyvavo organizacijoje ,,Vaiko vartaį į mokslą” veikloje. Nuliūdę liko: vyras Rimantas Dirvonis, sūnus Vytautas, duktė Violeta su vyru Tomu; sesuo Lydia Vaitkienė, brolis Jonas Koklys, dukterėčios ir sūnėnai bei giminės Lietuvoje. Danutė buvo a. a. Apolionijos ir Artūro Koklių duktė, sesuo a. a. Dalės Lukienės, a. a. Vito Koklio ir a. a. Algio Koklio. Lankymas vyks ketvirtadienį, gruodžio 3 d. nuo 4 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės penktadienį, gruodžio 4 d. 10:30 val. r. iš Petkus laidojimo namų a. a. Danutė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Velionė bus palaidota Lietuvių tautinėse kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Žiburėlio” arba ,,Vaiko vartai į mokslą” organizacijoms. Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-11-26 (M)
  2015-12-02 (A)

STASĖ ABRAITYTĖ KRIAUČELIŪNAS.


STASĖ ABRAITYTĖ KRIAUČELIŪNAS mirė 2015 m. lapkričio 26 d. Gyveno Highland, IN. Gimė 1919 m. kovo 9 d. Marijampolėje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: vaikai Nijolė Macėnas, Jonas su žmona Charlene Kraulis; keturi anūkai: Vaida su vyru Steven Andrews, Edmundas su žmona Debbie Macėnas, Teodoras Kraulis ir Emilija su vyru Rob Larson; keturi proanūkai: Stephen ir Mitchell Andrews, Jake Larson ir Alyssa Kraulis, daug giminių Lietuvoje, Kanadoje ir Amerikoje. Laidotuvės gruodžio 2 d., trečiadienį. Šv. Mišios už a. a. Stasės sielą bus aukojamos Our Lady of Grace bažnyčioje Highland, IN 10:30 val. r. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdę artimieji

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-11-25 (M)
  2015-11-28 (A)

EVALDAS VELECKIS.


A † A EVALDAS VELECKIS Gimė 1926 m. rugpjūčio 1 d., Lietuvoje, Kybartuose. Mirė 2015 m. lapkričio 25 d., Homer Glen, IL. Gyveno Homer Glen, IL. Nuliūdę liko: duktė Linda Veleckytė-Nussbaum su vyru Gerard; sesuo Elena Veleckytė ir brolio a. a. Alfredo Veleckio šeima Lietuvoje. Vietoj gėlių prašom aukoti Lietuvių Operai arba Palos Hospice. A. a. Evaldas bus pašarvotas šeštadienį, lapkričio 28 d. 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinimo Mišiose ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-11-25 (M)
  2015-11-25 (A)

VYTAUTAS VEPŠTAS.


Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad A † A VYTAUTAS VEPŠTAS mirė 2015 m. lapkričio 25 d. Vilniuje. Gimė 1931 m. balandžio 2 d. Panevėžyje. Gyveno Čikagoje ir pastaruoju metu Vilniuje. Priklausė Santaros-Šviesos federacijai. Nuliūdę liko: žmona Henrieta, sesuo Dana Balčienė su šeima, sesuo Laima Denhardt su šeima, sūnus Linas su žmona Patricia bei sūnumis Wolfgang ir Jules, duktė Indrė su sūnumi Dainiumi ir dukra Laima. Atsisveikinimas su artimaisiais vyks Vilniuje. Nuliūdusi šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-11-24 (M)
  2015-11-24 (A)

LEONAS DOBKEVIČIUS DAUKUS.


