NEPATENKINTI? TOKIŲ REIKĖTŲ GERAI PAIEŠKOTI

soksv

Dainos Čyvienės nuotraukos

Atgarsiai iš XIII Lietuvių tautinių šokių šventės Los Angeles 2008 m. liepos 6 d.

Dalia Cidzikaitė

Nors, pasak XIII Lietuvių tautinių šokių šventės kopirmininko Jurgio Jogos, visų niekad nepatenkinsi, beveik nėra abejonių, jog pirmą kartą per visą lietuvių tautinių šokių švenčių istoriją š. m. liepos 6 d. Vakarinėje JAV pakrantėje Los Angeles mieste, CA, Galen Center įvykusi XIII Lietuvių tautinių šokių šventė visiems paliko pačius geriausius įspūdžius ir atsiminimus. Ar be daugybės šypsenų, pražydusių šventei įsibėgėjant ir po jos, dar reikia kitokių įrodymų? ,,Nors nesu naujokas tautiniuose šokiuose – mačiau keletą tikrai aukštos kokybės bulgarų ir havajiečių tautinių šokių pasirodymų, šiųmetinę jūsų tautinių šokių šventę įvertinčiau kaip pačią geriausią,” – laiške šventės komitetui parašė vienas iš šventėje dalyvavusių svečių. Arba: ,,Achiu! Mums be galo patiko ponia Rūta, paskendusi rausvame debesyje, mūsų mėgstamiausias šokis – vaikinai su lazdomis. Po mūsų tokios unikalios patirties šį sekmadienį visi nusprendėme, jog jeigu nebūtų Lietuvos, kas nors vis tiek ją būtų išradęs.”

Vis dėlto didžiausia šventė buvo patiems šokėjams, ypač mažiesiems ir jauniams. Juk dėl vaikų tą šventę ir ėmėsi organizuoti Los Angeles lietuviai, kurių ne viena atžala šoka lietuvių tautinių šokių grupėje. J. Jogai pats maloniausias atsiliepimas ir jo pastangų įvertinimas buvo jo keturių vaikų, šokusių šventėje, padėka.

rutalee

Vienus šokėjai virkdė, kitus – paskatino griebtis plunksnos

Šventinei programai neliko abejingi ir lietuviai žiūrovai: šventės rengėjai, garbės svečiai ir net žurnalistai. Už šventės reklamą atsakinga Daina Kasputienė prisipažino: ,,Ašaroti pradėjau per ‘Blezdingėlę’ ir visiškai apsiverkiau per ‘Malūną’.” Garbės viešnia, LR garbės konsulė Cleveland, OH Ingrida Bublienė gyrė ne tik šventės programą, bet ir šokėjus. Jos teigimu, pirmą kartą šokėjai taip gerai lygiavo. O štai ,,Draugo” bendradarbis Pranas Visvydas, prieš šventę mandagiai atsisakęs parašyti apie šventę, sakydamas, jog tą darbą paliks jaunimui padaryti, po šventės parašė laišką, rašydamas, jog prisikaupė daugybė įspūdžių ir galįs juos visus sudėti į viena ir parašyti straipsnį. Tad apie ką tik pasibaigusią šventę ,,Draugo” puslapiuose skaitysite turbūt dar ne kartą.

soksvnt

Subūrė kartas, bangas ir vietoves

Kaip ir per kiekvieną šokių šventę, taip ir šiais metais, šokėjų gretose sukosi įvairių kartų, bangų ir vietovių atstovai. Paskutiniais duomenimis, šventėje šoko daugiau nei 1,100 šokėjų (daugiau nei 40 šokių grupių iš Amerikos, Kanados ir Lietuvos), juos stebėjo apie 3,000 žiūrovų. Pirmą kartą šventėje ,,Lėtūno” grupėje iš Čikagos šokusi lietuvė neslėpė džiaugsmo, susižavėjimo ir nuostabos: ,,Esam visai nepažįstami ir svetimi vienas kitam, bet šokio dėka tampame artimi.” Taip gerai žinomas posakis — daina ir šokis suartina – dar kartą virto realybe: nuo pat atvykimo į Los Angeles, pirmosios repeticijos iki paskutinių šventės akordų nutilimo — buvome viena šeima, palaikanti ir įvertinanti.

I. Bublienė įsitikinusi, jog tokios šventės paliudija, kad esame gyvi šioje pakrantėje. Jai buvo džiugu susipažinti su vadovais iš Lietuvos, kurie atvežė grupes: ,,Grandinėlę” iš Panevėžio,
soksvnt ,,Kalnapušę” iš Nidos ir ,,Sugrįžus” iš Vilniaus. ,,Svarbu, kad išeivija ir Lietuva vis rastų bendrą kalbą. Galbūt tas būdas yra per šokį?” – spėliojo LR garbės konsulė.
Nuostolių nebus

Po šventės kalbintas J. Joga taip pat neslėpė džiaugsmo, anot jo, šventė labai sėkmin
gai pavyko, viskas sklandžiai praėjo – nuo pasirengimo iki pačios šventės. Ir pridūrė, jog kiek jam ir jo vadovaujamo komiteto nariams teko girdėti, daugelio nuomone, tai buvo geriausia ir gražiausia šventė, kurioje jie bet kada yra dalyvavę.

