JAV vyskupai pasisako už imigracijos įstatymo pertvarkymą

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Metų pradžioje JAV vyskupai paskelbė vajų ,,Esame viena šeima Dievo akyse”, už kurio slepiasi noras būti išgirstiems JAV kongrese, kur ruošiamasi pertvarkyti imigracijos įstatymus, siekiant įgalinti taip vadinamus nedokumentuotus imigrantus tapti JAV piliečiais. Tokių ,,nelegalių” priskaičiuojama apie 11 milijonų. Vyskupai ragina katalikus įsijungti į pradėtą agitacinę kompaniją ir susisiekti su savo senatoriais. ,,Justice for Immigrants” tinklalapyje galima rasti medžiagos pamokslams, straipsnių parapijų savaitraščiams. Jau išspausdinta pusantro milijono atvirlaiškių, kuriuos parapijiečiai raginami pasiųsti savo atstovams JAV sostinėje.

OSV katalikų savaitraščio žiniomis, vienoje apklausoje rasta, kad 60 proc. krašto katalikų pritaria pokyčiams, kurie nelegaliems asmenims atidarytų duris į JAV pilietybę. 2008 metų apklausa, surengta ,,Rasmussen”, rado, kad 79 proc. galimų balsuotojų yra įsitikinę, kad JAV valdžia nededa pakankamai pastangų apsaugoti JAV sienas ir norėtų padidintų pastangų tokiam saugumui. CNN apklausa, daryta pernai metų spalio mėnesį, rado, kad 73 proc. amerikiečių norėtų matyti nelegalių imigrantų sumažėjimą.

Katalikai irgi neatsilieka. Zogby apklausos rezultatai, paskelbti pernai metų gruodžio mėnesį, rodo, kad 64 proc. katalikų nori, kad teisėtvarkos priemonės būtų naudojamos skatinant nelegalius žmones grįžti į savo kraštus. Tik 23 proc. remia pastangas tokiems žmonėms sudaryti galimybę JAV likti. Tačiau kitoje apklausoje, atliktoje University of Michigan, matome, kad 56 proc. katalikų pritaria pastangoms nelegaliems žmonėms suteikti JAV pilietybę. Kaip ten bebūtų, didelė dauguma amerikiečių norėtų atidaus imigracijos įstatymo peržiūrėjimo.

JAV vyskupai paskelbė daugybę siektinų pertvarkymų. Jie pabrėžia šeimų susijungimo svarbą, teisines garantijas belaukiantiems deportacijos, didesnių galių imigracijos bylas sprendžiantiems teisėjams ir padidintų galimybių gauti sezoninio darbo leidimą. Vyskupo John Wester iš Salt Lake City teigimu, ,,Mes neprašome amnestijos. Mes nesakome – ‘Sulaužei įstatymą, bet tai nieko blogo.’ Mes tokiems sakytume, kad jums reikia susimokėti pabaudą ir kad po to gali tekti eiti į eilės galą. Būtų tam tikros pabaudos, bet, jas sutvarkius, jie būtų pastatyti ant kelio, vedančio į pilietybę.”

Kevin Appleby, JAV Vyskupų konferencijos Migracijos ir pabėgėlių biuro pirmininko, teigimu, reikia įsigilinti į esamos padėties priežastis. Jo manymu, Amerika yra galinga jėga pasaulyje ir savo prekybos sutartimis tiesiog verčia žmones čia emigruoti, nes Amerika iš jų paveržė darbo rinką. Į šią diskusiją įsijungė ir popiežius Benediktas XVI. 2010 m. sausio 10 d. kalbėdamas apie vykstančią Italijos piliečių ir imigrantų trintį, jis sakė: ,,Kiekvienas išeivis yra žmogus – skirtingas savo kilme, kultūra, dėl susiklosčiusių aplinkybių, tačiau žmogus, kuris vertas pagarbos ir teisių, ypač darbo, kur pagunda išnaudoti yra didelė… Kviečiu kiekvieną įsižiūrėti į kito veidą ir rasti ten esančią sielą, istoriją, gyvenimą, žmogų, kurį Dievas myli tiek pat, kaip ir mane.”

Savaitraščio OSV sausio 24 d. vedamasis, pavadintas ,,Kito veidas”, skatina visus prisidėti prie atvirlaiškių rašymo vajaus. Cituojamas vienas vyskupas, kuris savo pamoksle klausė: ,,Kai Viešpats Jėzus mūsų teismo dieną mūsų klaus, ar mes priglaudėme nepažįstamąjį, mūsų atsakymas turėtų būti teigiamas.”

Man atrodo, kad šiame vyskupų vajuje pabrėžiama tik viena medalio pusė. Buvęs Colorado atstovas Tom Tancredo ironizuoja, kad Bažnyčia skatina imigraciją, nes JAV katalikų skaičius mažėja, o imigrantai tą skaičių didina. Didelė jų dauguma yra katalikai. Vyskupas Westger tokias pastabas laiko nepagrįstu Bažnyčios užpuolimu. Jo teigimu, Bažnyčia darytų tą dėl musulmonų ar žydų ar bet kokį kitą tikėjimą išpažįstančių, ar ir be jokio tikėjimo žmonių, nes tai yra teisingas sprendimas. Kokia būtų Vatikano reakcija, jeigu prie jo vartų, sureaguojant į popiežiaus viltingus žodžius, prigužėtų keletas tūkstančių bedarbių? Bažnyčios įsivaizduojamas pasaulis be sienų gal ir yra utopinė mintis, nors ji to tiesiogiai neskatina. Skatina tik priimti valstybių sienas legaliai ir nelegaliai kirtusius žmones ir juose matyti Dievo veidą. Neteko matyti, kad Meksikos vyskupai aiškiai ir pakartotinai savo krašto valdžią ir tikinčiuosius skatintų panaikinti korupciją, darbininkų išnaudojimą ir daryti viską, kad šeimos liktų kartu Meksikoje.

Mintyse perėjau visus dešimtį Dievo įsakymų, bandydamas juose rasti gairių susidariusiai padėčiai geriau suprasti. Pirmas įsakymas, turįs šiokį tokį ryšį su imigracija, yra ,,Gerbk savo tėvą ir motiną.” Iš to lyg išplaukia pareiga gerbti ne tik tėvus, bet ir kitus vyresniuosius, kurie turi įtakos ir galios mūsų gyvenime. Demokratiškai išrinktus mūsų atstovus galima laikyti kaip tėvų pratęsimą. Jų priimti įstatymai mūsų vardu taip pat gerbtini. Aišku, yra atvejų, kur įstatymai nėra pateisinami, bet ir jų pakeitimui yra numatytas kaitos procesas. Sienų kirtimas ar užsilikimas šalyje ilgiau negu buvo leista, mano manymu, yra nusižengimas. Gal atleistinas, gal užmirštinas, bet vis tiek nusikaltimas. Kitas Dievo įsakymas – ,,Nekalbėk netiesos” – irgi tinka šiai temai. Nemeluok sau, savo artimiesiems, savo kraštui. Nemeluok ir svetimam, nors ir svetingam kraštui bei jo pareigūnams.

Yra labai madinga viską sanitizuoti ir sterilizuoti, kad būtų ,,politiškai teisinga”. Tuo galima kaltinti ir nelegalų ,,perkrikštijimą” į nedokumentuotus atvykėlius. Prieš keletą metų kažkur išgirdau ir užrašų knygutėje užsirašiau posakį: ,,Nelegalų atvykėlį vadinti nedokumentuotu imigrantu yra tas pat, kaip narkotikų pardavėją vadinti leidimo neturinčiu vaistininku.”