A † A LEONAS DOBKEVIČIUS DAUKUS Mirė 2015 m. lapkričio 24 d., sulaukęs 98 metų amžiaus. Gimė 1917 m. birželio 10 d. Taškente, Turkistane (šiandien Uzbekistane), išaugo Kaune, Lietuvoje. Gyveno Chicago, IL, Brighton Parko apylinkėje. Leonas buvo a. a. Felikso ir Apolonijos Dobkevičių vyriausias sūnus ir brolis a. a. Felikso Dobkevičiaus Daukaus. Leonas baigė Lietuvos Karo mokyklą leitenanto laipsniu ir buvo vienas iš jauniausių karininkų, kuris tarnavo Lietuvos kariuomenėje per Antrąjį pasaulinį karą. Po karo baigė mechaninės inžinerijos mokslą Berlyno universitete. Emigravęs į JAV, dirbo projektuotoju Rockwell Collins, Boeing ir kitose kompanijose. A. a. Leonas mėgo keliauti ir laisvai kalbėdamas penkiomis kalbomis, turėjo pažįstamų įvairiuose kraštuose Europoje, Azijoje, Afrikoje, Pietų ir Šiaurės Amerikoje. Paskutiniais gyvenimo metais a. a. Leonas dažnai keliaudavo į Lietuvą. Nuliūdę liko: dukterėčia Sofija Daukutė (Sophia Daukus) su draugu Rick Neuhaus, a. a. brolio Felikso posūniai Terry ir Michael Engle, svainė Rūta Daukienė, jos vaikai ir šeimos bei kiti artimieji ir draugai. Velionis bus palaidotas Lietuvoje. Nuliūdusi šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-11-17 (M)
  2015-12-12 (A)

GRAŽINA ONA NORVILAITĖ ERINGIENĖ.


A † A GRAŽINA ONA NORVILAITĖ ERINGIENĖ Mirė 2015 m. lapkričio 17 d. Gimė 1943 m. Švėkšnoje, Lietuvoje. Gyveno St. Petersburg, FL, Baltimore, MD, jaunystę praleido Čikagoje. Nuliūdę liko: vyras Stasys, sūnūs Kęstutis su žmona Jennifer, anūkės Gwen ir Imogen, ir Vytautas; sesuo Liucija ir bro-liai Algis, Kęstutis ir Vytautas su šeimomis; vyro sesuo Onutė su vyru Leonu, vyro brolio a. a. Vytauto žmona Ona ir vyro brolis Antanas su žmona Helen ir šeimomis bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. Šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke, gruodžio 12 d., šeštadienį, 9 val. ryto. Laidotuvės privačios Nuliūdusi šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-11-16 (M)
  2015-11-16 (A)

VIDA FRANKAITĖ MEILUVIENĖ.


A † A VIDA FRANKAITĖ MEILUVIENĖ Mirė 2015 m. lapkričio 16 d. Gimė 1939 m. Mažeikiuose, Lietuvoje. Daug metų gyveno Čikagoje, o paskutinius 24 metus St. Petersburg, FL. Nuliūdę liko: sūnus Alius su žmona Cara, anūkė Emily, sūnus Linas su žmona Terese, anūkė Lina, anūkai Aleksas ir Mykolas. A. a. Vida buvo a. a. Giedriaus Meilaus žmona. Vida visą savo gyvenimą buvo veikli skautė. Floridoje vadovavo Lietuvių klubui, buvo Lietuvių Bendruomenės St. Petersburg apylinkės pirmininkė, Lituanistinės mokyklos vedėja, dirbo su „Saulutės” vaikų pagalbos organizacija ir Shriners vaikų ligonine, ilgametė savanorė su Hospice organizacija. A. a. Vida bus palaidota St. Petersburg Calvary Catholic kapinėse. Giliai liūdinti šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-11-16 (M)
  2015-11-20 (A)

HORSTAS ŽIBAS.


