CENTRAS - 2015 (puslapis 4)

Mirties Pranešimai: 2015

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-11-12 (M)
  2015-11-17 (A)

ZIGMAS URBA.


A † A ZIGMAS URBA Mirė 2015 m. lapkričio 12 d., Homer Glen, IL. Gimė 1934 m. lapkričio 25 d., Lietuvoje, Švėkšnoje, Šalpėnų kaime. Gyveno Homer Glen, IL. Buvo Korėjos karo veteranas. Nuliūdę liko: žmona Aldona Gudaitytė, sūnus Paulius su žmona Melissa, duktė Judita su vyru Fred; anūkai Andrius, Amelia ir Aras; brolis dvynys Alfredas su žmona Nijole ir kiti giminės Amerikoje bei Lietuvoje. A. a. Zigmas pašarvotas lapkričio 16 d., pirmadienį, nuo 5 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės antradienį, lapkričio 17 d. 10:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionis atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 11 val. ryto aukojamos šv. Mišios. Laidotuvės privačios. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-776 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-11-10 (M)
  2015-11-12 (A)

BRONĖ SIMONAITIENĖ.


A † A BRONĖ SIMONAITIENĖ 2015 m. lapkričio 10 d. po sunkios ir ilgos ligos Autumn Woods Nursing Home, Warren, MI, sulaukusi 92 metų į Amžinybę iškeliavo a. a. Adolfo Simonaičio žmona Bronė Simonaitienė (Vaitkūnaitė). Gimė Matlaukio kaime, Suvalkijoje. Nuliūdę liko: sesuo Teresė Vaitkūnaitė, svainis Andrius Petrašiūnas, jo vaikai Liucija, Vida ir Andrius, pusseserės, pusbroliai ir kiti giminės Philadelphijoje, Čikagoje ir Lietuvoje. A. a. Bronė buvo pašarvota lapkričio 12 d., ketvirtadienį Charles Step (Stepanausko) laidojimo koplyčioje, Redford, MI. Gedulingos šv. Mišios už a. a. Bronės Simonaitienės sielą buvo aukojamos lapkričio 13 d., penktadienį Dievo Apvaizdos lietuvių bažnyčioje, Southfield, MI. Po šv. Mišių velionė palaidota Švento Kapo (Holy Sepulchre) kapinėse šalia vyro Adolfo Simonaičio. Gedulingas religines apeigas kapinėse atliko Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos klebonas kun. Gintaras A. Jonikas. Nuliūdusi šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-11-10 (M)
  2015-11-17 (A)

VYTAUTAS ANTANAS MAŽEIKA.


A † A VYTAUTAS ANTANAS MAŽEIKA Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad Vytautas Antanas Mažeika mirė š. m. lapkričio 10 d., Colbert, Georgia, sulaukęs 99 metų. Gimė 1916 m. rugsėjo 17 d. Šakių raj., Kriūkų kaime. Nuliūdę liko keturi sūnūs – Algimantas, Kęstutis, Vytautas ir Alius; šeši anūkai – John, Christina, Julian, Petras, Thomas, Andrius; septyni proanūkiai – Jennifer, Tara, Hayley, Lucas, Brooke, Nathan, Sophia ir proproanūkis Brandon. A. a. Vytauto Antano Mažeikos laidotuvės vyks lapkričio 17 dieną, antradienį, 11 val. r. Šv. Kazimero kapinėse Čikagoje. Nuliūdę artimieji

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-11-07 (M)
  2015-11-11 (A)

PETER A. BULIKA.


A † A Peter A. Bulika Mirė 2015 m. lapkričio 7 d. , sulaukęs 78 metų. Nuo 2011 m. gyveno Monarch Landing, Naperville, IL , anksčiau Chicago, IL. Gimė 1938 m. balandžio 17 d. Kaune , Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Vita Bulika (Vilutis) bei daug draugų. Velionis buvo sūnus a.a. Joseph ir Lisa Bulika, brolis a.a. Angela (Matthew) Bentkowski. A. a. Peter bus pašarvotas trečiadienį , lapkričio 11 d. nuo 3 val p.p. iki 7 val. vakaro Friedrich-Jones laidojimo namuose, 44 S. Mill St. Naperville, IL. Atsisveikinimas ir laidotuvės ketvirtadienį , lapkričio 12 d. nuo 10 val. ryto iki 11 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje , kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių a.a. Peter bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi žmona Laidot. direkt. Friedrich-Jones , tel. 630-355-0213 arba www.friedrichjones.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-11-06 (M)
  2015-11-14 (A)

VYTAUTAS BANDZIULIS.


