CENTRAS - 2017 (puslapis 6)

Mirties Pranešimai: 2017

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-07-01 (M)
  2017-07-07 (A)

RAIMUNDAS PAŠKUS


A†A RAIMUNDAS PAŠKUS Mirė 2017 m. liepos 1 d. Hinsdale, IL. Gimė 1923 m. vasario 2 d., Marijampolėje, Lietuvoje. Gyveno Darien, IL, anksčiau Chicago, IL. Nuliūdę liko: žmona Stasė Blandytė; sūnus Rolandas su žmona Vida; sūnus Viktoras su žmona Laurel; anūkai Victoria ir Lily; brolis Henrikas su šeima. A. a. Raimundas buvo tėvelis a. a. Yolitos Paškutės. Velionis bus pašarvotas liepos 7 d., penktadienį, nuo 9 val. r. iki 11 val. r. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Atsisveikinimas vyks 11 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose. Po religinių apeigų ir atsisveikinimo velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-07-01 (M)
  2017-09-09 (A)

IRENA JONYNIENĖ


Pranešame, kad 2017 m. liepos 1 d., Chesterton, Indianoje, sulaukusi 93 metų amžiaus, mirė mūsų mylima mama, A † A IRENA JONYNIENĖ. Liūdesyje liko dukros Karilė ir Lina bei kiti giminės Čikagoje ir Floridoje. Atsisveikinimo šv. Mišios bus aukojamos rugsėjo 9 d., šeštadie­nį, 10 val. r. Šv. Onos bažnyčioje, Beverly Shores, Indianoje. Liūdintys artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-06-24 (M)

JAUNUTIS RIMVYDAS BURBULIS


A † A JAUNUTIS RIMVYDAS BURBULIS mirė 2017 m. birželio 24 d. Odenton, MD. Gimė 1945 m. birželio 26 d., Vokietijoje. Buvo sūnus a. a. Kosto Burbulio ir a. a. Leokadijos Natke­vi­čiū­­tės Burbulienės, ir pusbrolis a. a. Gražinos Burkart. Gyveno Odenton, MD, anksčiau Baltimore, MD, Kenne­bunk­port, ME, New York, NY, Richmond, VA, Columbia, MD. Buvo aktyvus Baltimorės Lietuvių Bendruomenės narys, Bal­timorės lietuvių kultūros ir kalbos klubo prezidentas, dirbo Baltimorės lietuvių namų direktorių valdyboje, muziejuje, bibliote­koje ir festivalio komitete. Nuliūdę liko: artima draugė Barbora Conroy, sūnūs Ašil ir Ian, jų vaikai, pusseserės Jūratė Baker, Diane Eves, pusbroliai Clif­ford ir Bryan Burkart bei daug giminių Lietuvoje. Laidotuvės privačios. Liūdintys artimieji.

 

Laidot direkt. Hubbard Funeral Home, 410-242-3300 arba www.hubbardfuneralhome.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-06-23 (M)
  2017-06-29 (A)

