Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2009 m. rugpjūčio 26 d. 4:20 val. po pietų savo namuose, Beverly Shores, IN, mirė A † A HENRIKAS NOVICKAS. Šv. Mišios bus aukojamos rugsėjo 19 d. 11 val. ryto Šv. Onos bažnyčioje, Beverly Shores, IN. Kviečiame gimines, draugus, kaimynus dalyvauti šv. Mišiose ir kartu su mumis prisiminti ir pagerbti mūsų mylimo Henriko šviesią asmenybę.

A † A STASĖ UŽUPYTĖ-BUBLIENĖ
. Mirė 2009 m. rugsėjo 1 d. Detroite, JAV. Velionė gimė 1910 m. lapkričio 3 d., Švediškių kaime, Lukšių valsčiuje, Šakių apskrityje, Lietuvoje, gausioje trylikos vaikų ūkininkų Onos Vailokaitytės ir Petro Užupio šeimoje. Ji paskutinioji iškeliavo į Amžinuosius Namus. Į Ameriką atvyko 1949 m. birželio 13 d. Viena iš Detroito Šv. Antano šeštadieninės lietuviškos mokyklos, kurioje mokytojavo pirmuosius 12 metų, pradininkių. Visą gyvenimą buvo ateitininkė. Paliko liūdesyje sūnūs Romualdas su žmona Ingrida ir Algimantas su žmona Birute, anūkės Vija Bell, Rama Kavaliauskienė, Aida O’Meara, Milda Bublytė, Gaja Milevičienė, Lina Bublytė ir anūkas Tauras Bublys; keturios proanūkės ir šeši proanūkiai bei gausus būrys giminių Lietuvoje, Kanadoje ir Amerikoje. Velionė bus pašarvota Dievo Apvaizdos bažnyčioje, Southfield, Michigan šeštadienį, rugsėjo 5 d., nuo 9:30 v. r. iki 11 val. ryto, kai prasidės laidotuvių Mišios. A. a. Stasė Bublienė bus palaidota Holy Sepulchre kapinėse šalia savo vyro a.a. Vlado Bublio. Šeima prašo vietoje gėlių aukoti Camp Dainava Foundation arba Religious Aid – Youth Ministry. Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė. Val  S. Bauža Funeral Home. Tel. 313-554-1276

A † A STANLEY LABANAUSKAS
. Nuliūdę liko: žmona Leonarda Sedys; sūnus Steve, anūkai Dianne su vyru Ian Guindon, Chris su žmona Samantha ir Michael su sužadėtine Rhonda Labanauskas; 6 proanūkiai; brolis Mitch su žmona Aldona Labanauskas. A. a. Stanley buvo vyras a. a.  Bernice Chormanskas. Velionis pašarvotas antradienį, rugsėjo 1 d. nuo 2 v. p. p. iki 9 v. v. Robert J. Sheehy & Sons laidojimo namuose, 4950 W. 79th St., Burbank, IL. Laidotuvės trečiadienį, rugsėjo 2 d. 10 val. ryto. A. a.  Stanley bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Robert J. Sheehy & Sons FH. Tel. 708-857-7878 www.sheehyfh.com


A † A PETRAS NAUJOKAS.
Iškeliavo į amžinybę 2009 m. rugpjūčio 29 d., sulaukęs 80 metų. Gimė 1929 m. kovo 3 d. Lietuvoje. Į Ameriką atvyko 1956 m. Gyveno Čikagoje.A. a. Petras buvo aktyvus BALFo narys. Nuliūdę liko: žmona Irmgard, duktė Ina su vyru Mathew, anūkė Alexa, anūkai Jacob ir Landon, sesuo Birutė Hall su šeima, žmonos sesuo Rita su šeima Vokietijoje, žmonos pusseserė Liucija su vyru. A. a. Petras bus pašarvotas trečiadienį, rugsėjo 2 d. nuo 2 v. p.p. iki 9 val. vakaro Robert J. Sheehy & Sons laidojimo namuose, 9000 W. 151 Street, Orland Park, IL., tel. 7088577878. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 3 d. 10 val. ryto. Iš laidojimo namų Robert J. Sheehy & Sons a. a. Petras bus išlydėtas ir palaidotas Bethany kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.


A † A SESUO JAYNE FRANCES PAUKSTA, SSC. Mūsų mylima seselė mirė 2009 m. rugpjūčio 27 d., Šv. Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W Marquette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 79 metų. Į vienuolyną įstojo iš Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos, Marquette Park, IL.  Vienuolyne išgyveno 41 metus. Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys, broliai Alphonse su Elisa Perry, gyvenantys Surfside, FL; Raymond Pauksta, gyvenantis Chicago, IL; Fred ir Mary Pauksta, gyvenantys Chicago, IL; sūnėnai ir dukterėčios: dr. Roger ir Suzanne Perry iš Virginia Beach, Virginia; Daniel su Nicolette Pauksta iš Simpsonville, S. Carolina; dr. Rita ir John Bennett iš Mullica Hill, New Jersey; Christine (Scott, OLPD) Kirk iš Oak Lawn, IL; Jennifer Pauksta iš Chicago, IL bei jų vaikai ir anūkai. A. a. Jayne Frances buvo duktė a. a. John ir a. a. Anna Pauks ta, sesuo a. a. Lucy ir a. a. John. Velionė bus pašarvota antradienį, rugsėjo 1 d. nuo 1 v. p.p. iki 7 val. vakaro Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd.,  Chicago, IL. Mišparai mirusiems antradienį, 7 v. v. Laidotuvių šv. Mišios vyks trečiadienį, rugsėjo 2 d. 10 val. ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo Jayne Frances bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse bei pasimelsti už seselės sielą.


A † A WANDA DEXNAITIS MATIUKIENĖ.
Mirė ,92 metus bebaigianti, 2009 m. rugpjūčio 20 d., 1:30 val. Giliame liūdesyje liko sūnus Petras su pusbroliais Dieter ir Peter Kroehnert iš motinos pusės (Vokietijoje) ir pusseserė Emily Drysa iš tėvo pusės (Australijoje). Atsisveikinimas įvyko sekmadienį, rugpjūčio 23 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 val. vakaro Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S.  California Ave., Chicago, IL. Laidotuvių šv. Mišios buvo aukojamos pirmadienį, rugpjūčio 24 d. 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. Nuoširdžiai kviečiame pasimelsti už a. a. Wandą.

A † A Dr. ALDONA F. VALIS. Iškeliavo į amžinybę 2009 m. rugpjūčio 14 d. Gimė Lietuvoje, gyveno Chicago, o vėliau St. Petersburg, Florida. Nuliūdę liko: sesuo Dana Maciejauskienė, jos dukra Audronė su vyru Linu, vaikai Paulius ir Markus, dukra Ramunė su vyru Michael ir vaikai Jessica, Christopher ir Nicholas. A. a. Aldona priklausė BALFui, Lietuvos Dukterims, Lietuvių Respublikonų organizacijai. Aukodavo Vytauto Didžiojo universitetui, našlaičiams, Valdovų rūmų atstatymui, partizanams ir kiek galėdama padėdavo vargšams. Ne tik buvo daktarė, bet ir buvo menininkė. Baigusi Art Institute of Chicago, kur jos darbai buvo aukštai įvertinti parodose. Laidotuvės įvyks penktadienį, rugpjūčio 28 d. 9:30 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park. Po Mišių velionę palydėsime į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

A † A VALDEMARA M. RAŠYTINIS (BAUBLYS). Mirė 2009 m. rugpjūčio 24 d. savo namuose, sulaukusi 67 metų. Gyveno Oak Lawn, IL. Gimė Kaune. Į Ameriką atvyko 1968 m. 30 metų išdirbo Holy Cross, Lab Technician. Nuliūdę liko: vyras Vytautas, vaikai Vaiva Rašytinis ir  Aldis, mama Albina  Baublys, anūkas Richard, daug giminių ir draugų. A. a. Valdemara pašarvota trečiadienį, rugpjūčio 26 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy. (7700 W.), Palos Hills, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugpjūčio 27 d. Iš laidojimo namų 10:30 val. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Valdemara bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410.


2009 m. rugpjūčio 16 d., sulaukusi 98 metų, mirė A † A ONA MOCKUTĖ-ŽILIONIENĖ. Nuliūdime liko: duktė Violeta Leger, anūkės Elenutė su vyru Mike Tuohey ir Renata su vyru Douglas McLaughlin, proanūkiai Lukas ir Ema McLaughlin, marti Roma Žilionienė, seserėčia Irena Šėkienė su šeima, daug giminių Lietuvoje ir  Amerikoje. A. a. Ona palaidota rugpjūčio 20 d. Visų Sielų kapinėse, Chardon, Ohio. Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę maldose.A†A ALGIS A. REGIS.
Mirė 2009 m. rugpjūčio 20 d., eidamas 95-uosius metus. Gyveno Čikagoje, IL. Gimė 1914 m. gegužės 17d. Poderiškių kaime, Garliavos valsčiuje, Kauno apskrityje. Mokėsi Kauno Pirmojoje vidurinėje mokykloje, Simono Daukanto mokytojų seminarijoje, „Aušros” ir „Pavasario” berniukų gimnazijose, studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete (1936-1939), buvo Korp! ,,Sudavia” senjoru. Aktyviai reiškėsi ateitininkų ir skautų organizacijose. Karinę tarnybą atliko Kauno Karo policijos mokykloje. Nuo 1935 m. dirbo kultūrinio žurnalo ,,Naujoji Romuva” administratoriumi. 1939 m. buvo komandiruotas į New York vykusią Pasaulinę parodą sustiprinti ,,Naujosios Romuvos” ryšius su Amerikos lietuviais. Kelionės metu kilus Antrajam Pasauliniam karui, nebegalėjo sugrįžti į Lietuvą. Studijas tęsė Marianapolio kolegijoje (CT.), ten dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, redagavo žurnalą ,,Lietuvių žodis”. Įgijęs Bachelor of Arts laipsnį, nuo 1940 m. tęsė verslo administravimo studijas Čikagos universitete. Buvo aktyvus Lithuanian University Club, apėmusio visos Čikagos akademinį jaunimą, narys. Dalyvavo Amerikos lietuvių jaunimo tautinių šokių sambūryje ,,Ateitis”. 1943 m. stojo savanoriu į JAV kariuomenę ir kariavo Normandijoje bei Vokietijoje. 1945 m. Shrivenham universitete Anglijoje studijavo geopolitiką ir tarptautinius santykius. 1946 m. apsigyveno Los Angeles, CA ir plačiai reiškėsi vietos lietuvių visuomeninėje veikloje. 1952 m. sukūrė šeimą su Irena Truškauskaite ir apsigyveno Čikagoje. Dirbo administratoriumi ,,Admiral” korporacijoje, o 1973-1993 m.m. Čikagos Cook County prokuratūroje. Algis A. Regis aktyviai dalyvavo įvairioje lietuviškoje visuomeninėje veikloje: VLIK’e, Lietuvių Vienybės sąjūdyje, Lietuvių Respublikonų Ilinojaus Lygoje, Lietuvos Šaulių sąjungoje, Mažosios Lietuvos Rezistenciniame sąjūdyje, dažnai šiose organizacijose eidamas atsakingas pirmininko pareigas. Algis A. Regis lietuvių tikinčiųjų bendruomenės vardu ilgus metus dėjo pastangas pakeisti Čikagos diacezijos potvarkius, paniekinančius lietuvių tautinius-religinius papročius, laidojant savo artimuosius Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse. Algis A. Regis yra apdovanotas Amerikos kariuomenės European African Middle Eastern Campaign medaliu, American Campaign medaliu, World War II Victory medaliu, Lietuvos Šaulių Sąjungos Tremtyje Šaulių Žvaigždės ordinu ir Lietuvių Bendruomenės Padėkos žymeniu. Nuliūdę lieka sūnūs: Algis, Linas su žmona Emily ir Audrius bei giminaičiai Lietuvoje ir JAV.
    A † A ALGIS A. REGIS bus pašarvotas trečiadienį, rugpjūčio 26 d. Brady Gill (Petkus) Funeral Home, 2929 W. 87 St. Evergreen Park, IL, 60805. Atsisveikinimas nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Ketvirtadienį, rugpjūčio 27 d. 10 v. r. bus aukojamos šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park. Po šv. Mišių a.a. Algis A. Regis bus palaidotas Švento Kazimiero lietuvių kapinėse.


A † A JOANA KOŽICAITĖ MIKALAUSKIENĖ.
Apleido šį pasaulį 2009 m. rugpjūčio 17 d., palikusi brolio a. a. Vinco du sūnus Rimą ir dr. Aidį. Lietuvoje a. a. sesers Marytės du sūnus Joną ir Arvydą Šlapikus, a. a. sesers Kastulės dukterį Aldoną ir sūnų Algirdą Grinevičių, brolienę Birutę Kožicienę. Prieš ją su šiuo pasauliu atsisveikino jos vyras a.a. Pranas Mikalauskas, broliai a.a. Viktoras ir a. a. dr.  Vincas, seserys a. a. Onutė, Kastulė ir Marytė. Atsisveikinimas ketvirtadienį, rugpjūčio 20 d. nuo 9:30 val. ryto iki 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park. 11 val. ryto ten pat bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių velionę palydėsime į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Prašome maldoje prisiminti a. a Joaną.


