CENTRAS - 2016 (puslapis 6)

Mirties Pranešimai: 2016

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-08-18 (M)
  2016-09-17 (A)

VALENTINA BANIENĖ GLYTAITĖ


A † A VALENTINA BANIENĖ GLYTAITĖ. Mirė 2016 m. rugpjūčio 18 d. Elmhurst, IL. Gimė 1935 m. kovo 22 d., Lietuvoje. Gyveno Berwyn, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Park. Nuliūdę liko: sūnus Algimantas; sūnus Jason su žmona Jenifer; sesuo Aldona Ruth su šeima bei kiti giminės. A. a. Valentina buvo žmona a. a. Algimanto ir mama a. a. Lorettos Banytės. Velionė bus pašarvota šeštadienį, rugsėjo 17 d. nuo 1 val. p. p. iki 3 val. p. p. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Religinės apeigos 2:30 val. p. p. Laidotuvės bus privačios Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-08-16 (M)
  2016-08-18 (A)

TERESĖ MARUŠKEVIČIŪTĖ


A † A TERESĖ MARUŠKEVIČIŪTĖ. Mirė 2016 m. rugpjūčio 16 d. Gimė 1920 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Arlene su vyru Jerry Jakubowski; anūkai Denise Jakubowski, Russ su žmona Jen Jakubowski ir Carrie Jakubowski. A. a. Teresė bus pašarvota ketvirtadienį, rugpjūčio 18 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, rugpjūčio 19 d. Iš laidojimo namų 11 val. ryto velionė bus nulydėta ir palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-08-14 (M)
  2016-08-21 (A)

REGINA G. VAL SAVICKAITĖ


A † A REGINA G. VAL  SAVICKAITĖ. Mirė 2016 m. rugpjūčio 14 d. Spring, Texas. Gimė 1936 m. rugpjūčio 20 d. Klaipėdoje, Lietuvoje. Gyveno Spring, Texas, anksčiau Oak Brook, IL ir Čikagoje. Nuliūdę liko: duktė Nina Belk su vyru Keith; duktė Gina Zimmermann su vyru Richard; anūkai Katherine ir Hillary Belk, Tara ir John Zimmermann; pusseserės Gražina Juškaitė ir Jadvyga Savickas, svainės Liucija Krutulis ir Dalia Pauliukonis; daug dukterėčių ir sūnėnų bei kiti giminės ir draugai. A. a. Regina buvo žmona a. a. Vito. Velionė bus pašarvota sekmadienį, rugpjūčio 21 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Šv. Mišios bus aukojamos pirmadienį, rugpjūčio 22 d., 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park. Po šv. Mišių a. a. Regina bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-08-13 (M)
  2016-08-20 (A)

STASĖ LABANAUSKIENĖ MICKEVIČIŪTĖ


A † A STASĖ LABANAUSKIENĖ MICKEVIČIŪTĖ. Mirė 2016 m. rugpjūčio 13 d. Ponte Vedra, FL. Gimė 1930 m. gegužės 25 d., Lietuvoje. Gyveno Ponte Vedra, FL, anksčiau Burr Ridge, IL ir Čikagoje. Nuliūdę liko: sūnus dr. Ignas; dukterys Lydia, dr. Vilija ir Gabija; 10 anūkų ir 4 proanūkai. A. a. Stasė buvo žmona a. a. dr. Igno. Velionė bus pašarvota šeštadienį, rugpjūčio 20 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Stasė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-08-12 (M)
  2016-08-20 (A)

VYTAS S. JURJONAS


A † A VYTAS S. JURJONAS. Mirė 2016 m. rugpjūčio 12 d., sulaukęs 37 metų. Gyveno Čikagoje. Nuliūdę liko: tėvai Stasys ir Irena (Skiriūtė) Jurjonai, sesuo Birutė Jurjonaitė, močiutė Regina Skirienė, dėdė Edmundas Jurjonas su žmona Rože, dėdė Algirdas Jurjonas, dėdė Ričardas Skirius, pusbroliai Andrius ir Matas Jurjonai, kiti giminės, draugai bei pažįstami. A. a. Vytas bus pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 19 d. Conboy’s Westchester Funeral Home, 10501 W. Cermak Road, Westchester, nuo 4 val. p. p. iki 8 val. vakaro. Mišios už velionį bus aukojamos šeštadienį, rugpjūčio 20 d. 9:30 val. ryto St. Mary’s bažnyčioje, 126 Herrick Rd., Riverside, IL 60546. Po Mišių a. a. Vytas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoj gėlių šeima prašo aukoti University of Illinois College of Law Scholarship Fund www. law.illinois.edu/giving/make-a-gift. Kviečiame visus artimuosius, draugus bei pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laid. direk. Brian Kuratko, tel. 708-609-5585 arba www.convoywestchesterfh.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-08-10 (M)

RASA RAMŪNAS


A † A RASA RAMŪNAS. Mūsų Rasytė, mūsų angeliukas, iškeliavo Amžinybėn 2016 m. rugpjūčio 10 d. Miami, Florida. Gimė 1959 m. birželio 5 d. Philadelphia, PA. Skausme liko: mamytė, sesutės Vilija ir Rūta, broliai Linas ir Andrius. Ilsėkis ramybėje, Rasyte! Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-08-04 (M)
  2016-08-09 (A)

JUOZAS NEVERAUSKAS.


