KANDIDATAI Į LF KONTROLĖS KOMISIJĄ

KĘSTUTIS JEČIUS

jecEsu 75 metų pensininkas. 38 metus dirbau architektūros, inžinerijos ir statybos versle kaip architektūros inžinierius.

Su žmona atšventėme 50 metų vedybinę sukaktį. Užauginom ir išmokslinom 4 vaikus. Dabar rūpinamės 9 anūkais.

1996 m. buvau išrinktas į LF Tarybą, kurioje išbuvau 9 metus. Nuo 2006 m. esu LF valdyboje. 8 su puse metų buvau LF Pelno skirstymo ir Įstatų komiteto narys. 4 su puse metų pirmininkavau Pelno skirstymo komitetui.

Kaip LF valdybos narys esu paruošęs ,,LF Raštinės vidaus taisykles/Standard Office proceedures”, kurios buvo priimtos LF Tarybos ir naudojamos su atitinkamais pakeitimais iki šiol. Daugiau nei 10 metų darbuojuosi Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, IL, 3 metus pirmininkavau PLC valdybai. Vis dar einu pastato ir aplinkos priežiūros pareigas.

Esu Akademinio skautų sąjūdžio narys. Per 50 metų esu pirmininkavęs ir iždininkavęs visiems Lietuvių skautų sąjungos ir Akademinio skautų sąjūdžio padaliniams.

Išbuvęs LF Tarybos ir valdybos nariu esu gerai susipažinęs su Fondo paskirtimi ir tikslais. Kraštui ir pasauliui atsidūrus ekonominėje krizėje esu pasiryžęs Fondui atiduoti visą savo sielą, būti darbingas bei kūrybingas.

MILDA MARIJA ŠATIENĖ

satieneGimiau Lietuvoje, Panevėžyje, kur baigiau vidurinę mokyklą. Vėliau mokiausi Vilniaus universitete, įgijau ekonomisto specialybę, dirbau ekonomiste Vilniaus naftos produktų tiekimo valdyboje.

Atvykau į JAV 1978 m. Vilniuje susituokusi su Amerikos lietuviu Viktoru Šatu ir gyvenu čia jau 30 metų. Mūsų šeimoje yra du suaugę, aukštuosius mokslus baigę vaikai Tomas ir Dalia. Atvykusi į JAV jau 1980 m. pradėjau dirbti mokytoja Cicero lituanistinėje mokykloje, o vėliau – buvusioje Dariaus ir Girėno lituanistinėje mokykloje, Jaunimo centre. Nuo 1995 m. 10 metų dėsčiau geografiją ir etnologiją Pedagoginiame Lituanistikos institute, Jaunimo centre. Vienu metu buvau Instituto direktore.

Nuo 1999 m. esu Jaunimo centro Tarybos narė, o nuo 2000-ųjų dirbu Centro valdybos pirmininke. Priklausau Vaikų globos būreliui ,,Saulutė”, rašau į lietuvišką spaudą. Nuo 2006 m. esu JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos narė.


– Kada ir kaip pradėjote savo veiklą LF?
– Kai dėsčiau Pedagoginiame lituanistikos institute, dabar jau miręs dėstytojas Juozas Masilionis, LF narys, 2001 m. pakvietė mane į LF narių suvažiavimą. Tada ir tapau Fondo nare.

– Kodėl įstojote į LF?
– Mane labai sužavėjo LF veikla ir jo tikslai remiant Lietuvių Bendruomenės įvairiašakę veiklą JAV.

– Kokia yra Jūsų profesinė patirtis?
– Iš profesijos esu ekonomistė, nors ir neteko darbuotis šioje srityje atvykus į JAV. Jau 9 metai dirbu Čikagos Jaunimo centro valdybos pirmininke, 10 metų esu JC Tarybos narė.

– Kuo Jūsų patirtis naudinga LF?
– Būnant Valdybos pirmininke tenka organizuoti įvairius kultūrinius renginius Centre. Taip pat koordinuoti valdybos veiklą, susijusią su Centro išlaikymu ir jo veiklos pagerinimu.

– Kuo Jūsų patirtis naudinga lietuvių visuomenei?
– Jaunimo centre rengiamos tautinės šventės, koncertai, teatro festivaliai, susitikimai su meno ir mokslo žmonėmis. Lietuvių visuomenė džiaugiasi, kad yra Centras, kur galima pasisemti dvasinio peno ir susirinkus tarp savųjų, maloniai pabendrauti.

– Kodėl kandidatuojate į LF Tarybą?
– Tikiuosi, kad mano patirtis gali būti sėkmingai panaudota dirbant Fonde.

– Kaip vertinate LF veiklą dabar ir ko tikitės iš Fondo ateityje?
– LF finansiškai remia studentus, lietuviškas mokyklas, lietuviškų knygų leidimą, lietuvių centrus ir t.t. Tikiu, kad jis ir toliau sėkmingai plėtos savo veiklą.