svjurgio
Švento Jurgio parapijos bažnyčia šiandien.

Šimtamečio altoriaus odisėja į JAV vakarus

ŽIVILĖ VAITKIENĖ

 
alt
Šis altorius yra akivaizdus išorinis ženklas to tikro, vidinio ir nematomo ryšio, kuris dabar mus jungia. Su pagarba ir nuolankumu džiaugiamės, kad daugelio Amerikos lietuvių kartų maldos, viltys ir svajonės dabar yra glaudžiai susietos su mūsiškėmis, mums esant drauge su jumis piligrimais kelionėje į Dievą, iš kurio visi išeiname ir į kurį visi sugrįšime.

Iš tėvo Robert T. Davis, Šv. Baltramiejaus anglikonų bažnyčios Woodinville, WA, klebono, laiško Seattle lietuviams
baz
Netoli Seattle, Washington valstijoje, mažame Woodinville miestelyje, stovi kukli, medinė Šv. Baltramiejaus anglikonų bažnyčia. Parapija buvo įsteigta 1978 metais, tačiau ji bažnyčios pastato neturėjo, ir jos tikintieji sekmadienio pamaldoms rinkdavosi gretimo Redmond miestelio salėje. Praėjus devyneriems metams, 1986 metų pabaigoje, buvo pastatyta maža bažnyčia, ir Kalėdų išvakarėse parapijos bendruomenė joje susirinko pirmą kartą.

Jeigu aplankytumėte Šv. Baltramiejaus bažnyčią šiandien, susidurtumėte su iš pirmo žvilgsnio nesu derinamais faktais. Jos tikintieji meldžiasi iš anglikonų maldyno, tačiau jie yra girdėję lietuviškos „Marija, Marija” giesmės žodžius. Jie gyvena Amerikos vakaruose, tačiau žino apie seniausią pastoviai veikusią lietuvių parapiją JAV, Cleveland mieste, buvusią Šv. Jurgio parapiją. Jų bažnyčia vos 24 metų senumo, tačiau jos didysis altorius eina 105tuosius...

Kaip visa tai suderinti ir paaiškinti? Koks ryšys tarp šios tikinčiųjų bendruomenės ir Clevelando lietuvių? Norint viską paaiškinti, reikia atsukti laikrodį kelerius metus atgal ir pradėti istoriją Clevelando vyskupijoje.

washington
Tėvas Robert Davis su Washingtono lietuviais

Pasikeitimai Clevelando vyskupijoje

Nuo 2007 metų Clevelando vyskupijoje vyksta dideli pasikeitimai. Vysk. Richard Lennon nurodymu, buvo sudarytas parapijų pertvarkymo planas, pagal kurį 2009–2010 metais vyskupijoje bus 52 parapijomis mažiau: 29 uždaromos, o 41 parapija sujungiama. Vykstant šitiems persitvarkymams, Clevelando lietuviams grėsė pavojus vienu mostu netekti abiejų lietuviškų parapijų, nes oficialūs parapijų darbo grupių sprendimai, įteikti vyskupui, siūlė Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos (DMNP) parapiją sujungti su netoliese esančia St. Jerome parapija, o Šv. Jurgio parapiją uždaryti.

Clevelando lietuviai su nerimu laukė vyskupo galutinio sprendimo dėl jų parapijų likimo. Dievo Apvaizda jų neapleido: vyskupas atmetė darbo grupių siūlymus ir davė lietuviams vietą melstis ir burtis, sujungdamas abi lietuviškas parapijas į vieną. Naujai sukurtai parapijai, dabar veikiančiai buvusios DMNP parapijos patalpose, buvo suteiktas Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero vardas, o jos klebonu paskirtas buvęs Šv. Jurgio parapijos lietuvis klebonas, kun. Juozas Bacevičius.

Šv. Jurgio parapijos istoriniai objektai

Iki jos iškilmingo uždarymo 2009 m. spalio 18 d. Šv. Jurgio parapija Clevelande buvo seniausia JAV pastoviai veikianti lietuviška parapija, įsteigta 1895 metais. Jos vidų puošė Clevelando pirmųjų ir vėlesnių bangų lietuvių istoriją menantys meno darbai: kryžiaus kelio užrašai buvo parašyti lietuviškai, gale bažnyčios, ant sienos, kabojo LVS Ramovės bareljefinė plokštė su lietuvišku užrašu pagerbiant žuvusius už laisvę, ant kitos sienos – graži medinė pal. Jurgio Matulaičio paminklinė lenta, ant daugelio bažnyčios statulų matyti jas aukojusių lietuvių pavardės ir užrašai.