Aleksandra Indriulytė Eivienė


Su giliu liūdesiu ir skausmu širdyse pranešame draugams, pažįstamiems ir buvusiems mokiniams, kad 2017 m. birželio 23 d., sulaukusi 103 metų, Amžinybėn iškeliavo mūsų brangi Mamytė ir Močiutė, A†A Dipl. agr. mokytoja Aleksandra Indriulytė Eivienė.  A. a. Aleksandra buvo mylima žmona a. a. Aloyzo Eivos. Giliame liūdesyje liko: dukra Marija su vyru John ir vaikai Marius, Aleksas, Rolan­das; dukra Alexandra Vilija ir vaikai Ramū­nas ir Monika ir a. a. sesers Adelės Žukienės šeima Lietuvoje. A. a. Aleksandra gimė Lietuvoje ir ten dirbo pedagoginį darbą: buvo Rokiškio kan. Tumo Vaižganto gimnazijos mokytoja, Vilkaviškio dr. J. Basanavičiaus gimnazijos inspektorė, Vilniaus II-osios vid. amatų mokyklos direktorė. Pasitraukus į Vokietiją dirbo mokytoja  Hanau stovyklos gimnazijoje. Priklausė Agronomų sąjungai, Mokytojų sąjungai, Ateitininkų, Skautų sąjungoms, BALF’ui, Lietuvos Dukterų draugijai ir kitoms labdaringoms organizacijoms. Velionės įvairūs raštai, vertimai ir eilėraščiai buvo spausdinami ir premijuojami „Laiškuose lietuviams”, „Drauge”, „Eglutėje”, „Ateityje” ir kituose lie­tuviškuose laikraščiuose bei žurnaluose. Velionė buvo monografijų apie Linkuvos gimnaziją ir Žemės ūkio akademiją redakcinių komitetų narė. Atsisveikinimas su a. a. Aleksandra įvyko birželio 29 d. Laidotuvių šv. Mišios buvo aukojamos 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Po Mišių velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Šeima dėkoja kun. Gediminui Keršiui už širdingai atnašautas šv. Mišias bei laidotuvių apeigas kapinėse. Taip pat dėkojame muz. Ričardui Sokui už jausmingai sugiedotas giesmes ir raminančią vargonų muziką per šv. Mišias. Esame dėkingi Donald Petkus laidojimo namams už nuoširdžiai suteiktą paramą. Kviečiame draugus, pažįstamus ir buvusius mokinius pasimelsti už a. a. Aleksandrą ir ilgai prisiminti jos gerumą bei įtaką mūsų gyvenime. Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-06-21 (M)
  2017-06-27 (A)

MINDAUGAS KLYGIS


A † A MINDAUGAS KLYGIS mirė 2017 m. birželio 21 d. Gyveno Oak Brook, IL. Gimė 1924 m. vasario 2 d. Lietuvoje. 1950 m. atvyko į Ameriką. Gavo BS Engineering iš University of Illinois, Urba­na/ Cham­paign. Daugiau nei 30 metų dirbo Illinois Tool and Dye ir buvo 50 patentų autorius. Nuliūdę liko: žmona Aldona (Paskus) Klygis, su kuria išgy­veno 68 metus, anūkės Kathryn Grace Klygis ir Mary Terese Kly­gis, gyvenančios Burr Ridge, IL. Velionis buvo sūnus a. a. tėvų ir a. a. sesers, kurie gyveno  Australijoje. A. a. Mindaugas bus pašarvotas birželio 27 d., antradienį, nuo 9 val. ryto iki 10 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 E. 127 St., Lemont, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Palos-Gaidas.Tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-06-18 (M)
  2017-06-24 (A)

AGNESE CHAPKAUSKAS (CHAPP)


A † A Sesuo AGNESE CHAPKAUSKAS (CHAPP), SSC Mūsų mylima seselė mirė 2017 m. birželio 18 d., sulaukusi 83 metų. Vienuolyne įžaduose išgyveno 63 metus. Sesuo Agnese dėstė pradinėse mokyklose Illinois, Indiana, New Mexico ir Wisconsin valstijose, patarnavo Maria High School ir Ho­ly Cross ligoninėje. Nuliūdę liko: dukterėčios Arlene Andrzejewski, Sue Meyer, Dia­­na Smith ir Charlotte Madsen ir jų vaikai Jenny O’Malley ir Kim Marolis bei kiti giminės. Velionė buvo duktė a. a. Alex ir a. a. Martha Chapkauskas, se­suo a. a. Anne Drungelo, a. a. Benedict, a. a. Charles ir a. a. Felix Chapkauskas. A. a. Agnese bus pašarvota birželio 24 d., šeštadienį, nuo 10 val. r. iki 11:15 val. ryto Franciscan Village Chapel, 1270 Village Dr., Lemont, IL, kur 11:15 val. r. bus aukojamos atsisveikinimo šv. Mi­šios. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund. Šv. Kazimiero seserys.

 

Palos-Gaidas FH, tel. 773-776-1324 (sisters).

