Birželio 18,  2008
Palydos į Šokių šventę Los Angeles
Ramunė Kubiliūtė

sokiai

Birželio 14 d. vakarą surengtame koncerte ,,Žvilgsnis į XIII Lietuvių tautinių šokių šventę” Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, pasirodė keturių tautinių šokių kolektyvai: Čikagos ir Lemonto apylinkių grupės ,,Grandis” (vadovė Violeta Fabianovich), ,,Spindulys” (vadovė Rasa Poskočimienė) ir ,,Lėtūnas” (vadovė Nijolė Pupienė), o iš Madison, Wisconsin, atvyko ,,Žaibas” (vadovė Nijolė Ertzweiler). Vakaras prasidėjo iškilmingu grupių įėjimu į salę. JAV Lietuvių Bendruomenės Vidurio Vakarų apygardos pirmininkė Aušrelė Sakalaitė tarė trumpą žodį ir visi dalyviai atsistojo minutei tylos, prisimindami 1941 m. Baisiojo birželio įvykius Lietuvoje.

Vakaro programoje, paįvairinant kelių šokėjų deklamuojamais eilėraščių žodžiais, sušokta šokių pynė iš artėjančios šokių šventės programos, vyksiančios liepos 6 d. Los Angeles. Kai kurios grupės taip pat sušoko kelis mėgstamiausius savo repertuarų šokius, kurie neįtraukti į Los Angeles programą. Smagiai ir nuotaikingai kiekvienos grupės šokėjai atliko vaizdingais pavadinimais pavadintus šokius: ,,Trapukas”, ,,Klumpakojis”, ,,Klumpiai”, ,,Oželis”, ,,Putinėlis”, ,,Dek, ugnie” ir daug kitų. Šoko vaikai, paaugliai, studentai, jauni veteranai ir tikriausiai nenorintys save taip pavadinti – ,,pagyvenusieji” šokėjai.

Kaip scenoje minėjo ,,Grandies” ansamblio vadovė Violeta Fabianovich, tokiai programai parengti reikėjo daug gražaus vadovų, mokytojų, talkininkų ir tėvelių bendravimo ir derinimo. Publikos salėje gal galėjo būti daugiau, bet, nepaisant to, žiūrovai parodė savo pasitenkinimą gražiais plojimais palaikydami linksmos muzikos taktą. Ypač gausių plojimų susilaukė vaikai ir jaunieji šokėjai, dideliame būryje (sujungus dvi grupes – ,,Grandį” bei ,,Spindulį” – ir prisijungus keliems Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos šokėjams) pašokę ,,Viru viru košę” ir kitus jaunatviškus šokius.

Iš Wisconsin atvyko tik maža grupelė ,,Žaibo” šokėjų bei dvi tautinių šokių entuziastės, mažos šokių vadovės anūkėlės, kurios kantriai laukė scenos pakraštyje, kad galėtų po suaugusiųjų pašoktų trijų šokių kartu su grupe pašokti. ,,Žaibo” šokių vadovė Nijolė Ertzweiler aiškino, kad šiuo metu ne vieną jų Madison apylinkės gyventoją, įskaitant ir šokėjus, paveikė smarkus lietus ir potvyniai. Vienas vakaro programoje turėjęs šokti šokėjas negalėjo atvykti, todėl prie jų ratelio prisijungė ,,Grandies” šokėjas Jonas Korsakas, kuriam vienas iš trijų šoktų šokių buvo tik tą dieną išmoktas! Žiūrovai ir jo kolegos šokėjai jam specialiai paplojo.

Reikia pasidžiaugti, kad pasisekė įveikti visus derinimo ir gamtos sunkumus bei iššūkius. Nesimatė ilgų repeticijų valandų, skaudančių sąnarių, įtemptų nervų. Vakaras buvo smagus bei linksmas šokėjams ir publikai, kurie išeidami nepagailėjo pagyrimo žodžių. Tai buvo tikrai smagi ,,maža šventė” ir gražus šių keturių grupių išlydėjimas po paskutinių repeticijų savaičių į kelionę, kurios tikslas – prisijungti prie didesnio šokių grupių būrio pirmą kartą California valstijoje vyksiančioje XIII Lietuvių tautinių šokių šventėje!