CENTRAS - 2017 (puslapis 3)

Mirties Pranešimai: 2017

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-10-14 (M)
  2017-10-23 (A)

ALGIRDAS BANYS


A†A ALGIRDAS BANYS mirė 2017 m. spalio 14 d. Bloomfield Hills, MI, sulaukęs 84 m. amžiaus. Gyveno Bloomfield Twp., MI. Amerikoje išgyveno 57 metus. Velionis priklausė Baltijos skautų tuntui ir Detroito sporto klubui „Kovas”. Nuliūdę liko sūnėnai: Algirdas Vaitas DDM ir Rimantas Vaitas DDS su šeimomis bei giminės Amerikoje. Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 23 d. Velionio karstas bus atvežtas į Dievo Apvaizdos bažnyčią 9:30 val. r., kurioje 10 val. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Algirdas Banys bus nulydėtas į Holy Sepulchre kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįsta- mus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Val S. Bauza laidotuvių namai, tel. 313-554-1275.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-10-08 (M)
  2017-10-10 (A)

NIJOLĖ RITA BUTKUTĖ ŠAKENIENĖ


A†A NIJOLĖ RITA BUTKUTĖ ŠAKENIENĖ mirė spalio 8 d. Atsisveikinimas vyks spalio 10 d., antradienį, nuo 4 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose. Mišios už velionės sielą bus aukojamos spalio 11 d., trečiadienį, 10 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte. Bus palaidota Tautinėse kapinėse. Laidotuvės privačios.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-10-08 (M)
  2017-10-21 (A)

PETRAS RULIS


2017 metais į Amžinuosius Namus iškeliavo A†A MANUELĖ (Meilutė) RULIENĖ ir inžinierius PETRAS RULIS. Sulaukę brandaus amžiaus, po ilgų ir sunkių ligų abu jie išėjo vienas paskui kitą: Meilutė mirė gėlėms žydint, gegužės 24 d., o Petras užgeso lapams krintant, spalio 8 d. Atvykę į JAV, jiedu gyveno Čikagoje, vėliau Beverly Shores, IN. Išėję į pensiją, Meilutė ir Petras žiemas praleisdavo Juno Beach, Floridoje. Saulėtą spalio 21 d. kun. dr. Valdas Aušra atliko laidojimo apeigas ir sukalbėjo maldas, po to Meilutės ir Petro palaikai atgulė Tautinėse kapinėse prie Meilutės mamos a. a. Antaninos kapo. O mes, šiame pasaulyje pasilikę artimieji, draugai ir giminės niekada neužmiršime šių abiejų mirusiųjų širdies gerumo ir draugiškumo. Visada prisiminsime, kaip Meilutė mylėjo mišką, kiek daug jos širdyje tilpo artimo meilės. Reiškiame nuoširdžią užuojautą mirusiųjų artimiesiems ir giminėms Australijoje. Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie! Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia! Tegul ilsisi ramybėje. Rušėnų šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-10-05 (M)
  2017-10-16 (A)

LIUCIJA KRUTULIENĖ VALATKAITYTĖ


A†A LIUCIJA KRUTULIENĖ VALATKAITYTĖ mirė 2017 m. spalio 5 d. Gimė 1927 m. balandžio 4 d. Kaune, Lietuvoje. 1944 metais su šeima pasitraukė į Vokietiją. Penkerius metus gyveno Spakenbergo pereinamojoje stovykloje. 1949 m. rugpjūčio mėn., padedama geraširdžių draugų, Liucija su šeima atvyko į JAV ir apsigyveno Čikagoje. 1950 m. balandžio mėn. Liucija susituokė su Severinu Krutuliu. Pora susilaukė dviejų sūnų ir dukters. Šeima visą laiką gyveno Čikagoje ir jos apylinkėse. 2010 m. birželio mėn. Severinas iškeliavo Amžinybėn, o 2016 m. lapkričio mėn. Dievas pasišaukė ir Liucijos jauniausiąjį sūnų Edvardą. Nors nuo 2010 m. Liucija gyveno viena, ji visada palaikė glaudžius ryšius su savo artimaisiais. Netekę brangios, mylimos motinos, uošvės, močiutės ir sesers liūdi: sūnus Arūnas su žmona Irena; duktė Jūratė Neuman su vyru George bei vaikais Nicholas, Alex ir Melissa; marti Wendy su sūnumi Myles; sesuo Dalia Pauliukonienė su vyru Rimantu bei vaikais Audriumi, Dana Mc Causland su vyru John ir vaikais, Lidija Oles su šeima ir Vilija. Kartu liūdi artimieji Lietuvoje. Laidotuvės įvyks spalio 16 d., pirmadienį. Atsisveikinimas vyks Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje nuo 9 val. r. iki 10:30 val. r. Šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos 10:30 val. r. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame šeimos narius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse ir prisiminti a. a. Liuciją savo maldose. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos vaikų globos būreliui „Saulutė” (Sunlight Orphan Aid for Lithuania) arba Lietuvių Fondui. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-09-23 (M)

