KANDIDATAI Į LIETUVIŲ FONDO TARYBĄ

Kaip ir praėjusiais metais, pradedame spausdinti pokalbius su kandidatais į Lietuvių Fondo (LF) tarybą ir Kontrolės komisiją. Primename, jog LF metinis suvažiavimas įvyks š. m. balandžio 25 d. Redakcija

ALGIRDAS SAULIS

saulisGimė Rokiškyje. 1962 m. Purdue University įgijo chemijos inžinieriaus bakalauro laipsnį, 1966 m. MBA laipsnį Illinois Institute of Technology.

1962–1997 m. dirbo ,,Liquid Carbonic Corp.”, pradėdamas inžinieriumi tyrinėjimų labaratorijoje, baigdamas įmonės viceprezidentu.

Lietuvių Fondo Tarybos narys (2006–2009); paskutinius dvejus metus ėjo LF Pelno skirstymo komiteto pirmininko pareigas; LF Finansų komiteto narys; LF Kontrolės komiteto pirmininkas (2005–2006).

Pasaulio lietuvių centro valdybos narys (1999–2009), PLC valdybos pirmininkas (2001–2004), iždininkas (1999–2001).

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijos tarybos pirmininkas (2002– 2004)

Vedęs, žmona Aušra (Poškaitytė), vaikai – Lina ir Vytautas. Turi penkis anūkus.

ALMIS KUOLAS

almis– Kada ir kaip pradėjote savo veiklą LF?
– Pradėjau prieš 5 metus. Tuo metu buvau paprašytas atstovauti JAV LB Pelno skirstymo komitete. Tame komitete dalyvavau trejus metus ir po to buvau išrinktas į LF Tarybą. Taryboje dirbu su įgaliotiniais ir prisidedu Finansų komiteto darbe.

– Kodėl įstojote į LF?
– Įstojau dar prieš trisdešimtį metų, paskatintas I. Stončienės.

– KokiaJūsų profesinė patirtis?
– Visą profesinį gyvenimą dirbu telekomunikacijos technologijos srityje. Šiuo metu esu Chief Technology Officer ,,Atlantic Broadband” firmoje, kurios centras yra Bostone. Prieš tai dirbau ,,Philips” kompanijoje, kurioje buvau atsakingas už visą bevielės technologijos strategiją ir tų produktų vystymą bei gamybą.

– Kuo Jūsų patirtis naudinga LF?
– Dabartiniame darbe daug dirbu ne tik su technologija, bet ir su finansine kompanijos strategija. Esu atsakingas ir už firmos kapitalinę technologijos investiciją, kuri kas metai viršija 40 mln. dolerių. Tenka daug dirbti su mūsų firmos pagrindiniais bankais. Ta patirtis, manau, padeda ir sprendžiant LF Finansų komiteto uždavinius.

– Kuo Jūsų patirtis naudinga lietuvių visuomenei?
– Lietuviškoje veikloje dirbu nuo pat jaunystės. Esu buvęs Moksleivių ateitininkų centro valdyboje, Toronto, Bostono bei Los Angeles sendraugių ateitininkų pirmininku, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos valdyboje, Kanados lietuvių jaunimo sąjungos pirmininku, JAV LB tarybos nariu. Manau, kiekviena patirtis padeda ir visuomenei, ir savam brendimui.

– Kodėl kandidatuojate į LF Tarybą?
– Esu įsitikinęs, kad Fondo veikla yra viena iš svarbiausių ir reikalingiausių tolimesniam lietuviškos veiklos, kultūros bei švietimo išeivijoje išlaikymui. Be stiprios finansinės paramos, vargu ar mūsų mokyklos, stovyklos, veiklos ir meno centrai galėtų savarankiškai taip gerai ir ilgai klestėti. Fondo parama yra kritiška ypačšiais sunkiais ekonominiais laikais. Yra svarbu Fondą ne tik remti, bet ir rasti tinkamų būdų, kaip didinti lėšas, kad ir ateityje būtų jų tolimesniai paramai.

– Kaip vertinate LF veiklą dabar ir ko tikitės iš Fondo ateityje?
– Mano patyrimu, LF yra tvarkomas labai profesionaliai ir sąžiningai. Gauname daug prašymų paramai ir, aišku, tik iš dalies galime juos patenkinti. Bet kiekvienas sprendimas daromas atvirai, apgalvotai, racionaliai. Fondo investicijos taip pat tvarkomos labai sąžiningai, padedant profesionaliems patarėjams. Nors šiuo metu ekonominė krizė paveikė ir Fondą, kartu su bendru ekonominiu atsigavimu atsigaus ir Fondas. Ne pirmas kartas, kai patiriame ekonominį nuosmukį ir patirtis rodo, kad su laiku atsigausime dar stipresni, nei buvome. 