A † A ALGIRDAS DIDŽIULIS. Iškeliavo į amžinybę 2009 m. rugpjūčio 16 d., sulaukęs 94 metų. Gimė 1915 m. liepos 31 d. Slovakijoje. Gyveno Cicero miestelyje. Nuliūdę liko: žmona Stanislava Urbanytė-Didžiulienė; sesuo dr. Irena Jurevičienė su dukromis Giedre Stukniene ir Rūta Marija Urbonavičiene Lietuvoje, pusbrolis Leonas Didžiulis su šeima Lietuvoje, dukterėčia ir krikšto dukra Liuda Fernandez su šeima Brazilijoje; sūnėnas Jurgis Moskinskis su šeima; dukterėčia Janina Skobeika su šeima; švogeris Pranas Urbanas ir žmona Raisa su vaikais Kristina ir Viktorija; brolienė Birutė Urbanienė ir jos vaikai Dana ir Kęstutis; krikšto sūnūs Petras Aglinskas ir Rimas Domanskis su šeima bei kiti giminės ir artimieji. A. a.  Algirdas bus pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 21 d. nuo 4 val. po pietų iki 9 val. vakaro Suburban Family Funeral Home, 5940 W. 35th Street, Cicero, IL (708-602-1116). Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 22 d. 8:30 val. ryto,  Suburban Family Funeral Home laidojimo namuose, iš kur a. a. Algirdas bus palydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, 1515 South 50th Ave., Cicero, IL, kurioje 9:15 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Algirdas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410 www.palosgaidas.com


A † A JUOZAS BRADŪNAS.
Mirė 2009 m. rugpjūčio 10 d., Kaneohe, Hawaii, sulaukęs 87 metų. Gimė 1921 m. spalio 23 d., Kiršų kaime,  Alvito parapijoje, Vilkaviškio rajone. Karo metu pasitraukė į Vakarus ir nuo 1949 metų gyveno Amerikoje, Baltimore, Maryland. 2001 metais persikėlė į Havajus pas brolio dukrą Eleną Aglinskienę. Nuliūdę liko: brolienė Kazimiera Bradūnienė, a. a. brolio Kazio dukros Elena Aglinskienė su vyru Audrium ir dukra Vaiva; Lionė Kazlauskienė su vyru Andrium ir vaikais Aista ir Dainium; mirusio brolvaikio Jurgio žmona Loreta ir vaikai Rita, Vytas ir Gintas; mirusios sesers Onutės Kemežienės sūnus Petras ir dukra Ramutė Kazlauskienė su vyru Vidu. Laidotuvės privačios Havajuose. Vėliau urna bus pervežta ir pa laidota Baltimorėje, šalia anksčiau mirusio brolvaikio Jurgio. Tuose kapuose palaidoti ir velionio tėvai. Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose.


A † A JURGIS BUBNYS.
Mirė 2009 m. rugpjūčio 9 d. Gimė 1917 m. balandžio 28 d. Lietuvoje. Gyveno Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: žmona Veronika Mankutė Bubnienė; sūnus Algis; sūnus Edvardas su žmona Dalia; anūkai Adelė ir Kristupas; dukterėčia Vaida Rivera su vyru Robert bei kiti giminės. Velionis bus pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 14 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vak. Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St. (87 ir Richmond), Evergreen Park, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 15 d., 10:30 val. ryto Brady Gill laidojimo namuose, iš kur a. a. Jurgis bus palydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Jurgis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, www.petkusfuneralhomes.com.


A † A LIONGINAS PLIŪRA.
Mirė 2009 m. rugpjūčio 6 d. Nuliūdę liko: žmona Felicia Vilipaitė; duktė Bronė ir vyras Juozas Milašius; sūnus Ramutis ir žmona Rėda Ardytė Pliūra; anūkai: Kristina su vyru Pedro III Ledo; kapitonas Mykolas ir žmona kapitonė Neroliza Milašius, kapitonas Paulius Milašius, Skaidra ir Audra Pliūraitės; proanūkiai Avery ir Pedro IV Ledo, Gabija Pliūraitė; žmonos sesuo Donata  Frizelienė ir sūnėnai Edvardas su žmona Karen Frizelis, Ričardas su žmona Shelley Frizelis bei giminės Lietuvoje ir Amerikoje.


A † A GENOVAITĖ ORLAUSKIS PIVORIŪNAITĖ. Iškeliavo į Amžiną Tėvynę 2009 m. rugpjūčio 3 d. 1:30 v. ryto, sulaukusi 98 m. Gimė Latvijoje, Rygoje, vėliau gyveno Lietuvoje. Karo metu atsidūrė tremtyje Vokietijoje. 1949 m. atvyko į Čikagą ir įsidarbino Šv. Kryžiaus ligoninėje, gailestingąja sesele. Ten išdirbusi 31 metus išėjo į pensiją ir persikėlė gyventi į Tucson, AZ. Nuliūdę liko: jos mylimas sūnus Rimantas, žmona Ginny, jų duktė Julye ir sūnus Kristupas, sesuo Aldona Eidukonis, krikšto sūnus Kęstutis Eidukonis, jo žmona Siga ir jų vaikai Aleksas, Jonas, Tomas su žmona Andrea. A. a. Genovaitė bus palaidota Tucson Holy Hopp mauzoliejuje.


A † A DAUMANTAS VITALIJUS DIKINIS. Mirė 2009 m. liepos 19 d. Gyveno Sonoma, CA. Gimė 1923 m. lapkričio 24 d. Raseiniuose. Nuliūdę liko: duktė Virgilija, sūnūs Saulius D. ir Leonidas K., trys anūkai, viena proanūkė; sesuo Dalia Dikinytė-Pundys su šeima iš E. Greenwich, RI; brolis Arvydas M. Dikinis su šeima, gyvenantis Bensenville, IL. Velionis buvo sūnus a. a. Jono ir a. a. Bronės Paškevičiūtės Dikinių, vyras a. a. Jadvygos, su kuria išgyveno daugiau nei 60 metų ir kuri mirė 2008 m. Daumantas 1941 m. baigė Aušros gimnaziją Kaune. 1946 m. vedė Jadvygą Imbrasaitę. 1946–1948 m. studijavo mechanikos inžineriją Darmstadt Technikos institute Vokietijoje. 1949 m. atvyko į JAV. 1955 m. baigė elektros/elektronikos studijas Northeastern universitete Bostone, gaudamas bakalauro laipsnį. 1957–1965 m. dirbo vyriausiu inžinieriumi atominių jėgainių kontrolės departamente, BorgWarner Corp., Decatur, IL. Nuo 1965 m., persikėlęs į San Francisco, dirbo Bechtel kompanijoje, eidamas įvairias pareigas Amerikoje ir užsienyje prie statybos projektų. 1978 m. gavo biznio administracijos magistro laipsnį Golden Gate universitete, San Francisco, CA. Priklausė ETA-KAPPA-NU ir TAU-BETA-PI inžinierių garbės sąjungoms, buvo registruotas profesinis kontrolinių sistemų inžinierius Kalifornijos valstijoje, turėjo Kanados ir Amerikos patentus elektronikos ir kontrolės srityse, rašė straipsnius techniškuose žurnaluose, yra pažymėtas ,,Who’s Who in The West” (1966–1967) ir ,,Who’s Who in Finance” (1967–1968). Dalyvavo Lietuvių Bendruomenės veikloje. Laidotuvės privačios.A † A RICHARD SHLAUSTAS.
Mirė 2009 m. rugpjūčio 2 d., Palos ligoninėje, sulaukęs 77 metų. Gyveno Palos Hts., IL. Gimė Čikagoje. Nuliūdę liko: vaikai Tammi Sherd ir Cindy Shlaustas; brolienė Junia; partneris Rosemarie Gronkowski; pusseserės Birutė Dzenkauskas ir Joleta Idzelis. Šeima nuoširdžiai dėkoja Eddie Rivas, kuris 10 metų prižiūrėjo ir globojo Richard. Richard buvo Korėjos karo karinio jūrų laivyno veteranas; daug metų Lietuvos Vyčių 36 kuopos narys; savininkas „Knights Inn”, Chicago ir Diamond Head, Chicago; buvo architektas. Velionis buvo vyras a. a. Jean ir a. a. Zitos; brolis a. a. Raymond. A. a. Richard buvo pašarvotas antradienį, rugpjūčio 4 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v.v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy (7700 W), Palos Hills, IL. Laidotuvės trečiadienį, rugpjūčio 5 d. 11 val. ryto. Kun. Tony Puchenski dalyvaus apeigose. Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410; www.palosgaidasfh.com

Su dideliu liūdesiu pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m. liepos 25 d., sulaukusi 57 metų, po sunkios ligos mirė A † A GRAŽINA M. GASNERYTĖ NELSEN. Gyveno Geneva, Illinois, gimė Diepholz, Vokietijoje. Nuliūdę liko: mama Aldona Gasnerienė, vyras Brad Nelsen, dukros Audra Roby su vyru Eric ir anūkas Vėjas, Rasa Arias su vyru Jorge, Rūta Grigaliūnaitė ir sūnus Darius Grigaliūnas su žmona Rimante, sesutės Giedra Garbonkienė, Vija Paulienė, Laima Parada ir Dalia Vitkienė su šeimomis. Šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos šeštadienį, rugpjūčio 1 d. 10 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL. Kviečiame visus draugus ir pažįstamus pasimelsti kartu. Vietoje gėlių ar norinčius padėti šeimai, prašome aukoti: Vija Paulius, 33 W. 445 Shagbark Ln., Wayne, IL 60184. Laidotuvės privačios.

A † A MEČYS (MICHAEL) KAVOLIUS. Mirė 2009 m. liepos 26 d., sulaukęs 85 metų. Gyveno Willow Springs, IL. Gimė Tauragėje. Nuliūdę liko: žmona Valerie; duktė Rita su vyru Chester Kybartas, anūkai Paul su žmona Lisa, proanūkė Ana Marie; Todd; Lea su vyru Steven; duktė Kristina su vyru Donald Welchko, anūkai Eric, Michael, Elisabeth ir kiti giminės Lietuvoje. Velionis bus pašarvotas trečiadienį, liepos 29 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 30 d. Iš laidojimo namų 10 val. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Mečys bus palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Lack & Sons FH. Tel. 708-430-5700

A † A ELENA LAZAUSKAS (SAKALAUSKAS). Mirė sulaukusi 86 metų. Gyveno Addison. Nuliūdę liko: duktė Alma su vyru Robert Malek, anūkė Erika su vyru Peter Krehbiel. A. a. Elena buvo žmona a. a. Grožvydo. Velionė pašarvota ketvirtadienį, liepos 23 d., nuo 4 v. p.p. iki 8 v. v. Salerno’s Rosedale laidojimo namuose, 450 W. Lake St., Roselle, IL 60172 (3/4 mylios į vakarus nuo Bloomingdale/Roselle Rd.). Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 24 d. Iš laidojimo namų 9 val. ryto velionė bus atlydėta į St. Matthew bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių laidotuvės privačios. Vietoje gėlių aukoti St. Vincent DePaul Society, St. Matthew Church. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Laidot. direkt. Salerno’s Rosedale Chapels. Tel. 630-889-1700

Dr. VYTAUTAS MUSONIS (Mušinskas) mirė 2009 m. liepos 14 d. Oak Lawn, IL.  Gimė Laukuvoje, Lietuvoje.  Giliai nuliūdę liko: žmona Genovaitė; dukterys: Vita Aukštuolienė su vyru Rimantu, Dalia Goodman su vyru Dale, Rūta Bražiūnienė su vyru Vytautu, Regina Connolly; anūkai: Kęstutis, Algirdas, Lina ir Vytautas Aukštuoliai; Danielius ir Julija Goodman; Raimondas Bagdonas ir Paulius Bagdonas su žmona Nancyanne ir proanūkiu Charles Bagdonas; dukterėčios Vida Krištolaitytė, Nijolė Varnienė su šeima, sūnėnas Algmintas Krištolaitis su šeima.
    A.a. Vytautas bus pašarvotas penktadienį, liepos 17 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 v. v., Andrew McGann Funeral Home, 10727 S. Pulaski Rd., Chicago, IL.  Šeštadienį, liepos 18 d., iš laidojimo namų, 10:30 val. ryto velionis bus atlydėtas į St. Catherine of Alexandria Church, 10621 S. Kedvale Ave., Oak Lawn, kurioje 11:00 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių, a. a. Vytautas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

A † A EMMA UMBRASAS. Mirė 2009 m. liepos 12 d., sulaukusi 84 metų amžiaus. Gimė Naujamiestyje, Lietuvoje. Gyveno Brighton Park, anksčiau Glenview, IL, ir Marquette Park apylinkėje. Liūdesyje liko giminės ir artimieji Lietuvoje, Vokietijoje ir Amerikoje. A. a. Emma buvo žmona a. a. Kazimiero, motina dukrelės a. a. Danutės Umbrasas. Priklausė Lietuvių Ev. Liuteronų Tėviškės parapijai ir aktyviai reiškėsi jos veikloje ir parapijos chore. Velionė bus pašarvota šeštadienį, liepos 18 d., Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 So. Roberts Rd., Hickory Hills, IL. Lankymas bus nuo 9 iki 11 val. ryto. Gedulingos pamaldos ten pat 11 val. ryto, po kurių 12 val. p. p. a. a. Emma bus išlydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines ir palaidota šalia savo vyro. Laidot. direkt. Lack & Sons, tel. 1-708-430-5700

A † A ONA MAČIUKIENĖ. Sulaukusi 88 metų mirė 2009 m. liepos 12 d. Giliame nuliūdime liko: dukra Sigita Tylienė Šlutienė su šeima ir giminės Lietuvoje. Laidotuvės privačios.Dearborn Heights, MI 


A † A LAIMA LUNECKIENĖ VYŠNIAUSKAITĖ. Mirė 2009 m. liepos 9 d., sulaukusi 84 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kaune. Gyveno Chicago Ridge, IL. Giliame liūdesyje liko: vyras Antanas, duktė Daiva Bulicz su vyru Tytus, duktė Gina Cabal, sūnus Algis Luneckas su žmona Ina, pusseserė Ina Kasienė su vyru Jonu; liūdi anūkai Aleksas, Andrius, Gina ir Antanas bei kiti giminės Australijoje. A. a. Laima buvo aktyvi Lietuvių Skautų organizacijos narė. Velionė buvo pašarvota pirmadienį, liepos 13 d., nuo 4 v. p. p. iki 9 v. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemonte, IL. Laidotuvės įvyko antradienį, liepos 14 d., 10:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Laima buvo palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 11 val. r. aukotos šv. Mišios. Po šv. Mišių laidotuvių apeigos privačios. Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Saulutei” arba ,,Lietuvos vaikų viltis” organizacijai. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A BIRUTĖ TAMULIENĖ. Mirė 2009 m. liepos 6 d. Los Angeles, CA. Gimė 1923 m. sausio 30 d. Nuliūdę liko: duktė Gražina Tamulis, sūnus Vytautas Tamulis.

