vaikai

Gražus lituanistinės mokyklos ,,Saulutė” pasirodymas

ELVYRA VODOPALIENĖ

Gegužės 1–2 dienomis St. Petersburg, FL, buvo švenčiama Motinos diena. Šventėje, kuri prasidėjo šeštadienį, gegužės 1 d., 6 val. vakaro Lietuvių klube, dalyvavo ,,Saulutės” lituanistinės mokyklos mokiniai. Motinos dienos šventėje dalyvavo ne tik ,,Saulutės” mokiniai, bet ir muzikantai Romas Zableckas ir Laisvidas Kisielius, pasivadinę ,,Kolorado vabalais”, atvykę iš Denver, Colorado. Savo kūrybos eilėraštį ,,Lopšinė mamai” perskaitė poetė Gulbinaitė, atvykusi iš Fort Mayers, FL; taip pat pasirodė pramoginio šokio ,,Ritmas” šokėjai. Antrą dieną Motinos dienos minėjimas vyko pačioje mokyklėlėje. O paskutinę dieną, gegužės 9 d., 10 val. ryto gražiame Fort DeSoto parke buvo surengta mokyklos gegužinė.

* * *

Šeštadienio Motinos dienos minėjimą organizavo ,,Bangos” klubas, kuris jau keletą metų suburia naujus emigrantus iš Lietuvos. Šiuo metu klubui vadovaujanti Ramutė Raminta Krikščikienė teigė: ,,Mano padėjėjų komanda – tai pirmiausia mano vyras Algimantas Krikščikas, mūsų finansininkė Donata Koverienė, Diana, Alfonsas ir Mantas Kadzevičiai ir Jurga Sipavičienė.”

Gražiai išpuoštoje Lietuvių klubo salėje susirinkus svečiams Lietuvių klubo pirmininkė Vida Meiluvienė pasveikino svečius ir pakvietė ,,Bangos” vadovę vesti vakaro programą. Pirmoje programos dalyje R. Krikščikienė pakvietė mokyklos ,,Saulutė” vadovę Soterą KungytęMaksvytienę pristatyti jaunuosius vakaro atlikėjus.

Meninė programa prasidėjo su Aistės Zalepūgaitės skaitymu ,,Žodžiai mamai”, ji taip pat pianinu pagrojo Chopin valsą (,,Waltz No. 7 Op. 64”). Buvo išgirsta ir daug eilėraštukų, kuriuos padeklamavo Rūta Navickas, Cosette Kay ir Gabija Beinaravičiūtė. Prie jų prisidėjo ir berniukai: Nojus ir Matas Blotniai ir Marijus Maksvytis. O Indrė Zalepūgaitė nuostabiai pianinu pagrojo Beethoven ,,Sonatina Moderato”, deklamavo ,,Tau, mamyte”. Indrė ir Aistė Zalepūgaitės, atvažiuodamos iš toli, labai praturtina mokyklėlės meninę programą. Visa mokykla padainavo dvi daineles: ,,Žibuoklėm pražydę” ir ,,Mamos suknelė”. Šią paskutinę dainą dainavo mokytoja Ramutė Krikščikienė, o priedainį su įsijautimu dainavo visi mokiniai. Tuo buvo baigta ,,Saulutės” mokyklėlės programa.

Programą vedusi R. Krikščikienė pakvietė poetę Gulbinaitę paskaityti savo kūrybą. Tolimesnę programos dalį atliko grakščiai į salę įėję pramoginio ,,Ritmo” šokėjai. Buvo malonu stebėti elegantiškai atliekamus šokius, kuriuos paruošė šokių mokytoja Rima Kilbauskienė. Grojant ,,Kolorado vabalų” muzikai, svečiai galėjo ne tik šokti, bet ir pirkti gėrimų ir šeimininkių pagamintų įvairių skanumynų, kuriuos paruošė Angelė Straukienė ir talkininkės Ina Tatarūnienė ir Violeta Starienė.