ŽIVILĖ RAMAŠAUSKIENĖ

fondas– Kada ir kaip pradėjote savo veiklą LF?
– Nuo 2005 metų trejus metus dirbau LF raštinėje.

– Kokia Jūsų profesinė patirtis?
– Esu baigusi Klaipėdos pedagoginį universitetą, psichologijos, pedagogikos ir muzikos specialybę. Šiuo metu studijuoju grafinį dizainą College of DuPage. Iki atvykdama į Ameriką, dirbau Pasvalio miesto mero, vėliau seniūno pavaduotoja. Tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje dalyvauju visuomeninėje veikloje. Dirbu Maironio lituanistinėje mokykloje, padedu organizuoti Pasaulio lietuvių centro renginius.

– Kuo Jūsų patirtis naudinga LF ir lietuvių visuomenei?
– Dirbdama LF įgijau ne tik supratimą, bet ir neįkainojamą patirtį pelno skirstymo, Fondo plėtros srityse, dalyvavau kasdieniame LF gyvenime. Esu kūrybinga, atsakinga, reikli sau ir kitiems; nors puikiai suprantu seną posakį „Lengviau būti geru, negu teisingu”, tačiau juo nesivadovauju. Manau, kad visi privalo laikytis nustatytų taisyklių, dirbti kruopščiai ir sąžiningai. Todėl įgytą patirtį ir sugebėjimus galėčiau pritaikyti ir įgyvendinti LF veikloje. Palaikau glaudžius ryšius su savo gimtuoju miestu Pasvaliu, kur Krašto muziejui, Mariaus Katiliškio bibliotekai persiunčiu knygas, įv. dokumentus ir daiktus, susijusius su šiuo kraštu, liudijančius ir papildančius istoriją. Toks ryšys vienija ir turtina lietuvišką veiklą.

– Kodėl kandidatuojate į LF Tarybą?
– Man pačiai buvo įdomu sužinoti, kad mano senelis Kazimieras Balčiūnas, po karo atvykęs į JAV, tikėdamas gražia LF idėja tapo Fondo nariu, po to, įnešęs įnašus, įrašė savo brolį, savo žmoną – mano močiutę. Tad aš dėl jų ir dėl savęs nepasitraukiu iš Lietuvių Fondo, ateityje tikiuosi prisidėti ir savanorišku darbu.

– Kaip vertinate LF veiklą dabar ir ko tikitės iš Fondo ateityje?
– Gerbiu vyresniųjų patirtį ir pasiaukojimą, tačiau manau, kad dėl Fondo ateities turėtų įsijungti daugiau jaunesnių žmonių. Linkiu naujiems LF Tarybos nariams imti pavyzdį iš atsakingai savo pareigas atliekančių Tarybos narių ir prasmingai darbuotis LF labui.

DALIUS  VASYS

daliusvasys– Kada ir kaip pradėjote savo veiklą LF?
– Pradėjau aukoti LF prieš daugiau nei 20 metų. Nuolatos dalyvavau Fondo renginiuose, buvau Fondo Stipendijų paskirstymo pakomitečio narys.

– Kodėl įstojote į Lietuvių Fondą?
– Fondas labiausiai rėmė lietuvišką kultūrą ir mokyklas bei kitas išeivijos organizacijas, kurios išlaiko lietuvybę išeivijoje.

– Kokia yra Jūsų profesinė patirtis?
– Aš beveik 30 metų dirbu verslo reikalų advokatu. Patariu savo klientams įvairiais verslo ir finansiniais reikalais.

– Kuo Jūsų patirtis naudinga Lietuvių Fondui?
– Tikiu, kad mano teisinė ir finansinė patirtis bus naudinga Fondo tarybai.

– Kuo Jūsų patirtis naudinga lietuvių visuomenei?
– Aš gerai pažįstu amerikiečių ir lietuvių visuomenes. Mano profesinė patirtis galėtų praplėsti Fondo valdybos patirtį ir padėti jai toliau remti lietuvių visuomenės veiklą.

– Kodėl kandidatuojate į Lietuvių Fondo tarybą?
–  Gerbiu Fondo tikslus ir pasiekimus, norėčiau asmeniškai prisidėti prie sėkmingos Fondo veiklos ateityje.