A † A JULIJA LAPKUS (PIKTUIŽIS). Mirė 2009 m. liepos 7 d. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnūs Domas, Julius su žmona Trish, Antanas su žmona Mary; daug anūkų ir proanūkių. Velionė bus pašarvota pirmadienį, liepos 13 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer  Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks antradienį, liepos 14 d. Iš laidojimo namų velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Julija bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių aukoti Ovarian Cancer Research Fund. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A BERNICE M. SZYMANSKI ŽUKAUSKAITĖ. Mirė 2009 m. liepos 6 d. Gimė 1919 m. rugsėjo 5 d. Gyveno Čikagos West Lawn apylinkėje, anksčiau Marquette Park. Nuliūdę liko: dukterys Joan F. Ladle; Sandra M. Zapf; Diana Z. Gage su vyru Gregory A. Gage ir Frances A. Szymanski; anūkai Maria Ristow su vyru Warren, Lisa Wallace su vyru Randy, Michelle Palmer, John Ladle su žmona Dagmar, Gregory F. Ladle su žmona Suzanne, Marcus Zapf ir Allison Hoag su vyru Erik; proanūkiai Daniel Ristow, Julia Bl Ristow, Jordan M. Wallace, Zoey Ladle, John Ladle IV, Matthew J. Hoag ir Catherine R. Hoag; sūnėnas Edward Dusik su šeima bei kiti giminės. A. a. Bernice buvo žmona a. a. Frank A. Szymanski, uošvė a. a. Marvin Zapf. Velionė pašarvota ketvirtadienį, liepos 9 d. nuo 4 val. p. p. iki 9 val. vakaro Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St. (87th ir Richmond Ave.), Evergreen Park. Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 10 d. 10 val. ryto iš Brady Gill laidojimo namų a. a. Bernice bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A ANGELĖ ELENA BENTKOWSKI BULIKAITĖ. Mirė 2009 m. liepos 2 d., sulaukusi 66 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Vilkaviškyje. Gyveno Danville, CA. Giliame liūdesyje liko: vyras Matthew Bentkowski, sūnus Mark, brolis Petras Bulika su žmona Vita, švogerka Frances Bentkowski bei gausi giminė Lietuvoje. A. a. Angelė bus pašarvota penktadienį, liepos 10 d., nuo 9 v. r. iki 10:30 val. r. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Iš laidojimo namų velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a.  Angelė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Kviečiame visus gimines, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Vietoj gėlių prašome aukoti American Cancer Society. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A JOHN EIMUTIS GUMBARAGIS. Po sunkios ligos mirė 2009 m. liepos 6 d., sulaukęs 62 metų. Gyveno New Lenox, IL. Gimė Ravensburg, Vokietijoje. Nuliūdę liko: žmona Judith, sūnus Matthew ir dukra Ann; mama Elzbieta Gumbaragienė, sesuo Rūta ir vyras Algis Abramikai, draugai ir giminės. Velionis bus pašarvotas trečiadienį, liepos 8 d. nuo 2 v. p. p. iki 8 v. v. Kurtz Memorial Chapel, 65 Old Frankfort Way, Frankfort, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 9 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionis bus atlydėtas į St. Jude bažnyčią, New Lenox, IL, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. John bus palaidotas Good Shepherd kapinėse, Orland Park, IL. Laidot. direkt. Kurtz Memorial Chapel. Tel. 815-806-2225

A † A LILLIAN PAUKSTIS. Mirė 2009 m. birželio 2 d., sulaukusi 90 metų. Nuliūdę liko: sūnus John su žmona Beverly (Blinstrub), duktė Marialice su vyru Al Dockus, anūkai Christine, Lisa, Gregory (Kendall), John, Rene (Gonzalo), Amy, Elizabeth (Stewart), proanūkiai Maria, Nicholas, Julia, Sofia, Catalina, Brett. A. a. Lillian buvo žmona a. a. John L. Paukstis, kuris mirė 1990 m., sesuo a. a. Henry Twardy. Atsisveikinimas ir laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 11 d. 10:30 val. ryto Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Kviečiame visus atvykti į kapinių koplyčią. Velionės atminimui aukas galima siųsti Habitat for Humanity of Montgomery County, 9110 Gaither Rd., Gaithersburg, MD 20877.

A † A SESUO MARY EVA REVAS, SSC. Mūsų mylima seselė mirė 2009 m. liepos 2 d. Šv. Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 72 metų. Į vienuolyną įstojo iš Šv. Jurgio parapijos Bridgeport, Chicago, IL. Vienuolyne įžaduose išgyveno 53 metus. Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys, sesuo Seselė M. Juline Revas, Šv. Kazimiero vienuolė, brolienė JoAlice Revas su šeima. Velionė pašarvota pirmadienį, liepos 6 d. nuo 1 val. p. p. iki 7 val. vakaro Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems pirmadienį, 7 val. vakaro. Laidotuvių šv. Mišios vyks antradienį, liepos 7 d. 9:30 val. ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo Mary Eva bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt Gerald Daimid

A † A ALISA PAKŠTIENĖ. Įpusėjusi į 101-sius metus, ramiai amžiams užmigo mūsų brangi motina, močiutė ir prosenelė. Giliame liūdesyje ji paliko ją ilgus metus slaugusią dukterį RenatĄ  ŠpakeviČienĘ su vyru Julium ir dukterimis Danguole Altman su vyru William, Brigita Rasiene su vyru Tomu ir Vita Auštriene su vyru Edvardu; sūnų dr. MykolĄ PakŠtĮ su žmona Audrone ir sūnumi Daumantu su žmona Kimberly, dukterimis Gabija Bradford su vyru Douglas ir Mirga. Proanūkius Sofią, Darių, Indrę, Elytę, Alisą, Iloną, Isabellą ir Kristą. Taip pat jos liūdi sesuo Otilija Valiūnienė ir jos sūnus Filbertas su žmona Jūrate ir šeima. Liepos 2 d. po šv. Mišių, velionė palaidota St. Francis Xavier kapinėse Centerville, Cape Cod, greta jos 1987 m. mirusio vyro Mykolo Pakščio.

A † A AUGUSTAS PRETKELIS. Mirė sulaukęs 86 metų. Nuliūdę liko: žmona Emilija Pretkelis (Schmidt), sūnūs Walter su žmona Ann ir Algird su žmona Carol Pretkelis, anūkai Wally su Barbara, Geoffrey su Jane, Elizabeth, James su Lesley ir Margaret; proanūkiai Neil, Ren, Alexa, Ben, Mallory, Brooklyn, Lucas. A. a.  Augustas buvo Lydia ir šeimos svainis, dėdė daugelio sūnėnų ir dukterėčių; Lithuanian National Guard, Brighton Park Namų savininkų, LB ir Tauragės klubo narys. Velionis pašarvotas ketvirtadienį, liepos 2 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Richard-Midway laidojimo namuose, 5749 Archer Ave. (kampas Lorel), Chicago, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 3 d. Iš laidojimo namų 9 val. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, 2745 W. 44th St., kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Augustas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Richard-Midway FH. Tel. 773-767-1840, www.richardmidwayfh.com

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad po ilgos ir sunkios ligos 2009 m. gegužės 24 d.  Amžinybėn iškeliavo A † A Vietnamo karo veteranas EDUARDAS J. (DUTIS) TEIŠERSKAS Gimė Vokietijoje 1944 m. rugsėjo 11 d. Gyveno Palos Hills, IL. Laidotuvės privačios. Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Eduardą savo maldose.

A † A MARIJA KLIMKAITYTĖ PROŠKIENĖ. Mirė 2009 m. gegužės 27 d.,  Scottsdale, Arizona, sulaukusi 92 metų. Nuliūdę liko: dukra Kristina Proškutė-Bishop su vyru Perry ir anūkės Jessica ir Erika; sūnus Ramūnas su žmona Sharon ir anūkės Andie,  Rachel ir Sarah; giminės bei artimieji. Velionė buvo a. a. Juozo žmona. Atsisveikinimas įvyko ketvirtadienį, birželio 11 d., 6 v. p. p. Black Mountain Community bažnyčioje, Scotsdale, AZ. Norintys pagerbti a.a. Marytės atminimą prašome aukoti „Draugui”, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. Nuoširdžiai kviečiame pasimelsti už a. a. Marytės sielą.

A † A PETRAS KAUŠAS. Mūsų mylimas tėvelis mirė 2009 m. birželio 15 d., sulaukęs 97 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kaušų kaime, Ukmergės rajone. Gyveno Marquette Parko apylinkėje, vėliau persikėlė į Tinley Park, IL. Dideliame nuliūdime liko: dukros Irena Moroni su vyru Deno ir Laimutė Bacevičius su vyru Rimu; anūkai Mark su žmona Jamii, Kristina, Lisa ir Aleksiukas; proanūkė Sofia. Lietuvoje liūdi sesuo Apolonija Masiulienė su šeima. Velionis buvo a. a. Antaninos Kaušas vyras. A. a. Petras bus pašarvotas sekmadienį, birželio 21 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v., Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL (arti Derby Rd.). Laidotuvių rytą, pirmadienį, birželio 22 d., šeima ir draugai renkasi Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 9:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A LIUDA GRIAUŽDIENĖ GAČIONYTĖ. Mirė 2009 m. birželio 7 d. Gyveno North Riverside, IL, anksčiau Cicero, IL. Gimė Rusijoje, St. Petersburg. Gyveno Lietuvoje, Giedraičiuose. 1949 m. imigravo į Kanadą, o 1962 m. į Ameriką. Nuliūdę liko: sūnus dr. Mindaugas su žmona Lydia; anūkai Julius ir dr. Rima bei kiti giminės Amerikoje, Lietuvoje ir Kanadoje. A. a. Liuda buvo žmona a. a. Kazio ir mama a. a. Dalios Auksinaitis. Laidotuvių šv. Mišios įvyko trečiadienį, birželio 10 d. Švč. Marijos bažnyčioje, Riverside, IL. Po šv. Mišių velionė palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A JONAS INDRIŪNAS. Mirė 2009 m. birželio 10 d., sulaukęs 86 metų amžiaus. Nuliūdime liko: žmona Elžbieta, duktė Marytė Vasiliauskienė su šeima, brolio duktė Lilija Pivoriūnas ir giminės Lietuvoje. Velionis bus pašarvotas penktadienį, birželio 12 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkaus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 13 d. Atsisveikinims 9 val. r. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje. Po Mišių a. a. Jonas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Šeima pageidauja, kad vietoj gėlių būtų aukojama „Vaiko Vartai į mokslą” organizacijai.

A † A SESUO M. EDWARDA BURDULIS, SSC. Mūsų mylima seselė mirė 2009 m. gegužės 29 d., Šv. Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 92 metų. Į vienuolyną įstojo iš Šv. Juozapo parapijos, Scranton, Pennsylvania. Vienuolyne išgyveno 73 metus. Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys; dukterėčios (Bernice (Al) Coletta, Theresa (Derwent), Bernath, Dolores (Kenneth) Blair su šeimomis; sūnėnai Jerome (Miriam) Burdulis, Ralph (June) La Canna, Robert (Niki) Wetz su šeimomis. Velionė bus pašarvota antradienį, birželio 2 d. nuo 3 v. p. p. iki 7 val. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems 7 v. v. Laidotuvių šv. Mišios vyks trečiadienį, birželio 3 d. 9:30 val. r. Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo Edwarda bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse bei pasimelsti už seselės sielą. Laidot. direkt. Lack & Sons FH, tel. 708-430-5700


A † A STEFANIJA IVANAUSKAITĖ MIKULSKIENĖ. Staiga mirė 2009 m. gegužės 19 d., sulaukusi 101 metų. 40 metų išgyveno Woodhaven, NY ir priklausė Apreiškimo parapijai. Gimė Virbalyje, Vilkaviškio rajone, Lietuvoje, ištekėjo už Jono Mikulskio. Artėjant rusų armijai, pasitraukė į Vokietiją ir iš ten emigravo į JAV. Rėmė įvairias lietuviškas organizacijas. Persikėlusi į Matulaičio slaugos namus, dienas leido skaitydama ir prisidėdama prie įvairių lietuviškų programų. Mėgo kalbėti apie savo gyvenimą su savo anūke ir proanūkiais, kurie ją dažnai lankė. Giliame liūdesyje liko: sūnus Algis Mikulskis su žmona; anūkai Šarūnas Zikaras, Rasa Starkey, Marius Mikulskis, Linas Eitmanas, Rasa Serpe, Eglė Zikaraitė-Colabrese, 15 proanūkių ir 2 proproanūkiai. A. a. Stefanija buvo mama a. a. Aldonos Zikarienės; a. a. Irenos Eitmanienės, a. a. Danutės Hatzitheodorou ir močiutė a.a. Dariaus Mikulskio. Atsisveikinimas įvyko gegužės 21 d. Gilman ir Valade laidojimo namuose, Putnam. Velionė buvo pervežta į New York ir palaidota Cypress Hills kapinėse, Brooklyne, Mikulskių šeimos kape. Apeigas kapinėse atliko kun. Vytautas Volertas, gražią ir saulėtą dieną. Mes jos labai pasiilgsime. Tegul Viešpats prima jos sielą į savo amžiną globą. Ilsėkis ramybėje Močiute...

A † A ANTANAS LEMBERGAS. Mirė 2009 m. gegužės 28 d. Gimė 1910 m. birželio 13 d. Krakėse, Lietuvoje. Gyveno Čikagos, Brighton Park apylinkėje, Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijoje. Jo liūdi dukterėčios Birutė ir Nemira Lembergaitės, gyvenančios Kalifornijoje, Lietuvoje jo liūdi dukterėčios Stasė, Liucija, Irena ir Regina Lembergaitės bei kiti giminės ir artimieji. A. a. Antanas Lembergas priklausė JAV Lietuvių Bendruomenei, Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinei Čikagoje. Buvo Draugo Fondo, Valdovų Rūmų Paramos ir Lietuvos Partizanų Globos fondų narys, dosniai rėmė  Tėvų Jėzuitų Lietuvoje vedamas gimnazijas, beglobių vaikų namus, „Vaiko Vartai į mokslą”, Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos ir kitas labdaros organizacijas, rėmė lietuvybės išlaikymo veiklą ir pats išlaikė lietuvių kalbą tyrą, nesuterštą svetimžodžiais. Velionis  Antanas bus pašarvotas sekmadienį, gegužės 31 d. nuo 2 val. p. p. iki 8 val. v. GaidasDaimid laiojimo namuose, 4330 S. California Ave., Chicago, IL. Pirmadienį, birželio 1 d. 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. Po Mišių Antanas Lembergas bus palydėtas į Lietuvių Tautines kapines amžinam poilsiui šalia a. a. žmonos. Laidot. direkt. Gerald F. Daimid, tel. 773-523-0440.


A † A VYTAUTAS SINKUS. Mirė 2009 m. gegužės 28 d. Gimė 1922 m. Kumelionių kaime, Marijampolės valsčiuje ir apskrityje. Į Ameriką atvyko 1949 m. Gyveno Čikagoje. Dirbo įvairiose inžinerinėse kompanijose. Nuliūdę liko: brolis Vladas Sinkus su žmona Raminta; seserėčios Daiva Lutz ir Rūta Lippincot su šeimomis; pusseserė Angelė Jusaitienė su jos sūnum ir dukterimis bei jų šeimomis Lietuvoje. Vytauto Sinkaus laidotuvės privačios Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse šalia savo motinos ir patėvio: Felicijos Jakimavičienės Sinkevičienės ir Juozo Jakimavičiaus.

