Lietuvos gyvastis – tai jos žmonės

Cincinnati Lietuvių Bendruomenė šventė Vasario 16-ąją

Sekmadienį, vasario 14 d., Cincinnati Lietuvių Bendruomenė suruošė labai gražų Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo (1918 m.) ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo (1990 m.) švenčių minėjimą. Minėjimas įvyko Xavier University iškilmingoje Tarybos salėje.

Nors Cincinnati LB yra palyginti nedidelė, šia proga prisidėjo lietuviai iš kaimyninių apylinkių, tad dalyvių skaičius pralenkė gal net 100. Minėjimo reikšmę padidino Lietuvos Respublikos ambasadoriaus JAV ir Meksikai Audriaus Brūzgos dalyvavimas. Ambasadorius pabrėžė, kad Lietuvos Užsienio reikalų ministerija laiko vienu iš savo pagrindinių uždavinių ryšių su užsienio lietuviais palaikymą. „Lietuvos gyvastis – tai jos žmonės, – sakė jis. Kad ir ką jie beveiktų ir kur begyventų pasaulyje: Kybartuose, Vilkaviškyje, Gardine, Dubline ar Cincinnatyje. Mūsų juk tik kokie trys ar keturi milijonai, tad būkim visi broliai.” Nors dabar Lietuva turi nemažai sunkumų, susijusių su tarptautine ekonomine krize, vis dėlto ji „jau nėra tokia gležna ir neturtinga”. 1918 m. lietuviai iškovojo sau laisvę, o prieš 20 metų „Tautos šviesuoliai atkūrė valstybę demokratiniais pagrindais”, ir ta valstybė gražiai tvarkosi. Lietuvos įsijungimas į Europos Sąjungą ir NATO padeda jai augti ir teikia stiprių vilčių jos saugumą išlaikyti. Ambasadorius ragino visiems jungtis su savo tauta: palaikyti artimus ryšius, dalyvauti lietuviškame gyvenime ir patarti Lietuvos Vyriausybės ir Seimo nariams. Šios gilios mintys buvo palydėtos gausiais plojimais.

Cincinnati LB vadovauja pirmininkas dr. Darius Sabaliūnas, jo pavaduotojas yra Gražvydas Supronas. Cincinnati veikia lietuviška mokykla „Aitvaras”, kuriai vadovauja mokytoja Kristina Parrott. Šventės proga mokinių grupė padeklamavo lietuviškus eilėraščius ir padainavo lietuviškas daineles, kurias jie išmoko pereitą vasarą atostogų metu Lietuvoje.

Vytautas Bieliauskas