CENTRAS - 2017 (puslapis 5)

Mirties Pranešimai: 2017

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-08-02 (M)

IRENA DALIA JONYNIENĖ


A†A IRENA DALIA JONYNIENĖ mirė 2017 m. rugpjūčio 2 d., sulaukusi 85 metų. Gimė 1931 m. gruodžio 5 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno Clarkdale, Arizonoje, anksčiau Queens Village, NY. Nuliūdę liko: brolis Algimantas Griežė su žmona Marija, duktė Gražina Treinytė Wade su vyru Douglas, anūkė Amanda Sena su vyru Andrew ir anūkė Stephanie Serrano. Velionė buvo dailininkė, tapytoja, a. a. dailininko Vytauto Kazimiero Jonyno žmona. 1944 metais pasitraukė į Vakarus. Amerikoje gyveno nuo 1949 metų. Northeastern universitete Bostone studijavo anglų kalbą ir literatūrą. Vėliau Fordham universitete New Yorke mokėsi dailės. A. a. Irena Dalia Jonynienė bus palaidota Arizonoje. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-08-01 (M)
  2017-08-07 (A)

Seselė GEORGINE CIZAUSKAS


A † A Seselė GEORGINE CIZAUSKAS mirė š. m. rugpjūčio 1 dieną, būdama 90 metų amžiaus. Seserų kazimieriečių kongregacijai priklausė 69 metus. Seselė Georgine buvo pradinės ir vidurinės mokyklų mokytoja Illinois, Pennsylvania, New Mexico ir Rhode Island valstijose. Daugiau kaip 40 metų ji mokė chemijos ir gamtos mokslų Maria High School Čikagoje, taip pat buvo šios mokyklos Studentų tarybos moderatorė. Nuliūdę liko: brolienės Sally Cizauskas (York, PA) ir Theresa Cizauskas (Hatfield, PA), sūnėnai bei dukterėčios Pennsylvani­jo­je, New Jersey ir Massachusetts. Jos tėvai, George ir Mary Ci­zaus­kas, sesuo Marie Radziewicz, broliai George ir John jau ilsisi Amžinybėje. Atsisveikinimas vyks pirmadienį, rugpjūčio 7 dieną, nuo 10:15 val. r. iki 11:30 val. r. Franciscan Village Chapel, 1270 Village Dri­ve, Lemont, IL. Laidotuvių Mišios – 11:30 val. r. Po to a. a. seselės Georgine palaikai bus palaidoti Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašoma aukoti seselių kazimieriečių pensijos fondui (SSC Retirement Fund). Liūdintys artimieji.

 

Laidotuvių direktorius – Lack & Sons, tel. 773-776-1324.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-08-01 (M)
  2017-08-12 (A)

