filLietuvos Tūkstantmečio proga Draugijos išleistas vokas su dviem JAV pašto ženklais.


Filatelistų draugija ,,Lietuva” ruošiasi paminėti
Žalgirio mūšio 600 metų sukaktįDR. RŪTA SIDABRIENĖ

Filatelistų draugijos ,,Lietuva” visuotinis narių susirinkimas įvyko 2010 m. gegužės 2 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, Chicago. Tradiciškai susirinkimą pradėjo draugijos pirmininkas Jonas Variakojis, pasveikindamas susirinkusius draugijos narius ir svečius su nuosatabiai gražia pavasario diena. Pirmininkas pasiūlė dienotvarkę, kuri vienbalsiai buvo priimta. Pagrindiniai dienotvarkės punktai buvo: naujai išrinkto filatelistų draugijos žurnalo ,,Lietuva” redaktoriaus pristatymas; pirmininko ir revizijos komisijos ataskaitiniai pranešimai bei pasiruošimas Žalgirio mūšio 600ųjų metinių paminėjimui.

Draugijos pirmininkas J. Variakojis apžvelgė draugijos praėjusių metų veiklą. Buvo kuo pasidžiaugti: 2009 metais išleistas, jau kompiuterine technika sumaketuotas spalvotas 130ies puslapių draugijos žurnalo ,,Lietuva” Nr. 237. Pirmininkas padėkojo Violetai Rutkauskienei ir Audriui Brazdeikiui už pagalbą maketuojant žurnalą, dr. Arūnui Banioniui už viršelio paruošimą, o Jonui Krutuliui ir Jeronimui Gaižučiui už darbą ir rūpestį, kad žurnalai pasiektų Draugijos narius.

J. Variakojis taip pat pasidžiaugė, kad 2009 metais, minint Evangelizacijos pradžios ir Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį, filatelistų draugija ,,Lietuva” išleido 44 centų JAV pašto ženklą ir dviejų formatų vokus. Paminėjo, kad dešimt tokių pašto ženklų atkarpa ir iliustruoti vokai, skirti jubiliejui pažymėti, buvo įteikti arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui (atvyko iš Kauno), kuris tuo metu dalyvavo iškilmėse Chicago. Pirmininkas nepamiršo padėkoti V. Rutkauskienei, kuri įdėjo daug pastangų, kad būtų išleisti pašto ženklai ir vokai, taip pat Nerijui Šmerauskui už pagalbą, paruošiant tinkamus įrašus ant vokų ir pašto ženklo.

Draugijos pirmininkas, o kartu ir buvęs Draugijos žurnalo ,,Lietuva” redaktorius, J. Variakojis trumpai supažindino susirinkusius su naujai išrinkto redaktoriaus dr. Audriaus Brazdeikio biografija bei jo pomėgiais. Audrius gimė ir užaugo Kaune, studijavo Vilniaus universitete, kur įgijo fiziko specialybę. 1991 metais mokslus tęsė Švedijoje. Ten 1997 metais apsigynė fizikos mokslų daktaro laipsnį. Tais pačiais metais atvykęs į JAV, pradėjo dirbti University of Texas tyrimų centre, Houston mieste. Šiuo metu vadovauja Biomagnetinių vaizdų laboratorijai. Mėgstamiausias laisvalaikio užsiėmimas yra filatelija, ypač domisi pirmosios nepriklausomos Lietuvos metais išleistais pašto ženklais ir vokais.

* * *

Aktualiausias susirinkimo klausimas ir daugiausiai diskusijų sukėlęs susirinkime buvo pasiruošimas Žalgirio mūšio 600ųjų metinių paminėjimui. Buvo sudaryta iniciatyvinė grupė su pirm. V. Rutkauskiene. Tikimės, kad ši grupė plėsis, bus sudarytas organizacinis komitetas.

2009 metų rudenį buvo gautas pasiūlymas iš JAV lenkų filatelistų draugijos pirminko Robert Ogrodnik 2010 metais surengti Žalgirio mūšio 600ųjų metinių paminėjimą kartu su lenkų Chicago skyriaus filatelistų draugija ,,Polonus Philatelic Sociaty”. Pasiūlymas pasirodė įdomus. 2009 m. lapkričio mėnesį Lenkijos konsulato patalpose įvyko pirmas posėdis. Posėdyje dalyvavo Lietuvos ir Lenkijos konsulatų atstovai bei Stanley Balzekas, Jr., Lietuvos garbės konsulas Palm Beach, Florida.

Iniciatyvinės grupės pirm. V. Rutkauskienė supažindino su pirmine renginio programa. Jau numatyta, kad minėjimas vyks 2010 metais spalio 15–17 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 South Pulaski Road, Chicago, IL 60629). Planuojama organizuoti ne tik filatelijos parodą, skirtą Žalgirio mūšiui, rodyti filmus, vesti diskusijų forumus, bus pakviesti Lenkijos, Lietuvos ir JAV istorikai skaityti paskaitas, skirtas šiai istorinei sukakčiai. Tikimasi pakviesti ir meninių kolektyvų bei pavienių atlikėjų, kurie atliktų šiai šventei tinkamą programą. V. Rutkauskienė sakė, jog ji tikisi, kad bus pagaminti proginiai atminimo medaliai, kuriais būtų apdovanoti parodų dalyviai. Violeta kreipėsi į visus susirinkusius gerai pagalvoti ir siūlyti siūlymus, taip pat prisidėti prie parodos organizavimo savo kolekcijomis bei atskirais rodiniais, susijusiais su Žalgirio mūšiu bei tuo istoriniu laikotarpiu, pvz., žemėlapiais, skulptūromis, medžio dirbiniais, plakatais, paveikslais, filmais, pašto ženklais, monetomis ir kt.

Žalgirio mūšio 600ųjų metinių minėjimas – didelis įvykis, o mums tai didelis renginys, sakė Violeta. Tokiam renginio organizavimui ir vedimui reikia daug lėšų, todėl ieškome rėmėjų, mecenatų. Prašom savo pasiūlymus, klausimus siųsti renginio iniciatyvinės grupės pirm. V. Rutkauskienei el. paštu: aviv2008@att. net, tel.: (847) 244-4943, taip pat Filatelistų draugijos pirmininkui J. Variakojui el. paštu:variakojis@sbcglobal.net

* * *
Susirinkimo pabaigoje pirmininkas padėkojo mecenatui, ilgamečiui filatelistų draugijos rėmėjui dr. Jurgiui Venckūnui už dosnią 1,800 dol. auką. Dalis šios sumos bus panaudota visų draugijos leidinių suvedimui į skaitmeninę sistemą (4 GB USB Drive). Baigiant susirinkimą buvo priimti nutarimai. Po to pirm. J. Variakojis pakvietė susirinkusius pabendrauti prie kavos ir sumuštinių.

fil

Filatelistų draugijos „Lietuva” visuotinio narių susirinkimo dalyvių dalis (iš k.): Kęstutis Sidabras, Vytautas Lukoševičius, Violeta Rutkauskienė, Jonas Variakojis, Stanley Balzekas, Jr., Jeronimas Gaižutis, Jonas Krutulis ir Juozas Liubinskas.