Lietuvių Fondo suvažiavimas jau čia pat!

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Spaudoje jau skaitėme, kad rinkimai į Lietuvių Fondo (LF) tarybą ir kontrolės komisiją vyks gegužės 1 d. LF 47-ajame metiniame narių suvažiavime Pasaulio lietuvių centre, Lemont mieste, prie Čikagos. Daugiau informacijos galima gauti skambinant tel.: 630-257-1616 arba apsilankius LF internetinėje svetainėje www.lithuanianfoundation. org.

Norint gauti daugiau informacijos, nebūtina nei skambinti, nei kompiuterį varginti, tereikia tik atidžiai susipažinti su visiems LF nariams jau išsiuntinėtu ,,Liepsna 2010” leidinuku. Tai 2009 metų LF metinės veiklos ataskaita, kurio 32 puslapiuose sutelkta daug įdomios ir naudingos informacijos apie LF struktūrą, veikiančius komitetus, finansus, aukotojus ir kandidatus į Tarybą bei Kontrolės komisiją.

Sveikintina naujovė yra galimybė už kandidatus balsuoti paštu. Taip balsuojant, reikia užpildytą balsavimo lapą įdėti į ,,slapto balsavimo” voką ir jį užklijuoti. Tada reikia surašyti narystes, balsuotas paštu, išoriniame mėlyname voke, įdėti į ,,slapto balsavimo voką” ir užklijuoti. Pagaliau, reikia naudoti dar kitą voką, adresuotą Lietuvių Fondui. Jeigu nedalyvaujama suvažiavime, galima įgalioti kitą LF narį, dalyvausiantį suvažiavime, jums atstovauti. Suvažiavime dalyvaujant asmeniškai, reikia atsinešti raudoną įgaliojimą bei mėlyną balsavimo lapą ir užsiregistruoti.

,,Liepsna 2010” pradžioje Rimantas Griškelis, LF tarybos pirmininkas, ir Marius Kasniūnas, LF valdybos pirmininkas, visus kviečia į 2010 m. suvažiavimą. Pernai metais ypač buvo siekta tobulinti ryšius ir stiprinti LF įvaizdį jaunimo gretose bei garsinti LF vardą visuomenėje. Minimas pernai įvykęs prez. Valdo Adamkaus ir ponios Almos Adamkienės garbingas priėmimas, parodęs, kad LF sugeba surengti aukšto lygio renginį ir pritraukti naujų bei jaunų narių. Šią vasarą birželio 19 d. prie Čikagos LF drauge su Pasaulio lietuvių centru rengia dovanomis gausų golfo turnyrą. Dainų šventės metu Toronto mieste bus paruoštas LF priėmimo kambarys, kuriame bus dalijama informacija apie LF, o Tarybos ir Valdybos nariai vaišins ir užims svečius.

Didžiausia dalis – 46 proc. – 2009 m. LF narių įnašų gauta iš naujų narių ir kandidatų įnašų. Palikimai sudarė 29 proc. praėjusių metų įnašų, o jau esančių narių įnašai sudarė likusius 25 proc. visų įnašų. Įdomus ir džiuginantis pasikeitimas tarp 2008 ir 2009 metų susijęs su pajamomis ir įnašais. 2008 m. turėta 4,229,856 dol. nuostolio, o 2009 m. susilaukta 1,868,172 dol. padidėjimo. Per tą patį laiką sumažėjo ir išlaidos. 2008 m. jų buvo 840,279 dol., o pernai metais jos sumažėjo iki 556,303 dol. Ypač didelis išlaidų sumažėjimas buvo bendrų ir administracinių išlaidų grupėje (2008 m. 73,404 dol., o 2009 m. 47,167 dol.). 2009 m. baigti su 12,921,560 dol. finansinės veiklos aktyvu. Finansinio komiteto, kuriam vadovauja Almis Kuolas, prieraše skaitome: ,,Klestinti lietuviška kultūrinė ir visuomeninė veikla, kuria mes šiandien džiaugiamės, neatsirado be pastangų. Tai yra brangus ankstesniųjų kartų pasišventusio darbo palikimas. Mes visi esme įpareigoti rūpintis, kad šis turtingas kultūrinis paveldas neišnyktų.”

Pelno skirstymo komisija, vadovaujama Algirdo Saulio, 2009 m. stipendijoms ir lietuviškai veiklai paremti paskyrė 400,000 dol. Iš jų 65,729 dol. buvo išdalinti 58 studentams. Šešiasdešimt šeši paramos prašymai buvo paremti 328,580 dol. suma. Komiteto pranešimo paraštėje primenama, kad per 47 metus LF lietuvybės išlaikymo tikslams iš viso paskyrė 15,594,943 dol. Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1991 m., LF paskyrė vienkartinę dovaną iš LF pagrindinio kapitalo Lietuvos švietimo ir kultūros reikalams. Iš viso susidarė 1,354,462 dol. suma.

Dabar trumpai apie kandidatus į LF tarybą. Leidinyje pristatomi kandidatai, sutikę tapti Tarybos nariais iki kovo 1 d. Saulius Čyvas savo veiklą LF pradėjo 1992 m., kai buvo išrinktas į LF tarybą. Jis daug metų dirba finansinėje srityje įvairiose maisto gamybos bendrovėse. Dalė Lukienė į LF nares įstojo 2004 m. Jos profesinė patirtis susijusi su informacinių šaltinių paieška ir jos sklaida. Laurynas Misevičius 2006 m. tapo LF įgaliotiniu Connecticut valstijoje, o 2007 m. buvo išrinkas į LF tarybą. Pagal įgytą darbo patirtį yra tarptautinių investicinės bankininkystės operacijų analitikas. Vytautas Narutis į LF tarybą įsijungė prieš 18 metų. Jis yra daktaro laipsnį organinėje chemijoje turintis mokslininkas, šiuo metu dirbantis biotechnologijos/vaistų srityje. Raimundas Šilkaitis – nuo jaunystės aktyvus lietuviškoje veikloje, kurią rėmė LF. Jis turi doktoratą farmacijos srityje ir magistro laipsnį pramonėje. Šiuo metu jis yra skyriaus direktorius ryšiams su valdžia palaikyti. Arvydas Tamulis 1995 m. išrinktas į LF tarybą, buvo Tarybos pirmininku. Dirba kompiuterių programavimo srityje, dėsto Keller Graduate School of Business.

Leidinėlyje taip pat pristatomos dvi kandidatės į LF kontrolės komisiją. Alberta Astas į LF įstojo 1973 m. Pernai buvo išrinkta į LF Kontrolės komisiją. Ji yra finansų direktorė Packard Humanities Institute. Milda Šatienė – LF narė nuo 2001 m. Yra Jaunimo centro tarybos narė, nuo 2000 m. – valdybos pirmininkė. Turi ekonomistės specialybę, dėstė lituanistinėse mokyklose. Į Kontrolės komisiją bus renkami trys asmenys. Papildomus kandidatus  į LF tarybą bei kontrolės komisiją bus galima siūlyti metinio suvažiavimo metu.

Su darbingo ir pakilaus LF suvažiavimo linkėjimais, įprasminant LF šūkį – ,,Iš kartos į kartą”.