2009 m. Vasario 16 minėjimai

Visos Čikagos Vasario 16 minėjimas. Sekmadienį, vasario 15 d., 1:00 val. p.p.,Maria gimnazijos auditorijoje, California Ave ir Marquette Rd (67 gatvė) sankryža.  Minėjime kalbės JAV Valstybės departamento Skandinavijos ir Baltijos kraštų skyriaus direktorius Alan Meltzer ir visuomenininkas Saulius Anužis. Meninę programą atliks pučiamųjų instrumentų orkestras ,,Gintaras”. 
Visus kviečia Amerikos Lietuvių Tarybos Čikagos skyrius.

Lietuvos Nepriklausomybei skirti JAV LB renginiai

Arizona
Sun City
Kovo 8 d., sekmadienį St. Elizabeth Seton parapijoje, 9728 Palmeras Drive, Sun City.
12 val. p. p. – šv. Mišios bažnyčioje. 1 val. p. p. – priešpiečiai su programa parapijos salėje. Pagrindinis kalbėtojas: prof. Stasys Vanagūnas. Kultūrinė programa: lietuviškos dainos ir eilėraščiai. Rengia: Arizona LB apylinkė. Kreiptis: Mark Shoban, tel.: 480-802-3765, el – paštas: mashoban@yahoo.com.

California
Los Angeles
Vasario 7 d., šeštadienį Šv. Kazimiero parapijos salėje, 2718 St. George Street, Los Angeles.
6 val. v. – V. Matulevičiaus dokumentinis filmas ,,Tyrimas, supurtęs klaną”; filmą pristatys plk. Vytautas Damulis, buvęs LR Saugumo departamento Kontržvalgybos valdybos viršininkas. 8 val. v. – diskoteka, DJ Marius, šokiai jaunimui, veiks baras, bilietai 10 dol. Rengia: Los Angeles LB apylinkė.
Vasario 8 d., sekmadienį Šv. Kazimiero parapijoje, 2718 St. George Street, Los Angeles.
10:15 val. – vėliavų pakėlimas. 10:30 val. – iškilmingos šv. Mišios. 12 val. – minėjimas ir programa. Kalbėtojas: plk. Vytautas Damulis, buvęs LR Saugumo departamento Kontržvalgybos valdybos viršininkas. Meninę programą atlieka ,,Spindulio” šokėjai ir Šv. Kazimiero šeštadieninės mokyklos mokiniai. Po minėjimo bus pietūs. Kaina 20 dol. Pietus prašom užsisakyti tel.: 310-326-8038 arba 323-255-3654. Rengia: JAV LB Vakarų apygarda ir Los Angeles LB apylinkė. Kreiptis: Rimtautas, el – paštas: rimtasmarcinkus@msn.com.
San Diego
Kovo 8 d., sekmadienį, 2 val. p.p. Oceanside Senior Center, 455 Country Club Lane, Oceanside.
Trumpas San Diego LB apylinkės visuotinis susirinkimas. Meninė programa: B. Brazdžionio lietuviškos mokyklėlės vaikučių pasirodymas; aktorė iš Lietuvos Virginija Kochanskytė atliks programą ,,Lietuvos praeitis ir dabartis”. Po programos – kava, gaivieji gėrimai ir Jūsų atsinešti užkandžiai. Rengia: San Diego LB apylinkė. Kreiptis: Regina Lišauskienė, tel.: 760-943-9434, el – paštas: Reginalisauskas@pacbell.net.

Colorado
Denver
Kovo 7 d., šeštadienį Fraternal Order of Eagles Hall, 1151 S Galena Street, Denver.
2 val. p. p. – LB apylinkės susirinkimas ir rinkimai. 4 val. p. p. – Jūratės Miliauskaitės ir ,,Sekmadienio” koncertas. Rengia: Colorado LB apylinkė. Kreiptis: Romas Zableckas, tel.: 970-310-3170, el – paštas: events@coloradolithuanians.org.

Connecticut
Hartford
Vasario 22 d., sekmadienį Šv. Trejybės parapija, 53 Capitol Avenue, Hartford.
9 val. r. – šv. Mišios bažnyčioje. Po Mišių minėjimas parapijos salėje. Pagrindinis kalbėtojas: Laurynas Misevičius, JAV LB vicepirmininkas sporto reikalams. Rengia: Hartford LB apylinkė. Kreiptis: Viktoras Kogelis, el – paštas: danuteg@ juno. com.
New Britain
Vasario 15 d., sekmadienį, 11:30 val. r. Šv. Mišios St. Andrew parapijoje, 396 Church Street, New Britain.
Po Mišių programa Father Rikteraitis Friendship Center salėje. Rengia: New Britain LB apylinkė. Kreiptis: Irena Belanger, el – paštas: pqbel@ hotmail.com, tel.: 860-229-1197 arba Juozas Liudzius, tel.: 860-223-2380, el – paštas: jbl101@webtv.
Putnam
Kovo 15 d., sekmadienį Sisters of the Immaculate Conception, 600 Liberty Highway, Putnam.
11 val. r. – šv. Mišios. 12 val. p.p. – pietūs, laisva auka (praneškit, kad būsit, tel.: 860-928-7955). Kalbėtoja: Sigita Šimkuvienė-Rosen, JAV LB vicepirmininkė Bendruomenės plėtotei. Meninė programa: dainininkė Kristina Malinauskaitė. Rengia: Rytinio Connecticut LB apylinkė. Kreiptis: Diana Norkienė, tel.: 860-477-0043, 917-496-9079, el – paštas: diananork@yahoo.com.

