Velykinės savaitės pamaldų tvarkaraštis

PAL. J. MATULAIČIO MISIJOJE
14911 127th Street, Lemont, IL 60439 Tel. 630-257-5613
www.matulaitismission.com
matulaitismission@sbcglobal.net

 
Balandžio 1 d., trečiadienį
7 val. vakaro – Bendruomeninės Atgailos ir Susitaikinimo pamaldos su asmenine išpažintimi (išpažinčių nebus klausoma Velykų Tridienį – Didįjį ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį).

Balandžio 5 d., PALMIŲ – VERBŲ SEKMADIENĮ
9 ir 11 val. ryto, 6:00 val. vakaro – įžengimas į Jeruzalę, Kristaus Kančios Šv. Mišios.
 
Balandžio 9 d., DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ
7 val. vakaro – Paskutinė Vakarienė, Eucharistijos įsteigimo Šv. Mišios ir Švenčiausiojo Eucharistijos Sakramento garbinimas iki 10 val. vakaro.
 
Balandžio 10 d., DIDĮJĮ PENKTADIENĮ
5:30 val. popiet – Kryžiaus kelias.
7 val. vakaro – Kristaus Kančia, Šventojo Kryžiaus pagerbimo pamaldos.
 
Balandžio 11 d., DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ
8 v. vakaro – Velykų Nakties budėjimas, suaugusiųjų Krikšto ir Sutvirtinimo šventimas, Velyknakčio Vigilijos Šv. Mišios.

* * *
Balandžio 12 d., VELYKŲ SEKMADIENĮ
Velykų dieną visos Šv. Mišios Jaunimo rūmuose,
 kad visi sutilptų ir galėtų dalyvauti

7 val. ryto – Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir Šv. Mišios (su choru).
9:15 val. ryto – Kristaus Prisikėlimo dienos Šv. Mišios.
11 val. ryto – Kristaus Prisikėlimo dienos Šv. Mišios (su choru).

* Varpeliai: į Velyknaktį bei Velykų dienos Šv. Mišias prašome atsinešti varpelius, palydėti „Garbė Dievui aukštybėse” ir „Aleliuja”’ giesmes.

* Valgių šventinimas: Velyknaktį ir Velykų dienos Šv. Mišiose šventinami valgiai/ krepšeliai. Kviečiame atsinešti.

Lietuvių Šv. Antano Bažnyčia, Cicero, Illinois 
(Kampas 15-tos gatves ir 50 Avenue, Cicero mieste.)

Verbų Sekmadienis balandžio 5 d. 
9:00 val. ryto Šv. Mišios. Aukoja kun. Kęstutis Trimakas.

Didysis Penktadienis, balandžio 10 d. 
5:00 val vak. Kryžiaus pagarbinimas lietuvių kalba.

Velykų rytą, balandžio 12 d.  9:00 val. ryto
Šv. Mišios. Aukoja kun. Kęstutis Trimakas.

Visi lietuviai, ypač gyvenantys Čikagos vakariniuose priemiesčiuose, yra kviečiami dalyvauti Didžiosios savaitės is Velykų ryto Mišiose Cicero Šv. Antano parapijos bažnyčioje. Kviečiame atvykti į prieš 83 metus lietuvių pastatytą ir Palaimintojo Arkivysk. Jurgio Matulaičio pašventintą bažnyčią, susipažinti su veiklia ir draugiška Cicero lietuvių tikinčiųjų bendruomene ir dalyvauti šv. Mišių aukoje lietuvių kalba.


Ziono Lietuvių Liuteronų bažnyčioje
Kunigas Valdas Aušra
9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453
Tel.: (708) 422-1433; (773) 983-6517


Balandžio 5 d. – Verbų sekmadienis
9:30 val. r. pamaldos anglų kalba su Šv. Komunija
11:30 val. r. pamaldos lietuvių kalba su Šv. Komunija

Balandžio 9 d. – Žaliasis Ketvirtadienis
7 val. v. Paskutinės Vakarienės atminimo pamaldos anglų kalba su Šv. Komunija

Balandžio 10 d. – Didysis Penktadienis
5 val. v. Kristaus kančios lietuviškos pamaldos su Šv. Komunija
7 val. v. – Tamsos (Tenebrae) pamaldos anglų kalba

Balandžio 11 d. – Velykinių kiaušinių „medžioklė” vaikams nuo 2 iki 11 metų amžiaus. Skambinkite užsiregistruoti.

Balandžio 12 d. – Velykos
8 val. r. Jungtinės prisikėlimo pamaldos su Šv. Komunija. Giedos choras, solistė N. Grigalavičiūtė.

Velykiniai pusryčiai parapijos salėje. Visi kviečiami!
10:30 val. r. Lietuviškos Velykinės pamaldos su Šv. Komunija.

Balandžio 14 d. – antradienis po Velykų
4:30 val. p. p. Velykinės pamaldos „Spindulėlio” vaikams ir tėvams

Tėviškės parapijoje
5129 S. Wolf Rd. Western Springs, IL 60558
Tel. 708-567-9044


Verbų-Palmių sekmadienis, balandžio 5 d., 11:30 val. r. (pamaldos su šv. Vakariene)
Didysis Penktadienis, balandžio 10 d., 5:30 val. p.p. (pamaldos su šv. Vakariene, pamaldos lietuvių ir anglų kalbomis)
Šv. Velykų pamaldos, balandžio 12 d., 11 val. r. (lietuvių ir anglų kalbomis).