Mirties Pranešimai: 2021

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2021-02-15 (M)
  2021-02-27 (A)

IRMA LAISVĖNAS


A†A IRMA LAISVĖNAS mirė 2021 m. vasario 15 d., sulaukusi 95 metų. Gimė 1925 m. vasario 19 d. Kaune, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: seserys Milda (a. a. Sigfied) Patra ir Rūta (Martynas) Buntinai; dukterėčios Judita Jozaitis, Rūta (Mark) Vandermolen; sūnėnai Rimas (Tracey Coldewey) Buntinas, Darius (Tina) Buntinas ir Aras (Karen) Buntinas; dukterėčių ir sūnėnų vaikai – Vilija Jozaitis, Vytas (Alexis Kirkwood) Jozaitis, Aras Augustai- tis ir Laima Augustaitis.

Irma buvo a. a. Alberto ir a. a. Marijos Laisvėnų duktė. Priklausė Akademiniam skautų sąjūdžiui.
Velionė bus pašarvota šeštadienį, vasario 27 d., nuo 10 val. r.

Lietuvių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje, 7214 S. Cass Avenue, Darien, IL, kurioje 11 val. ryto vyks religinės apeigos.

Po Mišių velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Lithuanian Evangelical Lutheran Church, 7214 S. Cass Avenue, Darien, IL 60561

Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. – Lack&Sons Funeral Home, tel. 708-430-5700 arba lackfuneralhome.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2021-02-13 (M)
  2021-02-24 (A)

MARYTĖ (LINGEVIČIŪTĖ) DERENČIUS


A†A MARYTĖ (LINGEVIČIŪTĖ) DERENČIUS mirė vasario 13 d. savo namuose Sunny Hills, FL, sulaukusi 96 metų. Gimė 1924 m. gruodžio 11 d. Lietuvoje. Gyveno Sunny Hills, FL, anksčiau Čikagoje.

Nuliūdę liko: sūnus Norbertas Langys ir duktė Rita Derenčiūtė; anūkai Norbertas, Marilyn ir Robertas Langys su šeimomis; svainis Genius Derenčius, daug dukterėčių bei sūnėnų.

A. a. Marytė buvo a. a. Vinco žmona ir a. a. Ramonos mylima mama.

Velionė bus pašarvota trečiadienį, vasario 24 d., nuo 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2021-02-09 (M)
  2021-02-17 (A)

SIGITAS J. BANAITIS


A†A SIGITAS J. BANAITIS mirė 2021 m. vasario 9 d. Bellingham, WA, prie jo nuolat budint mylimai sutuoktinei Daivai. Gimė 1936 m. Kaune, Lietuvoje. Gyveno Lynden, WA.

Sigitas buvo a. a. Justino ir Marijos Banaičių sūnus, a. a. Ramutės Hennings brolis ir Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklauso- mybės Atkūrimo Akto signataro Saliamono Banaičio vaikaitis. Vokietijoje gyveno Muncheno pabėgėlių stovykloje. Ten mirė Sigito tėtis, o 1950 m. Marija Banaitienė su dviem vaikais ir savo senole motina atvyko į Clevelandą. Po kelerių metų persikėlė į Čikagą, kur Sigitas baigė gimnaziją ir Southern Illinois University įsigijo chemijos ir filosofijos studijų bakalaurą. Studijuodamas dirbo chemijos bendrovėse. Atitarnavęs Amerikos kariuomenėje, University of Indiana baigė studijas, įgydamas magistro laipsnį. Ėjo svarbias pareigas keliuose didžiuosiuose bankuose. Įsteigė ir vadovavo Prolong Systems, Inc. – bendrovė iš Pietų Afrikos ir Pietų Amerikos žiemos metu tiekė JAV šviežias mėlynes.

Sigitas nuo jaunystės skautavo, vėliau buvo Akademinio skautų sąjūdžio narys. Draugai supažindino su skaute Daiva. Abu buvo veiklūs lietuvių studentų gyvenime, mėgo gamtą, daug keliavo, iškylavo, žvejojo. Dažnai lankėsi Lietuvoje. Rėmė Sintautų mokyklą. Sigitas rūpinosi ir darbavosi savo senelio S. Banaičio kultūrinės ir visuomeninės veiklos paveldo įamžinimu. Drauge su žmona Daiva Vytauto Didžiojo universitete Kaune įsteigė Saliamono Banaičio vardo stipendiją, paremiančią Lietuvos studentų istorinius mokslo darbus.

Liūdesyje lieka: žmona Daiva Audėnaitė-Banaitienė, Sigito seserėčia Yvette Hennings Berg su sutuoktiniu Steve, sūnėnas Hernando Hennings ir svainis Hugo Hennings. Taip pat – Amerikoje gyveną pusbroliai Tadas ir Stasys (Niuka) Mickai su šeimomis, pusseserė Gintarė Banaitytė-Ivaškienė ir jos šeima, giminaičiai Daina Gudauskaitė DeTorok ir Saulius Gudauskas su šeima, Sigitas Gabrie ir jo šeima Australijoje bei daug Sigito tolimesnių giminių ir draugų Amerikoje, Lietuvoje, Airijoje ir kituose kraštuose.