A † A ORIGENAS FELIKSAS ROVINSKAS. Mirė 2009 m. gegužės 25 d., sulaukęs 80 metų amžiaus. Velionis gimė ir augo Kybartuose, Amerikoje išgyveno 60 metų. Liko giliame liūdesyje žmona Hanna, sūnus Leonardas su žmona Janet, duktė Irena su vyru Steve, sesuo Elena Rožėnienė su šeima, mirusios sesers Marijos Dailidės šeima, mirusio pusbrolio Algirdo Karaičio šeima, giminaičiai – Rasčiai Čikagoje, giminės Australijoje ir Lietuvoje. Velionis bus pašarvotas „Hitzeman” koplyčioje 9445 W. 31 St., Brookfield IL. Tel. 708-485-2000. Lankymo valandos ir atsisveikinimas įvyks ketvirtadienį, gegužės 28 d. nuo 3 v. p.p. iki 8 v. v. Penktadienį, gegužės 29 d. 8:30 v. ryto velionis bus nulydėtas į Saint John Lutheran bažnyčią, prie 47 St. ir Brainard Ave., La Grange, IL. Po gedulingų pamaldų, Amžinam poilsiui, bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines.

A † A ELEONORA ELLEN WEBER LIVČIŪNAITĖ. Mirė 2009 m. gegužės 25 d. Gyveno Westchester, IL. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko sūnus Travis Weber; sesuo Vida VandeSlunt su vyru Dennis ir šeima; artima draugė Mary Ann Kage bei kiti giminės. A. a. Eleonora bus pašarvota penktadienį, gegužės 29 d. nuo 10 val. ryto iki 12:30 val. p. p. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.  Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, 12:30 v. p. p. Pekus laidojimo namuose. Po religinių apeigų a.a. Eleonora bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A JONAS JURKŪNAS. Mirė 2009 m. gegužės 21 d. Gimė 1915 m. birželio 28 d. Vindeikių kaime, Musninkų valsčiuje, Ukmergės apskrityje. Baigė karo mokyklą ir Vytauto Didžiojo universiteto statybos fakultetą. Dirbo Lietūkyje turto ir statybos skyriaus vedėju. Okupacijos metais 1941–1944 m. buvo Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos vyriausiosios vadovybės organizacinio skyriaus vedėjas, o 1943–1944 m. prezidiumo pirmininkas. Augsburgo stovykloje Vokietijoje dirbo Lietuvių Aukštesniosios Technikos mokyklos vicedirektoriumi. Persikėlęs į JAV buvo Venta Engineering Inc. prezidentas, vėliau perėjo į Bartkus and Associates Inc. Buvo direktorius, iždininkas, viceprezidentas. Kaip visuomenininkas reiškėsi „Korporacija NeoLithuania”, ALIAS, Amerikos Lietuvių Tautinėje sąjungoje, Kultūros fonde, JAV Lietuvių Bendruomenėje, Čikagos Lietuvių Tautiniuose namuose, VLIKe ir Lietuvių Tautiniame Kultūros fonde. 1997 m. įsteigė Jurkūnų Labdaros ir Paramos fondą Lietuvoje, kuris rūpinasi stipendijomis Musninkų apylinkės studijuojančiam jaunimui. Nuliūdę liko: sūnus Algis su žmona Laima, duktė Ramunė Vitkienė su vyru Gintautu, anūkai Darius su žmona Audra, Linas su žmona April, proanūkiai Vytautas ir Saulė Vitkai bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. A. a. Jonas bus pašarvotas penktadienį, gegužės 29 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose. Gegužės 30 d. a. a. velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 9:30 v. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių Jonas bus palaidotas šalia žmonos Vincentinos Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoj gėlių prašome aukoti „Jurkūnų Labdaros ir Paramos fondui” arba lietuviškai spaudai.

A † A VYTAUTAS J. KOLIS. Mirė 2009 m. gegužės 25 d., sulaukęs 53 metų. Gimė Čikagoje. Gyveno Palos Hills, IL, anksčiau Čikagos Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: tėvas Vytautas su žmona Ona Račkauskaite, sesuo Janina Kilty su vyru Kurt; tetos ir dėdės: Irena Summers su vyru Terry,  Elena Račkauskienė su vyru  Valiu,  Aldona Matas su vyru Saulium, Eleanor  Židonienė su vyru Henry, Julia Schumaker su vyru Algiu, Antanas Račkauskas su žmona Elenute ir Andrius Kolis su žmona Dolores ir šeimomis bei kiti giminės. A. a. Vytautas bus pašarvotas trečiadienį, gegužės 27 d. nuo 9 v. r. iki 10:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks trečiadienį, 10:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Vytautas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A ANTANAS LAURINAITIS ANTHONY LAURENT. Mirė 2009 m. gegužės 22 d., sulaukęs 87 metų. Gimė Lietuvoje, Kudirkos Naumiestyje. Gyveno Anthem,  AZ, anksčiau Lemont ir Čikagos Brighton Park apylinkėje. Nuliūdę liko: žmona Elena Butvilaitė; duktė Birutė Imhoff su vyru Clayton; anūkės Gerda Laukonas su vyru Nerijum ir Eglė Kuleišiūtė; trys broliai su šeimomis bei kiti giminės. A. a. Antanas bus pašarvotas trečiadienį, gegužės 27 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gegužės 28 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Antanas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A NERIS J. ŠIMKUS. Mirė 2009 m. gegužės 9 d., sulaukęs 89 metų. Gyveno Willowbrook, IL. Gimė 1919 m. birželio 2 d. Čikagoje. Nuliūdę liko: brolis Algis ir kiti giminės. A. a. Neris buvo sūnus kompozitoriaus a. a. Stasio  Šimkaus, vyras a. a. dr. Aldonos Šimkus. Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, gegužės 23 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių a. a. Neris bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

A † A EDMUND AUGUSTINE TREČIOKAS. Mirė 2009 m. gegužės 8 d., sulaukęs 92 metų. Gyveno Singer Island, FL. Gimė 1916 m. liepos 2 d. Chicago, IL, bet iki II pasaulinio karo gyveno Lietuvoje, po to grįžo gyventi į Chicago, IL. Nuliūdę liko: žmona Liuda, su kuria išgyveno 30 metų; sūnus Christopher, gyvenantis Maryland; duktė Giedra. Atsisveikinimas antradienį, gegužės 12 d. 5:30 v. p. p. Marcinski Beach Park, Jupiter, FL.

A † A RAIMUNDAS BARTAŠIUS. Staiga mirė 2009 m. gegužės 4 d., sulaukęs 53 metų. Gyveno Chicago, IL. Gimė 1956  m. kovo 15 d. a. a. Broniaus ir a. a. Liudos Bartašių šeimoje. Nuliūdę liko: žmona Vida (Pleirys); sūnūs Justinas ir Andrius, dukra Lisa; seserys Nijolė Lass ir jos šeima; Giedrė 1Pyzik ir jos šeima, uošviai Jonas ir Valeria Pleirys, Vidos seserys su vyrais ir jų vaikai bei daug giminių. Velionis buvo sportininkas – prityręs golfininkas, Čikagos Lietuvių Golfo klubo narys. A. a.  Raimundas bus pašarvotas ketvirtadienį, gegužės 7 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Donnellan laidojimo namuose, 10525 S. Western Ave, Chicago, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 8 d. Iš laidojimo namų 9 val. ryto velionis bus atlydėtas į  St. Cajetan bažnyčią, 2445 W. 112th   Street, Chicago, IL, kurioje 10 v. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Raimundas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donnellan Funeral Home, tel.: (773) 238-0075 arba www.donnellanfuneralhome.org

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m. balandžio 24 d. rytą, į amžinybę iškeliavo
A † A BRONISLAVA (BRONĖ) URBONAS-ORAKAUSKAITĖ. Gimė 1913 m. sausio 23 d. Vyžuonyse, Utenos rajone. Mokėsi ir dirbo Kaune, po to persikėlė į Tauragę, kur dirbo maisto prekyboj. 1937 m. ištekėjo už Alekso Urbono. Lietuvoje gimė sūnus Benius ir dukra Danguolė. Karo metu persikėlė į Vokietiją, kur 5 metus gyveno Muenchene. 1949-tais metais atvyko į Čikagą, kur dirbo prekyboje, atidarydama maisto parduotuvę. Sūnus baigė civilinę inžineriją Illinois Institute of Technology, o dukra baigė ekonomiją De Paul University Čikagoj. Mylėjo dainą, priklausė „Dainavos” ansambliui. 1969 m. atvykusi į Floridą, įsijungė į lietuvišką veiklą.  Buvo St. Petersburg Lietuvių klubo veikli narė ir dainavo Lietuvių klubo chore. Dirbo Lietuvos Dukterų draugijoje, Vyčiuose ir Lietuvių  Bendruomenėje. 2002 m. mirus vyrui, buvo dukros globoje. Sūnus gyveno Colorado. Nuliūdę liko: sūnus Benius ir dukra Danguolė su šeimomis, anūkai Tesa, Vida, Dalytė ir Paulius, aštuoni proanūkiai ir giminės Lietuvoje. Šv. Mišios už velionę bus atnašaujamos balandžio 26 d. Holy Name bažnyčioje. Jas aukos kan. Bernardas Talaišis ir kun. dr. Matas Čyvas. Šv. Mišių metu ir kapinėse giedos Vyrų choras. A. a. Bronė bus palaidota Memorial Park kapinėse,  St. Petersburg, FL, šalia savo vyro a. a. Alekso Urbono.

2009 m. balandžio 19 d. po sunkios ir ilgos ligos savo namuose Detroit, Michigan, sulaukusi 95 m. amžiaus atsiskyrė su šiuo pasauliu brangi mamytė, močiutė ir uošvienė
A † A BRONISLAVA TARVAINYTĖ KIAULĖNIENĖ. Gimė Plikšelių kaime, Užvenčio valsčiuje, Šiaulių apskrityje. Į Ameriką atvyko 1950 m. Velionė buvo paskutinė liudytoja Rainių miškelio žudynių, kuriose buvo nužudytas ir jos brolis a. a. Zenonas Tarvainis. Giliame nuliūdime paliko dukrą Benediktą su žentu William Pribušauskus; sūnų Zenoną Kiaulėną ir mylimiausią anūkėlį Juozelį Kiaulėną, daugiau giminių Lietuvoje ir Amerikoje. Balandžio 25 d. po gedulingų šv. Mišių Dievo Apvaizdos bažnyčioje, buvo palaidota Holy Cross kapinėse, Detroite. Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė. Tel. 313-554-1275

A † A VIKTORIA LAIMUTĖ MILERIS. Mirė 2009 m. balandžio 22 d., Omaha, Nebraska, sulaukusi 85 metų. Gyveno Batavia, IL. Gimė 1924 m. sausio 19 d. Lietuvoje, Broniaus ir Maria (Bielous) Draugelių šeimoje. Nuliūdę liko: duktė Lydia DeBellis, gyvenanti Maple Park, IL; sūnūs Paul Mileris, gyvenantis Omaha, NE; Peter Mileris, gyvenantis Batavia, IL; Jonas Mileris, gyvenantis San Jose, Costa Rica; duktė Daina (Patrick Williams) Mileris, gyvenantys Chicago, IL; anūkai Jessica Collins, Jon Mileris ir Ryan Mileris.
Velionė bus pašarvota sekmadienį, balandžio 26 d. nuo 3 v. p. p. iki 7 v. v. Moss Family laidojimo namuose, 209 S. Batavia  Ave., Batavia, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 27 d. Iš laidojimo namų 10 val. ryto velionė bus atlydėta į Holy Cross bažnyčią, 2300 West Main St., kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Viktoria Laimutė bus palaidota  Garfield kapinėse, St. Charles Township. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. Moss  Family FH. Tel. 630-879-7900, www.mossfuneral.com

A † A DALIA KATILIUS BOYDSTUN, Ph.D Mirė 2009 m. balandžio 18 d. viešėdama Lietuvoje. Gyveno Homer Glen, IL. Gimė 1943 m. spalio 9 d. Lietuvoje, Paikišnių kaime. Nuliūdę liko: vyras Marvin Katilius-Boydstun, Ph.D.; sūnus Marius Katilius, M.D. su žmona Catherine; anūkai Daniel, Jessica, Aleksandra, Kristina ir Lukas. Velionė buvo tolima Pal. Jurgio Matulaičio giminė. A. a. Dalia buvo Psichologijos mokslų docentė St. Xavier universitete, Chicago, IL. Priklausė ateitininkams. Velionė bus pašarvota sekmadienį, balandžio 26 d. nuo 2 v. p. p. iki 6 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 27 d., 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Dalia bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių prašom aukoti Lietuvos Našlaičiams arba „Lietuvos Vaikų viltis” organizacijai. Visus artimuosius, draugus ir pažįstamus kviečiame dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com

A. † A ALEKSAS ŠATAS. Mirė 2009 m. balandžio 21 d., sulaukęs garbaus 89 metų amžiaus.
Gimė 1919 m. lapkričio 16 d. Lietuvoje, Pasvalio rajone, Krenčino kaime; gyveno North Riverside, IL. Su a.a. žmona Elizabeth užaugino septynis vaikus. Velionis aktyviai veikė ateitininkų organizacijoje, priklausė Lietuvių Fondui, Fronto bičiuliams, BALFui, Lietuvių Bendruomenei. Daug metų priklausė Cicero Šv. Antano bažnyčios lietuvių parapijai, taip pat rašė poeziją, rašė straipsnius į lietuvišką spaudą. Giliame skausme liko: Aldona Šatienė; sūnus Viktoras su žmona Milda, anūkai Tomas ir Dalia; dukra Marija  Sroga su vyru Gerry; anūkai  Zachary ir Heidi; sūnus Leonas su žmona Cecilia; dukra Nijolė Grafer su vyru Robert, anūkai  Robert ir Kristina; dukra Adelė Keeton, anūkė Elizabeth su vyru Gonzo ir proanūkės Brianna, Dhalia; sūnus Antanas su žmona Marta; a.a. sūnaus Jono dukra Melissa, proanūkis Kirk; anūkai Johny ir Billy, giminės Lietuvoje. A. a. Aleksas bus pašarvotas penktadienį, balandžio 24 d. nuo 2 v. p. p. iki 9 v. vak. Suburban Family Funeral Home, 5940 W. 35th St. Cicero, IL. Atsisveikinimas vyks 7 v. vak. Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 25 d. 9:30 val. ryto Suburban Family Funeral Home, iš kur a. a. Aleksas bus palydėtas į Šv. Antano bažnyčią Cicero, 50th Ave. ir 15th St. kampe, kur 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Kviečiame visus gimines, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.
 

