koncert

Solistai Kristina Zmailaitė (sopranas) ir Edmundas Seilius (tenoras).

,,Draugo” jubiliejinis koncertas

MARIJA REMIENĖ

Visas lietuvių išeivijos kultūrinis gyvenimas klesti tik savaitgaliais, laisvalaikio metu. Mes visi dirbame laba
minkstimasi rimtai: keliame kultūrą, rūpinamės lietuvišku švietimu, Lietuvos našlaičiais, nepamirštame pasirūpinti ir savo buitimi. Mums žinomas šūkis ,,Ora et labora” – melskis ir dirbk. Tačiau vien tik dirbdami sunaikinsime visą žmogiškosios prigimties grožį. Kiekvienam reikia atsigauti nuo įprastų pareigų, atsipalaiduoti nuo kasdienių darbų, nuo tos pačios aplinkos. Ir dvasinėje srityje penkias dienas savaitėje dirbančiam reikia laisvalaikio, reikia atsipalaidavimo. Tad savaitgaliai mūsuose ir yra gera proga kiekvienam ,,atsigauti”.

Apie artėjantį ,,Draugo” jubiliejinį koncertą jau turėtų žinoti ne tik visos Čikagos apylinkės, bet ir toliau gyvenantys lietuviai. Per savo ilgos veiklos šimtmetį ,,Draugas” yra surengęs daug iškilių koncertų. Tų koncertų rėmėjai būdavo mūsų visuomenė. Su didinga ir dvasiškai turtinga visuomene būdavo nugalimos visos kliūtys ir sunkūs darbai.

Buvo laikai, kai ,,Draugo” koncertuose dalyvaudavo mūsų didieji solistai, žavėję publiką savo balsais ir asmenybėmis. Jie tą darė atsisakydami net ir mažiausio honoraro. Jų pastangų ir talentų dėka ,,Draugo” dienraštis gyvuoja. Šiandien, prisiminus visus buvusius geradarius ir rėmėjus, menininkus bei solistus, nuoširdžiai dėkojame už tai, kad dienraštis sulaukė šimto metų jubiliejaus.

Per šimtą metų ,,Draugas” šventė ne vieną jubiliejų: auksinį, deimantinį. Pirmieji leidėjai net nesvajojo, kad dienraštis sulauks šimto metų. Bet jis sulaukė. Šis jubiliejus švenčiamas, Lietuvai minint jos vardo paminėjimo pirmą kartą tūkstančio metų sukaktį. „Draugas” savo šimtą metų švenčia, kai Lietuva yra vėl laisva ir nepriklausoma, kai galime laisvai bendrauti su tauta, kai galime pasikviesti naujų atlikėjų iš tėvynės.

Paskutinis didysis ,,Draugo” koncertas įvyko Marios mokyklos auditorijoje (Maria High School Auditorium) 2004 m., dienraščiui švenčiant 95-rius savo veiklos metus. Dabar, prabėgus penkeriems metams, ,,Draugo” koncertas ir vėl bus surengtas Marios mokyklos auditorijoje, lietuviškoje aplinkoje, kur buvo ruošiami Lietuvių operos Čikagoje spektakliai, ,,Dainavos” ansamblio bei ,,Draugo” koncertai.

Į šį jubiliejinį koncertą yra pakviesti solistai iš Lietuvos: Edmundas Seilius ir Kristina Zmailaitė. Solistams akompanuos ir solo skambins žymus pianistas, šiuo metu studijuojantis Amerikoje Edvinas Minkštimas. Jubiliejinis koncertas nebus eilinis – visi trys menininkai yra gražaus lietuviškos kultūros vainiko šakos.

Daugelį mūsų organizacijų, profesionalų, daktarų, verslininkų, advokatų ir kitų pasiekė ,,Draugo” leidėjų laiškai su kvietimu atsiųsti savo sveikinimą į jubiliejinį dienraščio leidinį, pridedant auką koncerto išlaidoms sumažinti. Vieni iš pirmųjų savo sveikinimus atsiuntė Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus ir Lietuvos Respublikos gen. konsulato Čikagoje gen. konsulė Skaistė Aniulienė. Kiekvienas lietuvis – ar jis prenumeruoja ,,Draugą”, ar ne – yra prašomas atsiųsti savo sveikinimą ir auką. Būkime šio svarbaus, lietuviško laikraščio istorijos dalininkais. Būkime tos istorijos liudininkais, nes ateinančios po mūsų kartos ras ir mūsų kartos paliktus vardus.

 Jubiliejinis „Draugo” koncertas
įvyks 2009 m. kovo 22 d. 2 val. p. p.
Maria High School Auditorium
(6727 S. California Ave., Chicago, IL 60629).

Bilietus galima įsigyti ,,Draugo” administracijoje  (tel.: 773-585-9500),

Sekmadieniais – Pasaulio lietuvių centre, Lemonte pas platintojus
ir
krautuvėje ,,Lietuvėlė”.


,,Draugas” tikėjo lietuvių tautos ateitimi. Nepaisant sunkumų, kuriuos teko pakelti dienraščio leidėjams, „Draugas” nežlugo, išsilaikė ir sulaukė šimto metų jubiliejaus. Laikraštis gyveno šviesiomis viltimis, gyvens jomis ir toliau, netrukus pradėdamas savo antrąjį šimtmetį.