2015 m. lapkričio 16 d. netekome ilgamečio Cincinnati Lietuvių Bendruomenės nario ir JAV Lietuvių Bendruomenės veikėjo, buvusio Santaros valdybos nario   A † A HORSTO ŽIBO Horstas Žibas gimė 1931m. spalio 27 d. Klaipėdoje, Lietuvoje. Pasitraukęs į Vokietiją, Traunsteine baigė Vertėjų institutą ir įgijo teisę vertėjauti Vokietijoje. Persikėlęs į JAV, Čikagos universitete baigė ekonomikos studijas ir įsigijo MBA. 1958 – 94 m. dirbo JAV kompanijoje Procter & Gamble. 1973 –74 m. Santaros – Šviesos federacijos pirmininkas. 1984-88 m. Cincinnati Tarptautinio Festivalio prezidentas. Daugelį metų dirbo išeivijos lietuvių veikloje. Dalyvavo PLB veikloje, 1988-92 m. centro valdybos iždininkas. Jo straipsniai buvo spausdinami Metmenų ir Akiračių leidiniuose. Nuo 1995 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, pagal JAV Valstybės Departamento vystymosi programą ,išvyko dirbti konsultantu į Lietuvą. Dirbo Panevėžio Stiklo, Ekrano ir Muilo fabrikuose , Kauno kojinių „Silva” ir kailių „Vilkas” fabrikuose. Taip pat Klaipėdos Naftoje. Jis taip pat dirbo Valdo Adamkaus vadovaujamoje prezidentūroje – patareju. Konsultavo Užsienio reikalų ir Finansų ministerijas, skaitė paskaitas Kauno Technikos universitete.  Nuostabus vyras ir tėvas… „Abiit not Obiit” išėjo, bet nemirė. Neblėstantys prisiminimai visada gyvens žmonėse, kuriuos jis sutiko savo gyvenimo kelyje. Velionis bus pašarvotas penktadienį, lapkričio 20 d. 9 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.,(arti Derby Rd.), Lemont. Religinės apeigos 11val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose. Po religinių apeigų a.a. Horstas bus palaidotas Lie-tuvių Tautinėse kapinėse, Justice, IL. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdi žmona Aldona, dukros Jūratė ir Sigutė, anūkas Tadas ir Kenneth Simone Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-11-13 (M)
  2015-11-13 (A)

RITA ŠIMANSKYTĖ KAVOLIENĖ.


A † A RITA ŠIMANSKYTĖ KAVOLIENĖ mirė 2015 m. lapkričio 13 d., penktadienį, Carlisle, Pennsylvania. Gimė 1932 m. rugpjūčio 12 d. Šiauliuose, Lietuvoje. Mokėsi Liubeko ir Neustato lietuvių gimnazijose Vokietijoje. Amerikoje studijavo Čikagos Meno institute, įgydama bakalauro diplomą. Dirbo Kristijono Donelaičio lituanistinėje šeštadieninėje mokykloje, priklausė Santaros-Šviesos organizacijai. Kartu su vyru Vytautu Kavoliu susilaukė dviejų sūnų: Kęstučio ir Perkūno. Iki mirties gyveno Carlisle, PA. Nuliūdę liko sūnūs: Perkūnas ir Kęstutis su žmonomis – Diana ir Bonnie bei anūkėlė Iliana. Artimieji

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-11-13 (M)
  2015-11-20 (A)

IRENA LIUCIJA RAGAUSKAITĖ RASIENĖ.


A † A IRENA LIUCIJA RAGAUSKAITĖ RASIENĖ Amžinybėn iškeliavo 2015 m. lapkričio 13 d., sulaukusi 88 metų. Gimė Kaune, Lietuvoje, šešis dešimtmečius gyveno Cambridge, MA. Nuliūdę liko: sūnūs Vitas, Tomas su žmona Brigita (Spakevičiūte), anūkės Sophia ir Alisa; sesuo Aldona Beinorienė Lipskienė su dukra Irena Beinoris; brolis Leonidas Ragas (Ragauskas) su žmona Praurime (Krasauskaite), jų sūnus Paulius ir dukra Laura su šeimomis. Atsisveikinimas su a. a. Irena įvyko ketvirtadienį, lapkričio 19 d. Casper (Kasperavičius) Funeral Home, Boston, MA. Penktadienį, lapkričio 20 d., Šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčioje, South Boston, MA, prelatas kun. Albertas Kontautas aukojo gedulo Mišias, o solistė Marytė Bizinkauskaitė angelišku balsu ir dieviškomis giesmėmis praturtino Prelato liturgines apeigas. Velionė buvo žmona inž. a. a. Juozo Rasčiausko-Rasio, su kuriuo išgyveno 55 metus. Laidotuvės bus privačios. Nuliūdę artimieji