CENTRAS - 2015 (puslapis 5)

Mirties Pranešimai: 2015

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-10-22 (M)
  2015-11-14 (A)

RIMAS BLAŽYS.


A † A DR. RIMAS BLAŽYS Mirė 2015 m. spalio 22 d., sulaukęs 73 metų. Gimė 1942 m. balandžio 27 d. Vilniuje, Lietuvoje. Gyveno Naperville, IL. Nuliūdę liko: žmona Laima Kudirkaitė, duktė dr. Lora Mikužienė su vyru Juozu, sūnus Romas, anūkai Juozas, Paulius ir Matas Mikužiai; brolis Julius su šeima; daug sūnėnų ir dukterėčių. Velionis buvo sūnus a. a. Sofijos ir a. a. dr. Vlado Blažių ir brolis a. a. dr. Antano Blažio. Rimas buvo baigęs Loyola University College of Dentistry. Atsisveikinimas su a. a. Rimu vyks šeštadienį, lapkričio 14 d., 9:30 val. ryto Our Lady of Mercy bažnyčioje, 701 S. Eola Rd., Aurora, IL, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus velionį prisiminti maldoje ir dalyvauti šv. Mišių aukoje. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Friedrich-Jones, tel. 630-355-0213 arba www.friedrichjones.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-10-17 (M)
  2015-10-21 (A)

KĘSTUTIS KRIAUČIŪNAS.


A † A KĘSTUTIS KRIAUČIŪNAS Mirė 2015 m. spalio 17 d. Oak Lawn, IL. Gimė 1922 m. liepos 25 d. Miknaičių kaime, Barzdų valsčiuje, Šakių apskrityje. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Park. Nuliūdę liko: žmona Aurelija, duktė Laura, sūnus Marius su žmona Maryte, anūkai Ona ir Aldas, pusseserės Rasa Pukštienė, Rimgailė Zotovienė ir Daina Smith, mirusio pusbrolio Augustino Orento žmona Dalia ir sūnus Matas. Velionis bus pašarvotas trečiadienį, spalio 21 d. nuo 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Kęstutis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Saulutei” arba šv. Mišioms. Liūdinti šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-10-17 (M)
  2015-10-23 (A)

ONA BARBORA GURAUSKAITĖ ŠMITIENĖ.


A † A ONA BARBORA GURAUSKAITĖ ŠMITIENĖ Mirė 2015 m. spalio 17 d. Gimė 1924 m. gruodžio 16 d. Skuode, Lietuvoje. 1945 m. ištekėjo už Ferdinando Šmito Vokietijoje su Romos katalikų Bažnyčios apeigomis Mišių metu. 1949 m. su vyru Ferdinandu ir dukrele Regina iš Vokietijos atvažiavo į Ameriką, į Brockton, Mass. 1969 m. vyras Ferdinandas žuvo automobilio avarijoje. Po metų Ona Šmitienė persikėlė gyventi į Čikagą, vėliau į Oak Lawn. Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios parapijai. Dukrelė Regina yra ištekėjusi už Marco Burgos ir 40 metų gyvena Ispanijoje. Nuliūdę liko: dukrelė Ona Regina Burgos-Šmitaitė, žentas Marco, anūkai: Rasytė, Danutė ir Mykoliukas; giminės Lietuvoje ir Amerikoje. Velionė bus pašarvota penktadienį, spalio 23 d. 9 val.ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Ona bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse Liūdinti duktė su šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-10-19 (M)
  2015-10-25 (A)

PETRAS STEPONAVIČIUS.


A † A PETRAS STEPONAVIČIUS Mirė 2015 m. spalio 19 d., Brookfield, IL. Gimė 1940 m. birželio 12 d., Lietuvoje, Mažeikių rajone, Ketūnų kaime. Gyveno Brookfield, IL. Nuliūdę liko: žmona Apolonija Matkevičiūtė; sūnus Rocky Stevens su žmona Indre; sūnus Matas Steponavičius su žmona Renata; sūnus Justinas Steponavičius; sūnėnas Paulius Steponavičius bei kiti giminės. Velionis bus pašarvotas penktadienį, spalio 23 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave, (arti Derby Rd.), Lemont. Šv. Mišios už a. a. Petrą bus aukojamos sekmadienį, spalio 25 d. 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Chicago (Marquette Park). Velionis bus laidojamas Lietuvoje. Vietoje gėlių prašom aukoti „Saulutei”. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Giliai liūdinti šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-10-09 (M)
  2015-10-15 (A)

STASYS GEDIMINAS ZIKAS.


A † A STASYS GEDIMINAS ZIKAS Amžinybėn iškeliavo 2015 m. spalio 9 d. Gimė 1940 m. Kaune, Lietuvoje. Gyveno Bostono apylinkėje, o prieš tai Washington DC, ir Čikagoje. Giliame liūdesyje liko: žmona Dalia Barmutė Zikienė, su kuria išgyveno 45 metus; brolio a. a. Algio Ziko žmona Dalia Palubeckaitė Zikienė ir jų vaikai Gida, Tomas, Viktoras, Jonas ir Rima ir jų vaikučiai; žmonos a. a. sesers Živilės Sabin sūnus Erikas su žmona. Atsisveikinimas su a. a. Stasiu ir šv. Mišios įvyko ketvirtadienį, spalio 15 d. Šv. Petro lietuvių parapijoje, South Boston, MA. Nuliūdę artimieji

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-10-09 (M)
  2015-10-13 (A)

THERESA ,,TERRY” M. RIZZO (VAIČŪNAS).


