phil
Martynas Švėgžda von Bekker ir Ilona Babinskienė. Ross Brittain nuotr.

Kur lietuvis – ten daina!

ALDONA RASTENYTĖ-PAGE

Yra nuo seno sakoma, kad kur tik bus lietuvis, ten bus ir daina! Žinome mes tai labai gerai, bet kai išgirstame gerai sustyguotų balsų būrį, ant scenos atliekantį ne vieną, o daug dainelių, visada esame netikėtai nustebinti tų dainų gražumo ir įvairumo!

Taip atsitiko ir šių metų gegužės 23 dieną Philadelphia Lietuvių namuose. ,,Laisvės” choras, jau pagarsėjęs kasmetiniais bažnytiniais koncertais Philadelphia, tęsia tradiciją kasmet surengti pavasario koncertą, kuris šiais metais buvo pavadintas ,,Daug, daug dainelių”. Visą žiemą choras dainavo, repetavo, daug dainelių mokėjo ir dar daugiau jų mokėsi, ruošėsi Toronto Dainų šventei. Vos belikus kelioms savaitėms iki kelionės į Torontą, choras maloniai pasidalino su visais philadelphiškiais naujomis, specialiai Toronto šventei sukurtomis dainomis, taip pat ir labai nuotaikingomis, jau žinomomis, bet naujai harmonizuotomis liaudies dainomis.

Choro programą įspūdingai paįvairino ir praturtino iš Bostono atvykęs smuiko virtuozas Martynas Švėgžda von Bekker. Gerai žinomas įvairių meno projektų ir festivalių rengėjas Lietuvoje, 2009–2010 m. Fulbright stipendijos laimėtojas, šiuo laiku dėstantis Boston University, maloniai sutiko pasidalinti savo talentu, pagrodamas du Bacho kūrinius ,,Sarabande” ir ,,Andante” ir ypatingai subtiliai atlikdamas Vytauto Barkausko kompoziciją ,,Partita”.

Choras maloniai priėmė ir Philadelphia lithuanistinės Vinco Krėvės mokyklos mokinukų chorą ,,Krėviukai”, kurie tą patį sekmadienį šventė savo mokslo metų užbaigimą. Ta proga buvo pasveikintas ir gausiai apdovanotas vienintelis šių metų lituanistinės mokyklos abiturientas Kristukas Akerley. ,,Krėviukų” choras padainavo keletą nuotaikingų dainų, vėliau prisijungė prie ,,Laisvės” choro su pirmąja programos daina ,,Papartis”.

Tą popietę ,,Laisvės” choras buvo tikrai pajėgus – vyrų balsai skambėjo stipriai ir griausmingai, tarytum jie būtų dainavę Lietuvos laukuose, moterys atsilaikė savo lankstumu, o paskutinėje dainoje pasiekta aukštoji gaida, suvirpėjusi ypatingai skaidriu varpeliu, ne vienam ištraukė ašarą. Koncerto programa buvo gausi ir įspūdinga.

,,Krėviukų” vaikų choras atliko: ,,Buvo žodis Lietuva” (muz. Rimo Biliūno, žodžiai Vidos Bučmienės), ,,I am The Song” (muz. Jono Govėdo, žodžiai Charles Causley), ,,Pasaka apie debesėlį” (muz. V. Miškinio, žodžiai Janinos Degutytės), ,,Pavasaris ir vaikai” (muz. Aleksandro Stankevičiaus, žodžiai Henriko Nagio), ,,Drum Drum” (lietuvių liaudies skaičiuotė, muz. Ritos ČyvaitėsKliorienės), ,,Mes – ateitis” (muz. Ritos ČyvaitėsKliorienės, žodžiai Eglės Laniauskienės); ,,Laisvės” choras pasipuikavo dainomis: ,,Papartis” (muz. Broniaus Kutavičiaus, žodžiai Sigito Gedos), ,,Čiūdrelė” (muz. Leonido Abario, žodžiai Aleksandro Šidlausko), ,,O, atsimenu namelį” (muz. Juozo Bertulio, žodžiai Vytės Nemunėlio), ,,Šių naktely” (liaudies dainų pynė, aranžuota Giedriaus Svilainio), ,,Linai” (lietuvių liaudies daina, harmonizuota Jurgio Juozapaičio), ,,Didel galva pelieda” (lietuvių liaudies žodžiai, muz. Jono Tamulionio), ,,Ei, Jovar Jovar!” (lietuvių liaudies žodžiai, muz. Nijolės Sinkevičiūtės), ,,Aušros žvaigždė” (muz. Algirdo Martinaičio, žodžiai Antano Strazdo), ,,Daina aš gyvenu” (muz. Leonido Abario, žodžiai Nijolės Benotienės) ir ,,Dainos sparnai” (muz. Ritos ČyvaitėsKliorienės, žodžiai Nijolės Benotienės).

,,Laisvės” choro vadovė Ilona Babinskienė; ,,Krėviukų” – Jorūnė Balčiūnienė; koncertui akompanavo George Akerley ir Darius Vrubliauskas.

Prieš koncertą didžiojoje salėje buvo parodyta įdomi ir turininga Mažosios Lietuvos istorinio muziejaus Klaipėdoje paruošta fotografijų paroda apie Pirmuosius lietuvius Texas valstijoje. Tai buvo pirmieji emigrantai, iš Mažosios Lietuvos atvykę į Texas jau 19to šimtmečio vidury ir atvežę pirmąją lietuvišką dainą į Ameriką. Dr. Milda Richardson iš Bostono Northeastern University, pati dalyvavusi Texas išvykoje atrandant pirmųjų lietuvių palikuonis, pristatė parodą, trumpai apžvelgė savo įspūdžius ir įdėtą darbą sudarant parodą.

Paroda, suorganizuota JAV LB Kultūros tarybos rūpesčiu, istoriškai ir prasmingai prisidėjo prie ,,Laisvės” choro koncerto švenčiant pavasarį, lietuvio tautinį patvarumą ir skambią lietuvišką dainą.


phil