<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-16" /> <meta name="Author" content="Draugas" /> <meta name="Description" content="Draugas, Pagrindinis Puslapis" /> <meta name="KeyWords" content="Draugas, Lithuanian, Lithuania, Lithuanian-American" /> <meta name="Title" content="Pradinis Puslapis" /> <title>DRAUGAS</title> <style type="text/css"> body { margin:0 auto; text-align:center; width:790px; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #808080; } a:link {color:#fff; text-decoration:underline; } a:visited { color:#000; text-decoration:underline; } a:hover { color:#e3372e; text-decoration:none; } img { border-width:0; } p { margin-top:5px; margin-bottom:10px; } ul { margin-top:5px; margin-bottom:5px; margin-left:8px; padding-left:8px; font-size:10px; font-weight:normal; } h1 { font-size:12px; text-align:center; } div#header {width:790px; height:150px; padding-top:15px; padding-bottom:10px; text-align:center; } div#container { width:790; float:left; border-top:1px solid #ececec; border-bottom:1px solid #ececec; background-color:#c0c0c0; background-image:url(column2.jpg); background-repeat: repeat-y; } div#sidebar { width:143px; float:left; text-align:left; background-color:#a0a0a0; border-left:1px solid #ececec; border-right:1px solid #ececec; } div#col1 { width:644px; float:left; text-align:left; border-right:1px solid #ececec; } div#footer { width:788px; background-color:#c0c0c0; float:left; font-size:10px; border-right:1px solid #ececec; border-left:1px solid #ececec; border-bottom:1px solid #ececec; } .margin { margin-left:10px; margin-right:10px; padding-top:10px; } .column { margin-left:5px; margin-right:5px; padding-top:10px; } .font12 { font-size:12px; } .center { text-align:center; margin-top:3px; margin-bottom:5px; } </style> </head> <body> <div id="header"> <a href="http://www.draugas.org"><img src="logo1.jpg" alt="" /></a></div> <div id="container"> <div id="sidebar"> <div class="column"> <p class="center"><a href="http://www.draugas.org/index.html"><b>PIRMAS PUSLAPIS</b></a></p> <hr /> <ul class="font12"> <li><a href="kas.html">Kas? Kur? Kada?</a></li> <li><a href="kalendorius.html">Kalendorius</a></li> <li><a href="mirties.html">Mirties prane&scaron;imai</a> </li> <li><a href="knygynelis.html">Knygynlis</a></li> </ul> <hr /> <ul class="font12"> <li><a href="nuomones.html">Nuomons</a></li> <li><a href="nuorodos.html">Nuorodos</a></li> <li><a href="prenumerata.html">Prenumerata</a></li> </ul> <hr /> </div> </div> <div id="col1"> <div class="margin"> <p><big><big><span style="font-weight: bold;"></span><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 0);"></span></big></big><br /> <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><big style="color: rgb(153, 0, 0);"><big><big>Pasaulio Lietuvis Bendruomen ~ino savo vert<br /> </big></big></big><br /> <span style="font-weight: bold;">Vytautas Volertas</span><br /> <br /> Pasaulio Lietuvis Bendruomen (PLB) jau randa kelius pas Lietuvos Respublikos ministr pirminink ir LR Seimo vadovus. Ten kalbant u~sienio lietuvis reikalais, be abejo, yra i&scaron;girstama. Ji drsiai prabyla ir / Lietuvos pilie ius, vie&scaron;ai pasisakydama apie kai kuris partijs mostus. Ypa svarbi yra jos nuomon dvigubos pilietybs klausimais, nes ji &scaron;neka daugelio svetur gyvenan isjs vardu.<br /> <br /> Taip ir turi bkti. Ir tik taip. Juk PLB atstovauja gal net tre daliui lietuvis tautos, todl ji negali bkti palikta Lietuvos Respublikos u~vartje. Jos ~mons, dar Lietuvoje ar jau u~sieny bkdami, kovojo u~ laisv ne ma~iau, kaip kai kurie dabartiniai politikai, ir tikrai daugiau u~ /vairius komunists partijos CK narius, instruktorius ar js tarnus. Be to, kovodami nesisavino kolkkis turto, fabriks, komunistinis leidykls pinigs. PLB nra kokis nors prispausts varguolis, apsileidlis ar i&scaron;lepintsjs dar~elis. J sudaro aktyvks lietuviai, nema~ai ir dabar savo finansais paded tvynje artimiesiems bei /vairiems labdaros vienetams. Ji turi moralin teis ie&scaron;koti rimto Lietuvos politiks dmesio kaip svarbi vyriausybs bendradarb, o ne kokia prie&scaron;gina.