,,Tautiška giesmė” suvienijo

himnas
Liepos 5 d. viso pasaulio lietuviai būrėsi giedoti Lietuvos himno – ,,Tautiškos giesmės”. Mintis apjuosti viso pasaulio tautiečius Lietuvos himnu gimė ,,Tūkstantmečio odisėjos” buriuotojams lankantis pasaulio lietuvių bendruomenėse. Šiuose tautiečių susitikimuose pastebėta, kad ,,Tautiška giesmė” gali skambėti kitaip ir suburti žmones įvairiuose pasaulio kampeliuose. Nuotraukoje – Orlando JAV LB nariai, prieš himno giedojimą. A. Dundzilos nuotr.

hartford
Hartford, CT

day
Daytona Beach, FL

himnas
Mansfield, CT burelis lietuvių susirinkę Sonatos ir Rolando Lazauskų sodyboje gieda Lietuvos himną liepos 5d., 2 val. Nuotrauka Daivos Kezienės.detroit
Detroit, MI (Šv. Antano parapija). Reginos Juškaitės-Švobienės nuotr.

cicerohimnas
Cicero, IL. Jono Kuprio nuotr. logo

kunig
Summit, IL. (,,Kunigaikščių užeigoje”) Ramūno Astrausko nuotr. logo

lemont himnas
Brighton Park, IL. Inos Stankevičienės nuotr.

lemont
Lemont, IL (PLC) Liepos 5, 2009  G. Reinytės nuotr.

lemont
Lemont, IL. Laimos Apanavičienės nuotr.

london
London, Canada. Ievos Naujokaitytės nuotr.,,Ambersail” jachta plaukiantiems buriuotojams, aplankiusiems 20 valstybių, 26 lietuvių bendruomenes ir sukorusiems 40,000 jūrmylių, gimė sumanymas savo tautos himnu apjuosti visą pasaulį. Pradžioje nedrąsi idėja, surado daugybę gerbėjų. Tad Mindaugo karūnavimo dienos (Valstybės dienos) išvakarėse – liepos 5 d. 9 val. v. Lietuvos laiku visi lietuviai, kur jie begyventų – Europos, Afrikos, Amerikos, Australijos ar Azijos žemynuose, – susijungę į bendrą giesmės grandinę išdidžiai visam pasauliui pranešė, kad Lietuvos vardui – tūkstantis metų!

Lietuvos himno giedojimas visuose pasaulio kraštuose ne tik apvainikavo „Tūkstantmečio odisėjos” žygį aplink pasaulį. Visi lietuviai sustoję draugėn pasauliui dar kartą įrodė, kad ,,meilė Lietuvos dega mūsų širdyse”. Ir nesvarbu, kur mes gyvenam, giedodami himną visi jautėmės esą Lietuvos dalis.

Tame ,,himno kelyje” stovėjo ir JAV lietuviai. Čikagoje ir jos apylinkėse (Cicero ir Lemont, Marquette Park ir Brighton Park, Šaulių namuose, ,,Seklyčioje”, ,,Kunigaikščių užeigoje”), Los Angeles, Orlando, Madison, Kanadoje ir kitose vietose susirinkę lietuviai vieningai įsijungė į bendrą chorą.