Atsisveikinimas su a. a. Sigitu Banaičiu įvyko 2021 m. vasario 17 d. Westford Funeral Home Bellingham, WA.

Liūdinti žmona Daiva ir Sigito giminės.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2021-02-09 (M)
  2021-02-17 (A)

JONAS ANDRIUS SAVICKAS


A†A JONAS ANDRIUS SAVICKAS mirė 2021 m. vasario 9 d. Elk Grove Village, IL. Gimė 1961 m. sausio 4 d. Sudbury, Ontario, Kanadoje. Gyveno Itasca, IL.

Nuliūdę liko: žmona Carrie Niedermeyer Savickienė; duktė Elizabeth; sūnus Evin; brolis Mykolas su žmona Asta; dukterėčia Lina, sūnėnai Erik ir Darius. A. a. J. A. Savickas buvo a. a. Algirdo ir Dorothy sūnus.

Buvo United States Air Force veteranas.

Atsisveikinimas su velioniu vyko trečiadienį, vasario 17 d., nuo 9 val. ryto iki 1 val. popiet Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. Lemont, IL. Po religinių apeigų laidojimo namuose velionis buvo palaidotas Abraham Lincoln National kapinėse, Elwood, IL.

Velionio atminimui šeima prašo aukoti Itascacares.org, Tunnel2Towers.com arba Animalhouseshelter.org.

Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2021-02-08 (M)
  2021-02-11 (A)

ALDONA KLYGIS (PAŠKUS)


A†A ALDONA KLYGIS (PAŠKUS) mirė 2021 m. vasario 8 d.

A. a. Aldona buvo mylima a. a. Mindaugo žmona, atsidavusi a. a. Lino mama, mylinti Kathryn Grace Klygis ir Mary Terese Klygis močiutė.

Aldona daug metų vadovavo Harris Bank Čikagoje žmogiškųjų išteklių skyriui.

Atsisveikinimas ketvirtadienį, vasario 11 d., 10 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje (14911 127th St., Lemont, IL), kur 11 val. r. vyks gedulingos šv. Mišios už velionės sielą.

Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti Seraphic Mass Association, 5217 Butler St., Suite 100, Pittsburgh, PA 15201-2657.

Užuojautą pareikšti ir prisiminimais pasidalinti galima nuotolinėje Svečių knygoje: www.palosgaidasfh.com.

Nuliūdę artimieji.

Laidotuvių direktorius – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2021-02-08 (M)
  2021-02-12 (A)

MARIUS STASIULIS


A†A MARIUS STASIULIS mirė vasario 8 d., sulaukęs 61 metų. Gimė 1960 m. sausio 14 d. Gyveno Worth, IL, anksčiau Čikagoje.

Nuliūdę liko: sūnus Karolis, sesuo Rita su vyru Alex Poulos, broliai Algimantas su žmona Deborah ir Rimas Stasiulis, sūnėnas Alex su žmona Nicole ir jų sūnus Jonic.

A. a. Marius buvo a. a. Juozo ir a. a. Aldonos sūnus.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, vasario 12 d., nuo 10 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 W. 127th Str., Lemonte, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Laidotuvės privačios.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir prisiminti velionį savo maldose.

Užuojautas ir maldas galite išreikšti nuotolinėje svečių knygoje: www.palosgaidasfh.com.

Nuliūdusi šeima.

Laidotuvių direktorius – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2021-01-27 (M)
  2021-02-02 (A)

VALERIA ZABULIONYTĖ LEŠČINSKIENĖ


Š. m. sausio 27 d. žemišką kelionę baigė mūsų brangioji mamytė, močiutė ir promočiutė „Babūnė” A†A VALERIA ZABULIONYTĖ LEŠČINSKIENĖ.

Gimė 1924 m. vasario 23 d. Melaikių kaime, Lietuvoje, Uršulės ir Antano Zabulionių šeimoje.

Nuliūdę liko: duktė Nijolė Rubienė su vyru Ramučiu; anūkai – Darius su žmona Barbara, Audris ir Violeta su vyru John Paul Harris, proanūkai Matthew Rubas ir Alexandras Harris; duktė Loreta Jarašiūnienė su vyru Algirdu; anūkai – Andrius su žmona Andrėja, Paulius su žmona Rachel, proanūkai Aidas, Arius, Aldis ir Adelė.

Valeria buvo a. a. Vaclovo mylima žmona ir a. a. Stasės Mačienės sesuo.

Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, 1944 metais, Valeria su vyru Vaclovu pasitraukė iš Lietuvos į Lenkiją – Kolbergą, kur išgyveno 20 metų.