– Kaip vertinate LF veiklą dabar ir ko tikitės iš Fondo ateityje?
– Fondo veikla yra labai svarbi lietuvių visuomenei. Kad Fondas toliau augtų ir klestėtų, jis turėtų pritraukti naujų ir jaunesnių narių.


DONATAS  TIJŪNĖLIS, P.E.,

dontijunelisLietuvių veikloje dalyvavau skautuose, Čikagos aukštesniosios lituanistinės mokyklos tėvų komitete ir Lithuanian Business Council of Chicago. Pagal profesiją esu chemikas inžinierius, dvylika metų dirbau State of Illinois Professional Engineering Registration Board. Daug metų buvau direktorius medžiagų ir gamybos tyrimams ,,Borg Warner” ir viceprezidentas ,,Viskase” korporacijoje. Ilgą laiką dėsčiau MBA vadybą Lake Forest Graduate School of Management, o dabar dėstau energetikos srityje Illinois Institute of Technology. Daugelį metų buvau ,,R&D-100 Invention Awards” premijų skyrimo teisėjas ir Chicago Research Directors Association prezidentas. Per International Executive Service Corps (IESC) savanoriu dirbau patarėju užsienyje, už ką gavau JAV prezidento padėką. Dabar stengsiuosi būti naudingas Lietuvių Fondo darbuose.

LAIMA ZAVISTAUSKIENĖ, MS, LPC

laimazStudijas baigė bakalauro laipsniu 1996 m. Vilniuje, dvejus metus specializavosi ir dirbo kaip psichologė su vaikų ir jaunuolių bei jų tėvų grupėmis vaikų darželiuose ir aukštesnėse mokyklose. 1994–1996 m. baigė ,,Gestalt” terapijos programą. Parašė ir išspausdino profesinius straipsnius, vedė seminarus, skaitė paskaitas.

1998 m. su šeima atvyko į JAV, įsijungė į lietuvišką veiklą, dirbo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės raštinėje, buvo ,,Pasaulio lietuvio” žurnalo administratore, talkino PLB Fondo darbuose, rašė lietuvių spaudoje (vienas iš straipsnių buvo apie 2000 m. LF narių suvažiavimą). Šiuo metu yra JAV LB Socialinių reikalų tarybos talkininkė, dirba kaip viena iš ,,Paguodos telefono” psichologų, teikdama patarimus ir pagalbą tautiečiams. Kartu su kun. Valdu Aušra vedė paskaitų ciklus Čikagoje (daugiau skaityti ,,Amerikos lietuvyje” ir ,,Drauge”). Skaitė pranešimą 2008 m. Lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume, Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Viena iš Lietuvių psichologų organizacijos steigėjų. Yra PLB Fondo direktorė.

2006 m. gavo Master of Science in Community Counseling laipsnį, toliau lankė specialius kursus ir seminarus, yra Licensed Professional Counselor. Dirbo North High School, Downers Grove IL. Šiuo metu dirba World Relief Counseling Center, Wheaton IL.

MARIUS KASNIŪNAS

kasniunas– Kada įsijungėte į LF veiklą?
– Dvi kadencijas buvau išrinktas LF Kontrolės komisijos nariu, dvi kadencijas dirbau LF Taryboje. Dabar paskutinius dvejus metus dirbu LF Valdyboje.

– Kodėl įstojote į Lietuvių Fondą?
– Gana ilgai žinojau apie LF ir jo gerus darbus. Kai mano trys vaikai paaugo ir pradėjo lankyti lituanistines mokyklas, įsijungiau į darbą su mokyklomis. Pirmiausia buvau „Žiburėlio’’ mokyklos pirmininku, taip pat įsijungiau į Lietuvių Montessori draugiją. Po to buvau Maironio lituanistinės mokyklos tėvų komiteto pirmininku. Tuo laiku teko spręsti problemą, ką daryti su labai sparčiai augančia mokykla, kuriai reikėjo statyti naujas klases. Pasaulio lietuvių centre buvo vietos, taigi, pradėjome ieškoti piniginės pagalbos. Sudarėme planą pastatyti septynias klases. Tėvai labai gausiai atsiliepė į prašymus, tačiau stambesnė pagalba atėjo iš LF. Tada ir pajutau, kaip ši organizacija rūpinasi lietuvių jaunimu ir kaip greitai padeda. Su LF pagalba mes greitai pastatėme septynias klases ir didesnis skaičius vaikų galėjo lankyti bei tęsti mokslą lituanistinėje mokykloje.