A † A Vytautas Bandziulis Mirė 2015 m. lapkričio 6 d.,  Madison, WI. Gimė 1928 m. birželio 13 d., Lietuvoje. Gyveno Madison,WI, anksčiau Chicago, Brighton Park apylinkėje ir Melrose Park, IL. Nuliūdę  liko:   žmona  Eugenija Sheuraitė; sūnus Raimondas su žmona Irene Katele; sūnėnai ir dukterėčios bei kiti giminės. A. a. Vytautas dirbo Benjamin Moore Company.  Velionis buvo sūnus a.a . Jono ir Veronikos Daraškevičiūtės ir brolis a.a. Igno ir Stasio Bandziulių. Priklause Don Varnas American Legion Post # 986. A. a. Vytautas bus pašarvotas šeštadienį, lapkričio 14  d. nuo 9 val. r. iki 12 val. popiet Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S Archer Ave., (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 14 dieną. 12 val. popiet – religinės apeigos Petkus Lemont laidojimo namuose. Po religinių apeigų velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinese. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse Giliai liūdinti šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-11-06 (M)
  2015-11-10 (A)

JONAS GIBAITIS.


A † A Adv. JONAS GIBAITIS Mirė 2015 m. lapkričio 6 d., sulaukęs 78 metų. Gyveno Marquette Parke. Nuliūdę liko: sesuo Aldona Grigaliūnas, dukterėčia Rūta su vyru Robert Nazareth, sūnėnai Paul Grigaliūnas ir Peter (Annette) Grigaliūnas. Velionis daug metų teikė advokato paslaugas Čikagos ir jos priemiesčių lietuviams. A.a. Jonas pašarvotas antradienį, lapkričio 10 d., nuo 5 val. p. p. iki 7 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy. (7700 W), Palos Hills, IL. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-11-06 (M)
  2015-11-16 (A)

VIRGIS ,,VIRGIL” P. NORKUS.


A † A Virgis ,,Virgil” P. Norkus Mire 2015 m. lapkričio 6 d., Naperville, IL.  Gimė 1940 m. spalio 30 d. Kėdainiuose, Lietuvoje. Paliko giliai liūdinčius: žmoną Romą (Pauliūtę), dukrą Aldutę Gorman, žentą Russell, seseris Silviją Žiedonis su vyru Rimu ir šeima, Vidą Poffenroth su vyru Dennis ir šeima, Reginą Vaitaitis su šeima, pusbrolį Vytą Martinaitį su žmona Audrone, pusseserę Nijolę Martinaitis-Nelson su vyru Ken, žmonos brolius ir seseris dr. Algį Paulių su žmona Violeta ir šeima, Edmundą Paulių su žmona Virginija ir šeima, Ireną Daugelis su vyru Arūnu, Aldoną Vaitkus su vyru Rimantu. Atsisveikinimas su a. a. Virgiu lapkričio 16 d., pirmadienį, 10 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL., kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Laidotuvės privačios. Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Vaiko vartai į mokslą”organizacijai. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinimo šv. Mišiose. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-11-05 (M)
  2015-11-05 (A)

ERIC MARON.


A † A ERIC MARON 2015 m. lapkričio 5 d. staiga ištiko širdies priepuolis, jis mirė pakeliui į ligoninę. Nuliūdę liko: žmona Silvia TOTILAITĖ Maron ir giminės. Nuoširdžią užuojautą visiems reiškia jo darbo draugai ir Totilų šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-11-04 (M)
  2015-11-08 (A)

VINCENTAS SAMAŠKA.


