vadoves

,,Volungės” vadovė D. Viskontienė ir ,,Exultate” vadovė R. Kliorienė. Iš Dainų švenčių archyvo

Didieji chorai įpusėjo ruoštis IX Dainų šventei

NIJOLĖ BENOTIENĖ

Pasibaigus metams, kiekvienam chorvedžiui(ei) reikia ne tik ištiesus kaklą apžvelgti, kiek tuščių kėdžių repeticijos metu yra, bet ir ausis ištempus išgirsti kiekvieną dainininką, besiruošiantį artėjančiai dainų šventei Toronto mieste, Kanadoje.

IX Dainų šventė Toronte, pradėta organizuoti prieš trejus metus, tuoj pragys tūkstantinio choro balsais, o kad visi trauktų tą pačią gaidą, juos visus styguoja chorų vadovai. Pirmiausia pasižiūrėkime, kaip toli programai ruošiantis yra nukeliavę didieji chorai: Toronto ,,Volungė” ir Clevelando ,,Exultate”. (Čikagos ,,Dainava” tikriausiai buvo tiek paskendusi dainų garsuose, kad mano ,,spaudos šauksmo” šį kartą neišgirdo.)
 
Prie ,,Volungės” prisijungė nauji 47 dainininkai

Dalia Viskontienė vis pasidžiaugia, kad kiekvieną penktadienį, kai repetuoja masinisjungtinis Toronto dainų šventės choras, būna bent vienas geras akordas, kurį išgirdę net patys dainininkai nustemba. Prasidėjus naujiems metams, reikia tikėtis, kad tų gražiai skambančių akordų padaugės.

Volungietė L. Underienė džiaugiasi, kad ,,prie choro ‘Volungė’ prisijungė dar 47 dainininkai, kurie pasiryžę dirbti visus metus ir dalyvauti būsimoje Dainų šventėje”. ,,Repetuojame kiekvieną penktadienį po 1,5 val., bet už tai po repeticijos turime progos pabendrauti ir pasivaišinti saldumynais”, – džiaugėsi choristė.

,,Exultate” ruoštis pradėjo nuo ypatingos giesmės
 
Prasidėjus veiklos sezonui, buvo įdomu sužinoti, kurias dainas, kurių būsimos šventės programoje platus pasirinkimas, chorų vadovai ėmė ruošti pirmiausia. ,,Pradėjome dainuoti vieną nuo kitos gana skirtingas dainas, – sako Rita Kliorienė. – Mes buvome savo choro 25-mečio proga giedoję J. Govėdo ‘Viešpaties pasaulis’, ir šiaip mūsų choras yra nemažai giedojęs jo kūrinių, be to, praeityje teko dirbti su a. a. Jonu, todėl jo giesmės turi ypatingą vietą mūsų širdyse. Nuo jos ir pradėjome šį naują kelią į dainų šventę Toronte.”

Nors J. Govėdo dainą ,,Exultate” dainininkai mokėjo, atėjus naujiems nariams, anksčiau paruoštą kūrinį reikėjo mokytis ir vėl. ,,Mūsų chorą dabar sudaro 44 žmonės, iš jų 8 yra nauji ar buvę nariai, kurie prisijungė Dainų šventei. Esame labai laimingi dėl naujai įsijungusių narių į mūsų gretas – jie įnešė į chorą daug naujos energijos ir entuziazmo”, – džiaugiasi ,,Exultate” choro vadovė R. Kliorienė.

Dainavimas ne tik pakelia ūpą, bet ir ramina

Labai džiugu, kad Toronto jungtinį chorą sudaro arti 100 dainininkų, o paslaptį, L. Underienei padedant, kaip D. Viskontienė sugebėjo sutraukti tokį būrį dainuojančių, nusprendžiau pagarsinti ir spaudoje: ,,Ji mokina mus mankštintis, pasakoja pasakas, turime įsivaizduoti visokiausius atvejus, pvz., kad lūpomis bučiuojamės ar kad esame žuvytės ar laukiniai kalakutai. Humoro pas mus netrūksta penktadienio vakarais, o kai kurioms dainoms jo tikrai reikia”, – baigia L. Underienė.

Iki dainų šventės liko nedaug laiko, taigi, pusė repertuaro turėtų būti jau paruošta mintinai. Kai kurie chorai, pradėję dirbti laiku, pusę darbo jau atliko. ,,Repeticijas pradėjome ruošdami dainą ‘Dainos sparnais’, kuri maloni, melodinga, perteikia visos šventės pavadinimą – ‘Daina aš gyvenu’. Viena Toronto jungtinio choro dainininkė pasakojo, kad naktį, kai negalėjo miegoti, 4 val. ryte įsijungė šios dainos įrašą. Besiklausant ji ne tik stipriau pramoko savo partiją, bet dainos melodija ją nuramino, maloniai nuteikė ir ji vėl galėjo užmigti”, – apie draugę pasakoja L. Underienė. Tai dar vienas pliusas, dėl kurio verta lankyti penktadienio repeticijas Toronte.

