Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo minėjimas Čikagoje

Sekmadienį, vasario 15 d., 1 val. p. p. 

Maria gimnazijoje 

California Ave ir Marquette Rd (67 gatvė) sankryža

prelegentai
Saulius Anužis ir Alan Meltzer

Susipažinkime su šių metų prelegentais


Kas per pastaruosius metus yra dalyvavęs Čikagos didžiajame Vasario 16-osios minėjime Maria gimnazijoje, yra girdėjęs neeilinių kalbėtojų, tarp jų generolą Joną Kronkaitį, ,,Washington Post” žurnalistą David Satter ir filmininką Andrei Nekrasov, ambasadorių Tefft, JAV Kongreso narį Thaddeus McCotter, istorijos profesorių, Karaliaučiaus krašto gynėją dr. Darių Furmonavičių, JAV senatorių Richard Durbin ir kongreso narį John Šimkų. Šių metų minėjime dalyvaus visuomenininkas, politinis veikėjas Saulius Anužis iš Detroit ir JAV Valstybės departamento direktorius Alan Meltzer. Susipažinkime su jais artimiau.

Nuo jaunų dienų…

Saulius Anužis yra kylanti žvaigždė Amerikos visuomeniniame gyvenime. Gimęs ir augęs Detroit apylinkėje, jis nuo jaunų dienų pradėjo dalyvauti Amerikos viešoje veikloje. Dar būnant universitete, kur studijavo ekonomiką, jis buvo išrinktas universiteto studentų tarybos pirmininku. Jau 1980 m. buvo išrinktas oficialiu delegatu JAV Respublikonų partijos rinkiminėje konvencijoje ir buvo vienas iš jauniausių tame renginyje. Dalyvavo JAV prezidento Ronald Reagan inauguracijoje. Vėliau Anužis pradėjo eiti įvairias pareigas Michigan valstijos respublikonų partijos vadovybėje. Aktyviai dirbo su senatoriumi Posthumus, kuris vėliau tapo Michigan vicegubernatoriumi. Dirbo su Jack Kemp, kuris buvo prezidento Reagan vadovybėje, ėjo Housing and Urban Development departamento vedėjo pareigas.

Kandidatas

Sėkmė sekė Anužio pastangas — 2005 ir vėl 2007 metais jis buvo vienbalsiai išrinktas Michigan valstijos Respublikonų partijos pirmininku. Po to paskirtas į Respublikonų partijos centrinį komitetą ir tarp kitų pareigų rūpinosi pereitų metų rinkiminės konvencijos ruoša. Prieš porą savaičių jo pavardė vėl nuskambėjo žiniasklaidoje, kada rungėsi tapti JAV Respublikonų partijos pirmininku. Pakliuvęs į paskutinį ketvertuką, Anužis atkakliai kovojo ir susilaukė didelio dėmesio siekiant minėto posto.

Kompiuterinės technologijos žinovas, jis yra pripažintas kaip vienas iš labiausiai išprususių Respublikonų partijos veikėjų šioje srityje.

Savo laiku Anužis buvo vienas iš ,,Quick Connect USA” bendrovės pradininkų, kuri tiekia Michigan valstijos gyventojams telefonines, interneto ir panašias paslaugas. Prieš aktyviai įsijungdamas į politinę veiklą, Anužis buvo šios korporacijos tarybos pirmininkas.

Garbės konsulas

Aktyvus lietuviškoje veikloje, jis šiuo metu yra Lietuvos garbės konsulas Michigan valstijoje.
Saulius kartu su savo žmona Lina Alksninyte-Anužiene augina keturis sūnus — Matą, Tadą, Vytį ir Marių. Apie Sauliaus veiklą buvo rašoma Amerikos žiniasklaidoje, įskaitant ,,Associated Press” pranešimuose ir ,,Wall Street Journal”.

Nuo Meksikos iki Maskvos…

Kitas Vasario 16-osios minėjimo svečias bus Alan Meltzer. Šiuo metu jis yra Skandinavijos ir Baltijos reikalų vykdomasis direktorius JAV Valstybės departamente. Prieš tai dirbo patarėju politiniams klausimams JAV ambasadoje Meksikoje. Nuo 2003 iki 2005 m. buvo specialus patarėjas JAV ambasadoje Maskvoje. Ten ypatingą dėmesį skyrė Rusijos vidaus politikai ir religinės laisvės klausimams.

Washingtone krizės centre

Nuo 2001 iki 2002 metų Meltzer dirbo Valstybės departamento veiklos centre, kuriame sekė užsienyje vykstančias krizes ir koordinavo Valstybės departamento atsiliepimus į juos. 1999 – 2001 m. buvo vicekonsulas Montevideo, 1997 – 1999 m. dirbo vicekonsulu Guatemaloje. Jis yra apdovanotas įvairiais valstybiniais atžymėjimais, įskaitant garbės žymeniu už pasiekimus žmogaus teisių ir demokratijos plėtros srityje. Prieš darbą užsienio reikalų tarnyboje Meltzer buvo teisinis patarėjas Valstybės departamento teisiniame skyriuje. Baigė University of Virginia teisės fakultetą ir Haverford kolegiją garbės pažymėjimu.

Visuomenė kviečiama dalyvauti, išgirsti turiningus pranešimus ir taip prasmingai paminėti Lietuvos Nepriklausomybės šventę. Visus kviečia dalyvauti Amerikos Lietuvių Tarybos Čikagos skyrius.