A † A IRENA SUŠINSKIENĖ SACEVIČIŪTĖ. 2009 m. balandžio 8 d. Clevelando lietuviai atsisveikino su savo ilgamete nuo 1949 metų bendrakeleive. Irena gimė 1926 m. gegužės 26 d. Užpaliuose, Utenos apskr. Karui siaučiant ji su savo motina pasitraukė Vokietijon, kur mokėsi Wurtenberge ir 1948 m. ištekėjo už Alberto Sušinsko. Jie išaugino ir išmokslino sūnus Kęstutį ir Albertą, ir dukrą Danutę. Abu broliai baigė inžinerijos mokslus magistro laipsniais, o duktė fizikinę terapiją. Sukūrę šeimas Kęstutis su Rūta, Albertas su Kristina ir Danutė su Vitu Sirgėdu džiaugiasi 10-čia įpėdinių. Šeimos įsikūrusios  Clevelande, Detroite ir Čikagoje. Visi nuoširdžiai yra įsijungę į lietuviškąjį gyvenimą. Jų tėvai Albertas ir ypatingai Irena daug meilės, dėmesio ir pastangų dėjo į vaikų lietuviškuosius reikalus. Jakubs & Son laidojmo namuose susirinko atsisveikinti artimieji. Po  Dievo Motinos parapijos klebono kun. G. Kijausko, SJ maldos, jautrius prisiminimus išsakė abu jos sūnūs ir duktė. Susirinkusieji girdėjo Dalios Staniškienės „Einu namo”, „Maldos motinai” jautrius poetinius žodžius ir sūnų nušviečiant jų motinos meilę šeimai, gilią draugystę su daugeliu jos draugių ir šeimų, jos vaišingumą. Irena rūpinosi ne tik savo šeima, bet jungėsi į pagalbą lietuviškuose reikaluose, lituanistiniame švietime, ateitininkuose, parapijoje. Ji ilgus metus buvo aktyvi Religinės Šalpos skyriaus valdyboje, talkininkavo lietuvių renginiuose. Savo auka dalinosi ir su „Draugo” fondu. Jos meilė ir rūpestis šeimai ir bendrai lietuviškiesiems reikalams, prasmingi įnašai lietuviškajai išeivijai. Laidojimo namuose atsisveikinimas baigtas su „Lietuva brangi”. Didžiojo trečiadienio Mišiose Dievo Motinos šventovėje, susirinko beveik tiek žmonių, kaip sekmadieniais per lietuviškas pamaldas. Kleb. kun. G. Kijauskas savo atsisveikinimo žodyje prisiminė Irenos šeimos dalyvavimą parapijos ir lietuviškoje veikloje. Giedojo sol. Virginija Muliolienė. Komuniją dalino nuolatiniai parapijos Komunijos dalintojai Albertas ir Kristina Sušinskai. Per penkiasdešimt mašinų su mirusios artimaisiais, giminėmis ir draugais palydėjo Ireną į visų Sielų kapines, kur velionė buvo palaidota šalia savo vyro Alberto, mirusio prieš 20 metų. Amžinos ramybės Tau linki visi, kurie tave pažinojo ir mylėjo.
 V. R.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m. balandžio 12 d. 12:20 v. p. p. iškeliavo į amžinybę
A † A VLADAS PAALKSNIS. Gimė Lietuvoje. Gyveno Lisle, IL. Nuliūdę liko: sūnus Stasys; duktė Helen Lopez su vyru Armando; duktė Nijolė Fredricks su vyru Brian; anūkai Tim Fredricks su žmona Kristin, Laura Fredricks, Lina Fredricks, Flo Fredricks, Tom Paalksnis ir Stephen Lopez bei kiti giminės. A. a. Vladas buvo vyras a. a. Salomėjos Shinkūnaitės-Paalksnienės. Atsisveikinimas įvyko antradienį, balandžio 14 d. Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Vladas buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A ANTANAS ALGIRDAS BAZILIAUSKAS. Mirė 2009 m. balandžio 5 d., sulaukęs 70 metų. Gimė 1938  m. birželio 13 d. Kybartuose, Lietuvoje. Liūdi: seserys Silvija Aleksiūnienė ir Renata Baziliauskaitė; brolis Valentinas, daug giminių ir artimųjų Amerikoje, Australijoje ir Lietuvoje. Į Ameriką atvyko 1949 m. ir gyveno Worcester, MA, iki kol išėjo į pensiją. Nuo 1996 m. gyveno Rumney, NH, kur jis ir mirė. 1959–1962 tarnavo JAV kariuomenėje. Išdirbo daugiau nei 30 metų Wyman-Gordon Mfg. Co, Grafton, MA. Labai mėgo žuvauti ir domėjosi sportu. Velionio palaikai buvo sudeginti ir vėliau bus atvežti į Worcester, MA ir palaidoti jo tėvų sklype.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m. balandžio 6 d. Smyrna, Georgia, mirė mūsų mylima mama, močiutė ir promočiutė
A † A ELZĖ E. DIMINSKIENĖ. Gimė 1917 m. sausio 11 d. Lietuvoje. Buvo žmona kapitono a. a. Viktoro Diminskio ir duktė a. a. Eugenijos ir a. a. Broniaus Kasperowich. Karo metu pasitraukė į Austriją. Karui pasibaigus emigravo į Argentiną, kur savo namuose įsteigė šeštadieninę lituanistinę mokyklą. Elzė priklausė ir dirbo įvairiose lietuviškose organizacijose, buvo išrinkta „Keturiolikos pavergtų tautų” organizacijos moterų skyriaus pirmininke. 1960 m. emigravo į Ameriką. Mokytojavo Roslando ir Donelaičio lituanistinėse mokyklose Čikagoje, IL. Ji buvo viena iš pirmųjų Lietuvos Dukterų draugijos pirmininkių, priklausė Moterų federacijai, buvo veikli ir kitose lietuviškose organizacijose. Nuliūdę liko: sūnus Jonas su žmona Ricarda ir šeima; dukros Aldona ir Nijolė; anūkė Andrea DiPasquale su vyru Jess; proanūkiai Sabrina, Charles, Andre, Victor ir Jon Paul; anūkė Aldona Patka su vyru John; proanūkiai Anika, Sofia ir Alexandra; anūko a. a. Aaron vaikai Elizabeth ir William; brolis Julius Kasperowich su šeima ir sesuo Eleonora Schmidt su šeima, gyvenantys Vokietijoje; pusseserė Irena Kilius su šeima ir pusbrolis Alius Grudzinskas su žmona, gyvenantys Amerikoje. Šv. Mišios už a. a. Elzę bus aukojamos šeštadienį, balandžio 18 d. 10 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemont, IL. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

A † A ELENA GRIGALIŪNIENĖ AREIŠAUSKAITĖ. Mirė 2009 m. balandžio 5 d., 6:45 val. vak. Gyveno Lemont, IL. Gimė 1925 m. kovo 19 d. Lietuvoje, Šilalėje. Nuliūdę liko: duktė Linda Martinek su vyru Stephen; duktė Regina Grigorio; anūkai Vaclav Martinek, Mindaugas Grigorio, Monika Grigorio. Velionė buvo žmona a. a. Juozo ir močiutė a. a. Andriaus Grigorio. A. a. Elena pašarvota antradienį, balandžio 7 d. nuo 4 v. p. p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės trečiadienį, balandžio 8 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Elena palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A BRONIUS POLIKAITIS. Mirė 2009 m. balandžio 3 d., sulaukęs 87 metų. Gyveno Riverside, IL. Gimė Gudžiūnų valsčiuje, Kėdainių apskrityje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Aurelija, dukros Mirga Valaitienė su vyru Algiu, Dalia Lietuvninkienė su vyru Gintaru, sūnus Arūnas su žmona Laura; anūkai Vincas, Vija, Dovas, Liana, Klarisa; broliai Antanas ir Juozas su šeimomis, seserys Ona Sirgėdienė, Ada Lelienė, Vita Neverauskienė su šeimomis bei kiti giminės ir artimieji. Velionis bus pašarvotas pirmadienį, balandžio 6 d., nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Šv. Mišios už a. a. Bronių bus aukojamos antradienį, balandžio 7 d. 10 v. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Laidotuvės privačios. Vietoj gėlių prašome aukoti Dainavos stovyklai. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A BRONĖ KAZLAUSKIENĖ. Mirė 2009 m. balandžio 1 d., sulaukusi garbaus 94 metų amžiaus. Šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį, balandžio 4 d., 9 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, iš kur velionė bus palydėta į savo amžino atilsio vietą Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse. Laidot. direkt. Doanald M. Petkus, tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2009 m. kovo 26 d. St. Mary ligoninėje, Livonia, MI, sulaukęs 90 metų amžiaus, mirė brangus vyras, tėvelis, senelis, brolis bei uošvis
A † A ALBINAS GRIGAITIS. Velionis gimė 1918 m. kovo 27 d. Vilkaviškyje. Į Detroitą atvyko 1949 metais, gyveno Utica, Sterling Hts, Manchester ir Livonia, Michigan. 30 metų išdirbo Fordo automobilių pramonėje. Laisvalaikį skyrė tapybai, medžio drožiniams ir visuomeninei veiklai, padedant Dainavos Jaunimo stovyklai, Šaulių Pilėnų stovyklai ir vadovaujant administracijos reikalais Dievo Apvaizdos bažnyčios parapijai. Priklausė Švyturio Jūros šaulių kuopai, Dariaus ir Girėno klubui. Giliame nuliūdime liko: žmona Kazimiera, dukra Regina ir žentas Šarūnas Mingėlai, vaikaičiai Audronė Mingėlaitė ir Mindaugas Mingėla, sesutė Sigita Skirmontienė su šeima Lietuvoje bei giminės Lietuvoje ir Amerikoje. Velionis buvo pašarvotas Harris laidojimo namuose, Livonijoj, MI, kovo 29 d., kur po rožinio įvyko viešas atsisveikinimas. Kovo 30 d. po gedulingų šv. Mišių Dievo Apvaizdos bažnyčioje, Southfield, MI, buvo nulydėtas ir palaidotas Holy Sepulchre kapinėse. Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė, tel. 313-554-1275

A † A KAZYS KREIVĖNAS. Mirė 2009 m. kovo 23 d., sulaukęs garbaus 86 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kaune. Gyveno Lemont, IL. Giliame liūdesyje liko: sesuo Ona Žemelienė su šeima ir mirusios sesers Genės Korsakienės šeima Lietuvoje; brolienė Otilija Konaukienė; sūnėnas Regis Konauka su žmona Liuda; dukterėčios Janina Reklaitienė su vyru Gintaru ir Dalia Juškevičienė su vyru Vytautu bei kiti giminės ir artimieji. A. a. Kazys bus pašarvotas trečiadienį, kovo 25 d., nuo 3 v. p. p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 26 d., 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Kazys bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt.  Donald M. Petkus, tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m. kovo 20 d. Arlington Heights, IL iškeliavo į amžinybę
A † A inž. ALBINAS SALYS. Gimė 1922 m. Geisteriškių kaime, Vilkaviškio rajone. Anksčiau gyveno Marquette Park apylinkėje. Giliame liūdesyje liko: žmona Dalia, sūnus Algis su žmona Shelley, sesuo Ada Dragūnaitienė su šeima, sesuo Albina Želvienė su šeima Lietuvoje, a. a. brolio Kazimiero žmona Janina su šeima Austin, TX, uošvienė Wanda Papečkienė su šeima Lenkijoje. A. a. Albinas buvo a. a. Jolantos Salys tėvas. Velionis bus pašarvotas antradienį, kovo 24 d. nuo 8 v. r. iki 10 val. ryto Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W 87th Street, Evergreen Park, IL, iš kur a.a. Albinas bus palydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kur 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus Tel: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A ADOLFINA URBONIENĖ. Mirė 2009 m. vasario 26 d. Lietuvoje, sulaukusi 80 metų. Liūdi: vyras Liudvikas, sūnus Valdemaras su žmona Lile, sūnumi Valdu ir dukra Šarūne su sūnumi Šarūnu Lietuvoje; dukra Dalia Narienė su vyru Mariumi ir vaikais Mantu, Vaida; giminės bei artimieji. Šv. Mišios bus sukojamos kovo 29 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte.

A † A URSULA SABRINSKAS. Mirė 2009 m. kovo 19 d., sulaukusi 89 metų. Gyveno Cicero, IL. Nuliūdę liko: duktė Dalia Harris, anūkė Teresa. A. a. Ursula buvo žmona a. a. Juozo B. ir mama a. a. Vido. Velionė pašarvota pirmadienį, kovo 23 d. nuo 10:45 val. ryto Šv. Antano bažnyčioje, 1501 S. 50 th Ave., Cicero, IL, kurioje 12 val. bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a.a. Ursula bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Ivins/Moravecek Funeral Home, Riverside, tel. 708-447-2261 arba www.moravecek.com

A † A VYTAUTAS BIKULČIUS. Mirė 2009 m. kovo 15 d. po ilgos ir sunkios ligos.
Gimė 1930 m. spalio 25 d. Salake, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Ona (Kreivėnaitė), dukra Birutė Peackock, sūnūs Juozas Kęstutis ir Simas Bikulčiai, o taip pat trys anūkai. Mirusiojo liūdi broliai Bronius, Stasys, Algirdas ir Rimas su šeimomis, taip pat visa eilė tolimesnių giminių Amerikoje ir Lietuvoje. Amerikon atvyko 1949 m. ir ilgokai gyveno Cicero, IL. 1965 m. išsikėlė į Kaliforniją ir įsikūrė Sunnyvale mieste, kur jis ir mirė. 1953–1954 metais tarnavo JAV kariuomenėje Vokietijoje. Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Fondui, Susivienijimui Lietuvių Amerikoje, Amerikos Legiono Don Varnas postui ir daugeliui amerikiečių organizacijų. 1992 m. išėjęs į pensiją, daug laiko skyrė lietuviškos ir amerikiečių spaudos skaitymui. Labai domėjosi sportu, gerai žaidė šachmatais. Velionio palaikai buvo sudeginti ir vėliau bus atvežti į Čikagą ir palaidoti jo tėvų sklype Šv. Kazimiero kapinėse. Šv. Mišios už mirusiojo sielą bus aukojamos kovo 22 d. ryte, Šv. Antano parapijos bažnyčioje, Cicero, IL.


Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2009 m. kovo 5 d. savo namuose mirė

A † A ANTANAS BARONAITIS. Gimė Lietuvoje. Gyveno Čikagoje. Nuliūdę liko: dukterys Ramunė Gedgaudas su vyru Tomu, Aušra Šilkaitis su vyru Edmundu ir Vida Sheehan su vyru Kevin; anūkai Rana, Paulius, Alexa, Brianna, Douglas, Daria, kiti giminės Amerikoje ir Kanadoje. A. a. Antanas buvo a.a Janinos (Derenčiūtės) vyras. Velionis buvo pašarvotas sekmadienį, kovo 8 d. Central Funeral Chapel. Laidotuvės įvyko pirmadienį, kovo 9 d. A. a. Antanas buvo palydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje buvo aukojamos šv. Mišios už jo sielą. A.a. Antanas buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2009 m. kovo 1 d. 1 val. ryto, sulaukęs 89 metų, iškeliavo į Amžinybę
A † A ANTANAS BAUMILAS. Gyveno Čikagoje, Michigan ir paskutiniu metu Texas.
Nuliūdę liko: mylinti žmona Kazė Baumilienė-Dudaitė, dukterys Belinda Lamrouex su vyru Jon; Kristina Wade su vyru Dennis; anūkai Adrian ir Lynsey Cliffe, Aaron ir Ally Wade; sesuo Albina Heckman; svainis Petras Duda su žmona Rita; sūnėnai ir dukterėčios Peter, Aldis, Maria Duda (Smith); daug giminių ir draugų visoje šalyje. Atsisveikinimas ir laidotuvės privačios Lake Cypress Springs, Texas, šeštadienį, kovo 28 d.

2009 m. kovo 12 d. mirė mūsų mylima žmona ir mamytė.

A † A RASA (ŠOLIŪNAITĖ) POSKOČIMIENĖ. Gimė 1955 m. rugpjūčio 23 d. Čikagoje, mirė sulaukusi 53 metų. Giliame liūdesyje liko: vyras Remigijus ir vaikai Lina, Marius, Sigita, kartu su Marium ir Eriku Berner; mama Aldona Šoliūnienė; broliai Linas su žmona Terese, vaikai Marius ir Dainius; Saulius su žmona Lidija, vaikai Kazimieras, Rimvydas ir Lilė; Kastytis su žmona Krista ir sūnus Vėjas; sesutės Audronė Norušienė su vyru Linu, vaikai Aušra, Vytas ir Daina; Vida Severance su vyru  Robert; Zita Kušeliauskienė su vyru Antanu, vaikai Gintas ir Rita. Kartu liūdi Rasos tetos ir dėdės: Milda Tallat-Kelpšienė su vyru Algiu, Nijolė Motiejūnienė, Apolonija Falduto su vyru Antanu, Lyda Šoliūnienė, Francine Šoliūnienė, Regina Butkevičienė, Janina Matulionienė su vyru Raimundu, Onutė Šniukštienė, Bronė Brazickienė ir jų šeimos, liūdi brolienės: Laima Trinkūnienė su vyru Algiu; Živilė Jonikienė su vyru Alvydu, vaikai Gintarė ir Aras su žmona Kerri ir sūnus Aiden. Velionė buvo dukra a. a. Vytauto Šoliūno. Rasa įsteigė Lemonto „Spindulio” tautinių šokių grupę. Trisdešimt tris metus buvo grupės vadovė, mokytoja, akordeonistė ir siela. Taip pat kartu dirbo su tautinių šokių grupėmis „Klumpė” ir „Sūkurys”. Daugelį metų dalyvavo Lietuvių Tautinių Šokių instituto valdyboje ir buvo paskirta XII Šokių šventės meno vadove. Rasa jautė stiprų pašaukimą dirbti su jaunimu ir aktyviai dirbo Kretingos ir  Dainavos stovyklose. Tuo pačiu, PLB pasiųsta, dirbo tris vasaras su jaunimu Pietų Amerikoje. Ji buvo veikli ateitininkė ir MAS CV pirmininkė. Trisdešimt metų dirbo Lemonto Maironio mokykloje. Nuo Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos įsteigimo, Rasa įkūrė misijos chorą ir dirbo chorvede ir vargonininke. Daugelį metų buvo LMA „Dainavos” choristė, chorvedė ir muzikos vadovė. Rasa veikliai dalyvavo įvairiose organizacijose: JAV LJS valdybos narė, JAV LB tarybos narė, Lemonto LB valdybos narė. 2004 m. Rasa buvo „Amerikos Lietuvis” laikraščio išrinkta metų žmogumi. A. a. Rasa bus pašarvota pirmadienį, kovo 16 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos koplyčioje, 14911 127th St., Lemont, IL. Laidotuvės įvyks antradienį, kovo 17 d. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10 v. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti Mišioms arba jūsų pasirinktai labdaros organizacijai. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A NINA LIUBINAS MEDELYTĖ. Mirė 2009 m. kovo 9 d. 11 val. vakaro. Gimė 1917 m. rugsėjo 17 d. Keturvalakiuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Levutė Weber ir anūkas Travis; duktė Vida VandeSlunt su vyru Dennis, anūkas Christopher Lucas su žmona Jenny ir jų vaikai Willie, Sara, Katie; anūkas Adam VandeSlunt su žmona Katie ir jų šeima Max, Sophie, Stella; anūkas Michael VandeSlunt ir jo duktė Brynn; kiti šeimos nariai, artimieji ir draugai Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Nina gyveno Vokietijoje, 20 metų Anglijoje, o 1968 m. išvyko į JAV, gyveno Čikagos Brighton Park ir Marquette Park apylinkėse, o dėl ligos 2005 m. persikėlė į St. Petersburg Beach, FL pas savo dukterį. Buvo aktyvi LB narė, priklausė Lietuvos Vyčiams ir dainavo Vyčių chore, iš šiaudelių darė įvairius ornamentus ir puošdavo eglutes Holy Cross ligoninėje, Museum of Science and Industry,  Vyčių salėje ir St. Pete Beach miesto klube. Buvo apdovanota Balzeko lietuvių muziejaus ir už kiaušinių marginimą 1986 m. laimėjo pirmą vietą Floridoje. Apie jos meną ir kiaušinių marginimą buvo daug rašoma spaudoje. Velionė bus pašarvota penktadienį, kovo 13 d. nuo 10 v. r. iki 12 v. p. p. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Po atsisveikinimo ir Mišių a. a. Nina bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

Pranešame, kad 2009 m. vasario 28 d. po sunkios vėžio ligos, mirė mūsų mylima mama, močiutė, sesuo
A † A SOFIJA PALIONIENĖ SKOPAITĖ. Gimė Lietuvoje, Salantuos, gyveno Arizonoj, anksčiau Cicero, IL. Nuliūdę liko: vyras Algirdas; sūnus Edmundas, marti Maryl; sūnus Benjaminas, marti Shari, anūkai Kęstutis ir Beniukas; sūnus  Vytas; brolis Edvardas Skopas su šeima; sesuo Aldona Grinienė su šeima, sesuo Genovaitė Skopas ir Lietuvoj sesuo Magiliona su šeima bei kiti giminės. Laidotuvės privačios. Šv. Mišios buvo aukojamos 2009 m. kovo 5 d. Šv. Kryžiaus bažnyčioje.

A † A MARIJA STRUNGIENĖ ARENDARČIKAITĖ.Mirė 2009 m. kovo 6 d., 10:10 val. ryto. Gyveno Bridgeview, IL, anksčiau Čikagos Brighton Park apylinkėje. Gimė 1911 m. balandžio 7 d. Nuliūdę liko: duktė Milda Vieraitienė su vyru Zenonu; anūkės Lina Vieraitytė-Divitt ir Vilija Vieraitytė-Alhreish; proanūkiai Megan Jipson su vyru Nick, Shawn Divitt su žmona Simone ir šeimomis; svainė Anelė su šeima Lietuvoje bei kiti giminės. Velionė buvo žmona a. a. Juozo. Priklausė daugeliui lietuviškų organizacijų. A. a. Marija bus pašarvota trečiadienį, kovo 11 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 val. vak. Gaidas Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 12 d. 9:30 val. ryto Gaidas Daimid laidojimo namuose, iš kur velionė bus palydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Marija bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donal M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A MARIJA STRUNGIENĖ ARENDARČIKAITĖ. Mirė 2009 m. kovo 6 d., 10:10 val. ryto. Gyveno Bridgeview, IL, anksčiau Čikagos Brighton Park apylinkėje. Gimė 1911 m. balandžio 7 d. Nuliūdę liko: duktė Milda Vieraitienė su vyru Zenonu; anūkės Lina Vieraitytė-Divitt ir Vilija Vieraitytė-Alhreish; proanūkiai Megan Jipson su vyru Nick, Shawn Divitt su žmona Simone ir šeimomis; svainė Anelė su šeima Lietuvoje bei kiti giminės. Velionė buvo žmona a. a. Juozo. Priklausė daugeliui lietuviškų organizacijų. A. a. Marija bus pašarvota trečiadienį, kovo 11 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 val. vak. Gaidas Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 12 d. 9:30 val. ryto Gaidas Daimid laidojimo namuose, iš kur velionė bus palydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Marija bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donal M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A MARIJA ŽIŪRYTĖ SVOTELIENĖ. Mirė 2009 m. vasario 27 d. Marija buvo a. a. Alfonso našlė. Nuliūdę liko: vaikai Rymantas, Audronė ir Vėjūnė su šeimomis; brolvaikiai ir kiti giminės Amerikoje, Kanadoje, Europoje ir Lietuvoje. Marija ir Alfonsas Svoteliai palaidoti Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicago, IL.


Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2009 m. vasario 27 d. savo namuose, Hartford, CT, sulaukusi 100 metų, mirė mūsų mylima ir brangi mamytė, močiutė ir promočiutė
A † A JADVYGA DAPKUVIENĖ URBONAVIČIŪTĖ. Jadvyga gimė 1908 m. gruodžio 6 d., Daumantų kaime, Dotnuvos valsčiuje, Kėdainių apskrityje, pasiturinčių ūkininkų Boleslovo Urbonavičiaus ir Michalinos Montvilaitės šeimoje. Jadvyga ištekėjo už miškininko Henriko Dapkaus, susilaukė sūnaus Algirdo ir dukters Gražinos. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, šeima pasitraukė į Vakarų Vokietiją. Iki išvykstant į JAV, gyveno Hanau a/m DP lageryje. 1948 m. balandžio 29 d. laivu Marine Flasher šeima atvyko į New York ir apsigyveno pas Jadvygos pusseserę Frances Plona, Hartford, CT. Iki savo pensijos dirbo Lloyd’s ir Robert’s kailių siuvykloje. Priklausė Šventos Trejybės parapijai, JAV Lietuvių Bendruomenei. Giliame liūdesyje liko: sūnus Algirdas su žmona Regina, duktė Gražina su vyru Vytautu Pileika; vaikaičiai: Aušra, Kęstutis su žmona Maria, Andrius su žmona Dana, Vytas Pileika su žmona Deborah, Rimas Pileika su žmona Barbara ir devyni provaikaičiai. Lietuvoje liko sesers a. a. Marytės Kaštaunienės vaikai: Michalina Šarkauskienė, Jadvyga Orantienė, Teklė Vilienė, Elena Tuleikienė, Antanas Kaštaunas su šeimomis ir Aleksandras Kaštaunas, brolio a. a. Boleslovo vaikai Henrikas Urbonavičius ir Gražina Antanaitienė su šeimomis. A. a. Jadvyga palaidota kovo 2 d. šalia savo vyro a. a. Henriko Dapkaus Fairfield kapinėse, W. Hartford, CT. Mūsų mamytė baigė savo žemišką kelionę prižiūrima ir su meile globojama p. Erikos, kuriai mūsų šeima lieka ypatingai dėkinga.


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m. kovo 5 d. 1:55 v. p. p. iškeliavo į Amžinybę
A † A LEONAS TRAŠKA. Gimė Lietuvoje, Kaune. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Čikagos Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: žmona Gražina LukasLukoševičiūtė; dukterys Rūta Green su vyru Richard, Vilija O’Donnell su vyru Kevin, Dalia Kozbiel su vyru Darrell; anūkai Andrius ir Emilia Green, Lukas ir Alina O’Donnell; sesuo Jadvyga Baltrušaitienė su šeima Lietuvoje bei kiti giminės.
A. a. Leonas bus pašarvotas sekmadienį, kovo 8 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 9 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Leonas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti Mišioms arba jūsų pasirinktai labdaros organizacijai. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A NIJOLĖ SVYČIULYTĖ GRINIENĖ. Mirė 2009 m. vasario 18 d., sulaukusi 79 metų amžiaus. Gimė 1929 m. lapkričio 8 d. Kaune, Lietuvoje. Į Ameriką atvyko 1948 m.
Gyveno New York, Čikagoje, prie Los Angeles Kalifornijoje ir nuo 1976 m. Alexandria, VA. Velionė buvo Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus sūnaus Liūto Griniaus našlė.
Nijolė buvo aktyvi Vašingtono skaučių židinio narė. Gyvendama Kalifornijoje buvo Palangos tunto tuntininkė. Nuliūdę liko: duktė Audra su vyru Richard ir jų vaikai Kristina, Kevin ir Aleksas; duktė Nida su vyru Bill ir jų vaikai Liūtas, Laura, Mindaugas, Monika ir Gintaras; sūnus Aras su sūnumi Michael; sūnus Vytis; brolis Donatas Siliūnas bei giminės Lietuvoje. Laidotuvės bus privačios. Norintys pagerbti a. a. Nijolės atminimą prašome aukoti „Skautų aidui” arba „Vaiko vartai į mokslą” labdaros organizacijai.
Nuoširdžiai kviečiame pasimelsti už a. a. Nijolės sielą.