A † A THERESA ,,TERRY” M. RIZZO (VAIČŪNAS) Mirė 2015 m. spalio 9 d., sulaukusi 88 metų. Terry anksčiau buvo lietuvių katalikių Dukterų draugijos prezidentė, Šv. Antano bažnyčios choro narė, daugiau nei 20 metų dirbo sesele Cicero miesto katalikiškose mokyklose, labai mylėjo savo šeimą. Nuliūdę liko: vaikai Judith (Dwight) O’Brien, Mark (Catherine), Marita (Scott) Pope, Carlo (Cindy Hurekes); anūkai Christopher (sužadėtinė Lauren Grabstanowicz), Kevin, Kirsten, Genevieve, Natalie ir Nicole bei kiti giminės ir jų artimieji. A. a. Theresa buvo duktė a. a. Joseph ir a. a. Mary Vaičūnas, žmona a. a. Antony M. Rizzo; sesuo a. a. Joseph (a. a. Helen) Vaičūnas ir a. a. Helen (a. a. Albert) Statkus; svainė a. a. Mary (a. a. Ernest) Favaro ir Donald, Sr (a. a. Ida) Lippo. Velionė buvo pašarvota spalio 12 d. pirmadienį, Kuratko-Nosek laidojimo namuose, 2500 S. Desplaines Ave. North Riverside, IL. Laidotuvės įvyks spalio 13 d., antradienį. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionė bus atlydėta į St. Anthony of Padua bažnyčią, Cicero, IL, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Theresa bus palaidota Christ the King Mausoleum, Queen of Heaven kapinėse, Hillside, IL. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Mark A. Rizzo, tel. 708-447-2500 arba info@kuratkonosek.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-10-08 (M)
  2015-10-16 (A)

BRONIUS MIKĖNAS.


A † A BRONIUS MIKĖNAS Mirė 2015 m. spalio 8 d. Naperville, IL. Gimė 1928 m. vasario 4 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno Naperville, IL. Nuliūdę liko: sūnus Algis su žmona Dana; duktė Loreta Krutulienė su vyru Povilu; anūkai Andrea Jarašienė su vyru Andriumi, Justinas Mikėnas, Michael, David ir Teddy Krutuliai; proanūkai Aidas ir Arius Jarašiai; brolis Eimutis su šeima Lietuvoje, sesuo Danguolė Kundrotienė su šeima Lietuvoje ir Laimutė Vilienė su šeima Lietuvoje bei kiti giminės. A. a. Bronius buvo vyras a. a. Gražinos Varnaitytės ir brolis a. a. Algio ir Liongino. Priklausė Don Varnas American Legion Post # 986, Past Commander. Velionis bus pašarvotas spalio 16 d., penktadienį, nuo 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių laidotuvės bus privačios. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Giliai liūdinti šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-10-06 (M)
  2015-10-12 (A)

STEPONAS ŽIUPSNYS.


A † A STEPONAS ŽIUPSNYS Mirė 2015 m. spalio 6 d. Gyveno Oak Lawn, IL. Gimė 1913 m. vasario 6 d. Gudžiūnuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Genė Childress (Barry); sūnus Ray Žiupsnys, anūkai Brett ir Brian Childress; Kris Fioto, David Žiupsnys ir jų šeimos, proanūkai Mackenzia Fioto, Nicole, Sydnay, Alyssa, Steven Childress; seserys Elena, Stasė, Ona, Benė ir jų šeimos. A. a. Steponas bus pašarvotas pirmadienį, spalio 12 d. nuo 10 val. r. iki 11 val. r. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 SW Highway (7700 W.), Palos Hills, IL. Iš laidojimo namų 11 val. ryto velionis bus atlydėtas į Sacred Heart bažnyčią, 8245 W. 111th St., Palos Hills, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Steponas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-10-06 (M)
  2015-10-10 (A)

LIDIJA KRAJEWSKI.


A † A LIDIJA KRAJEWSKI Staiga mirė 2015 m. spalio 6 d., sulaukusi 22 metų. Nuliūdę liko: tėveliai Vilija Dargis ir Casey Krajewski, broliai Andrew ir Tomas Krajewski; močiutė Judita Dargis ir seneliai Dolores ir John Krajewski. Lidija studijavo De Paul universitete ir 2011 m. buvo baigusi Carl Sandburg High School – Orland Park. Velionė buvo anūkė a. a. Stasio Dargio. A. a. Lidija bus pašarvota penktadienį, spalio 9 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy (7700 W.), Palos Hills, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 10 d. Iš laidojimo namų 10 val. ryto velionė bus atlydėta į St. Francis of Assisi bažnyčią 15050 S. Wolf Rd, Orland Park, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. David Gaidas. tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2015-10-03 (M)
  2015-10-12 (A)

BRUNO ABRAMAVIČIUS.


Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad A † A ANTANAS MINELGA Mirė 2015 spalio 3 d., sulaukęs 91 metų. Gimė 1924 m. gegužės 17 d. Stakiuose, Lietuvoje. Apie 10 metų gyveno Čikagoje, vėliau persikėlė į Olympia, WA. Nuliūdę liko: žmona Aldona Gylytė Minelgienė, duktė Kristina Sass su vyru Ryan, sūnus Povilas Minelga su žmona Ulrike, anūkai Erikas, Thomas, Karsten ir Danielle, proanūkas Oliver Minelga. Antanas buvo baigęs Chicago Technical College. Buvo teatro grupės „Atžalynas”, Hanau, Vokietijoje, narys. Apsigyvenęs Washington valstijoje, mėgo kopti į kalnus. Įkopė į Mt. Rainier, Mt. Baker ir kitus. Buvo žvejys. Taip pat daug keliavo po vakarinę Ameriką ir Alaską. Po šv. Mišių Sacred Heart bažnyčioje, spalio 12 d., pirmadienį, a. a. Antanas buvo palaidotas Lacey, WA.