District of Columbia
Washington
Vasario 15 d., sekmadienį
10 val. r. – šv. Mišios, St. Matthew’s Cathedral, 1725 Rhode Island Avenue NW, Washington, DC (tarp Dupont Circle ir Farragut North metro stočių).
12 val. p.p. – lengvi pusryčiai Lietuvos Respublikos ambasadoje, 2622 16th Street NW, Washington, DC. Rengia: Washington, DC, LB apylinkė. Prašome pranešti apie dalyvavimą: Danelė Vidutienė, tel.: 301-588-5749, el – paštas: dvidutis@aol.com.

Georgia
Atlanta
Sausio 25 d., sekmadienį, 7 val. v. 595 North Event Venue and Lounge, 595 North Avenue NW, Atlanta.
Programa: Ginto Abariaus ir ,,Baltic Avenue” koncertas. Rengia: Atlanta LB apylinkė. Kreiptis: Virginija Šileikaitė-Thoresen, el – paštas: lietuviaiatlantoje@ gmail.com. Daugiau informacijos: www.lietuviaiatlantoje.org.

Florida
Naples
Vasario 15 d., sekmadienį, 4 val. p. p. 6398 Huntington Lakes Circle, Naples.
Programa: Floridos Pietvakarių apylinkės muzikinis-poetinis sveikinimas Lietuvai, mūsų svečių iš St. Petersburg, FL choreografinė programa, Renatos Armalaitės vadovaujamo Palm Beach ansamblio ,,Dainelė” pasirodymas. Po trumpos pertraukos – gardūs mūsų šeimininkių paruošti patiekalai, linksma loterija ir senos geros lietuviškos dainos! Rengia: Floridos Pietvakarių LB apylinkė. Kreiptis: Zita Siderienė, tel.: 239-878-0791.

Illinois
Lemont
Vasario 22 d., sekmadienį Pasaulio Lietuvių centras, 14911 127th Street, Lemont.
Pagrindinis kalbėtojas: Vacys Kleiza, LR garbės konsulas. Bus meninė programa, orkestro muzika ir vaišės. Rengia: Lemont LB apylinkė, PL Centras. Kreiptis: Rimantas Dirvonis, tel.: 630-789-0529, 630-903-8153, el – paštas: dirvonis@ yahoo.com.
Cicero
Vasario 22 d., sekmadienį įvyks Šv. Antano parapijos salėje 10 val. ryto.
Pagrindinė kalbėtoja Rasa Čepukienienė. Po to bus meninė programa ir vaišės. Kreiptis: Mindaugas Baukus, tel.: 708-863-9849. Rengia Cicero LB, pirmininkas Mindaugas Baukus.
Libertyville
Kovo 1 d., sekmadienį, 2 val. p. p. Libertyville Civic Center, 135 W. Church Street, Libertyville.
Prelegentė: Skaistė Aniulienė, LR generalinė konsulė Čikagoje. Rengia: Waukegan-Lake County LB apylinkė. Kreiptis: Angelė Kavakienė, tel.: 847-540-6098, el – paštas: a.kavak@yahoo.com.

Indiana
Merrillville
Vasario 22 d., sekmadienį American Legion Post #430, 7430 Broadway, Merrillville.
12 val. p.p. – pradžia, pietūs (dešra su kopūstais, vištiena, kugelis, kava, desertas).
1 val. p.p. – programa su Rimu Pumpučiu. Rengia: East Chicago LB apylinkė, Lake apskrities ALTas, ir Lietuvos Vyčių kuopa #82. Kreiptis: Birutė Vilutienė, tel.: 219-322-4533, el – paštas: vilutisab@aol.com ar Joanna Rudzevicius, tel.: 219-884-2220.

Kansas
Bonner Springs
Kovo 1 d., sekmadienį, 12 – 3 val. p.p. Wyandotte County Museum, 631 North 126th Street, Bonner Springs, Kansas.
Bus bulvinių blynų, pyragų. Rengia: Kansas City LB apylinkė. Kreiptis: Sally Žemaitytė Dannov, el – paštas: Sallyzd@aol.com, tel.: 913-384-0580, www.kclith. org.
 