<br /> <br /> Regina Naru&scaron;ien, PLB pirminink, savo pareigas supranta ir ~ino, kaip jas reikia vykdyti. Jau pereit ruden/ ji kreipsi / LR ministr pirminink ir LR Seimo pirminink dl Seimo nario Artkro Paulausko skatinamo referendumo, kad bkts /teisinta neribota dviguba pilietyb. O &scaron;/met bir~el/ paskelb spaudoje savo pasisakym dl Naujosios sjungos siklyms keisti Konstitucij (sprend~iant dvigubos pilietybs problem) elektronine peticija vietoj referendumo. Parei&scaron;kime R. Naru&scaron;ien pla iai i&scaron;dsto Naujosios sjungos galvojimo trkkumus, / juos ~velgdama teisininks akimis.<br /> <br /> PLB pirminink yra pareiginga, i&scaron;mani ir gerai mokanti tvarkyti &scaron;io svarbaus organizuoto lietuvis susibkrimo reikalus. Ji praveria svarbiausis LR institucijs duris ir jau ia, kada belstis. R. Naru&scaron;ien veda PLB / politi&scaron;kai reik&scaron;mings vienets gretas.<br /> <br /> Kalbant apie PLB, i&scaron;kyla Lietuvis Bendruomens egzistavimo esm. Kas &scaron;iandien dtssi tarp pasaulio lietuvis, jei 1949 m. bir~elio 14 d. Lietuvis chartoje nebkts tarta, kad &bdquo;Pasaulyje pasklid lietuviai sudaro viening Pasaulio Lietuvis Bendruomen&rdquo;? Jau beveik pamir&scaron;tant PLB pastangas Lietuvos laisvinimo rkpes iuose, kur bkts lituanistins mokyklos, kaip atsirasts didieji renginiai (dains ir &scaron;okis &scaron;vents, Mokslo ir kkrybos simpoziumai), kiek atrastume svetur organizuots lietuvi&scaron;ks vienets? LB i&scaron;gelbjo tautin dvasi i&scaron;eivijoje. O kiek j, LB, auk&scaron;tyn pakels naujoji imigrants banga, &scaron;itai pasakys bksims diens istorija. LB mkss i&scaron;eivijai rei&scaron;kia tiek, kiek &Scaron;vie iamasis laikotarpis rei&scaron;k Europos kultkrai. Tai buvo dvasin revoliucija.<br /> <br /> PLB pagrind sudar JAV LB. Bet jos augimas Amerikoje, kur dar knib~djo /vairis politinis pakraips klubai, kuopos, susivienijimai ir draugijos, buvo sunkus. Jokia &bdquo;vieninga bendruomen&rdquo; nebuvo pripa~/stama. Tik Stasio Barzduko didel kantryb, pasiaukojimas ir darb&scaron;tumas, u~truk kelerius metus, JAV LB tiek subrandino, kad ji jau galjo vykdyti savo u~davinius. St. Barzdukas, vadovaudamas LB &scaron;iame kra&scaron;te, paruo&scaron; dirv ir PLB. Jis savo pastangomis ir giliu tikjimu dl LB bktinumo i&scaron;eivijoje prilygsta dr. Jonui Basanavi iui, atidavusiam asmenines aukas Lietuvos prisiklimui XX a. prad~ioje. Kas &scaron;iandien St. Barzduk pa~/sta? Kiek apie j/ yra girdj jaunesni LB ~mons, jau gim  ia ir atvyk i&scaron; Lietuvos? Teisingumas reikalauja St. Barzduk prikelti i&scaron; u~mar&scaron;ties.<br /> <br /> Malonu, kad dl JAV LB &scaron;iandienos mums taip pat nereikia graudintis. Rimtai dirbama visose srityse, kartais net stebukliuks pasitaiko. Vytautas Maciknas, Kra&scaron;to valdybos pirmininkas, savo veiklumu &scaron;iek tiek pana&scaron;us / tok/ stebukliuk. LB vadovai dirba pasauly ir Amerikoje. Ar ateitis &scaron;iuo po~ikriu gali bkti geresn?<br /> <br /> V. Maciknui reikts sugalvoti, kaip / JAV LB prisikviesti daugiau tre iabangis. }inoma, dauguma i&scaron; js patys dar nesupranta,kas es. Liks  ia? Gr/&scaron; atgal? Gal save nepilnai /vertino, gal pervertino? Ir &scaron;alis  ia keista. Moksls daktarai gyvenime elgiasi kaip paprastuoliai, eilinis pilie is nuomon lygiai i&scaron;klausoma kaip profesoris. Tai kas mes, tre iabangiai? Auk&scaron;tos kultkros kilmingieji, linksmybis kulto nariai ar LB ~mons?<br /> <br /> Jiems reiks laiko apsisprsti. Bet tik ~aibas per akimirk u~kuria ugn/. Rimta mintis yra lta.<br /> <br /> </span><br /> <br /> </p> </div> </div> </div> <div id="footer"> <p><b>Draugas</b> / 4545 W. 63rd St. / Chicago, IL 60629-5589 <br /> Tel: 773-585-9500 / Fax: 773-585-8284 / E-mail: <a href="mailto:administracija@draugas.org"><u>administracija@draugas.org</u></a> <br /> Site design: <a href="mailto:kevin.j.elliott@gmail.com">Kevin J. Elliott</a> </p> </div> </body> </html>