Skirtingai nuo anksčiau rengtų šokių ir dainų švenčių, kurių biudžetai ypač dideli, po šiųmetinio renginio šventės komitetas neturės sukti galvos, iš kur gauti pinigų susimokėti skolas. J. Joga telefonu patvirtino, jog galą su galu sudūrė ir nuostolių tikrai nebus. ,,Tai, kad šventė gerai pavyko, turbūt padėjo nusistatymas, jog ruošiame pokylį taip, kaip jį ruoštume pas save namie, – sakė kopir
mininkas J. Joga. – Norėjome, kad visi svečiai jaustųsi patogiai ir būtų gerai nusiteikę. Tik visa tai pabandėme padaryti didesniu masteliu.”

Kadangi tokia šventė dar niekada nebuvo surengta California valstijoje, šventės rengimo komisija, išskyrus buvusios šokių šventės Čikagoje pirmininkės Audronės Tamulienės patarimus, neturėjo kuo pasiremti. J. Joga prisimena, jog jiems kilo paprasčiausi klausimai: kiek šokėjų dalyvaus, kiek žmonių atvažiuos ir pan. ,,Mes labai konservatyviai į viską žiūrėjome. Galvojome, kad norint sėkmingai šventę surengti, reikia į ją žiūrėti kaip į verslą, todėl stengėmės a
priboti išlaidas.” Komiteto kopirmininkas džiaugėsi, kad visi spėliojimai pasitvirtino.

soksvnt

Prisidėjo ne vienas

Prie šventės sėkmės prisidėjo ir komiteto sudėtis bei sutarimas. J. Joga prisiminė, jog praėjusių metų gegužę galų gale nusprendus šventę rengti 
LA, visi kibo į darbą, niekas neatsisakė. Jo nuomone, šventė įvyko ir ji pasisekė, nes pagrindinis šventės ruošos branduolys labai gerai sugyveno, nebuvo jokių įsikarščiavimų, ginčų. ,,Kiekvienas turėjo savo patirtį ir jeigu kas nors pažadėjo ką nors padaryti, nereikėjo daugiau rūpintis, žinojai, kad bus padaryta.” O tų darbų tikrai netrūko. Prie šventės organizavimo prisidėjo daugiau nei 80 žmonių, bent tiek pavardžių komitetas kol kas turi savo sąraše. Po šventės pirmadienį University of California, Los Angeles sutiktas prof. Algirdas Avižienis tik patvirtino tai. Pasak jo, Los Angeles lietuviai XIII Lietuvių tautinių šokių šventei pradėjo ruoštis gal daugiau nei prieš metus, tam paaukojo daug energijos ir darbo, ir kiekvienas jo pažįstamas vis kažkuo prisidėjo prie būsimos šventės rengimo ir jos sėkmės.

Šventę primins lei
dinys, dovanėlės ir vaizdajuostė

Iš XIII Lietuvių tautinių šokių šventės jos dalyviai ir svečiai į namus parsivežė gražiai išleistą šventei skirtą leidin-įprogramą (grafikos darbais rūpinosi Rasa Hendrickson, leidinį paruošė ir suredagavo Zita Petkienė). Susipažinimo vakaro ir pačios šventės metu buvo pardavinėjami suvenyrai su šventės atributika. Visu tuo rūpinosi viena iš šventės komiteto narių Kristina Švarcaitė. Ji koordinavo ne tik tai, bet ir lėšų telkimą, rėmėjų ir aukotojų paieškas. O vasarai pasibaigus pradėkite ieškoti šokių šventės vaizdo įrašo. Ne tik pačią šventę, bet ir repeticijas filmavo čikagiškiai: vaizdo režsierius Arvydas Reneckis ir jo padėjėjas Rytis Januška. J. Joga negalėjo tiksliai pasakyti, kada vaizdo įrašas pasirodys ir kiek jis kainuos, tačiau tikrai užtikrino, jog visa tai netrukus bus pasiūlyta.

soksvnt

Tai dar ne pabaiga

Atskiro straipsnio prašosi šventės programa, ją sudarę ir prie jos dirbę žmonės, šokių choreografija, oficialiąją dalį vedusi LA lietuvių pažiba Hollywood aktorė lietuvė Rūta Lee. Galbūt daugiau apie tai papasakos pati XIII šokių šventės vadovė Danguolė Ruzutytė-Varnienė, kuri mielai sutiko atsakyti į ,,Draugo” klausimus. Tikimės, jog apie pačią šventę papasakos ir daugiau joje dalyvavusių žmonių bei, žinoma, nuotraukos. Kartu primename skaitytojams, jog ,,Draugas” paskelbė nuotraukų iš šokių šventės konkursą ,,Šokam šokimėlį”. Nuotraukas siųskite adresu: ,,Draugas”, 4545 W 63rd Street, Chicago, IL 60629 arba el. paštu:
redakcija@draugas.org,
dalia.cidzikaite@gmail.com
Geriausių nuotraukų autorių laukia apdovanojimai.

Tad galbūt reikėtų dažniau pasitikėti vakarinėje pakrantėje gyvenančiais lietuviais ir patikėti jiems daugiau tokių ar panašių kultūrinių renginių? Tebūnie kol kas tai retorinis klausimas. Lietuvių sugrįžimo, atrodo, pageidautų ir ,,Universal Hilton” viešbučio, kuriame buvo apsistojusi nemaža dalis šokėjų ir kuriame vyko penktadienio repeticija bei susipažinimo vakaras su pokyliu, atstovai. D. Kasputienės teigimu, viešbučio atstovai prašė, kad lietuvių tautinių šokių šventė ir vėl sugrįžtų į Los Angeles. Jie mielai mus ir vėl priimtų.
(07-12-3008)