Akivaizdžiausias pirmųjų lietuvių pėdsakas paliktas bažnyčios didžiojo altoriaus šone. Ten pritvirtinta žalvarinė plokštė, liudijanti pirmųjų Clevelando lietuvių ryžtą ir pasiaukojimą įkurti ir pastatyti Šv. Jurgio bažnyčią. Plokštėje senovine kalba įrašyta: „CLEVELANDO LIETUWIU JAUNUJIU WAIKINU AUKA PABUDAWOTAS ALTORIUS, 1 MO RUGPIUCZIE 1905 MIETE”. Senasis ąžuolinis altorius kartu su šoniniais, to paties stiliaus mažesniais Marijos ir Juozapo altoriais 105 metus ištikimai tarnavo Šv. Jurgio parapijiečiams.

Bažnyčios uždarymas ir turto paskirstymas

Iškilmingos paskutiniosios šv. Mišios buvo atnašaujamos Šv. Jurgio parapijoje 2009 m. spalio 18 d. Bažnyčią pripildė dabartiniai ir buvusieji parapijos nariai. Ir kaipgi ne – juk tai pirmoji ir ilgą laiką buvusi vienintelė lietuviška parapija Clevelande, priglaudusi pirmąją lietuvių angliakasių kartą, vėliau suteikusi prieglobstį Antrojo pasaulinio karo nuskriaustiesiems, kurioje sau vietą rado kiekvienas, ieškantis užuovėjos.

Pasibaigus Mišioms ir paskutinį kartą nuaidėjus visų graudžiai giedotos „Marija, Marija” giesmės žo džiams, visi susirinko parapijos salėje paskutinį kartą kartu papusryčiauti, pasidalyti prisiminimais ir nubraukti vienas kitam ašaras. Pagal vyskupijos nurodytą tvarką, kitą rytą darbininkai atvyko iškraustyti visus bažnyčios vidaus religinius objektus, kurie jau iš anksto buvo sukataloguoti. Jie buvo vežami į vyskupijos sandėlius saugojimui arba siūlomi parduoti kitoms bažnyčioms ar religinėms institucijoms.

Praėjus pusei metų...

Nuo Šv. Jurgio parapijos uždarymo praėjo pusė metų. Bažnyčios pastatas užrakintas ir saugomas. Jos vidus tuščias – jame stovi tik senieji ąžuoliniai suolai ir didysis altorius. Šoninis Marijos altorius iškeliavo į kunigų seminariją Indiana valstijoje. Bažnyčioje stovėjusios švento Kazimiero ir švento Jurgio statulos, pal. J. Matulaičio plokštė ir vieno iš pirmųjų klebonų, kun. V. Vilkutaičio (1884– 1965) tapytas Aušros Vartų Marijos paveikslas atgabenti į naująją šv. Kazimiero parapiją ir laukia sau pastovios vietos bažnyčioje. Gražu, kad Clevelando lietuvių istorijos gabalėliai pagarbiai saugomi.

Šv. Juozapo šoninio altoriaus kelionė į JAV vakarus

Prieš Velykas Clevelandą pasiekė žinia, kad Šv. Jurgio parapijos šoninis šv. Juozapo altorius atsirado kitoje Amerikos pusėje, Švento Baltramiejaus anglikonų parapijoje, esančioje Woodinville, WA. Internetu atsiųsta informacija atėjo iš Seattle Lietuvių Bendruomenės pirmininko Rimo Mikšio.

Daugelis iš buvusių Šv. Jurgio parapijos narių, matydami išardyto altoriaus nuotraukas, vėl iš naujo su skausmu išgyveno parapijos uždarymą ir braukė ašaras, kad altorius atsidūrė tolimoje vietoje. Tačiau skausmo ašaros pavirto džiaugsmo ir padėkos ašaromis, sekant toliau atsiųstą informaciją ir matant, kad altorius iš tikrųjų rado nepaprastai gerus namus.

Mažytė, medinė Šv. Baltramiejaus bažnyčia neturėjo tikro altoriaus. Mišios buvo aukojamos ant labai paprasto, sulankstomo altoriaus, kurio viršus jau buvo pradėjęs įlinkti. Bažnyčios klebonas, Fr. Robert T. Davis, paskirtas į parapiją 2009 metų rudenį, iškart pradėjo rūpintis įvairiais bažnyčios pagerinimais, įskaitant naujo altoriaus įsigijimą.

