Mirė poetas Kazys Bradūnas

Vasario 9 d., Vilniuje mirė poetas Kazys Bradūnas, kuriam trečiadienį būtų sukakę 92-eji. K. Bradūnas yra išleidęs beveik dvi dešimtis poezijos rinkinių, kritikos darbų. 1992 m. jam įteikta Nacionalinė kultūros ir meno premija. Už eilėraščių rinkinį ,,Užeigoje prie Vilniaus vieškelio” 1981 m. apdovanotas JAV LB premija, už rinkinį ,,Sidabrinės kamanos” 1964 m. – ,,Draugo” poezijos premija. Priklausė vadinamai žemininkų kartai.

K. Bradūnas gimė 1917 m. vasario 11 d. Vilkaviškio raj. Jis studijavo Kauno ir Vilniaus universitetuose.

1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, 1949 m. išvyko į JAV. Gyveno Baltimorėje, Čikagoje. Dirbo įvairius darbus, vėliau redagavo „Literatūros lankus”, „Aidus”, „Draugo” kultūrinį priedą (1961–1982 m). Vienas aktyviųjų išeivijos kultūrininkų, knygų sudarytojų, redaktorių. Redagavo V. Mačernio „Poeziją” (1961), kritikos knygą „Lietuvių literatūra svetur, 1945–1967” (1968). Vienas iš „Lietuvių egzodo literatūros 1940–1990” (1992) sudarytojų ir redaktorių. 1995 m. kartu su žmona Kazimiera grįžo į Lietuvą, gyveno Vilniuje.

Apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu, nuo 1994 m. buvo Lietuvos rašytojų sąjungos narys.