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m. vasario 27 d. 10:55 val. ryto iškeliavo į Amžinybę
A † A JUOZAS STROPUS. Gimė Lietuvoje. Gyveno Tinley Park, IL. Nuliūdę liko: žmona Gerda Jurkevičiūtė; sūnus Edvardas su žmona Carol, vaikai Sarah ir Megan; duktė Laima Fritzler, vaikai Michael ir Jennifer; sesuo Danutė ir vyras Kazys Talat Kelpša su šeima; broliai Romanas su žmona Rasute ir šeima, Antanas su žmona Angele ir šeima,  Rimas su žmona Antonetta bei kiti giminės. A. a. Juozas pašarvotas pirmadienį, kovo 2 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės antradienį, kovo 3 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Juozas bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A STEPHANIE BRAZIONIS VAIŠVILAITĖ. Mirė 2009 m. vasario 28 d. Westmont Nursing Home, sulaukusi 92 metų. Gimė Šiauliuose, Lietuvoje. Į JAV atvyko 1949 m. Nuliūdę liko: duktė Florence ir Bob Poole. Velionė pašarvota antradienį, kovo 3 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 v. v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 4 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Stephanie bus alaidota Tautinėse lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti American Cancer Society. Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 7735-23-0440


A † A DOBILAS JONAS „DOBY” RUKAS. Mirė 2009 m. vasario 25 d., sulaukęs 60 metų. Nuliūdę liko: brolis Linas ir Debra Rukas, sūnėnas Jake Rukas. A. a. Dobilas buvo vyras a. a. Janet, sūnus a. a. Antano ir a. a. Elenos Rukų. Velionis pašarvotas ketvirtadienį, kovo 5 d. nuo 5 v. p. p. iki 9 v. v. Donnellan Family laidojimo namuose, 10045 Skokie Blvd. at Old Orchard Rd., Skokie, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 6 d. 11 val. r. laidojimo namuose. Laidot. direkt. Donnellan FFH. Tel. 847-675-1990 arba www.donnellanfuneral.com

A † A SESUO CATHERINE MARIE METRICKAS, SSC. Mūsų mylima seselė (sesuo M. Petra) mirė 2009 m. vasario 20 d., Šv. Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 93 metų. Į vienuolyną įstojo iš Šv. Kazimiero parapijos, Worcester, Massachusetts. Vienuolyne išgyveno 73 metus. Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys; teta Barbara Stone; dukterėčios Mary Bryant su šeima, Tamara Ricco su šeima; sūnėnai John Hoey, Jr. su šeima, John J. Mattrick, Jr. su šeima. Velionė buvo pašarvota pirmadienį, vasario 23 d. nuo 3 v. p. p. iki 7 v. v. Mišparai už mirusius vyko 7 v. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd.,  Chicago, IL. Laidotuvių šv. Mišios įvyko antradienį, vasario 24 d. 9:30 v. ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo Catherine Marie, buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame pasimelsti už seselės sielą. Laidot. direkt. Daivid Gaidas

A † A ČESLOVAS MICKŪNAS. Mirė 2009 m. vasario 12 dieną, Cape Cod, MA, sulaukęs 84 metų amžiaus. Nuliūdime liko: žmona Irena, brolis Elmontas su žmona Nancy ir jų vaikai: Ričardas, Linda, Stephen ir Lidia su šeimomis; sūnėnas Edmundas Mickūnas su žmona Rūta ir jų dukros Audra ir Aurelia bei anksčiau mirusio brolio Rimo žmona Aleksandra. Taip pat liko daug draugų ir pažįstamų Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje. Palaidotas Forest Hill kapinėse Bostone.

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2009 m. vasario 16 d., savo namuose Dearborn Heights, Michigan, sulaukusi 93 metų amžiaus mirė mūsų brangi mamytė, sesutė, teta bei uošvienė
A † A  JOANNA KILMANAS. Gimė 1915 m. gruodžio 12 d. Lietuvoje. 1952 m. atvyko į Detroitą. Ilgametė Šv. Petro ir Dievo Apvaizdos parapijų narė. Nuliūdę liko: sūnus Walt ir marti Carole, sūnus Ray ir marti Michele, brolis Alfonsas Kukta su šeima bei kiti giminės Lietuvoje. Velionė bus pašarvota R. G. & G. R. Harris laidojimo namuose, 15451 Farmington Road, Livonia, Michigan. Lankymo valandos penktadienį, vasario 20 d. nuo 12 val. p. p. iki 9 v. v. Rožinis 7 val. vak. Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 21 d. 9:30 v. r. a. a. Joanna bus pašarvota Dievo Apvaizdos bažnyčioje iki 10 v. r., kada prasidės gedulingos šv. Mišios už jos vėlę. Po Mišių bus palydėta ir palaidota šalia vyro a. a. Edmund Kilmanas Holy Sepulchre kapinėse Southfield, Michigan. Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė. Tel. 313-554-1275

A † A  ALFONSAS BUROKAS. Mirė 2009 m. vasario 12 d., sulaukęs 96 metų. Nuliūdę liko: žmona Stefa, dukra Violeta su vaikais Aleksu ir Liana; sūnus Gintas su žmona Laura ir vaikai Erikas ir Kristina, daug kitų giminių ir draugų. Velionis bus pašarvotas sekmadienį, vasario 15 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose. Šv. Mišios bus aukojamos pirmadienį, vasario 16 d. 11 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemont. A. a. Alfonsas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A Dr. KAZIMIERAS RIMKUS. Mirė 2009 m. vasario 10 d., sulaukęs 95 metų amžiaus. Nuliūdę liko: sūnus Aloyzas su žmona Debbie ir vaikais Jason ir Joshua; sūnus Linas su žmona Bernadeta ir vaikais Sigitu, Tadu ir Auste; giminės bei draugai Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje. Velionis buvo vyras a. a. Aldonos. A. a. Kazimieras gimė 1913 m. Lietuvoje, buvo uolus ateitininkas nuo gimnazijos laikų. Studijuodamas Vytauto Didžiojo universitete, įstojo į ateitininkų medikų korporaciją „Gaja” ir 1949 m. su šeima emigravęs į Ameriką, liko aktyviu šios organizacijos nariu. Buvo vienas pagrindinių Ateitininkų namų Lemonte pirkėjų ir dosnus Ateitininkų šalpos fondo rėmėjas. Velionis bus pašarvotas sekmadienį, vasario 15 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vak. Brady Gill laidojimo namuose, 2929 West 87 Street, Evergreen Park, IL. Atsisveikinimas 7 val. vak. Laidotuvių Mišios įvyks pirmadienį, vasario 16 d., 10 val. ryto Brady Gill laidojimo namuose, iš kur a. a. Kazimieras bus palydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A STASYS ŽILEVIČIUS. Mirė 2009 m. vasario 11 d. 10:15 val. ryto Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje. Gyveno Naperville, IL, anksčiau Palos Hills ir Čikagos Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnėnas Rimas Petrauskas su žmona  Vida bei jų dukros Laura ir Victoria; sūnėnas Alfonsas Petrauskas su žmona Debbie; švogeris Bronius Petrauskas su žmona Irena ir jų vaikai Edis, Bruno ir Kazys. Velionis buvo vyras a. a. Zuzanos Petrauskaitės. A. a. Stasys bus pašarvotas sekmadienį, vasario 15 d. nuo 5 v. p. p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 16 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a Stasys bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Pasaulio lietuvių centrui arba Lithuanian Mercy Lift labdaros organizacijai. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


2009 m. vasario 9 d., Vilniuje mirė poetas A † A KAZYS BRADŪNAS. Poetas mirė ramiai, savo bute, beveik sulaukęs 92-jų metų. Poetas gimė 1917 m. vasario 11 d., Vilkaviškio apskrityje, Alvito parapijoje, Kiršų kaime. Karo metu pasitraukė į Vakarus. Į Ameriką atvyko 1949 metais ir apsigyveno  Baltimorėje. 1961 metais persikėlė į Čikagą ir iki pensijos redagavo „Draugo” kultūrinį priedą. 1995 metais su žmona Kazimiera grįžo į nepriklausomą Lietuvą ir apsigyveno  Vilniuje. Liko nuliūdę: Vilniuje žmona Kazimiera; Havajuose dukra Elena Aglinskienė, jos vyras Audrius ir dukra  Vaiva; Bostone dukra Lionė Kazlauskienė, jos vyras Andrius, dukra Aista ir sūnus  Dainius; Baltimorėje a. a. sūnaus Jurgio (mirusio 2005 m.) našlė Loreta Bradūnienė, dukra Rita, sūnūs Vytas ir Gintas. Taip pat liūdi poeto brolis Juozas Havajuose, ir mirusios sesers Onutės Kemežienės sūnus Petras, gyvenantis Bridgeport, Connecticut ir dukra Ramutė Kazlauskienė su vyru Vidu Čikagoje. Poetas bus pašarvotas Vilniuje, Šv. Jonų koplyčioje ketvirtadienį, o šeštadienį po 11 val. gedulingų Mišių, iš ten bus išlydėtas į Antakalnio kapines ir palaidotas Menininkų kalnelyje.

A † A ALPHONSE ALGIRDAS PAREIGIS. Staiga mirė 2009 m. vasario 7 d. Velionis bus pašarvotas penktadienį, vasario 13 d. Adams-Winterfield and Sullivan laidojimo namuose, 4343 Main St., Downers Grove, IL, nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro.  Šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį, vasario 14 d. 10 val. ryto St. Joseph bažnyčioje, Downers  Grove. Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

A † A BIRUTĖ RAZMINAS (BRADAUSKAS).  Mirė 2009 m. vasario 3 d., sulaukusi 86 metų. Nuliūdę liko: duktė Regina ir vyras Romas Krištopaitis, sūnus Vytas su žmona Mary Kay Razminas, anūkai Theresa, Paulius, Jennifer, Stefanie, giminės Vladas ir Valė Plepys su šeima, Aldona Vaitonis ir Mrs. Staskevicius. A. a. Birutė buvo žmona a. a. Prano. Atsisveikinimo Mišios vyks trečiadienį, vasario 11 d. 10:30 val. ryto St. Germaine bažnyčioje, 4240 W. 98 St., Oak Lawn, IL. Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti atsisveikinime. Vietoje gėlių prašom aukoti Lithuanian Jesuit Fathers, 2345 W. 56 St, Chicago IL 60636. Laidot. direkt. Blake-Lamb FH, tel. 708-636-1193, www.mem.com

A † A  CASIMIR G. OKSAS. loving father, doting grandfather, and dear friend, died Thursday, Feburary 5th, 2009, surrounded by his family. Born 83 years ago on Chicago's South Side, Casimir attended Immaculate Conception Grammar School and Tilden Technical High School.  He was drafted by the US Army to serve in World War II as served as a B29 navigator.  After the end of the war, he attended Rensselaer Polytechnic Institute and received a B.S. in Civil Engineering. He later served in the Korean War as a member of the Army Corp of Engineers, where his engineering skills were put to use in helping clear minefields.  He continued to serve in the Army Reserves more than 20 years, reaching the position of Colonel. He was Executive Vice President of Mutual Federal Savings and Loan Association of Chicago 1967 – 1978.  He received his MBA from DePaul University in 1986. Casimir was Cook County Jury Commissioner from 1978 – 1994 and Chief Executive Officer of Mutual Federal Savings and Loan Association 1995 – 2000.  He was a director of the same bank 1960-2009. Casimir actively served on the boards of Captive Nations Council, Cook County Board of Corrections, Lithuanian American Republican League, Republican Nationalities Council of Illinois, and Gads Hill Center. He was preceded in death by his wife of 50 years, Joan K. Oksas, and his sister Frances Klumbis.  He is survived by his children, Stephen (Julie), and Mary (Marius); sister Helen; four grandchildren, Christine, Kate, Aldas and Ona; nephew George (Roberta) and niece Janet (Eugene). We will miss his warm smile. Visitation will be held Friday, February 6, 4:00 – 8:00 pm at Petkus Funeral Home, 12401 South Archer Avenue, Lemont, IL. (630)257-6667. Funeral Service is scheduled for 10:00 AM Saturday, February 7, Blessed Jurgis Matulaitis Lithuanian Catholic Mission, 14911 -127th Street, Lemont, IL. In lieu of flowers, the family suggests that donations be made to the Sisters of St. Casimir, 2601 West Marquette Road, Chicago, IL 60629.


Pranešame, kad 2009 m. vasario 2 d., Detroit, Michigan, sulaukęs 64 metų Aukščiausiojo pašauktas, mirė mūsų mylimas ir brangus vyras, tėvelis, sūnus ir uošvis 
A † A ANATOLIUS VLADAS VISKANTAS.
Velionis gyveno Northville, Michigan. Buvo Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos administracijos Tarybos pirmininkas, narys LB Detroito apylinkės, Švyturio Jūros šaulių, Dariaus ir Girėno klubo, Baltijos skautų tunto, Sporto klubo „Kovas”, tautinių šokių grupių – „Šilainės” ir „Šaltinio” šokėjas. 30 metų dirbo Ford automobilių kompanijoje. Nuliūdę liko: žmona Viktoria; sūnus Vytautas Viskantas, sūnus Andrius ir marti Audra Viskantai; dukra Aida ir žentas Kazys Adomkaičiai, mamytė Kazė Ratnikienė. Velionis bus pašarvotas penktadienį, vasario 6 d. nuo 2 val. p. p. iki 9 val. vak. R. G. ir G. R. Harris laidojimo namuose, 15451 Farmington Rd. Livonijoj, MI. Rožinis kalbamas 7 val. vakaro. Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 7 d. nuo 10 val. ryto lankymas Dievo Apvaizdos bažnyčioje iki 11 val. r., kada prasidės gedulingos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palydėtas mašinų procesija ir palaidotas Holy Sepulchre kapinėse, Southfield, Michigan.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė, tel. 313-554-1275

A † A APOL VARNELIS (APOLINARAS VARNILAVIČIUS).Mirė 2008 m. gruodžio 3 d. Gimė 1909 m. kovo 16 d. Tryškiuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnūs Edmund ir Don, 4 anūkės ir 7 proanūkiai bei kiti artimieji. A. a.  Apolinaras buvo vyras a. a. Jadvygos. Lietuvoje baigė Technikos institutą ir įsigijo inžinieriaus specialybę. 1949 m. balandžio mėn. su žmona Jadvyga ir šeima atvyko į JAV. Gyveno Dowagiac, Michigan ir dirbo Rudy Manufacturing inžinieriumi, kol 1976 m. išėjo į pensiją.

A † A ALBINAS MICKUS. 1914–2009 2009 m. sausio 16 d. mirė mano vyras. Albinas gimė 1914 m. rugpjūčio 25 d. Leskavos km., Vilkaviškio apskrityje. Amerikoje išgyveno 65 metus. Čikagoje – 45 m., St. Petersburg Floridoje – 20 metų. Urna su pelenais bus laidojama Petrašiūnų kapinėse, prie anksčiau mirusių tėvų.

