CENTRAS - 2018 (puslapis 5)

Mirties Pranešimai: 2018

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-06-29 (M)
  2018-07-07 (A)

SIGUTĖ M. GRIGALIŪNAITĖ ŽEMAITIENĖ


A†A SIGUTĖ M. GRIGALIŪNAITĖ ŽEMAITIENĖ mirė 2018 m. birželio 29 d. Gyveno Cicero, IL. Gimė 1926 m. Kaune, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: sūnus Gintaras su žmona Regina, anūkas Paul su žmona Kayla, anūkė Lauren su vyru Daniel Flores. Laidotuvių Mišios bus aukojamos liepos 7 d., šeštadienį, 10 val. r. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Marquette Parke. Laidotuvės privačios. Liūdinti šeima.

 

Laidot. direkt. Ivins/Moravecek, 708-447-2261.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-06-27 (M)
  2018-07-01 (A)

ANTANAS PAUŽUOLIS


A†A ANTANAS PAUŽUOLIS mirė 2018 m. birželio 27 d. Elgin, IL. Gimė 1921 m. lapkričio 30 d. Panevėžyje, Lietuvoje. Gyveno Hoffman Estates IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Rimantas, marti Patricia; sūnus Algirdas, marti Judith; 5 anūkai, 4 proanūkai; sesuo Joana Gedrimienė su šeima Lietuvoje. A. a. Antanas buvo vyras a. a. Emilijos, tėvas a. a. Lino ir uošvis a. a. Carrie. Buvo Partizanų globos fondo finansininkas, priklausė Lietuvos vyčių kuopai C-112, darbavosi Jaunimo centro taryboje, buvo aktyvus Lietuvos skautų sąjungos narys, ilgametis „Draugo” bendradarbis.

 

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, liepos 1 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks pirmadienį, liepos 2 d. Iš laidojimo namų 9 val. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, 2700 W. 69 th St., Chicago, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdinti šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-06-25 (M)
  2018-06-30 (A)

SESUO EVELYN VICHURAS, SSC


A†A SESUO EVELYN VICHURAS, SSC, mūsų mylima seselė mirė 2018 m. birželio 25 d., sulaukusi 96 metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 75 metus. Nuliūdę liko: dukterėčios ir sūnėnai gyvenantys Indiana, California ir Texas valstijose. A. a. ses. Evelyn buvo duktė a. a. Michael ir a. a. Teresos Vaičiulių, sesuo a. a. August Vichuras, a. a. kun. Ignatius Vichuras, a. a. kun. Michael Vichuras, a. a. Charles Vichuras ir a. a. Rosalyn Nelson. Seselė Evelyn daugiau nei 50 metų išdirbo sveikatos priežiūros įstaigose.

 

Velionė bus pašarvota birželio 30 d., šeštadienį, nuo 10:15 val. ryto iki 11:15 val. ryto Franciscan Village Chapel, 1270 Village Dr., Lemont, IL, kur 11:15 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti SSC Retirement Fund. Šv. Kazimiero seserys.

 

David Gaidas FH, tel. 773-776-1324.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-06-22 (M)
  2018-06-28 (A)

ROMAS I. FABIJONAS-FABIJONAVIČIUS, PE


A†A ROMAS I. FABIJONAS-FABIJONAVIČIUS, PE mirė 2018 m. birželio 22 d., sulaukęs 87 metų. Liūdintys liko: žmona Rita, duktė Judita Stanislovaitienė su vyru Adrianu ir anūkė dr. Viktorija Stanislovaitytė, PharmD su sužadėtiniu Jason Mellen; duktė Sylvija Comeaux su vyru Angelo ir anūkais Angelo Jr. ir David; trys sūnūs: Povilas, Andrius ir Bronius, PhD su žmona Stephanie ir anūke Lana, daug giminių Amerikoje ir Lietuvoje. Priklausė Elektors inžinierių sąjungai IEEE, Lietuvių inžinierių sąjungai ir LS sąjungai. Turėjo vyr. skautininko laipsnį ir buvo apdovanotas Geležinio vilko ordinu. Priklausė Lietuvos filatelistų sąjungai bei įvairiems šachmatų ir bridžo klubams. Vietoje gėlių prašome aukoti skautų stovyklai Rakas.

 

Velionis bus pašarvotas birželio 28 d., ketvirtadienį, 10 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL 60439, kur 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-06-22 (M)
  2018-06-29 (A)

MARIA G. THIEL (BAGDONAS)


A†A MARIA G. THIEL (BAGDONAS) mirė 2018 m. birželio 22 d., sulaukusi 72 metų. Liūdintys liko: duktė Kristina Lowenstein su vyru Carlos, sūnus Justin Thiel su žmona Lorena, vaikaičiai Penelope ir Isaac Lowenstein, brolis Saulius Bagdonas. Velionė buvo duktė a. a. Onos ir a. a. Kazimiero Bagdonų. Ilgus metus dirbo Moraine Valley Community College.