Giminių (sesers Stasės Mačienės) kviečiami, 1965 metais išvyko į Ameriką. Laikinai apsigyveno Clevelande, OH. Po ketverių metų persikėlė į Čikagos priemiestį Cicero, kur išgyveno 17 metų. Valeria ilgą laiką (10 metų) dirbo Šv. Luko ligoninės Medicinos mokyklos patalogijos skyriuje. Penkerius metus dirbo Loyola University Dental School Histologojos laboratorijoje. Tuo metu išlaikė profesinius egzaminus ir tapo ASCP (American Society for Clinical Pathology) nare. Išėjusi į pensiją su vyru persikėlė nuolatiniam gyvenimui į St. Pete Beach, FL. Čia jiems patiko nedidelė lietuvių bendruomenė ir jauki katalikiška lietuvių koplyčia – lietuvių Šv. Kazimiero misija.

Velionė bus pašarvota antradienį, vasario 2 d., nuo 9 val. ryto Šv. Antano bažnyčioje, 1510 S. 49th Court, Cicero, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse šalia vyro Vaclovo.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę Valerią savo maldose. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2021-01-26 (M)
  2021-01-30 (A)

ALDONA TOLIUŠYTĖ MARKEVIČIENĖ


A†A ALDONA TOLIUŠYTĖ MARKEVIČIENĖ mirė š. m. sausio 26 d. po ilgos ligos savo namuose Indianoje. Gimė 1926 m. rugpjūčio 15 d. Kaune, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: vyras Vytautas, su kuriuo kartu pragyveno 73-ejus metus; sūnūs Kęstutis ir Vytenis; duktė Audronė su vyru Ross Golding; brolis Zigmas; anūkai Hillary (Bruce), Ashley (Naomi), Corey (Laura), Whitney, Brad (Angie), Jeremy (Mikiko), Vinny (Casie), David, Natalie ir Olivia; proanūkai Ray, Anissa Christian, Sierra, Nate, Willow, Nevaeh, Chase, Toma, Shion, Stella ir Burton.

Aldona buvo a. a. Gedimino, a. a. Algirdo ir a. a. Jūratės Lake mama. Labai mylėjo šeimą, poeziją, literatūrą ir Lietuvą. Palikusi Lietuvą 1944 metais, apie tai rašė:

Toli paliko tėviškės balti beržai,
Rasotos pievos saulės spinduliuos.
Ir kaip dažnai aš ten lankaus,
Bet tik svajonėse, ir tik sapnuos.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, sausio 30 d., 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2021-01-15 (M)

MARIJA PUPIŪTĖ AMBROZAITIENĖ


A†A MARIJA PUPIŪTĖ AMBROZAITIENĖ mirė 2021 m. sausio mėn. 15 d. Chesterton, IN. Gimė 1931 m. balandžio mėn. 15 d. Kybartuose, Lietuvoje. Gyveno Chesterton, IN.

Nuliūdę liko: duktė Ramunė su vyru John, duktė Audronė, anūkė Lina, sesuo Aldona Brizgienė, broliai – Antanas Pupius ir Juozas Pupius su žmona Lile, giminės, draugai Amerikoje ir Lietuvoje.

Velionė buvo dailininkė, gydytojo, visuomenės veikėjo a. a. Kazio Ambrozaičio žmona.

1949 m. su tėvais atvyko į JAV. New Yorke (Hunter College ir Art Students League of New York) studijavo tapybą ir meno istoriją, vėliau mokslus tęsė Clevelando, OH ir Čikagos, IL meno institutuose. Kurį laiką dirbo Čiurlionio galerijos, Jaunimo centro direkcijose, Čiurlionio galerijos globos, Lietuvių Fondo meno patarėjų komitetuose. Iš pradžių kūrė aliejinius paveikslus, vėliau ėmėsi grafikos (litografijos ir vario raižiniai), emalio tapybos ir fotokoliažų. Yra sukūrusi knygų iliustracijų, aplankų, apipavidalino Madų parodos sceną. Jos kūryboje vyrauja gamtos, žmogaus gyvenimo ir nuotaikų temos, yra mistikos ir liaudies meno motyvų. Lietuvių moterų dailininkių draugijos (LAWAA) narė nuo 1971 metų.

Laidotuvės privačios. Atsisveikinimus ir prisiminimus galima išreikšti: www.whitelovefuneralhome.com.

Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2021-01-14 (M)

Dr. Pranas Baltrėnas


Š. m. sausio 14 d. nuo COVID-19 viruso Vilniuje mirė profesorius, habilituotas daktaras Pranas Baltrėnas.

Jis gimė 1940 m. rugpjūčio 2 dieną. Dr. Baltrėnas buvo Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos katedros vedėjas, Aplinkos apsaugos mokslo instituto direktorius, Lietuvos Respublikos mokslo premijos laureatas (1994), Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiaus kavalierius (2001), Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos aukso medalio ir certifikato laimėtojas, nusipelnęs išradėjas. Dėl jo netekties liūdi žmona Roma, dukros – advokatė Vilma Baltrėnaitė ir prof. dr. Edita Gedienė su vyru Edgaru bei sūnumi Edvardu, ir visa Lietuvos visuomenė.