A † A ELIZABETH CATHERINE MISIUNAS-PFIRSCHING. Gyveno Indian Head Park, anksčiau Berwyn. Nuliūdę liko: duktė Brigitte su vyru Glenn Mann, anūkas Erick Mann. A. a. Elizabeth buvo žmona a. a. Stasio, sesuo a. a. Karl Pfirsching. Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, vasario 5 d. nuo 4 v. p. p. iki 9 v. v. Hallowell & James laidojimo namuose, 1025 W. 55th St. Countryside, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, vasario 6 d. 10 val. ryto a.a. Elizabeth bus nulydėta ir palaidota Entombment Queen of Heaven kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Disabled American Veterans. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. Hallowell & James FH.  Tel. 708-352-6500

A † A VINCENT J. PETROŠIUS, Sr. Mirė 2009 m. sausio 29 d., sulaukęs 86 metų amžiaus. Gimė Chicago, IL. Gyveno Orland Park, IL. Nuliūdę liko: žmona Matilda „Mickey” Petrošius (Kuoga); dukros Carol Evans ir Diana Codilis su vyru Thomas; sūnus Vincent, Jr. su žmona Carol; anūkai Stanley Evans su žmona Michaelene; pirmo laipsnio seržantas Paul Evans su žmona Jennifer; Andrea Evans ir Jacqueline Petrošius; proanūkiai Michael, Vincent, Jude ir Thomas Evans; brolienė Christine Lutkus su vyru dr. Richard, artimas šeimos draugas kun. Jonas Kuzinskas ir pusseserė Stella Bell. A. a.  Vincent, Sr. buvo Antrojo pasaulinio karo veteranas ir Chicago policijos detektyvas, 4-to laipsnio Knights of Columbia Nr. 3024 narys, taip pat ilgametis Knights of Lithuania Council Nr. 112 narys. A. a. Vincent bus pašarvotas pirmadienį, vasario 2 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 3 d. Iš laidojimo namų 9:45 val. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A ZENONAS BUINEVIČIUS. Mirė 2009 m. sausio 27 d., sulaukęs 77 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje. Gyveno Burbank, IL. Giliame liūdesyje liko: žmona Onutė, sūnus Gintas, brolienė Kleopatra Buinevičius, sūnėnai Rimantas ir Arius bei dukterėčia Diana su šeimomis. Laidotuvės bus privačios. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A ALBINAS BANYS. Mirė 2009 m. sausio 27 d., sulaukęs 90 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje. Gyveno Lyons, IL. Amerikoje išgyveno 60 metų. Giliame liūdesyje liko: žmona Jean, sūnus Albinas ir Juozas su šeimomis; dukros Elena Rudomanski ir Daiva Strouzas su šeimomis. Liūdi 10 anūkų ir 5 proanūkiai. A. a. Albinas buvo aktyvus Venesuelos, Šakiečių, Suvalkiečių, Pensininkų ir Zarasiškių organizacijų narys. Velionis bus pašarvotas penktadienį, sausio 30 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak. Foran laidojimo namuose, 7300 W. Archer Ave., Summit, IL 60501. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 31 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionis bus atlydėtas į St. Barbara bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus.  Tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2009 m. sausio 21 d. mirė mūsų mylimas patriarchas ir šeimos pamatas
A † A VYTAUTAS ŠOLIŪNAS.
Gimė 1927 m. balandžio 1 d. Vilaikių kaime, mirė sulaukęs 81 metų. Amerikoje išgyveno 60 metų, praleisdamas didelę gyvenimo dalį Lemont, IL. Giliame liūdesyje liko: žmona Aldona; dukra  Rasa Poskočimienė su vyru Remigijumi ir vaikai Lina, Sigita, Marius; Erikas ir Marius Berner; sūnus Linas su žmona Terese ir vaikai Marius ir Dainius; dukra Audronė Norušienė su vyru Linu ir vaikai Aušra,  Vytas ir Daina; dukra Vida Severance su vyru Robert; dukra Zita Kušeliauskienė su vyru Antanu ir vaikai Gintas ir Rita; sūnus Saulius su žmona Lidija ir vaikai Kazimieras,  Rimvydas ir Lilė; sūnus Kastytis su žmona Krista ir sūnus Vėjas. Kartu liūdi Vytauto brolienė Lyda Šoliūnienė, a. a. Vlado  Šoliūno žmona Francine Šoliūnienė, a. a. Jono Šoliūno žmona Milda Tallat-Kelpšienė su vyru Algiu, Nijolė Motiejūnienė,  Apolonija Falduto su vyru Antanu ir jų šeimos. Liūdi seserys Regina Butkevičienė, Janina Matulionienė su vyru Raimundu. Lietuvoje liūdi sesutės Onutė Šniukštienė, Bronė Brazickienė ir jų šeimos. Liūdi šeimos draugė  Ramutė Linkienė ir kiti artimieji. A. a. Vytautas buvo veiklus ateitininkas, 25 metus organizavo sendraugių šeimos stovyklas Dainavoje. Buvo veiklus bendruomenės narys, tarnavo Korėjos kare, buvo vienas iš Pasaulio lietuvių centro ir Ateitininkų namų steigėjų. A. a. Vytautas bus pašarvotas penktadienį, sausio 23 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 24 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Vytautas bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Kviečiame visus gimines, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A JADVYGA GEDVILAITĖ STANKOVIČIUS. Mirė 2009 m. sausio 21 d. St. Joseph’s of Chicago Village slaugymo ligoninėje po sunkios ligos ir operacijos. Ji buvo a. a. teisininko Petro Stankovičiaus našlė. Gyveno Oak Lawn, Illinois ir Three Oaks, Michigan. Nuliūdę liko: sūnūs Steponas Petras ir Juozapas Aleksandras su žmona Mary Ambrose, anūkas Ivan su žmona Cori, pusbrolis Kazys ir Dalia Gedvilai su šeima, pusbrolis Mečislovas ir Nataša Bytautai su šeima bei kiti giminės Amerikoje, Australijoje ir Lietuvoje. Jadvyga Gedvilaitė-Stankovičius gimė Lietuvoje 1920 m. sausio 1 d. Kaltinėnuose Žemaitijoje. Priklausė Lietuvių Dukterų draugijai. A. a. Jadvyga bus pašarvota penktadienį, sausio 23 d.nuo 2 v. p. p. iki 8 val. vak. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 24 d. Iš laidojimo namų 8:45 v. r. velionė bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, Brighton Parke, kurioje 9:15 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po šv. Mišių velionė bus palydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Gaidas-Daimid. tel. 773-523-0440

A † A ADOLFINA KAVALIŪNIENĖ KYBARTAITĖ. Mirė 2009 m. sausio 15 d. Gyveno Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Vytautas su žmona Virgnia, vaikai Mykolas ir Vincas; žentas William Fountas ir vaikai Julytė, Steponas, Katrytė; sesuo Birutė Ignatavičienė su šeima Kanadoje, broliai Juozas Kybartas, Vladas Kybartas ir Aleksas Kibartas su šeimomis.A. a. Adolfina buvo žmona a. a. Juozo, mama a. a. Nijolės Fountas. Velionė bus pašarvota pirmadienį, sausio 19 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Pašarvota bus ir trečiadienį, sausio 21 d. nuo 9:30 iki 10:30 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Adolfina bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių prašom aukoti  American Cancer Society. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A KAZĖ KURAITYTĖ. 2009 m. sausio 14 d., 5 val. ryto iškeliavo į amžinybę. Gimė Šiluvos parapijoje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: sesuo Juzė Sakevičienė; brolių ir seserų vaikai Lietuvoje; Daina ir Rimas Dumbriai ir jų sūnūs Dainius, Rytis ir Aris, dr. Joana Danilevičienė su šeima; Laima Vaičiūnienė; Vytenis Žygas; Elzbieta Sakevičienė su šeima; Vida Meiluvienė su šeima; Irena Rimavičienė su šeima; Vita Laume su šeima ir daug daug kitų draugų ir pažįstamų. Velionė bus pašarvota penktadienį, sausio 16 d. nuo 2 val. p. p. iki 9 val. vak. Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 17 d. Iš laidojimo namų a. a. Kazė bus atlydėta 9:30 val. ryto į Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com

A † A ALEKSANDRA BUIVYDAS UMBRAŽŪNAS. Mirė 2009 m. sausio 14 d., sulaukusi 89 metų. Nuliūdę liko: duktė Liucija su vyru Allen Ambrosini, anūkė Aleksandra Buivydas, broliai Jurgis su žmona Ceci Umber ir Gediminas su žmona Maria Buivydas, gyvenantys  Australijoje. A. a. Aleksandra buvo žmona a. a. Stasio, mama a. a. Marytės Buivydas ir a. a. Felicijos, sesuo a. a. Zigmo Umbražūno. Anksčiau buvo savininkė „Neringos” restorano, Marquette Park rajone ir dirbo sesele Holy Cross ligoninėje. Velionė bus pašarvota sekmadienį, sausio 18 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 v. v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave.,  Chicago, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 19 d. Iš laidojimo namų 8:45 val. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a.a. Aleksandra bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440

A † A VYTAUTAS MACIUKEVIČIUS ŠERNAS. Mirė 2009 m. sausio 14 d. Michigan City, IN, sulaukęs 95 metų amžiaus. Gimė 1913 m. gruodžio 20 d. Lietuvoje, Šukėtų kaime, Griškabūdžio valsčiuje. Gyveno Michiana Shores, IN, anksčiau Watsonville, CA.  Amerikoje išgyveno 60 metų. Liūdesyje liko: brolis Bronius ir brolienė Aldona, broliavaikis Darius, dukterėčios Dalė Žygienė, Vida Kluko su šeimomis, Michiana Shores, IN, brolis Albinas ir brolienė Angelė, broliavaikai Rimas ir Algimantas, St. Petersburg, FL; seserėčia Teresė Baliūnienė su šeima Marijampolėje, kiti giminės ir artimieji Lietuvoje ir Amerikoje. Velionis po šv. Mišių St. Patrick bažnyčioje, Watsonville, CA, bus palaidotas prie anksčiau mirusios a. a. žmonos Julijos.


A † A  AUŠRELĖ MARY GUCKEL VENCLOVAITĖ.
Šv. Mišios už velionę bus aukojamos šeštadienį, sausio 17 d. 2 val. p. p. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL. Vietoj gėlių prašom aukoti „Saulutė”, 414 Freehauf, Lemont, IL 60439 arba University of Wisconsin Foundation – Guckel Memorial  Scholarship, P.O. Box 78807, Milwaukee, WI 53278.Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m. sausio 11 d., Aurora, IL, iškeliavo į amžinybę A † A VYTAUTAS BILDUŠAS. Gimė 1923 m. sausio 1 d. Lietuvoje, Tauragėje. Gyveno Montgomery, IL, anksčiau Čikagoje Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: žmona Bronė Mantrimaitė; dvi dukterys Vilija Devine su vyru Martin, vaikai Erika ir Adam; Lina Bishop su vyru Fred ir vaikai Paulius, Vilija ir Nora; brolis Leonas su žmona Laima ir šeima Tyler, TX; dukterėčia Indrė Pemberton; sūnėnai Rimas ir Linas Bildušas su šeimomis; bei kiti giminės. A. a. Vytautas bus pašarvotas ketvirtadienį, sausio 15 d. nuo 2 v. p. p. iki 8 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Penktadienį, sausio 16 d. 10 v. r. velionis bus pašarvotas Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, kur 10:30 v. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių laidotuvės bus privačios. Vietoj gėlių prašom aukoti American Heart Association. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti apeigose. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A TERESĖ URBONAS RADZEVIČIŪTĖ. Mirė 2009 m. sausio 10 d. savo namuose Čikagos Marquette Park rajone. Gimė Kybartuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Audronė ir vyras John Kapočius; sūnus Vytas su žmona Debi; anūkai Vincent Paul ir Daina Urbonas; broliai Vytas su žmona Milda Radzevičiai, Algis Radzevičius, svainė Genė Radzevičius; daug giminių ir draugų. A. a. Teresė buvo žmona a. a. Paul ir sesuo a. a. Broniaus, ilgą laiką buvo Saltineli Inn, Marquette Park savininkė. Velionė pašarvota trečiadienį, sausio 14 d. nuo 2 v. p. p. iki 8 v. v. PalosGaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy. (7700 W.), Palos Hills, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 15 d. Iš laidojimo namų 9 val. ryto a. a. Teresė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410

A † A KLEMENSAS MATKEVIČIUS. Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m. sausio 9 d. 5 val. ryto iškeliavo į amžinybę. Gimė 1920 m. sausio 18 d. Latvijoje. Gyveno Čikagos Marquette Park apylinkėje. Velionis buvo sūnus a. a. Emilijos ir Antano Matkevičių. brolis a. a. Alberto, Mykolo ir Alfonso. A. a. Klemensas bus pašarvotas pirmadienį, sausio 12 d. nuo 10 v. r. iki 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

A † A GRAŽUTĖ ŠLAPELYTĖ SIRUTIENĖ. Mirė 2009 m. sausio 5 d. Santa Monica, CA, sulaukusi garbaus 99 metų amžiaus. Amerikoje lūdi: Šlapelių šeimos Milda Graužinytė, Regina Graužinytė-Solomon ir Rasa Šlapelytė-Dilger su šeimomis, velionės a. a. vyro Aloyzo giminaitis Antanas Dundzila su sūnumis, Lietuvoje giminaitė Alma Gudonytė ir Aloyzo Siručio giminaičiai. Velionė buvo uoli lietuviškųjų reikalų puoselėtoja bei rėmėja, po Nepriklausomybės atstatymo Vilniuje įsteigusi savo tėvų vardo muziejų. Atsisveikinus Santa Monica mieste, palaikai bus laidojami Vilniuje, Rasų kapinėse. Laidotuvėmis Santa Monica mieste rūpinasi Gates Kingsley direktoriai, tel. 310-395-9988. Vilniuje – M. ir J. Šlapelių vardo namas-muziejus, tel. 2-61-07-71.

A † A JONAS ŠIAUČIŪNAS. Mirė 2009 m. sausio 1 d. Gimė 1911 m. vasario 4 d. Lietuvoje, Troškūnų valsčiuje, Panevėžio apskrityje. Dideliame nuliūdime liko: žmona Stasė Šiaučiūnienė, sūnus dr.  Šarūnas Šiaučiūnas su šeima, dukros Ina, Gintarė ir Birutė su šeimomis, liūdi marti Mary su šeima ir giminės Lietuvoje. A. a. Jonas bus pašarvotas sekmadienį, sausio 4 d. nuo 2 val. p. p. iki 8 val. vakaro, Suburban Family Funeral Home, 5940 W 35th Street,  Cicero, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 5 d., 9 val. ryto, iš SuburbanFamily Funeral Home velionis bus palydėtas į Šv.Antano bažnyčią, kurioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionio palaikai bus palaidoti Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2008

2007