Massachusetts
Boston
Vasario 22 d., sekmadienį, 1:30 val. p. p. Lietuvių Piliečių Klubas, 368 W. Broadway, Boston.
Kalbėtojas: NATO generolas Arvydas Pocius, kuris rodys (,,Power Point”) vaizdus iš Irako ir Afghanistano, kur Lietuvos kariai dalyvauja NATO daliniuose. Iškilmingoji dalis: atlieka Boston šeštadieninė mokykla. Programoje: Norberto Lingertaičio režisuotas spektakliukas ,,Lietuvos istorijos puslapių vartymas” (ištraukas parinko Rima Girniuvienė, Zita Krukonienė ir Birutė Šležienė). Rengia: Boston LB apylinkė. Kreiptis: Rima Girniuvienė, el – paštas: rimagirnius@hotmail.com.
Osterville
Kovo 1 d., sekmadienį Our Lady of Assumption Parish, 76 Wianno Avenue, Osterville.
12 val. p.p. – šv. Mišios bažnyčioje. 1 val. p.p. – apatinėje salėje bus rodomas filmas ,,Red Terror on the Amber Coast.” Rengia: Cape Cod LB apylinkė. Kreiptis: Regina Petrutienė, tel.: 508-775-3987, el – paštas reginapet@comcast.net.

Michigan
Grand Rapids
Kovo 8 d., sekmadienį Šv. Petro ir Povilo parapija, Quarry and Myrtle Streets, NW, Grand Rapids.
9 val. ryto – šv. Mišios bažnyčioje. Po šv. Mišių minėjimas parapijos mokyklos salėje, 1433 Hamilton Avenue, NW., Grand Rapids. Kreiptis: Gražina Kamantienė, el – paštas: Grazinak@aol.com.

Minnesota
Roseville
Vasario 14 d., šeštadienį, 4 val. p.p. – 8 val. v. Prince of Peace Lutheran Church, 2561 Victoria Street, Roseville.
Rengia: Minnesota LB apylinkė. Kreiptis: Tomas Urbonas, tel.: 952-200-8743, el – paštas: urbotomas@hotmail.com.

New Jersey
Elizabeth
Kovo 1 d., sekmadienį Šv. Petro ir Povilo parapija, 216 Ripley Place, Elizabeth.
11 val. ryto – šv. Mišios bažnyčioje, atnašaus kun. Danielius Staniškis. Po šv. Mišių – pietūs ir iškilminga programa parapijos salėje. Kalbėtoja: Dalė Lukienė, JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė. Programoje: Dr. V. Kudirkos lituanistinės mokyklos auklėtiniai, vaikų choras ,,Varpelis”, Vytauto V. Landsbergio filmas ,,Kai aš buvau partizanas”. Rengia: Elizabeth LB apylinkė. Kreiptis: Laurynas/Eugenija Misevičiai, tel.: 732-317-9195, el – paštas: rytupakrante@yahoo.com.

Pennsylvania
Philadelphia
Kovo 1 d., sekmadienį, 10:30 val. r. šv. Mišios Šv. Andriejaus bažnyčioje (1913 Wallace St. (19-tos ir Wallace gatvių sankryža), Philadelphia, PA 19130). Iškilmingas Mišias už Lietuvą atnašaus vyskupas Joseph R. Cistone, kuris kartu atliks oficialią, kanoninę Šv. Andriejaus parapijos vizitaciją. Todėl labai svarbu kuo gausiau dalyvauti ir parodyti vyskupui, kad lietuviams yra svarbi lietuviška parapija. Moterys kviečiamos pasipuošti tautiniais rūbais.  Šv. Andriejaus lietuvių bažnyčios adresas:

2 val. p. p. Lietuvių namuose (Lithuanian Music Hall, 2715 E. Allegheny Ave., Philadelphia, PA 19134) vyks šventinė programa: LR ambasadoriaus Jono Paslausko, Lietuvos gen. konsulo New York kalba, choras ,,Laisvė“ (vad. Ilona Babinskienė), tautinių šokių grupės ,,Žilvinas“ (vad. Estera Bendžiūtė-Washofsky) ir ,,Aušrinė“ (vad. Darius Šypalis), ,,Kaimo kapela“ (vad. Lynn Cox), Vinco Krėvės mokyklos mokiniai (vedėja Jūratė Vrubliauskienė).  Po programos bus surengtos suneštinės vaišės, prie kurių prašoma visų prisidėti su lėkšte lengvų užkandžių, saldumynų ar vaisių.

Prieš šventės programą nuo 12 val. Lietuvių namuose bus galima gauti cepelinų ir kitų lietuviškų patiekalų pietus.

Įėjimas laisvas, tačiau bus renkamos aukos JAV LB Krašto valdybos veiklą paremti.


Washington
Seattle
Vasario 7 d., šeštadienį, 4:30 val. p. p. Latvian Hall, 11710 3rd Avenue, NE, Seattle.
Rengia: Seattle LB apylinkė. Kreiptis: Rimas Mikšys, el – paštas: rmiksys@comcast.net, tel.: 206-282-9910.