 

Velionė bus pašarvota birželio 29 d., penktadienį, 9 val. r. Beverly Unitarian Church, 10244 S. Longwood Drive, Chicago, kur 10:30 val. r. bus laidojimo pamaldos. Po pamaldų velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

 

Laidot. direkt. Palos Gaidas, tel. 708- 974-4410.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-06-21 (M)
  2018-06-28 (A)

JŪRATĖ M. BUDRIENĖ JASAITYTĖ


A†A JŪRATĖ M. BUDRIENĖ JASAITYTĖ mirė 2018 m. birželio 21 d. Sun City, Arizona. Gimė 1951 m. spalio 7 d. Chicago, IL. Gyveno Scottsdale, AZ, anksčiau – Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje. Nuliūdę liko: vyras Antanas M. Budrys; sesuo Aušra Petry su vyru Terry bei vaikais Terry Jr. ir Olivija; svainė Birutė Babušienė su vyru Arvydu ir šeima; svainė Veronika Mostacchio su vyru Sam, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

 

Atsisveikinimas – birželio 28 d., ketvirtadienį, nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės – birželio 29 d., penktadienį. 9:30 val. r. iš Petkus Lemont laidojimo namų velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją (14911 127th St., Lemont, IL), kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-06-21 (M)
  2018-06-28 (A)

Jūratė Marija Budrys


A†A Jūratė Marija Budrys (Jasaitytė) mirė birželio 21 d. Velionė bus pašarvota birželio 28 d., ketvirtadienį, 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 South Archer Ave. Lemont, IL 60439. Birželio 29 d., penktadienį, 9:30 val. r. velionė bus išlydėta iš laidojimo namų į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kur 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

 

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-06-20 (M)
  2018-06-25 (A)

JONAS RUDAITIS


A†A JONAS RUDAITIS iškeliavo Amžinybėn 2018 m. birželio 20 d., sulaukęs 93 metų. Gimė 1925 m. kovo 13 d. Lietuvoje
Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Chicago, IL. Nuliūdę liko: žmona Lydia, dukerys Loretta ir Gitta, anūkė Alexandra bei kiti giminės Lietuvoje, Vokietijoje ir Australijoje. Velionis bus pašarvotas pirmadienį, birželio 25 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kur 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Palos-Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-07-17 (M)

GENOVAITĖ MEILIŪNIENĖ


Ilgametė lietuvybės sergėtoja A†A GENOVAITĖ MEILIŪNIENĖ iškeliavo amžinybėn 2018 m. birželio 17 d., sulaukusi garbaus amžiaus – 101 metų. Velionė ilgus metus dirbo Susivienijime Lietuvių Amerikoje (SLA) ir ryžtingai siekė išlaikyti šią garbingą istorinę organizaciją. Įkurta 1886 m. SLA yra seniausia be perstojo veikianti lietuvių organizacija. Būdama SLA vykdomoji sekretorė, a. a. Genovaitė daugelį metų ne tik darbavosi, bet ir gyveno SLA pastate, kuriame savo laiku lankėsi ir dr. Jonas Basanavičius. Šią liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame dukterėčią Jonę Elsbergaitę-Lefevre bei visus gimines ir artimuosius. Liūdime kartu su jumis.

 

SLA taryba, valdyba ir nariai.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-06-13 (M)
  2018-06-18 (A)

AUDRONĖ TAMULIENĖ SVOTELYTĖ


A†A AUDRONĖ TAMULIENĖ SVOTELYTĖ mirė 2018 m. birželio 13 d. Chicago, IL. Gimė 1941 m. gruodžio 14 d. Kaune.
Gyveno Chicago, IL. Nuliūdę liko: vyras Arvydas, sūnus Andrius su žmona Beata Pawlikowska ir jų duktė Kinga; sūnus Aleksandras; brolis Rymantas su žmona Irena ir jų sūnus Petras, sesuo Vėjūnė Svotelytė. A. a. Audronė buvo Čikagos lietuvių tautodailės instituto ilgametė pirmininkė ir narė, „Lėtūno” grupės šokėja, 2004 m. šokių šventės Čikagoje administracinė vadovė.

 

A. a. Audronė bus pašarvota pirmadienį, birželio 18 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL 60439, kur 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Fondui arba Čikagos lietuvių tautodailės institutui. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.