GERIMANTAS PENIKAS


A†A GERIMANTAS PENIKAS. Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2017 m. rugpjūčio 1 d. St. Petersburg, FL po ilgos ir sunkios ligos mirė mūsų mylimas Vyras, Tėvas ir Senelis. Liūdi: žmona Irena, dukros Daina, Vida ir Sigita bei anūkai Jake, Tylor ir Jolina, brolis Romualdas Penikas su žmona Vida ir jų vaikai Darius ir Lina su šeimomis, pusbrolis Jonas Vytas Dunčia su žmona Vitalija, sūnumis Andriumi ir Vyčiu, pusseserė Rūta Dunčia, giminės ir draugai Lietuvoje. A. a. Gerimantas Penikas gimė 1932 m. gruodžio 12 d. Mažeikiuose ekonomisto Domo ir mokytojos Teodoros Penikų šeimoje. Vaikystę praleido Kaune. Karui baigiantis šeima pasitraukė į Vokietiją, apsigyveno Dillingen, kur tėvas Domas Penikas įsteigė laikraštį „Mūsų kelias”, leido knygas, kalendorius, o Gerimantas, susidomėjęs fotografija, stengėsi įamžinti išvietintųjų lietuvių gyvenimo kasdienybę ir šventes. 1949 m. atvykus į Ameriką, Gerimantui teko tarnauti kariuomenėje, paskui jis studijavo Brooklyno universitete elektronikos inžineriją, o baigęs dirbo radarų ir elektronikos įrengimų konst- ruktoriumi. Su Danute Strimavičiūte sukūręs šeimą, apsigyveno Long Island, NY, ten dirbo Bertran Associates Inc., Cutler-Hammer laboratorijoje. Penikai susilaukė trijų dukterų. Gerimantas buvo aktyvus New Yorko Lietuvių Bendruomenės narys ir nuolatinis visų įvykių metraštininkas, aktyviai dalyvavo NY kultūriniame gyvenime ir skautų veikloje. Ir apsigyvenęs Floridoje bei kasmet būdamas Lietuvoje Gerimantas tęsė mėgiamą metraštininko darbą. Tūkstančiai foto ir video dokumentų liko išeivijos istorijos archyvams. Atsisveikinimas su velioniu įvyks rugpjūčio 12 d. nuo 12 val. p. p. iki 2 val. p. p. St. Pete Beach Memorial Chapel Dignity, o amžino poilsio Gerimanto palaikai atguls rugsėjo mėn. Cyprus Hills kapinėse New Yorke. Prašome prisiminti a. a. Gerimantą savo maldose. Liūdintys artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-07-31 (M)
  2017-08-03 (A)

RITA SUSAN (ZUBRICKAITĖ) BUTLER


A†A RITA SUSAN (ZUBRICKAITĖ) BUTLER mirė 2017 m. liepos 31 d. savo namuose, sulaukusi 59 metų. Gyveno South Haven, MI, anksčiau Čikagoje. Gimė Čikagoje 1958 m. balandžio 21 d. Nuliūdę liko: vyras Clifford; sūnus Michael Joseph Zaczek; mama Elena Zubrickas; brolis Edvardas su žmona Kim ir jų vaikai Alek ir Zack, daug pusbrolių ir giminių Atlantoje, Kanadoje, Australijoje, Argentinoje ir Lietuvoje. A. a. Rita buvo duktė a. a. Juozapo Zubricko. Velionė priklausė Lietuvių skautų sąjungai – Aušros Vartų tuntui ir dainavo su „Žiežirbos” vyr. skaučių būreliu, mėgo šokti, groti pianinu, gitara ir klarnetu. Atsisveikinimas su velione įvyko ketvirtadienį, rugpjūčio 3 d. Nuoširdžiai prašome a. a. Ritos draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Filbrandt Family Funeral Home. Tel. 269-637-0333

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-07-19 (M)
  2017-07-22 (A)

LAIMUTĖ KVANTIENĖ BAJORŪNAITĖ


A†A LAIMUTĖ KVANTIENĖ BAJORŪNAITĖ mirė 2017 m. liepos 19 d. Gimė 1932 m. sausio 31 d. Lietuvoje, Kaune. Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Marquette Park apylinkėje, Chicago, IL. Nuliūdę liko: duktė Renata Girniuvienė su vyru Audriumi, anūkės Emilija ir Viktorija, duktė Irena Kvantaitė, sesuo Julia Liutikienė su šeima. A. a. Laimutė buvo žmona a. a. Stasio.
Velionė bus pašarvota šeštadienį, liepos 22 d., 8:30 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Chicago, IL, kurioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti C/O Renata Girnius, 622 8th Ave., LaGrange, IL 60525. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-07-19 (M)
  2017-07-22 (A)

DONATA „DONA” FRIZELIENĖ VILIPAITĖ


A†A DONATA „DONA” FRIZELIENĖ VILIPAITĖ mirė liepos 19 d. Naperville, IL. Gimė 1930 m. spalio 20 d. Lietuvoje. Gyveno Naperville, IL, anksčiau Burbank, IL. Nuliūdę liko: sūnus Edvardas su žmona Karen, sūnus Ričardas su žmona Shelley, dvi seserys – Felytė ir Vilija, kiti gim- inės Amerikoje bei Lietuvoje. A. a. Donata buvo žmona a. a. Stasio ir svainė a. a. Liongino Pliūros. Laidotuvės įvyks liepos 22 d., šeštadienį. Atsisveikinimas – šeštadienį, nuo 10 val. ryto iki 12:30 val. po pietų Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Po atsisveikinimo Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL 1 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių a. a. Donata Frizelienė Vilipaitė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-07-19 (M)
  2017-07-29 (A)

