Kviečiame jungtis maldon


matu

Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčioje

2700 W. Lithuanian Plaza Ct., (69 Street)
Chicago, Illinois

Antradienį, sausio 27 d.,

7:00 val. v.


Sujunkime rankas ir širdis maldoje, kad Dievo Apvaizda sergėtų mūsų dvasinę bendruomenę per Palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimą.

Kviečiame dalyvauti Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje antradienį, sausio 27 d., 7:00 val. v. Ten baigsis Novena į Palaimintąjį Jurgį Matulaitį ir bus aukojamos ypatingos šv. Mišios, minint dieną, skirtą jo prisiminimui.

Susirinkę melsimės šiomis intencijomis:

• Dvasinės vienybės ir didesnio įsipareigojimo, skleidžiant Dievo karalystę mūsų bendruomenėse ir per visą kraštą ir pasaulį.

• Kad Palaimintasis Jurgis Matulaitis būtų kanonizuotas per stebuklą, patvirtinantį jo šventumą.

• Dievo globos ir palaimos mūsų katalikiškoms įstaigoms, kad jos toliau tarnautų mūsų visuomenei ir kad įvertintume savo lietuviškų katalikiškų institucijų steigėjų auką ir pasiryžimą tarnauti Dievo garbei ir artimo gerovei. Ypatingai prisiminsime ,,Draugo” steigėjus ir tuos, kurie įgalino patalpų įkūrimą ir tarnystę, skleidžiant Gerąją Naujieną tarp Amerikos lietuvių.

Malda įgalina stebūklus, kurie įvyksta per mūsų dvasinį įsipareigojimą.
Kviečiame į dvasinę kovą, sekant Palaimintojo Jurgio Matulaičio kvietimu nugalėti blogį gėriu.

Kviečia Čikagos Lietuvių Katalikų Federacijos apskritis

draugas

bvm