R. Kliorienės daina ,,Dainos sparnais” neatsitiktinai yra parašyta dainingai ir įdomiai. Besiklausant jos išgyja nemigos, galvos skausmai ar kitos ligos. Choristai iki šventės tikrai visų dainų visas gydomąsias galias žinos. O kad Ritos dainos yra širdį raminančios, ji pati pasakoja: ,,sykį išspausdinus naujus kūrinius, nebėra kaip jų keisti ar tobulinti, todėl vis stengiuosi naujai parašytą kūrinį ‘išbandyti’ su savo choru. Kaip gera turėti galimybę išgirsti, kaip nauja daina skamba tikrais balsais, o ne tik ‘ant popieriaus’. Todėl dar praeitais metais, su savo choru ėmiau ‘išbandyti’ šiai šventei naujai parašytas dainas, tarp jų ‘Dainos sparnais’, taip pat ir ‘Stoviu aš parimus’. Dabar jas mokomės rimčiau.”

Pusė programos – jau įveikta

Be abejo, kiekvienoje repeticijoje būna ir lengvesnių dainų. Toronto jungtinis choras atsigauna dainuodamas R. Kliorienės harmonizuotas dainas ,,Tūkstantis žingsnelių”, ,,Saulutė tekėjo”. O clevelandiečiai verčia dainorėlio lapus iš eilės: ,,imame dainas pagal eilę, pagal kurią jos bus dainuojamos šventėje: ‘Aušros žvaigždė’, ‘Linai’, ir mokomės, kad iki šventės viską tikrai būtume išmokę, nieko nepraleidę. Dar kelios ir būsime perėję visas dainas iki ‘pertraukos’’’, – rašo R. Kliorienė.

Šie pokalbiai vyko lapkričio pabaigoje, todėl ir Toronto, ir Clevelando dainininkai iki dabar tikrai moka visas dainas iki šventinio koncerto pertraukos.

Daugiausia dėmesio reikalauja R. Biliūno daina

Seminaro metu visi vadovai supratome, kad daugiausia dėmesio, darbo ir pasiruošimo reikės naujai dainai ,,Nebuvo tai žemė”. Įvairių atsiliepimų ir dabar girdime. ,,Sunkiausia, be abejo, yra Rimo Biliūno ‘Nebuvo tai žemė’, – pritaria ,,Exultate” vadovė R. Kliorienė, – bet ji baigiamoji ir ją tikrai turime gerai išmokti, kad pabaiga būtų didinga, kaip kompozitorius ją parašė! Todėl, kad ji sunkesnė, ir užtruks ilgiau, kol išmoksime. Planuojame ją artimoje ateityje pradėti mokytis.”

Jeigu clevelandiečiai dar lapkričio mėnesį tik galvojo pradėti repetuoti savo žemiečio R. Biliūno dainą, tai Torontas, matyt, daugiau besijaudindamas, ar spės išmokti sudėtingą ritmą, ją pradėjo mokytis iš anksto. ,,Pradedant mokytis ‘Nebuvo tai žemė’ Dalia norėjo įsitikinti, ar mes mokame skaičiuoti. Tai iki šiol trepsime kojomis, plojame rankomis, pliauškiname blauzdas, ir net nenoriu galvoti, ką toliau darysime, bet vis kalame tą sudėtingą dainos ritmą. Tačiau turime neabejotinos vilties, kad tas dalis išmoksim puikiausiai, nes žinome, kad tai bus labai įspūdinga visos šventės pabaiga. Todėl varome toliau”, – su entuziazmu baigia L. Underienė, ilgametė ,,Volungės” dainininkė.

,,Norėčiau pridėti, kad turėtų būti įspūdinga ne tik šios baigiamosios dainos muzika, bet ypatingą reikšmę turėtų visiems turėti dainos žodžiai. Jie kalba į širdis visų, kuriems Lietuva yra svarbi gyvenimo dalis, nors jie gyvena toli nuo jos krantų. O kad publika susipažintų su minėtais žodžiais ir patirtų šios dainos didingumą, kviečiu atvykti į šventę!”, – kviečia R. Kliorienė.

Šventė bus ypatinga ir savo repertuaru, ir šventės scenarijumi, ir tuo, kad ji ruošiama Toronte, Kanadoje. Iš visų buvusių 9 dainų švenčių šioji mūsų krašte ir mieste yra tik antroji. Reikia didžiuotis mūsų savanoriais vadais ir organizatoriais, mūsų dainininkais ir šventės rėmėjais, visais mūsų pagalbininkais ir šventei besiruošiančiu tūkstantiniu dainininkų choru, kuris neša šventės šūkį: ,,Daina aš gyvenu”.


dainusvntJono kuprio nuotr.