Zigmas Grybinas


A†A Zigmas Grybinas (93 m.), gimęs 1923 m. gruodžio 25 d. Šakiuose, Lietuvoje, (tėvai – Ona (Naujokaitė) Grybinienė ir Antanas Grybinas) augęs Lukšiuose, mirė 2017 m. rugsėjo 23 d., šeštadienį, savo namuose O’Fallon, IL. Nuo atvykimo iš Lietuvos į JAV 1949 metais Zigmas, pedagogas ir humanitaras, savo gyvenime daug pasiekė. Tačiau jo didžiausias pasididžiavimas ir džiaugsmas buvo šeima. Zigmas ir jo mylima žmona Virginia džiaugėsi savąja, kupina meilės 65 metų santuoka, kurios dėka jie turi šešis vaikus, septynis anūkus ir vieną proanūkį. 1967 metais jų šeima persikėlė iš East St. Louis į kaimišką sodybą O’Fallon, Illinojaus valstijoje. Jų valda buvo apaugusi piktžolėmis ir pilna apgriuvusių pastatų. Vaikai, ko gero, nebuvo patenkinti sužinoję, kiek darbų jie privalės nudirbti, tačiau netrukus Grybinų sodyba tapo nuostabia oaze su vaizdingu tvenkiniu sodžiaus gale, gausybe gėlių, vaismedžių, daržovių. Net ir sulaukęs garbingo amžiaus, Zigmas daug laiko praleisdavo lauke pavasarį sodindamas daržoves ir visą vasarą su malonumu pjaudamas daugybę akrų žolės. Jam taip pat patiko drožinėti – jis sukūrė daugybę medinių kryžių, statulėlių ir kitų medinių dirbinių, primenančių gimtąją Lietuvą.

Jungtinėse Valstijose Zigmas Grybinas susikūrė nuostabų gyvenimą ir didžiavosi būdamas amerikiečiu. Savo vaikams jis įkvėpė meilę Lietuvai. Šio žmogaus reikšmingas indėlis į Lietuvių Bendruomenę bus jaučiamas dar labai ilgai. Penkiasdešimt metų jis buvo JAV Lietuvių Bendruomenės St. Louis apylinkės pirmininku, įsteigė lietuvišką šeštadieninę mokyklą ir joje mokytojavo, įkūrė ir pats dalyvavo lietuviškame orkestre, akordeonu grojo tautiškuose renginiuose ir dainavo lietuvių chore. Jo įspūdingas baritonas ir grojimas vargonais Švenčiausios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje ilgam išliks mūsų atmintyje. Labai gaila, kad daugiau to neišgirsime.

Zigmas buvo jauniausias iš šešių vaikų. Jo tėvai ir visi broliai bei seserys jau yra mirę.

Puoselėti brangius prisiminimus iš daugybės kartu pragyventų metų liko Zigmo mylima žmona Virginia (Wickel) Grybinas; dukterys Dalia Grybinas-Lee (Ray), gyv. South San Francisco, CA, Loretta Grybinas-Gudin, gyv. Swansea, IL ir Kristina Brophy (Bill), gyv. Coeur d’Alene, ID; sūnūs Tomas Grybinas (Kim), gyv. Fairfield, CA, Jonas Grybinas (Dellice), gyv. St. Louis, MO ir Linas Grybinas (Lisa), gyv. Collinsville, IL; anūkė Stasha Goodin (Will), anūkai Sean Goodin, Josh Brophy, Dustin ir TJ Grybinas, David Grybinas ir Anthony Grybinas; proanūkis Nolan Spaulding. Liūdinti šeima ir JAV LB Greater St. Louis apylinkė.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-09-20 (M)
  2017-09-22 (A)

EVELINA STANKAITYTĖ OŽELIENĖ


A † A EVELINA STANKAITYTĖ OŽELIENĖ mirė 2017 m. rugsėjo 20 d. Čikagoje. Gimė 1925 m. rugsėjo 11 d. Čikagoje. Nuliūdę liko: sūnus Kazys, sūnus Juozas su žmona Robyn ir dukra Kristina, kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Evelina buvo žmona a. a. inž. Kazio Oželio. Evelina buvo aktyvi lietuvių organizacijų narė. Ji buvo Lie­tuvos vyčių pirmininkė ir Amerikos lietuvių tarybos narė, priklausė Amerikos lietuvių moterų klubui, Šventos Teresės draugijai, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos tarybai, beveik dvidešimt metų dainavo Čikagos lietuvių operoje. Velionė bus pašarvota rugsėjo 22 d., penktadienį, nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Palos Gaidas laidotuvių namuose, 11028 S. Southwest Highway. Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 23 d. Iš laidojimo namų velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto vyks atsisveikinimas su velione. 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Palos-Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-09-18 (M)
  2017-11-18 (A)