Pamatęs Šv. Jurgio parapijos altorių, parduodamą interneto svetainėje, Fr. Davis juo susidomėjo. Nors altoriaus pirkimo ir persiuntimo kaina mažytei parapijai buvo bauginančiai didelė, pasitikėdamas Viešpačiu ir savo parapijiečių dosnumu, jis jį nupirko. Fr. Davis nepasitenkino tik nupirkdamas „kažkokį” altorių ir jį pastatydamas savo bažnyčioje. Sužinojęs, kad altorius ateina iš dabar jau uždarytos, bet lig tol seniausios pastoviai Amerikoje veikusios lietuvių parapijos, jis pradėjo ieškoti informacijos apie lietuvius ir Lietuvą. Jis susisiekė su Seattle LB ir pakvietė jų atstovus dalyvauti Verbų sekmadienio pamaldose, kai altorius buvo naudojamas pirmą kartą.

Seattle lietuviai Šv. Baltramiejaus bažnyčioje

Seattle LB gražiai atsiliepė į Fr. Davis kvietimą. Bendruomenės pirmininkas Mikšys, kartu su kitais Seattle apylinkės lietuviais, atvyko į Šv. Baltramiejaus bažnyčią nešini dovanomis. Klebonui buvo įteikta Rūpintojėlio statulėlė ir lietuviška juosta, kurią jis buvo užsidėjęs pamaldų metu. Zita Petkuvienė atvyko pasipuošusi tautiniais rūbais. Ji buvo išvertusi giesmės „Marija, Marija” žodžius į anglų kalbą ir juos garsiai perskaitė susirinkusiems pamaldų pabaigoje.

Iš nuotraukų matyti, kad šimtametis Šv. Jurgio parapijos šoninis altorius, dabar tapęs Šv. Baltramiejaus anglikonų bažnyčios pagrindiniu altoriumi, nuostabiai gražiai atrodo ir tinka naujuose namuose. Jis tinka ten ne tik architektūriškai, gal net svarbiau – jis yra tos bažnyčios bendruomenės vertinamas ir gerbiamas kaip dalis Clevelando ir visų lietuvių istorijos dalis. Senoji Šv. Jurgio bažnyčia toliau išlieka gyva, dalį savęs atidavusi naujai tikinčiųjų bendruomenei.

Pastačius altorių Šv. Baltramiejaus bažnyčioje, dalis drobių, dengusių jų senąjį sulankstomą altorių, buvo panaudotos papuošti „naujojo” šimtamečio altoriaus priekį. Koks prasmingas naujo ir seno, Šv. Baltramiejaus ir Šv. Jurgio tikinčiųjų bendruomenių sujungimas.

Daugelis Šv. Jurgio parapijiečių su dėmesiu seka Šv. Baltramiejaus parapijos veiklą internete ir palieka malonius komentarus parapijos svetainėje. Rev. Fr. Davis ir jo parapijiečiai parodė nepaprastai nuoširdų ir artimo meilės kupiną dėmesį lietuviams ir Šv. Jurgio parapijai. Belieka tik džiaugtis ir Viešpačiui dėkoti už taip gražiai pasibaigusią altoriaus odisėją ir už naujai užsimezgusią draugystę su Šv. Baltramiejaus anglikonų parapija Woodinville.

Mums reikėjo to, kas skelbtų visiems faktą, kad visoje žmonijos istorijoje krikščionybė yra religija par excellence. Troškau į Šv. Baltramiejaus bažnyčią atvežti tokį Altorių, kuris tarp pasaulyje vykstančių pasikeitimų mums liudytų mūsų Tikėjime trancendentalumą, nekintamumą ir pastovumą.

Rev. Fr. Robert T. Davis

Senasis Šv. Jurgio parapijos altorius, daugiau nei 100 metų ištikimai klausęsis lietuvių maldų, toliau tarnauja jo praeitį gerbiančiai tikinčiųjų bendruomenei Šv. Baltramiejaus parapijoje. Ir norisi tikėti, kad retkarčiais jis dar išgirs jį supančių pušų ošime švelniai giedamus giesmės žodžius: „Marija, Marija, skaisčiausia lelija, dangaus karaliene šviesi. Užtark pas Aukščiausią tą žmogų menkiausią, nes viską pas Dievą gali”.

Rev. Fr. Davis yra smulkiai aprašęs altoriaus odisėją savo asmeniniame internetiniame puslapyje http:// www.fatherdavis.net/5.html Pagrindiniame Švento Baltramiejaus parapijos puslapyje (http://www.stbartholomews.org) rasite daugelį nuotraukų ir pasisakymų apie altorių.

jurgiomisios
2009 m. spalio 18 d. iškilmingos Šv. Jurgio parapijos uždarymo Mišios. Rimvydo Čepulio nuotr.

jurgis

Šoninis Šv. Jurgio altorius Šv. Jurgio bažnyčioje Cleveland.

Kryžiaus kelio VII stotis.