A † A VINCENTAS SAMAŠKA Vincentas Samaška mirė 2015 m.lapkričio 4. Gimė Čikagoje 1926 m. rugpjūčio 14 d. Vaiku būdamas, jis su tėvais persikėlė į Lietuvą. Kai užėjo karas ir rusai okupavo Lietuvą, jis sugrįžo į Čikagą, kur jį užaugino giminės. Jis baigė Švč. Mergelės Marijos Gimimo pradžios mokyklą (Nativity B.V. M.) ir Harper gimnaziją. Jis įstojo į JAV jūreivių gretas (U.S. Navy), kur tarnavo dvejus metus. Jis išstojo garbingai, pirmo rango kepėjo titulu. Būdamas jaunuoliu, Vincentas dalyvavo “Sophie Barcus” radijo programoje ir dainavo “Birutės”, “Kęstučio”, “Lietuvos Vyčių”, “Pirmyn” ir “Alice Stephens” choruose. Tačiau jis labiausiai susidomėjo šokiu: jis išbuvo “Ateities” tautinių šokių grupėje 25 metus. Jis laimėjo aukso medalį polkos skyriuje “Harvest Moon” festivalyje. Festivalį organizavo Čikagos laikraštis “Chicago Sun-Times”. Laimėjimo dėka, “Oriental” teatras jį angažavo dviem savaitėm. Vincentas aktyviai dalyvavo Ilinojaus lietuvių prekybų rūmų organizacijoje (Lithuanian Chamber of Commerce of Illinois), kur jis išbuvo iždininku 25 metus, ir jis taip pat yra buvęs šios organizacijos prezidentu. Jis aktyviai dalyvavo daugelyje lietuvių organizacijų: 45 metus jis dalyvavo “Lietuvos Vyčių” organizacijoje ir buvo išrinktas 36-tos kuopos ir Ilinojaus-Indianos rajono prezidentu; jis buvo Ilinojaus Lietuvių Romos katalikų draugijos pirmininkas, Nekalto Prasidėjimo parapijos vyrų klubo pirmininkas ir iždininkas, ir 55 metus jis išbuvo Dariaus ir Girėno Amerikos legiono 271-ojo posto nariu. Kolumbo Vyčių organizacijoje (Knights of Columbus), kardinolo Mundelein taryboje, jis buvo ketvirto laipsnio garbės sargu. Jis buvo Čikagos lietuvių tarybos prezidentas ir vykdomasis sekretorius. Daugiau kaip 10 metų jis buvo Čikagos Pavergtųjų tautų komiteto narys, ir jis yra buvęs lietuvių grupių, dalyvavusių Pavergtųjų tautų paraduose State Street, maršalu. Vincentas dirbo vienoje vežiojamosios valgyklos įstaigoje maisto pristatymo skyriaus direktoriumi. Išėjęs į pensiją, jis dirbo Heinemann’s kepykloje, gražindamas tortus. 1961-62 metais Vincas parūpino, kad Lietuvos vėliava būtų iškelta Comiskey Park beisbolo stadione Lietuvos dienos proga. Daugelis lietuvių dalyvavo parade. Amerikos ir Lietuvos himnai buvo sugiedoti. 1961 metais pirmą kamuolį išmetė Stanley Balzekas, o 1962 metais – Petras Daužvardis Jr. Nuliūdę liko: sesuo Aniceta Naujokienė ir krikšto dukra Dainora Naujokaitė bei kiti giminės Lietuvoje. Velionis bus pašarvotas sekmadienį, lapkričio 8 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Richard-Midway laidojimo namuose 5749 Archer Ave., Chicago, IL 60638. Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkričio 9 d. 8:15 val. ryto iš laidojimo namų a. a. Vincentas bus nulydėtas į St. Richard bažnyčią, kurioje 9 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Resurrection Mausoleum. Artimuosius ir draugus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti. Nuliūdę artimieji Richard-Midway LD; tel. 773-767-1840 arba www.richardmidwayfh.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-10-26 (M)
  2015-10-26 (A)

TADAS/THADDEUS NAVICKAS.


Pranešame savo bičiuliams ir pažįstamiems, kad mūsų dėdė, farmacininkas, kompozitorius, poetas ir rašytojas A † A TADAS/THADDEUS NAVICKAS mirė 2015 m. spalio 26 d. Coeur d’Alene mieste, Idaho valstijoje, sulaukęs 89 metų. Gimė Alytuje, muz. Stasio Navicko šeimoje. A. a. Tadas bus palaidotas vietos Šv. Tomo katalikų parapijos kapinėse. Nuliūdę artimieji