Birželio 17, 2008

Grand Rapids, MI

Gražina Kamantienė

grandrapids

,,Spindulio” šokėjos iš Lemonto atlieka dalį programos per Lietuvos nepriklausomybės švenčių minėjimą Grand Rapids apylinkėje.

Kvietimas į apylinkės Joninių gegužinę

JAV Lietuvių Bendruomenės Grand Rapids apylinkės Joninių gegužinė įvyks šeštadienį, š. m. birželio 21 dieną, 3 val. po pietų Dovydo ir Gražinos Dainelių sodyboje, adresu: 7645 Bouman Dr., Middleville, Michigan, tel.: (269) 795 – 1045 (važiuoti iš šiaurės arba pietų MI-37 keliu iki Parmalee Rd., tada apie 2 mylias į rytus iki Bouman Dr.). Prašome atsinešti užkandžių ir gėrimų bendram stalui. Ruošiame loteriją ir prašome prisidėti su dovanomis (fantais). Prašome atsivežti kėdes ir svarbiausia – gerą nuotaiką. Gros muzika, vyks šokiai, žaidimai vaikams, loterija, laukia Joninių laužas ir malonus bendravimas. Kviečiame visus – šeimas su vaikais, jaunus ir vyresnius, senelius, draugus, kaimynus ir kas tik gali prisidėti ir dalyvauti smagioje gegužinėje. Praneškite kitiems. Lauksime Jūsų visų!

Apylinkės metinis susirinkimas

JAV LB Grand Rapids apylinkės metinis susirinkimas įvyko šių metų 2008 gegužės 18 d. apylinkės pirmininkei Sigilei Conway negalint dalyvauti, susirinkimą pradėjo iždininkas Jonas Treška Jr., pakviesdamas pirmininkauti Vytautą Kamantą, o sekretoriauti Vytautą Jonaitį. Prisiminti ir pagerbti mirę apylinkės nariai: Elena Frejerienė, Jadvyga Jonušienė, dr. Danutė Balienė, Uršulė Astrienė, Jonas Čepaitis ir seselė Ignasius. Valdybos ir komitetų nariai su talkininkais atliko įvairių darbų: dalyvavo LB Michigan apygardos suvažiavime, suruošė rudens gegužinę, dalyvavo Alfredo ir Jadvygos Skrobutėnų išleistuvėse, meldėsi specialiose Mišiose už mirusius Lietuvių Fondo narius, suruošė Kalėdinę eglutę-vakaronę, dalyvavo Grand Rapids miesto tautybių festivalyje, suruošė Lietuvos Nepriklausomybių švenčių minėjimą, dalyvavo Detroite Dievo Apvaizdos parapijos 100 metų ir Šiluvos Marijos apsireiškimo 400 metų sukakčių jubiliejinėje šventėje, Lietuvių Fondo metiniame narių suvažiavime, surengė aukų rinkimo vajus BALFui, Vasario 16-ajai gimnazijai, ir t. t.
Ižd. J. Treška Jr. pranešė, kad po 2,304 dol. pajamų ir 2,457 dol. išlaidų, ižde liko 977 dol. Kontrolės komisijos pirm. Gražina Dainelienė pranešė, kad visa atskaitomybė yra pateisinta ir teisinga. Po klausimų ir diskusijų visi pranešimai buvo patvirtinti ir visiems padėkota.

Po to vyko valdybos, kontrolės komisijos ir komitetų rinkimai. Valdybos dvejų metų kadencijas baigė Sigilė Conway, Jonas Treška Jr. ir Juozas Ugianskis. Dvejų metų kadencijai į apylinkės valdybą buvo perrinkti arba išrinkti: Sigilė Conway, Sofija Lastienė, Edmundas Paalksnis ir Jonas Treška Jr. Dar metams pasiliko Rimas Butkevičius, Gražina Kamantienė ir Jolanta Paalksnienė. Į Kontrolės komisiją vienų metų kadencijai išrinkti: Gražina Dainelienė, dr. Simona Jonaitytė-Acuna ir Juozas Ugianskis. Komitetų pirmininkais išrinkti: Lietuviškų Mišių – Jonas Treška Jr.; Vasario 16-osios gimnazijos rėmėjų būrelio – Gražina Kamantienė; Lietuvių Fondo įgaliotinė – Gražina Kamantienė. Apylinkės atstovu į LB Michigan apygardos suvažiavimą išrinktas Vytautas Jonaitis. Nutarta lėšomis paremti PLB ir JAV LB valdybas, pasveikinti su dovana mūsų Šv. Petro ir Povilo parapijos kleboną Dennis Morrow jo 60-ties metų gimtadienio proga ir birželio 21 d. suruošti Joninių gegužinę. Siūlyta vėl įsteigti lietuvišką mokyklėlę. Jaunos šeimos prašė joms padėti surasti galimybių siųsti vaikus į lietuviškas stovyklas vasarą (Dainavoje, Rake ir kitur), nes jie patys negali į jas patekti, nebūdami ateitininkais ar skautais. JAV LB tarybos narys Vytautas Jonaitis įgaliotas šį klausimą kelti JAV LB taryboje, valdyboje ir Švietimo taryboje ir prašyti jas daugiau rūpintis apylinkėmis, o ne pasauliniais reikalais.

