CENTRAS - 2018 (puslapis 11)

Mirties Pranešimai: 2018

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-01-10 (M)

ONA GALVYDIENĖ LEMEŠYTĖ


A†A ONA GALVYDIENĖ LEMEŠYTĖ paliko šį pasaulį 2018 m. sausio 10 d., sulaukusi brandaus amžiaus – 101-erių metų. Gyveno Fairfax, VA. Gimė 1916 m. gegužės 28 d. Švenčionyse, Vilniaus krašte, Lietuvoje. Buvo jauniausia iš Marcelės ir Stanislovo Lemešių trijų dukrų (seserys Elena Cicėnienė ir Marija Dikinienė) ir vieno sūnaus. Ona baigė chemijos mokslus, priklausė Šv. Kazimiero studentų draugijai. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, kur susituokė su Vytautu Galvydžiu, o 1948 m. emigravo į JAV. Šeima apsigyveno Chicago, IL, vėliau Cicero, IL. A. a. Vytautas Amžinybėn iškeliavo 1971 m. A. a. Ona ilgus metus gyveno St. Petersburg Beach, FL, vėliau Lemont, IL, o nuo 2012 m. – Fairfax, VA. Velionė buvo aktyvi lietuviškų organizacijų ir St. Petersburg Beach, FL lietuvių klubo veikėja. Liūdintys liko: dukra Kristina su vyru Frank McGann, anūkai Kristupas ir Juozas; dukra Lidija su vyru Juliumi Ringumi, anūkai Vytautas, Austė ir Daina; sūnus Povilas su žmona Sherry, anūkai Monika, Nicole, Douglas. Dievas pasišaukė sūnų Jurgį 2008 m. Kartu liūdi proanūkai bei giminės Lietuvoje. Informacija apie šv. Mišias už velionės sielą ir palaikų palaidojimą bus pranešta vėliau. Nuoširdžiai prašome prisiminti Oną Galvydienę savo maldose. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-01-10 (M)
  2018-01-15 (A)

IGNAS BUDRYS


A†A IGNAS BUDRYS mirė 2018 m. sausio 10 d., New Lenox, IL. Gyveno Lockport, IL, anksčiau Peoria, IL. Gimė 1932 m. gruodžio 3 d., Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Dangira Laukytė; sūnus Audrius su žmona Ramona; sūnus Darius su žmona Lyda; duktė Vida Tamošiūnienė su vyru Aru; duktė Rima Jokubauskienė su vyru Robertu; anūkai Jonas, Alina, Liana, Mintė, Marina, Vitas, Dalia, Aurėja, ir Alanta; dukterėčia Audrė Nakienė su šeima. Velionis bus pašarvotas sausio 15 d., pirmadienį, nuo 3 val. p. p. iki 7 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont. Laidotuvės bus antradienį, sausio 16 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti a. a. Igno laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-01-08 (M)
  2018-01-13 (A)

EUGENIJUS BUTĖNAS


A † A EUGENIJUS BUTĖNAS mirė sausio 8 d., sulaukęs 62 metų. Gyveno Čikagoje, Bridgeport apylinkėje. Gimė 1955 m. birželio 4 d. Velionis buvo sūnus a. a. žurnalisto Vlado Butėno ir a. a. Da­lios Butėnienės (Meškauskaitės). A. a. Eugenijus buvo fotografas, skautas akademikas, dalyvavo skautų stovyklose ir Akademinio skautų sąjūdžio suvažiavimuose. Jis geriausiai buvo žinomas kaip satyros ir humoro „Ant­ro kai­mo” grupės aktorius. Nuliūdę liko: brolis Gintautas Butėnas, pusseserė Valdonė Va­le­vičiūtė ir pusbrolis Gediminas Valevičius. Atsisveikinimas su a. a. Eugenijumi vyks sausio 13 d., šeštadienį, nuo 10 val. r. iki 12 val. p. p. Jaunimo centro koplyčioje, 5620 S. Claremont, Chicago, IL. 12 val. po pietų bus aukojamos šv. Mi­šios už velionio sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių, prašome aukoti tėvams Jėzuitams (Jesuit Fa­t­hers de la Strada), 14911 127th. Str., Lemont, IL 60439. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da­lyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-01-05 (M)
  2018-01-14 (A)

KAZYS VARNAS


A†A KAZYS VARNAS, PhD mirė sausio 5 d. Gyveno Lemont, IL ir Slidell, LA. Gimė 1937 m. gruodžio 4 d. Kaune, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Nijolė Krištolaitytė, sūnus Tomas, sūnus Simas su žmona Donna, duktė Šilainė, anūkai Brendan ir Christina; dvi pusseserės, Danutė Cipliauskaitė ir dr. Kristina Tanner. Velionis bus pašarvotas sekmadienį, sausio 14 d., nuo 2 val. p. p. iki 7 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont. Laidotuvės bus sausio 15 d., pirmadienį. Iš laidojimo namų 9:30 val. r. velionis bus atlydėtas į Palaiminto Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus, ir pažįstamus daly-vauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-01-04 (M)
  2018-01-07 (A)

ANTANAS KULIEŠIS


A†A ANTANAS KULIEŠIS mirė sausio 4 d. Vilniuje, eidamas 93 metus. Gimė 1925 metais Ukmergėje. Velionis buvo a. a. Isabelės Masiulionytės-Kuliešienės vyras. Nuliūdę liko: sūnus Algis su žmona Laura; dukra Zita su vyru Jason ir anūkas Artūras, giminės, draugai, pažįstami Čikagoje ir Lietuvoje. Po karo emigravo į Buenos Aires. 1963 metais atvyko į JAV. Ilgus metus dirbo inžinieriumi „General Motors Electro Motive” bendrovėje. Išėjęs į pensiją apsigyveno Vilniuje, Lietuvoje. Šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos sekmadienį, sausio 7 d., 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke. Velionis bus palaidotas Lietuvoje. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Nuliūdusi šeima.