VYTAUTAS PAULIUS


A†A VYTAUTAS PAULIUS. Po trumpos, sunkios ligos mirė 2017 m. liepos 19 d. Palm Beach Gardens, Floridoje. Gimė 1930 m. Kaune, Lietuvoje. Laidotuvės įvyko 2017 m. liepos 29 d., palaidotas Mahwah, New Jersey. Nuliūdę liko: žmona Bronė (Kulytė), dukra Kristina su vyru Jeff, sūnus Raimundas su žmona Renata, sūnus Robertas su žmona Sigita. Dešimt anūkų: Kristin, Courtney, Viktoras, Erika, Romanas, Aleksas, Julija, Vilija, Olivia, Amelija ir sesuo Jonė Staškus. Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-07-13 (M)
  2017-07-19 (A)

ALDONA MEILUVIENĖ SČIUKAITĖ


A†A ALDONA MEILUVIENĖ SČIUKAITĖ mirė 2017 m. liepos 13 d. Orland Park, IL. Gimė 1928 m. balandžio 12 d., Lietuvoje, Marijampolėje. Gyveno Orland Park, anksčiau Chicago, Beverly rajone. Nuliūdę liko: vyras Romas P. Meilus, dukterėčios ir sūnėnai. Velionė priklausė Lietuvos skautų organizacijai. A. a. Aldona bus pašarvota liepos 19 d., trečiadienį, 9 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdinti šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-07-13 (M)

ALDONA PARAGYTĖ NAVARDAUSKIENĖ


A † A ALDONA PARAGYTĖ NAVARDAUSKIENĖ staiga mirė 2017 m. liepos 13 d., sulaukusi 83 metų. Giliai nuliūdę giminės bei pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Aldona Paragytė-Navardauskienė bus palaidota Kaune. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-07-05 (M)
  2017-07-07 (A)

ALFONSAS KERELIS


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad liepos 5 d. mūsų brangus Tėtis A † A ALFONSAS KERELIS
užbaigė savo gražią gyvenimo kelionę. Gyveno Lemont, Illinois. Gimė 1924 m. rugpjūčio mėn. 9 d. Joniškėlyje, Lietuvoje. Gyveno Kybartuose. A. a. Alfonsas buvo vyriausias sūnus a. a. Marijos ir a. a. Jono Kerelių. Mylimas vyras a. a. Jolandos Gudaitytės-Kerelienės. Giliame nuliūdime liko: dukros Vilija ir Svajonė, sesuo Rūta Jautokienė su šeima bei daug giminių Lietuvoje ir Amerikoje. A. a. Alfonsas baigė mechanikos inžineriją ir daugiau kaip 50 metų turėjo savo statybos verslą. Skautavo nuo 6 metų amžiaus ir ėjo įvairias pareigas Augsburge, Vokietijoje bei Čikagoje. Buvo aktyvus skautas vytis ir skautininkas bei dienraščio „Draugas” „Skautybės kelio” skyriaus redaktorius. Labai mylėjo žmones, mėgo gamtą ir gėles. Jam labai patiko ilsėtis šeimos vasarvietėje Michiana, MI, ten rado poilsį ir ramybę. A. a. Alfonsas pašarvotas liepos 7 d., penktadienį, nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 South west Highway, Palos Hills, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 8 d. Atsisveikinimas vyks Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje nuo 9 val. r. iki 10 val. r. Šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos 10 val. r. Po Mišių a. a. Alfonsas Kerelis bus palaidotas Lietuvių tautinėse kapinėse. Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Tėti, Tu visada būsi su mumis! Liūdinčios Vilija ir Svajonė.

 

Laidot. direkt. Palos-Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.