* * *

Sekmadienį, gegužė 2 d., 9:30 val. ryto ,,Saulutės” lituanistinė mokykla užbaigė savo mokslo metus. Užbaigimo proga buvo surengta šventinė programa. Mokyklėlę šiais metais baigė: Monika Vilkialis, Paulius Lukas ir Jurgis Šiušys. Mokyklėlės vadovė pasveikino juos ir kiekvienam įteikė Algio Luko sudarytą puošnų nuotraukų albumą ,,Lithuanian Cultural Legacy in America”. Vadovė Sotera KungytėMaksvytienė pasveikino mamytes su Motinos diena, padėkojo tėveliams ir visoms mokytojoms – Aušrai Beinaravičienei ir Rimantui Šniževičiui, Rasai Kay, Ramutei Krikščikienei, Rimai Kilbauskienei, Astai Lukienei, Vidai Meiluvienei, mokyklos iždininkui Rimantui Šniževičiui ir šeimininkei Angelei Straukienei. Ji taip pat išdalino JAV LB Švietimo tarybos ir Lietuvių Fondo atsiųstas dovanėles – ,,Spalvinimo knygutę vaikams” ir tušinuką su užrašu ,,Lietuva”. Vadovė taip pat pranešė, jog kitais metais ji jau nebus ,,Saulutės” mokyklėlės vadovė ir pakvietė V. Meiluvienę, sutikusią vėl vadovauti ,,Saulutės” mokyklėlei. V. Meiluvienė išeinančiai vadovei Soterai įteikė gėlių vazonėlį, o vaikučiai savo mamytėms ir naujai mokyklos vadovei įteikė po nuostabų raudonos rožės žiedą. Vyresnieji mokiniai padainavo savo kūrybos dainą mamai:

 Alio, alio, alio, mama, negaliu girdėt,
 Aš esu LT mokykloj, negaliu kalbėt.
 Aš turiu daug išmokti, šokt, dainuot, skaityt,
 Sveikint Tave, mamyte, ir gėles dalint.
 Baik skambint, baik skambint, baik
 baik skambint man…

 * * *

Sekmadienį, gegužės 9 dieną, visi keliavo į puikų istorinį Fort DeSoto parką, kuriame vyko ,,Saulutės” užbaigimo gegužinė. Čia mokiniai, mokytojai ir tėveliai galėjo pabūti gražioje gamtoje, valgyti ir žaisti įrengtoje žaidimų aikštelėje. Gegužinės metu mokytojos padėkojo mielai ir puikiai vadovei Soterai už vadovavimą ir įteikė kelias dovanėles. Padėkojusi vadovė sukvietė vaikučius pagerbti tuos, kurie šventė gimtadienius. Buvo uždegtos žvakutės ir sudainuota ,,Su gimimo diena”. Džiaugsmo sukėlė ir neužpučiamos žvakutės. O vėliau tie, kas norėjo, dar galėjo eiti maudytis ir žaisti tarp nuostabiai mėlynų, žalsvų ir krintančių bangų, kurios be sustojimo plovė balto smėlio krantą.

Mokyklos vadovė kviečia skaitytojus apsilankyti mokyklos svetainės pagrindiniame ir renginių puslapyje adresu: www.saulute.com

vaikai
,,Saulutės” mokyklą baigė (iš k. į d.): Jurgis Šiušys, Monika Vilkialis ir Paulius Lukas. Visi buvo apdovanoti Algio Luko knyga-albumu ,,Lithuanian Cultural Legacy in America”. Viduryje stovi mokyklos vedėja Sotera Kungytė-Maksvytienė.

vaikai
,,Saulutės” mokyklos vedėja Sotera Kungytė-Maksvytienė su naująja mokyklos vedėja ir St. Petersburg Lietuvių klubo pirmininke Vida Meiluvienė ir Lietuvių klubo šeimininke Angele Straukiene.