CENTRAS - 2017 (puslapis 11)

Mirties Pranešimai: 2017

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-01-25 (M)

GENOVAITĖ PEŠKIENĖ- MAŽEIKIENĖ (KUDABAITĖ)


A † A GENOVAITĖ PEŠKIENĖ- MAŽEIKIENĖ (KUDABAITĖ). Mirė 2017 m. sausio 25 d. Orland Park, IL. Gimė 1918 m. vasario 10 d. Odesoje, Ukrainoje. Augo Kaune. Į JAV atvyko 1949 m. Daug metų gyveno Marquette Park, Chicago, IL. 1993 m. persikraustė į Orland Park, IL. Lietuvoje nuo septynerių metų giedojo bažnytiniame vaikų chore. Iki 1944 m. dainavo Lietuvos filharmonijos bei Vilniaus operos chore (mecosopranas). Gyvendama JAV (Čikagoje) dainavo Alice Stephens vadovaujamame moterų chore. Dažnai dalyvaudavo lietuviškose Sofija Barkus radijo programose, Čikagos lietuvių operos pastatymuose, buvo nuolatinė Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios choro solistė, priklausė Švč. Teresėlės moterų draugijai. Nuliūdę liko: sūnus Linas (Audronė), anūkai Paulius ir Markus (Samantha). Privatūs atsisveikinimai vyks Čikagoje ir Kaune. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-01-22 (M)

OLGA JUKNIUS VAIČAITIENĖ


A † A OLGA JUKNIUS VAIČAITIENĖ mirė 2017 m. sausio 22 d.. Gimė 1921 metais Raudonės dvare, Lietuvoje. Gyveno West Lawn, Chicago, IL Liko: vyras Motiejus Juknius, jos sūnus Ramūnas Vaičaitis su žmo­na Marija, anūkai Edward ir Christina Cheeks, Alexa ir Ni­kolas Vaičaitis; podukros – Genevieve Yeager su sūnumi dr. Mat­thew, Irena Tschantz su dukra Julia ir sūnumi Alex; Kanadoje – brolis Bru­no Hessas, Vokietijoje – sesuo Erna. A. a. Olga buvo veikli Lietuvos Dukterų draugijos narė. Atsisveikinimas įvyko sausio mėn. Palos Gaidas laiduotuvių namuose. Kunigas Jaunius Kelpšas atliko religines apeigas ir iš kop­lyčios palydėjo a. a. Olgą į Šv. Kazimiero kapines, kur ji buvo pa­laidota. Dėkojame kun. Jauniui Kelpšai už maldas ir David Gaidui už ma­lo­nų patarnavimą. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-01-19 (M)
  2017-01-24 (A)

ADELĖ DRAGUNAITIENĖ SALESEVIČIŪTĖ


A † A ADELĖ DRAGUNAITIENĖ SALESEVIČIŪTĖ. Mirė 2017 m. sausio 19 d. Gimė 1925 m. balandžio 6 d., Lietuvoje, Vilkaviškiuose. Gyveno LaGrange Park, IL, anksčiau Gage ir Marquette Park. Nuliūdę liko: duktė Laimutė O’Donnell su vyru Jack; Danutė Dragunaitytė; sūnus Ramūnas su Colette Huebner; duktė Audrytė su Debra Pott; anūkai Jennifer Mallios, Kathy Sweet su vyru Mike, Raymond ir Daniel Dragunaitis; 8 proanūkiai. A. a. Adelė buvo žmona a. a. Vinco ir mama a. a. Vinco bei močiutė a. a. John O’Donnell. Velionė pašarvota antradienį, sausio 24 d., nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro iš Conboy Westchester laidojimo namuose, 10501 W. Cermak Rd., Westchester. Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 25 d. 9:15 val. ryto iš Conboy Westchester laidojimo namų a. a. Adelė bus palydėta į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima. 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-01-16 (M)
  2017-01-20 (A)

VIKTORAS MOTUŠIS


A † A VIKTORAS MOTUŠIS. Mirė 2017 m. sausio 16 d. Gimė 1924 m. lapkričio 11 d. Švėkšnoje, Lietuvoje. Gyveno Cicero, IL. Nuliūdę liko: pusbrolių vaikai Lietuvoje ir artimieji Amerikoje. Atsisveikinimas vyks penktadienį, sausio 20 d. 10:30 val. ryto Šv. Antano bažnyčioje Cicero, bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse. Liūdi artimieji.