Dar vėliau kaip direktorius įsijungiau į Dainavos stovyklos Tarybą. Stovyklai reikėjo pagalbos įvairiems pataisymams. Ir vėl LF atsiliepė į mūsų prašymus, ir parėmė stovyklos remontą. Buvau labai dėkingas LF už pagalbą. Vėl pajutau LF rūpestį padėti lietuvių jaunimui.
Galiausiai, panorau ir pats prisidėti prie LF darbų. Iš vienos pusės, kadangi dirbu profesinį darbą su pelno nesiekiančia organizacija ir turiu šioje srityje patirties, iš kitos pusės dėl to, kad norėjau savo darbu padėkoti Fondui už pagalbą lietuvių jaunimui bei kitiems. Labai norisi prisidėti išsaugant šios naudingos organizacijos ateitį.

– Kokia yra Jūsų profesinė patirtis?
– Užimu Senior VicePresident pareigas American Heart Association organizacijoje, kuri yra didžiausia JAV pelno nesiekianti sveikatos organizacija. Čia dirbu jau daugiau nei 17 metų.

– Kuo Jūsų patirtis naudinga LF?
– American Heart Association surenka apie 700 mln. dolerių per metus. Ši organizacija laikosi labai aukštų etikos standartų, išdalindama pinigus moksliniams širdies ligų tyrimams. Mano pareigos reikalauja, kad dirbčiau drauge su šios organizacijos valdybomis ir jos taryba, kurios visos yra sudarytos iš savanorių.
Mūsų organizacija ir LF yra pa-našios savo įsikūrimu, istorija, augimu bei plėtimusi Amerikoje. Asociacija taip pat renka pinigus įvairiais būdais, juos investuoja, turi savo gaires ir įstatus, nurodančius, kad pinigai būtų naudojami tik širdies ligų moksliniams tyrimams ir visuomenės informavimui. Kaip ir LF, American Heart Association taryba yra sudaryta iš neapmokamų savanorių, kurie tiki mūsų organizacijos tikslais. Mūsų organizacija dirba jau daugiau nei 90 metų.

– Kuo Jūsų patirtis naudinga lietuvių visuomenei?
– Man rūpi, kad mūsų vaikai savo gyvenime turėtų užtikrintą lietuvišką veiklą. Mano visuomeninė veikla yra skirta padėti toms organizacijoms, kurios, aš tikiu, galės tuo pasirūpinti.

– Kaip vertinate LF veiklą dabar ir ko tikitės iš Fondo ateityje?
– Mano nuomone, LF yra stipri organizacija, kuriai rūpi lietuviška veikla. Kai pasižiūriu į visus LF Tarybos ir Valdybos narius, ypatingai tuos, kurie dirba jau 40 ir daugiau metų, regiu tą nepavargstantį pasiryžimą tobulinti ir auginti LF – ne dėl asmeninės garbės, tačiau tam, kad padėtų išlaikyti lietuvišką veiklą. Tai mane verčia labai gerai vertinti LF ateitį.
Laikai keičiasi, ir mes turime keisti savo veikimo būdus. Tačiau reikia atsiminti, kad visi pokyčiai yra skirti grynai tam, kad būtų užtikrinta LF organizacinė ateitis.

RIMANTAS P. GRIŠKELIS

gris– Kada ir kaip pradėjote savo veiklą LF?
– Gyvendamas Čikagos priemestyje Hinsdale, IL 2006 metais buvau pakviestas pirmą kartą kandidatuoti į Lietuvių Fondą.

– Kokia yra Jūsų profesinė patirtis?
– Studijas baigiau University of Detroit 1966 m. įsigydamas architektūros bakalauro laipsnį. Persikėlęs į Čikagą, dirbau garsioje ,,Skidmore Owings Merrill” architektūros firmoje iki 1982 m., kur pasiekiau Associate Partner pareigas. 1986 m. įsteigiau ,,Griskelis Young Harrell” firmą, kurioje dabar tarnauju kaip Principal Emeritus.

– Kuo Jūsų patirtis naudinga LF ir lietuvių visuomenei?
– Ypatingai patirtis įsteigiant ir išlaikant naują firmą per palyginti sunkius ekonominius laikotarpius pareikalavo nemažai supratimo, ištvermės, kantrybės ir pasišventimo nusistatytiems tikslams. Svarbiausios architekto ypatybės yra suprasti ir vertinti kitų norus bei siekius, organizuoti būtinus darbus ir jų eigą, išryškinti prioritetus, be dvejonių vykdyti pagrindinius sprendimus, veiksmingai tvarkyti darbininkus ir laikytis nustatytos krypties, siekiant visus patenkinančių galutinių rezultatų. Šios ypatybės tuo labiau svarbios, tarnaujant mūsų lietuviškų organizacijų ribose.