Susirinkimas truko apie pusantros valandos. Visi pasivaišino kava su pyragaičiais, pabendravo ir kalbėjo apie būsimą gegužinę.

Apylinkės valdyba

Gegužės 18 d. metiniame susirinkime išrinkta nauja LB apylinkės valdyba savo pirmam posėdžiui susirinko gegužės 29 d. Ketinta pasiskirstyti pareigomis ir aptarti apylinkės veiklą. Valdyba pasiskirstė pareigoms taip: pirmininkė – Jolanta Paalksnienė, vicepirmininkė Sofija Lastienė, sekretorius – Rimas Butkevičius, iždininkas – Jonas Treška Jr., ryšininkė – Gražina Kamantienė, nariai – Sigilė Conway ir Edmundas Paalksnis.

Apylinkės valdybos nariai ir rinktas atstovas dalyvaus LB Michigano apygardos suvažiavime birželio 15 d. Detroite.
Daugiausia laiko skirta Joninių gegužinės, kuri įvyks birželio 21 d. Gražinos ir Dovydo Dainelių sodyboje įvairių darbų ir darbelių organizavimui. Jos metu bus apklausti tėvai, kurie norės padėti organizuoti ir savo vaikus vežti į šeštadieninę lietuvišką mokyklėlę.

Birželio trėmimai bus paminėti per Šv. Mišias birželio 29 d. 9:30 val. ryte Šv. Petro ir Povilo lietuvių bažnyčioje.

Nepriklausomybių švenčių minėjimas

Jau praėjo trys mėnesiai nuo Lietuvos nepriklausomybės švenčių – Vasario 16-tosios ir Kovo 11-tosios – minėjimų, bet dar ir šiandien visi Grand Rapids lietuviai su dideliu malonumu prisimena tą 2008 m. kovo 2 d. įvykusį labai gražų minėjimą. Jau seniai pas mus taip buvo, kad minėjimui reikėjo naudoti net dvi lietuvių Šv. Petro ir Povilo parapijos sales šio minėjimo programai ir vaišėms. Arti poros šimtų žmonių susirinko pamatyti energingos Rasos Šoliūnaitės-Poskočimienės vadovaujamo Lemonto „Spindulio” jaunų šokėjų atliekamų tautinių šokių ir išgirsti jų dainų programos. Publika buvo sužavėta spinduliečiais ir juos pagerbė atsistojimu bei ilgais plojimais. Programa galėjo įvykti tik dėka gautos Lietuvių Fondo paramos mažoms LB apylinkėms per JAV LB Kultūros Tarybą, kuri apmokėjo „Spindulio” autobuso išlaidas. Jaunimas programą atliko ir su mumis kartu šventė šias ypatingas šventes veltui, be jokio honoraro, parodydami savo lietuvišką draugiškumą. Minėjimo metu žodį lietuvių ir anglų kalbomis pasakė LB Michigan apygardos pirmininkė ir JAV LB tarybos narė Liūda Rugienienė, su ja buvo LB Detroito apylinkės pirmininkas ir JAV LB Tarybos narys Algis Rugienius. Dalyvavo mūsų apylinkės JAV LB tarybos narys ir LB Michigan apygardos valdybos sekretorius Vytautas Jonaitis.

Prieš vaišes ir programą švenčių minėjimas prasidėjo 104 metų senumo lietuvių įsteigtos Šv. Petro ir Povilo parapijos bažnyčioje, kur iškilmingas Šv. Mišias atnašavo lietuvių kilmės klebonas Dennis Morrow. Dalyvavo daug žmonių, buvo iškilmingai įneštos vėliavos, padėtos gėlės, giedojo parapijos choras ir visa bažnyčia. 

grandrapidsvaldyba
 Pusė LB Grand Rapids apylinkės valdybos narių. (Iš k.): nauja apylinkės pirmininkė Jolanta Paalksnienė, buvusi pirmininkė Sigilė Conway ir ryšininkė Gražina Kamantienė.