la,,Spindulio” šokėjai. Inos Petokas nuotraukos

Mokslo metų pabaiga ir Jaunimo šventė

JOLANTA BAČIULYTĖ

Pirmąjį birželio sekmadienį Los Angeles, CA įvyko iškilmingos Šv. Kazimiero šeštadieninės lituanistinės mokyklos abiturientų išleistuvės ir Jaunimo šventė. Iš ryto moksleiviai, pasipuošę tautiniais drabužiais, mokytojai ir tėveliai dalyvavo sekmadienio šv. Mišiose. Visi mokinukai į bažnyčią įėjo iškilminga procesija, lydimi savo pedagogų. Svečiams susirinkus į salę, mokyklos chorelis pasveikino visus tradicine daina ,,Šiandien mūsų šventė”. Ši daina specialiai ,,Spindulio” ansambliui buvo sukurta žymaus išeivio muziko Broniaus Budriūno pagal Bernardo Brazdžionio eiles.

Mokyklos direktorė Marytė Newsom, pradėdama renginio programą, pakvietė visus tylos minute pagerbti mirusius Lietuvos Respublikos garbės gen. kons. Vytautą Čekanauską ir buvusį mokykos direktorių ir mokyklų inspektorių Igną Medziuką. Tai du ypatingai šviesaus atminimo asmenys, su kuriais lietuvių bendruomenė atsisveikino praėjusių metų pabaigoje. Į prezidiumą buvo pakviesti LA viešėjęs kunigas iš Kauno Oskaras Volskis, Lietuvių fondo atstovė Violeta Gedgaudienė, JAV LB atstovas Antanas Polikaitis, Tėvų komiteto pirmininkas Virgis Kasputis, abiturientų mokytojai Justė Brazdžionienė ir Vytas Černius ir, pagerbiant V. Čekanausko atminimą, jo našlė Janina Čekanauskienė ir direktorė M. Newsom.

Atšvęstos dvi nuostabios šventės

Mokyklos vadovė perskaitė mokslo metų apžvalgą ir priminė, kad šiais mokslo metais mokykla atšventė dvi nuostabias šventes – Lietuvos vardo tūkstantmetį ir mokyklos 60-metį. Buvo prisimintos svarbiausios progos ir renginiai, pagerbti buvę mokyklos direktoriai ir mokytojos. Taip pat buvo pristatytos šiais mokslo metais besidarbavusios 25 mokytojos ir pagalbininkai, jiems įteiktos rožių žiedų segės.

Šv. Kazimiero šeštadieninę lituanistinę mokyklą šįmet iš 145 besimokančių mokinių baigė trys abiturientai: Tadas Mikuckis, Silvija Delekaitė ir Kristina Bartašiūtė. M. Newsom pristatė abiturientų tėvelius ir kartu su J. Čekanauskiene ir V. Kaspučiu įteikė atestatus ir atminimo dovanas: JAV LB Kultūros tarybos išleistas knygas ,,Lietuvių paveldas Amerikoje”, Raimundo Lapšio pagamintus stiklo papuošalus ir ,,Spindulio” ansamblio istorinę apžvalgą. Abiturientai tarė paskutinį žodį – jie atsisveikino su mokykla ir draugais, pajuokaudami ir tuo pačiu dėkodami tėveliams už kantrybę ir nepailstamus raginimus anksti keltis ir atvykti į lituanistinę mokyklą kiekvieną šeštadienį.

Abiturientai visuomet laukiami

Tadas Mikuckis, kurio tėvai ir vyresnieji broliai taip pat baigė Šv. Kazimiero lituanistinę mokyklą, yra ypatingo stropumo mokinys, skautas, šokėjas, daugelio lietuviškos parapijos renginių dalyvis. Mokslo metų užbaigimo proga jis buvo apdovanotas Rūtos Aneliauskienės atminimo 500 dolerių stipendija, kurią įteikė jos vyras Rimas. Onos Razutienės vardo premija įteikta Tadui už pavyzdingą dalyvavimą lietuviškoje veikloje. Šią premiją Tadui įteikė aktyvioji Los Angeles šokių vadovė Danguolė Varnienė.

Lietuvos vyčių vardu Petro Sandanavičiaus atminimo stipendijas abiturientėms Silvijai ir Kristinai įteikė Marytė Šepikaitė ir Petro sesuo M. Newsom. Abiturientė Silvija Delekaitė 2003 metais su šeima atvykusi į JAV, lietuviškoje mokykloje nuo šeštos klasės visada buvo geriausia mokinė, tapo kandidate į patyrusias skautes. Meilė lietuviškai dainai ir šokiui ją nuvedė į „Spindulio” kolektyvą, su kuriuo dalyvavo šokių šventėje LA. Abiturientė Kristina Bartašiūtė gimė Kaune, nuo 10 metų gyvena California ir yra vertinga padėjėja administraciniuose mokyklos reikaluose. Kristina, dar besimokydama seminaro klasėse, jau talkino laisvu nuo pamokų laiku ir toliau ketina sugrįžti darbuotis mokykloje.

