dariusgirenas


„Lituanica” skrydžiui – 75-eri

Petras Petrutis

Šiemet sukanka 75-eri metai nuo Dariaus ir Girėno transatlantinio skrydžio. Čia rašantysis ir jo bendraamžiai, nors ir neryškiai, prisimena dienas, kuomet „Verkė tėvas Nemunėlis ir Šešupė, ir Dauguva. Verkė visa Lietuva, verkė visa žmonija.” Pastarieji žodžiai priklauso kažkuriam mūsiškiui, kurio nei vardo, nei pavardės, deja, nebeprisimenu. Šie su širdgėla išsakyti žodžiai tapo daina ir skambėjo tėvynėje bei tarp išeivijoje gyvenančių lietuvių.

Darius ir Girėnas gimė Lietuvoje. Tačiau atrodo, kad nebus per daug suklysta juos laikant čikagiečiais. Jiedu subrendo ir, kaip sakoma, „į vyrus išėjo” ne kur kitur, o Čikagoje. Pagaliau čionai įsikūnijo jų nenumaldomas troškimas oro keliu įveikti Atlanto vandenyną ir be sustojimo pasiekti Kauną, tuometinę Lietuvos valstybės Laikinąją sostinę. Deja, ryžtingiems oreiviams nebuvo lemta pasiekti tikslo. Skrendant virš Vokietijos teritorijos „Lituanica” sudužo. Steponas Darius ir Stasys Girėnas žuvo.

Šių metų liepos 13 d. rinksimės prie Marquette Park stovinčio Dariui ir Girėnui atminti paminklo. Aišku kaip dieną, jog šį kartu nesusirinks 60,000 žmonių minia, kaip kad buvo susirinkę 1935 m. paminklo atidarymo iškilmėse. Keičiasi laikai, keičiasi aplinka ir žmonės.

Kitados Dariaus ir Girėno skrydžio ir žūties metinius paminėjimus rengdavo Amerikos karo veteranų Dariaus ir Girėno posto vadovybė. Jiems talkininkaudavo Don Varnas veteranų postas ir kitos lietuvių organizacijos. Ilgainiui sumenko lietuviai karo veteranai. Jų buveinės (postų namai) pateko į svetimas rankas. O postų žmonės, laukdami ir nesulaukdami jaunimo, pradėjo išsivaikščioti.

dariusgirenasŠiemet, nesulaukus „veiksniais ir tariniais” vertinamų organizacijų dėmesio, Dariaus ir Girėno žygio sukakties paminėjimas pateko į privačias rankas. Atviriau kalbant, pateko į tų žmonių, kurie praėjusiais metais be priekaišto surengė Romo Kalantos žūties paminėjimą, rankas. Privačiai sudarytas komitetas viešai kreipėsi į lietuvių organizacijas, prašydamas prisidėti prie bendro darbo. Tenka apgailestauti, kad didesnio atgarsio nebuvo sulaukta. Tiems, kurie teikėsi atsiliepti, priklauso pagarba ir padėka. Jau yra žinoma, kad rengiamo paminėjimo iškilmėse dalyvaus Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius, svečiai iš Lietuvos. Taip pat teiksis dalyvauti ir vietos valdžios pareigūnai.

Turimomis žiniomis, tėvynėje irgi nebus užmiršta Dariaus ir Girėno transatlantinio skrydžio sukaktis. Lietuvos sostinėje Vilniuje ir kitose vietovėse rengiamos iškilmės.
Deja, mūsų išeivijoje tik vos vos krutama. Prieš porą savaičių sukrutę New York ir apylinkių lietuviai sutvarkė  Brooklyn stovinčio Dariaus ir Girėno paminklo aikštelę ir susikaupę prisiminė prieš 75-erius metus įvykusį Dariaus ir Girėno tragiškąjį žygį. Tačiau kas vyksta ar dar įvyks kitur neteko nieko konkretesnio išgirsti.

Negalima nepaminėti muz. Fausto Strolios redaguojamo žurnalo „Muzikos žinios”. Leidinio redaktorius „suuodė” kad mūsų muzikos kompozitoriai yra sukūrę 15  Dariui ir Girėnui dedikuotų kūrinių. „Muzikos žiniose” yra išvardyti kūrinius sukūrusių kompozitorių vardai ir pavardės, taip pat pridėtos jų nuotraukos. Šis leidinys supažindina skaitytojus su Vytauto Pesecko ir Fausto Strolios daina „Saulė, debesys ir vėjas”, sukurta skrydžio 75-mečiui paminėti.

Prieš keletą dešimtmečių viena šeštadieninės lituanistikos mokyklos mokytoja paprašė mokinių išvardyti Lietuvos Didžiuosius kunigaikščius. Vienas mokinukas ėmė ir pasakė – „Darius ir Girėnas”.

Mieliems tautiečiams primename, kad Dariaus ir Girėno transatlantinio skrydžio 75-erių metų sukakties paminėjimas prasidės 12 val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, šv. Mišiomis, skirtomis Dariaus ir Girėno žygdarbiui atminti. Mišias koncelebruos kunigai: kleb. A. Markus, dr. K. Trimakas, kun. J. Kelpšas, tėvas A. Gražulis, SJ. Po Mišių automobilių paradas ir eisena pasuks ,,Lituanicos” paminklo (California Ave. ir 67 gatvės sankryža) Marquette Park link.

Iškilmės prie paminklo prasidės 1:30 val. p. p. Lietuvos ir JAV himnus atliks dūdų orkestras ,,Gintaras”, dalyvaus lietuviškos organizacijos, JAV karo veteranai, kariškiai, valstybės pareigūnai, diplomatai. Vyks kariškas žuvusiųjų pagerbimas, gėlių, vainikų, vėliavų padėjimas.

Po minėjimo Jaunimo centre (5620 S. Claremont Ave., Chicago IL 60636) – draugiškas pabendravimas, vaišės, alus, karšti lietuviški užkandžiai, gros Algimanto Barniškio ansamblis.

Automobilių savininkai renkasi prie Marquette Park bažnyčios 11:30 val. r. Pageidautina turėti trispalves lietuviškas vėliavėles.