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-06-17 (M)
  2017-06-23 (A)

EVA PAULAUSKAS (SKURVYDAS)


A † A EVA PAULAUSKAS (SKURVYDAS) mirė 2017 m. birželio 17 d. savo namuose Marquette Park, IL, sulaukusi 96 metų. Gimė Baltramuose, Žemaitijoje, Lietuvoje. 1959 m. iš Anglijos atvyko į Ameriką. A. a. Eva buvo žmona a. a. Antano, mama a. a. Anthony. Nuliūdę liko: duktė Birutė (Richard Kesteloot) Rizzuto, marti Jeannie, daug anūkų ir proanūkų. Eva priklausė Jūrų šauliams, Anglijos lietuvių klubui, Lie­tu­vos skautams ir kitoms organizacijoms. Velionė bus pašarvota Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažny­čioje penktadienį, birželio 23 d., 10 val., kurioje 11 val. ryto bus au­kojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Eva bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišio­se. Nuliūdusi šeima.

 

Palos-Gaidas FH, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-06-16 (M)
  2017-06-24 (A)

VYTAUTAS EDVARDAS KULIKAUSKAS


A†A VYTAUTAS EDVARDAS KULIKAUSKAS mirė 2017 m. birželio 16 d., Deerfield, IL, sulaukęs 84 metų. Gimė Kaune, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: sesuo Irena, vaikai Victor Jr. ir Robert Kulikauskas su šeimomis. Velionis daugiau nei 40 metų dirbo biochemiku Cook County ligoninėje. Šv. Mišios už a. a. Vytautą Edvardą buvo aukojamos birželio 24 d. 4 val. po pietų Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-06-16 (M)

ANTANINA LAURAITIENĖ SPURGYTĖ


A † A ANTANINA LAURAITIENĖ SPURGYTĖ mirė 2017 m. birželio 16 d. Naperville, IL. Gimė 1922 m. vasario 26 d., Lietuvoje, Vadoklių kaime. Gyveno Plainfield, IL, anksčiau LaGrange Park, IL ir Cicero, IL. Nuliūdę liko: dukros Kristina Lauraitytė, Egidija Rackow su vyru Richard, sūnus Linas su žmona Barb, 6 anūkai, 1 pro­anū­kis, brolis Jonas su žmona Rūta ir šeima bei kiti giminės. Laidotuvės privačios. Liūdintys artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-06-14 (M)
  2017-08-04 (A)

VIOLETA SANDRA KUPRĖNAITĖ-JESSEN


A†A VIOLETA SANDRA KUPRĖNAITĖ-JESSEN mirė 2017 m. birželio 14 d. Shoreline, WA. Gimė 1950 m. spalio 13 d. Toronto, Ontario, Canada. Gyveno Shoreline, WA, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: vyras dr. John Jessen, dukros Vita ir Lina, anūkė Hazel, mama Jadvyga Kuprėnienė, brolis Ričardas Kuprėnas su žmona Barbara ir šeima, sesuo Danutė Kuprėnaitė-Durbin su vyru David, kiti giminės, draugai ir pažįstami. Velionė buvo duktė a. a. Zigmo Kuprėno. A. a.Violeta turėjo magistro laipsnį iš Audiology. Dirbo Cochlear implant srityje. Ji lankė Detroit muzikos konservatoriją ir mėgo skambinti pianinu. Priklausė Seattle, WA, Lietuvos Dukterų draugijai. Daugelį metų mokė tautinių šokių ir kartu su vyru ir dukrelėmis dalyvavo šokių šventėse. Atsisveikinimas su velione vyks penktadienį, rugpjūčio 4 d. Šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos 10:30 val. ryto Pal. Jurgio Ma- tulaičio misijoje. Po šv. Mišių Violeta bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Seattle Lietuvos Dukterų draugijai, c/o I. Gaurys, 22216 66 th. Ave. West, Mountlake, WA 98043. Nuoširdžiai kviečiame gimines ir pažįstamus dalyvauti šv. Mi- šiose ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.