Žinoma, anot mokyklos direktorės M. Newsom, visi mokiniai, baigiantys mokyklą yra nuoširdžiai laukiami, jų pagalba įvairiuose organizaciniuose darbuose yra didžiai vertinama. Abiturientus ir jų mokytojas sveikino: V. Gedgaudienė, A. Polikaitis, kun. O. Volskis, V. Kasputis. Renginyje viešėjo ir mokinius pasveikino rašytoja Birutė Marcinkevičiūtė iš Lietuvos. Jos knyga ,,Marija ir Pūkelis” padovanota geriausiems mokiniams. Dešimtos ir devintos klasių mokiniai Matas Empakeris ir Vilius Vyšniauskas atsisveikino su abiturientais ir palinkėjo jiems išsinešti pačius geriausius įspūdžius iš lietuviškos mokyklos.
Mokiniams – ne tik pažymių knygelės, bet ir dovanos

Mokytojos padalijo visų klasių mokiniams pažymių knygeles ir mokyklinio metraščio kopijas (CD). Buvo iškviesta kiekviena klasė su auklėtoja – nuo pačių mažiausių ,,Kiškių” iki vienuoliktos klasės seminaristų. Geriausi mokiniai apdovanoti knygomis ir pagyrimo lapais, mažiesiems mokinukams išdalintos Lietuvių Fondo dovanėlės. Buvo apdovanota 15 mokinių, kurie lankė mokyklą ir nepraleido beveik nė vieno šeštadienio, tai pat JAV LB Švietimo tarybos rašinių ir piešinių konkursų nugalėtojai – septintokė Eglė Urbonaitė ir pirmokas Gus Bernota. Pagerbtos su mokykla atsisveikinančios mokytojos Žydra Van der Sluys ir Gailė Radvenytė-Hayden ir tėveliai, kurie aktyviai dalyvavo mokyklos gyvenime. Švietimo tarybos dovanomis pagerbtos ilgametės mokytojos: Gailė Radvenytė-Hayden ir raštinės darbuotoja Laima Gajauskienė, įteikta gėlių puokštė visų mylimai direktorei M. Newsom. Mokyklos vadovė dėkojo mokyklos rėmėjams, LA sporto komandai ,,Banga”, kuri krepšinio turnyre laimėtą 1,000 dolerių premiją paskyrė mokyklai, Kristinai Kazlauskienei už metraščio paruošimą CD formate, mokyklos 60 metų jubiliejaus rengėjams, tėvų komitetui: V. Kaspučiui, L. Polikaičiui, R. Žukienei, J. Gulbinienei ir parapijos klebonui Tomui Karanauskui.

Tradicinė Jaunimo šventė

Los Angeles ne naujiena, kai abiturientų išleistuvės ir mokslo metų pabaiga sutampa su Jaunimo švente. Per 60 mokyklos gyvavimo metų Jaunimo šventė vyksta kasmet – jau 54 kartus. Šokį ir dainą nuo pirmųjų mokyklėles įkūrimo dienų LA lietuvių kolonijoje įskiepijo tradicijų puoselėtoja Ona Razutienė. Kai Jaunimo ansamblis išaugo už mokyklėlės ribų, O. Razutienė sugalvojo tobulinti dainų ir šokių programą, dažnai įjungdama vaidinimus ir sukurtus kultūrinius pasirodymus. Tokiu būdu atsirado Jaunimo šventė. Šios šventės tradicijos yra tęsiamos O. Razutienės dukros D. Varnienės. Birželio 6-osios sekmadienį mokslo užbaigimo iškilmes ir Jaunimo šventę stebėjo ne tik mokiniai ir tėveliai, bet ir vyresnioji parapijiečių karta, menanti pirmąsias Jaunimo šventes, kuriose patys šoko ir dainavo. Šių metų liepos mėnesį 30 dainininkų vyks į IX Lietuvių dainų šventę Toronto, Kanadoje, taigi, žiūrovai turėjo progą išgirsti dalį programos, kurią jaunieji dainorėliai ruošia šventei.

Mokyklėlės choras, vadovaujamas muziko Viktoro Ralio ir D. Varnienės, padainavo dvi dainas, kurias išmoko Dainų šventei: ,,Buvo žodis Lietuva” ir ,,Mes ateitis, rytojaus viltis”. Vyresniųjų Šv. Kazimiero parapijos choras buvo pakviestas atlikti žinomas ir mėgiamas dainas: ,,Kur giria žaliuoja” ir ,,Viešpaties lelija”. Nuskambėjus dainoms, jaunimas pašoko smagių tautinių šokių. Mažieji vaikai šoko ir dainavo ,,Du gaideliai” ir ,,Pasėjau kanapę”(O. Razutienės sukurtas šokis vaikams), o vyresnieji šokėjai atliko mėgiamus šokius: ,,Čigonėlį”, ,,Gyvatarą”, ,,Subatėlę”.

,,Spindulio” studentų jaunimo grupė pristatė naują šokį ,,Saulės vartai”. Simboliškai atverdami vartus vasarai, su lietuvišku žodžiu, šokiu ir daina jaunieji atlikėjai atsisveikino su mokykla. Laukia pasirodymai Toronto mieste liepą, LA Lietuvių dienų šventėje spalį, na, o šių metų pabaigoje ,,Spindulys” ruošiasi šokti ir dainuoti su tautiečiais Australijoje.

la
Mokyklos choras.

LA
,,Spindulio” šokėjai.

la
Abiturientai.

la

Mokyklos direktorei M. Newsom įteikiama gėlių puokštė.