 

Laidot. direkt. Ivins/Moravecek, tel. 708-447-2261 arba www.moravecek.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-01-12 (M)
  2017-01-28 (A)

ALBINAS KARNIUS KARNAVIČIUS


A † A ALBINAS KARNIUS KARNAVIČIUS. Po ilgos ir sunkios ligos mirė 2017 m. sausio 12 d., St. Petersburg, FL. Liūdesyje liko: žmona Angelė, sūnūs Algimantas Karnavičius (Nancy), Rimas Karnavičius (Michelle), brolis Bronius (Aldona), dukterėčios ir sūnėnai Amerikoje ir Lietuvoje. Albinas gimė 1923 m. Šuketų kaime, Grižkabūdžio valsčiuje, Šakių apskrityje. 1943 m. baigė Šakių gimnaziją. Karo veiksmams artėjant, pasitraukė į Vokietiją. Po karo gyveno Memmingeno tremtinių stovykloje. 1949 m. atvyko į JAV – Čikagą ir vedė Angelę Matulevičiūtę. 1958 m. darbovietė Babcock & Wilcox engineering Co. jį perkėlė į St. Petersburg, FL, kur po 35 metų tarnybos 1988 m. išėjo į pensiją. Priklausė Akademikų skautų sąjūdžiui, skautininkas, vienas iš Amerikos Lietuvių klubo St. Petersburge įkūrėjų ir ilgametis jo pirmininkas, Lietuvių Bendruomenės narys. Sausio 28 d., šeštadienį, 10 val. ryto šv. Mišios už Albino sielą bus aukojamos Šv. Judo Katedros koplyčioje St. Petersburg, FL ir po jų Lietuvių klube bus jo gyvenimo paminėjimas. Laidotuvės Catholic Calvary kapinėse privačios. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Fondui, Amerikos lietuvių klubui St. Petersburge arba jūsų pasirinktai labdaros organizacijai. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius ir draugus prisiminti mūsų mylimą vyrą, tėvą, brolį a. a. Albiną maldose. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuves tvarko Brett Funeral home, 4810 Central Ave. St. Petersburg, FL 33711 tel. 727- 321-3321, www.brettfuneralhome.net.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-01-10 (M)
  2017-01-16 (A)

JULIUS VEBLAITIS


Mūsų mylimas tėvas, visuomenininkas, pedagogas ir muzikos mėgėjas A † A po trumpos ligos mirė 2017 m. sausio 10 d. Laidotuvės įvyks sausio 16 d. 11 val. ryto Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, Elizabeth, NJ. Vietoje gėlių aukas prašome siųsti Putnamo seselėms. Ilsėkis ramybėje, brangus tėveli. Tavo darbai atlikti. Liūdi dukros Jūratė, Rūta ir Audronė.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-01-09 (M)
  2017-01-13 (A)

IZABELĖ STONČIENĖ LAZAUSKAITĖ


A † A IZABELĖ STONČIENĖ LAZAUSKAITĖ. Mūsų mamytė, močiutė ir promočiutė mirė 2017 m. sausio 9 d. Su meile ir pagarba prisimename jos pasišventimą, mūsų tėveliui anksti mirus, auginant mus tvirtu katalikišku ir patriotišku įsitikinimu. Dirbo University of Illinois Dental Histology laboratorijoje. Skyrė laisvalaikį bendruomenei (ilgus metus pirmininkavo LB Gage Parko apylinkei), Putnamo seselių rėmėjų veiklai, Vaiko Vartai į Mokslą draugijai bei Lietuvos Dukterims. Puoselėjo liaudies meną, kurdama šiaudinukus ir margučius. Dalyvavo parodose su keramikos dirbiniais. Nuliūdę liko: sūnus Pijus Stončius su žmona Rita, dukros Danguolė Kuolienė su vyru Almiu ir Loreta Grybauskienė su vyru dr. Vyteniu, anūkai Kristina Stončiūtė, Aidas Kuolas su žmona Kristina, Augis Kuolas su žmona Jessica, Austė Kuolaitė su vyru Jonu Didžbaliu, Algis Grybauskas, Saulė Grybauskaitė ir Rimas Grybauskas, proanūkės Adelė Kuolaitė, Ina ir Lija Didžbalytės. A. a. Izabelė bus pašarvota Petkus Lemont laidojimo namuose penktadienį, sausio 13 d. nuo 3 val. p. p iki 8 val. v. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 14 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. r., velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Izabelė bus palaidota šv. Kazimiero kapinėse šalia mūsų tėvelio a. a. Pijaus Stončiaus. Mamytės atminimui kviečiame aukoti Lietuvių Fondui arba Ateitininkų Namams. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-01-04 (M)

JUOZAS CECHANAVIČIUS


A † A JUOZAS CECHANAVIČIUS. Mirė 2017 m. sausio 4 d. Gimė 1926 m. gegužės 20 d. Kaišiadoryse, Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnus Vytautas su žmona Rita, duktė Dana su vyru Artūru, anūkai ir proanūkai. Laidotuvės privačios. Nuliūdę artimieji artimieji.