JAV LJS atstovai būrėsi metiniam suvažiavimui
Šio suvažiavimo dalyviai jautė ypatingą norą stiprinti Sąjungos veiklą JAV.

JAV LJS atstovai būrėsi metiniam suvažiavimui Čikagos apylinkėje

KĘSTUTIS DAUGIRDAS
JAV LJS sekretorius

Šio metinio suvažiavimo, įvykusio Willowbrook, IL kovo 12–14 d., nariai, dauguma neseniai grįžę iš XIII Pasaulio lietuvių jaunimo (PLJ) kongreso, jautė ypatingą norą stiprinti Sąjungos veiklą Amerikoje. „Ši Sąjunga turi didžiulį potencialą, – sakė naujai išrinkta JAV LJS pirmininkė Simona Gajauskaitė. – Jeigu tikimės pasiekti savo tikslą – jungti visų kartų jaunus Amerikos lietuvius, mums daug darbo prieš akis.”

Į JAV LJS valdybą taip pat buvo išrinkti: Daiva Mattis – vicepirmininkė, Aušra Vencutė – renginių direktorė, Austėja Kaveckaitė – iždininkė, Raimundas Kazlauskas – spaudos direktorius ir Kęstutis Daugirdas – sekretorius.

Neoficiali suvažiavimo pradžia buvo vakarienė ,,Kunigaikčių užeigoje” penktadienio vakare. Šeštadienį ,,Holiday Inn” viešbutyje vyko pats posėdis, kuriame dalyvavo 29 atstovai iš JAV ir 5 svečiai iš Kanados.

Posėdis prasidėjo praėjusių metų ataskaita. Atstovai iš Washington, DC, Bostono, Čikagos, Clevelando, Los Angeles ir Urbana miesto skaitė pranešimus apie savo vietinių organizacijų veiklą. Kiekvienas miestas turėjo savo pasisekimų ir sunkumų, bet visi pareiškė norą akivaizdžiai rodytis visuomenėje ir pritraukti daugiau narių.

Giedrė Kazlauskaitė, buvusi JAV LJS pirmininkė ir naujai išrinkta pasaulio LJS vicepirmininkė, pristatė dalyviams nutarimus, kurie buvo priimti per neseniai įvykusį XIII PLJ kongresą Pietų Amerikoje gruodžio 22 – sausio 7 dienomis. Tarp jų buvo rezoliuciją palaikyti Pietų Amerikos Lietuvių Bendruomenes, steigti LJS atstovybę Lietuvoje, pertvarkyti Sąjungos statutą. Taip pat buvo nutarta kitą PLJ kongresą ruošti Didžiojoje Britanijoje 2013 m.

Po šio pranešimo vyko diskusija apie Sąjungos organizacinę būklę naudojant „SWOT” (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) analitinę schemą. Dalyviai skirstėsi į grupeles aptarti konkrečius klausimus, pvz., finansai, renginiai, ryšiai/reklama, laikraštėlis.

Vienas svarbiausių dabartinių projektų – tai tinklalapio kūrimas, kur planuojama pateikti renginių kalendorių, originalius aprašymus ir svarbias nuorodas jaunimui, „twitter” žinučių laukelį, forumą ir profesinių ryšių sąrašą, kuriuo galėtų pasinaudoti nariai, ieškantys darbo ar patirties.

„Mes norime sukurti vietą, kurioje jauni žmonės gali skaityti tai, kas jiems įdomu ir svarbu, – sakė valdybos narys Raimundas Kazlauskas. – Tikimės, kad mūsų tinklalapyje bus ne tik žinių, bet vyks diskusijos tarp lankytojų.”

Tinklalapį, nors jis ir toliau redaguojamas, galite rasti adresu: www.javjaunimas.com.

Naujai išrinkta valdyba turi didelių vilčių šiems veiklos metams ir tikisi pritraukti daug aktyvaus jaunimo. Jei norite prisijungti, prašome rašyti e. paštu: javjaunimas@gmail. com

valdyba
JAV LJS valdyba.