A † A JUOZAS NEVERAUSKAS. Mirė 2016 m. rugpjūčio 4 d. Munster, IN, sulaukęs 98 metų. Gimė 1918 m. gegužės 1 d. Paluobiuose, Šakių apskr., Lietuvoje, Jono ir Natalijos (Ūsaitės) Neverauskų šeimoje. Nuliūdę liko: žmona Josephine (Frey), su kuria išgyveno 68 metus, sūnus Joe, Jr., anūkės Audrey ir Ella; duktė Maryanne Neverauskas-Topor, žentas Mark Topor, anūkai Christopher ir Joseph. A. a. Juozas bus pašarvotas antradienį, rugpjūčio 9 d. nuo 5 val. p. p. iki 8 val. v. Burns-Kish laidojimo namuose, 8415 Calumet Ave., Munster, IN, kuriuose 7 val. v. vyks pamaldos. Trečiadienį, rugpjūčio 10 d., 11 val. ryto Carmelite Monastery, 1628 Ridge Rd., Munster, IN, bus aukojamos šv. Mišios už a. a. Juozą. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Carmelite Fathers. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-07-31 (M)
  2016-09-17 (A)

ALBERTAS GEVIS


A † A ALBERTAS GEVIS. Mirė 2016 m. liepos 31 d. Tarpon Springs, FL. Gimė 1932 m. Pakruojyje, Lietuvoje. Gyveno Tarpon Springs, FL, anksčiau Oak Brook, IL, Chicago ir Cicero. Nuliūdę liko: žmona Liuda (Korzonaitė), sūnus Richard su žmona Karen, anūkai Elizabeth ir Richard Jr.; sesuo Wanda Sadoughi su šeima. A. a. Albertas bus pašarvotas rugsėjo 17 d., šeštadienį, nuo 9 val. ryto iki 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas jo tėvų Juozo ir Marijos Gegevičių kape Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-07-28 (M)
  2016-08-05 (A)

MATAS G. INDREIKA


A † A MATAS G. INDREIKA. Mirė 2016 m. liepos 28 d., sulaukęs 91 metų. Nuliūdę liko: sūnus Markus (Jane) Indreika; sesuo dr. Meilutė Alina Indreika-Biskis; sūnėnai Tauras ir Aras, dukterėčia Indrė Biskis. Velionis buvo vyras a. a. Marian A. Indreika (Hull). A. a. Matas bus pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 5 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Adams-Winterfield & Sullivan laidojimo namuose 4343 Main St. (1blk. S. of Ogden), Downers Grove. Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 6 d. Iš laidojimo namų 9 val. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Matas bus palaidotas Kaneville miestelio kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Hinsdale Humane Society, 22 N. Elm St. Hinsdale, IL 60521. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Adams-Winterfield & Sullivan FH; tel. 630-968-1000 arba www.adamswinterfieldsullivan.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-07-22 (M)
  2016-07-29 (A)

JULIJA ŠVABAITĖ GYLIENĖ


A † A Rašytoja JULIJA ŠVABAITĖ GYLIENĖ. Sulaukusi 95 metų, 2016 m. liepos 22 d. iškeliavo Amžinybėn. Nuliūdę liko: sūnus Linas su žmona Dana ir jų vaikai Monika, Vika, Aleksas ir Julius; dukra Aušra Karkienė su vyru Rimantu ir jų vaikai Adriana, Vilija ir Darius; dukra Jurga Streit su vyru Tim ir jų vaikai Andrius ir Daniel; sūnus Saulius su žmona Nora ir jų vaikai Gina, Daiva ir Justinas; 8 proanūkai. Brolienės Vera Švabienė su šeima Čikagoje ir Zosė Švabienė su šeima Lietuvoje. Kiti giminės Amerikoje bei Lietuvoje. Julija gimė 1921 m. gegužės 21 d. Vilkaviškyje, Lietuvoje. Baigusi Vilkaviškio gimnaziją, Alliance Française, Paryžiuje studijavo prancūzų kalbą. Grįžusi į Lietuvą dirbo prancūzų kalbos mokytoja. Gyveno Australijoje ir vėliau Čikagoje. Daugelį metų dirbo University of Illinois Histologijos skyriuje. Julija pradėjo kurti poeziją būdama vos 12 metų amžiaus. Buvo premijuota poetė ir rašytoja, literatūros kritikė, išleidusi šešis eilėraščių rinkinius, apysaką jaunimui ,,Gabriuko užrašai”, premijuotą romaną ,,Stikliniai ramentai” ir humoristinius apsakymus ,,Draugų laivelis”. Priklausė Ateitininkų sąjungai ir Amerikos lietuvių rašytojų draugijai, buvo literatų korporacijos ,,Šatrijos” narė. Atsisveikinimas su a. a. Julija įvyks penktadienį, liepos 29 d. Petkus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Avenue, Lemont, IL nuo 4 val. p. p. iki 9 val. v. Daugiau informacijos tel. 800-994-7600. Šv. Mišios bus aukojamos liepos 30 d., šeštadienį, 10 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime, šv. Mišiose ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.