– Kodėl kandidatuojate į Lietuvių Fondo tarybą?
– Lietuvių Fondas yra gal vienintelė tokio masto išeivijoje veikianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas – finansiškai remti lietuvišką švietimą, kultūrinius renginius, mokslą, siekiant išlaikyti tautinius papročius, kalbą ir įvairių vaidmenų visuomeninį gyvavimą. Po daugelio metų tarnybos įvairiose labdaros ir savo profesijos organizacijose tikiu, kad šia patirtimi galėsiu prasmingai toliau prisidėti prie LF veiklos.

– Kaip vertinate LF veiklą dabar ir ko tikitės iš Fondo ateityje?
– Šiuolaikinė pasaulinė ekonominė padėtis smarkiai apsunkino LF numatytus darbus ir norą finansiškai padėti mūsų lietuviškoms organizacijoms bei projektams. Paskutiniu laiku smarkiai nukentėjo visų investicijos, tačiau reikia tikėtis, kad tai laikina padėtis ir kad ne tik JAV, bet ir visas pasaulis sugebės greitu laiku atsigauti ir toliau tęsti savo darbus. Prieš metus LF labai laiku įgyvendino keletą svarbių pakeitimų tvarkant savo finansus bei investicijas, tad dabar galima tikėtis geresnių finansinių rezultatų. Neabejoju, kad nauja ekonominė stadija jau prasidėjo, ir lygiai tiek pat tikiu, kad LF galės toliau prasmingai remti mūsų tautos darbus. Man asmeniškai itin malonu prisidėti prie tokios garbingos organizacijos darbo ir kilnių tikslų siekimo.

DR. PETRAS KAUFMANAS

kaufEsu psichologas, mokslus baigęs Loyola University Čikagoje, daktaro laipsnį suteikė University of Chicago. Šiuo metu dirbu JAV National Institutes of Health, kur vedu ir administruoju sveikatos tyrimus, studijuoju širdies ligų psichologinius bei rizikos dėsnius.

Jau 1988 metais pradėjau mokslinį bendradarbiavimą su Vilniaus universiteto psichologais, vėliau ir su Vytauto Didžiojo universiteto psichologais Kaune.  

Buvau Studentų ateitininkų sąjungos pirmininkas ir JAV Ateitininkų sendraugių sąjungos vadas, ,,Ateities” žurnalo vyriausias redaktorius. Lietuvos Atgimimo laiku – aktyvus Vašingtono Lietuvių Bendruomenės narys. Dažnai lankiausi Lietuvoje mokslo reikalais.

Manau, kad mano patirtis sveikatos tyrimuose ir bendradarbiavimas su Lietuvos mokslininkais būtų naudinga patirtis LF Tarybos darbuose. Praeityje esu dirbęs LF Pelno skirstymo komitete.

Esu laimingas išauginęs tris darbščius vaikus – Viktorą, Arių ir Vygą.

Lietuvių Fondui bei visiems kandidatams linkiu sėkmės darbuose Lietuvos labui.

DAINA KOJELYTĖ

kojTeisininkė, Lietuvių Fondo taryboje iširbusi keletą kadencijų. Dirbo keliose LF komisijose, buvo Palikimų bei Pelno skirstymo komisijų pirmininkė. Be Lietuvių Fondo yra įsijungusi į bendrą lietuvišką veiklą.

Nuo mažens ateitininkė, šios organizacijos veikloje dalyvavo kaip narė, jaunučių, moksleivių bei studentų stovyklų vadovė ir organizatorė JAV ir Brazilijoje, buvo Ateitininkų federacijos valdybos narė.

Kelias kadencijas išrinkta į JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybą, atstovavo JAV lietuviams Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimuose, PLB Valdybos bei kelių apylinkių valdybų narė.

Šiuo metu užima atsakingas pareigas vienoje iš pasaulyje stipriausių draudimo kompanijų – ,,Zurich Financial Services”. Yra dažnai kviečiama skaityti paskaitas draudimo temomis JAV bei Europoje. LR Finansų ministrės Elvyros Kunevičienes kvietimu draudimo reikalais konsultavo Vytauto Landsbergio pirmoje kadencijoje.