ZENONAS ŠUKYS


A†A ZENONAS ŠUKYS mirė 2017 m. rugsėjo 18 d. Čikagoje. Gimė Lietuvoje 1926 m. sausio 1 d. 1944 m. su tėvu pasitraukė į Vokietiją. Atvykęs į JAV apsigyveno Čikagoje. Daugelį metų dirbo Western Electric įmonėje iki išėjimo į pensiją. Gedulingos šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos 2017 m. lapkričio 18 d. 11 val. ryto Šv. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje, 2700 W. 69th Street, Chicago. Lankymas nuo 10 val. ryto ten pat. Po šv. Mišių palaikai bus nuvežti į Šv. Kazimiero kapines Čikagoje. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-09-18 (M)
  2017-09-23 (A)

RŪTA BARBORA (ANUŽIS) ARBAS


A†A RŪTA BARBORA (ANUŽIS) ARBAS mirė 2017 m. rugsėjo 18 d. Gimė 1926 m. liepos 29 d. Kartenoje, Lietuvoje. Gyveno Beverly Shores, Indianoje. Nuliūdę liko: duktė Gina su vyru Craig Darnell, sūnus Alvydas su žmona Onute (Milišauskaite); anūkai Thomas ir Nicholas Darnell bei Adam Arbas. Atsisveikinimas su a. a. Rūta vyks rugsėjo 23 d., šeštadienį, nuo 9 val. r. iki 10 val. ryto Šv. Onos bažnyčioje (St. Ann of the Dunes Parish), 433 East Golfwood Road, Beverly Shores, Indianoje. Šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos 10 val. ryte. Po šv. Mišių, 1 val. p. p., a. a. Rūta bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse, šalia savo vyro a. a. Liudo Arbas. Kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Geisen-Carlisle, tel. 219-874-4214 arba www.Carlislefh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-09-12 (M)
  2017-09-16 (A)

JONAS PLEIRYS


Mylimas vyras, tėvas, senelis ir prosenelis A†A JONAS PLEIRYS žemišką kelionę užbaigė 2017 m. rugsėjo 12 d. savo namuose, Chicago, IL. Gimė 1924 m. lapkričio 22 d. Biržų rajone, Saločiuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Valeria (Velavičiūtė); dukros: Virginia su vyru Petru Jokubausku, Julytė su vyru Vytu Kasniūnu, Vida Bartašiu (a. a. Ray Bartašius), Alda su vyru Šarūnu Brakausku; anūkai: Erika Jokubauskas su vyru Dariumi Lalu, Laura (Jokubauskas) su vyru Tomu Rupinsku, Vytas Kasniūnas III su žmona Tracy, Nina Kasniūnas, Lisa, Justinas ir Andrius Bartašius, Victor ir Krista Brakauskas; proanūkai: Aven Kasniūnas, Gabriel Lalas, Benjamin Rupinskas; sesuo Lietuvoje Vida (Pleirys) Krencienė su vaikais ir jų šeimomis; žmonos sesuo Aldona Andrijonienė (Chicago, IL) su dukromis ir jų šeimomis. Atsisveikinimas su a. a. Jonu vyks rugsėjo 16 d., šeštadienį, nuo 11:30 val. ryto iki 12:30 val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 12:30 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po šv. Mišių a. a. Jonas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa- rapijai, 6812 South Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Palos Gaidas, tel. 708-974-4410.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-08-31 (M)
  2017-09-07 (A)

DANGUOLĖ MILAITYTĖ VITKIENĖ, D.D.S.


A†A DANGUOLĖ MILAITYTĖ VITKIENĖ, D.D.S. paliko šį pasaulį 2017 m. rugpjūčio 31 d. Gimė 1930 m. balandžio 2 d. Gyveno Palos Heights, IL. Liūdintys liko: vyras Aleksas, sūnūs Paulius ir Raimundas bei toli po plačiąją Ameriką pasklidę penki vaikaičiai: Aras, Rytas, Kęstutis, Dovilė ir Aleta. Gimė Šiauliuose, Mykolo ir Marijos Milaičių šeimoje. Su šeima paliko gimtuosius namus 1944 m. Užaugo ir subrendo pabėgėlių stovykloje Vokietijoje. Lankė gimnaziją Seligenstadt b. W. lietuvių stovykloje. Ten palaidojusi savo mylimą motiną, Danguolė su tėvu ir jaunesniuoju broliu į Ameriką atvyko 1949 m. Čia 1953 m. sukūrė šeimą. Sulaukė dviejų sūnų. Vaikams sulaukus paauglystės amžiaus, grįžo prie nutraukto mokslo. 1970 m. baigė odontologiją, įgydama Doctor of Dental Surgery laipsnį. Ilgus metus dėstė Illinois College of Dentistry kaip klinikinė asistentė profesorė. Buvo endodontikos klinikų direktorė. Iš aktyvios praktikos pasitraukė 1999 metais. Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, rugsėjo 7 d., 8:45 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, kur 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus palydėti velionę į Amžinybę. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Palos Gaidas, tel. 708-974-4410.