matu

 Kviečiame jungtis maldon


Palaimintojo Jurgio Matulaičio šventės proga yra ruošiamas tridienis — trys dienos, skirtos maldai ir susikaupimui. Tridienio metu bus meldžiamasi,
kad Pal. Jurgio Matulaičio akivaizdus šventumo pavyzdys skatintų mūsų visuomenę grįžti prie tikėjimo tiesų ir doro gyvenimo
ir kad jo šventumas būtų visuotinos Bažnyčios pripažintas.


Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje
2700 W. Lithuanian Plaza Ct. (69 gatvė), Marquette Park


Penktadienį, sausio 22 d. 7 v. v.
Palaiminimas Švenčiausiuoju, tridienio maldos,
Palaimintojo Jurgio relikvijos pagerbimas.
Veda kun. Anthony Markus.

Šeštadienį, sausio 23 d. 4 v. p. p.
Šv. Mišios lietuvių kalba, tridienio maldos,
Palaimintojo Jurgio relikvijos pagerbimas.
Mišias atnašauja kun. Kęstutis Trimakas. 

Sekmadienį, sausio 24 d. 10:30 v. r.
Šv. Mišios — Suma, atnašauja kun. Gediminas Jankūnas,
koncelebruoja kun. Anthony Markus ir kun. Kęstutis Trimakas. 
Visų šventųjų litanija ir Palaimintojo Jurgio relikvijos pagerbimas. 

Po pamaldų – parapijos salėje vaišės.