Sveikinant ,,Draugą”su 99-tuoju gimtadieniu!

Marija Remienė


draugas1932Kai bus rašoma išeivijos veiklos istorija, ,,Draugas” joje užims gana svarbią vietą. Nė vienas lietuviškas laikraštis – net Lietuvoje – iki šiol nėra pasiekęs 99-rių metų ribos. Tai parodo ,,Draugo” pastovumą, tėvų marijonų finansinį užnugarį ir skaitytojų dėmesį bei paramą.

XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje iš Lietuvos į Ameriką atplaukė didelė emigracijos banga. Pirmieji emigrantai kūrėsi anglių kasyklose Pennsylvanijoje. Tarp emigrantų vyko įvairūs nesutarimai, ypač su lenkais dėl bažnyčių, nes nebuvo, kas juos buria ir informuoja. Amerikos lietuviams kunigams kilo mintis tautiečius svetimame krašte aprūpinti lietuviška spauda. Ta mintis buvo greit įgyvendinta: 1909 m. liepos 12 d. Wilkes Barre, Pennsylvanijoje gimė savaitraštis pavadinimu ,,Draugas”. Tai buvo katalikiškas laikraštis, įsteigtas Amerikos lietuvių katalikų kunigų vienybės, kurią subūrė atkaklus kun. Antanas Staniukynas. Pirmasis ,,Draugo” redaktorius buvo Šv. Kazimiero seserų vienuolijos įkūrėjas, Marijos Kaupaitės brolis kun. Antanas Kaupas.

Netrukus lietuviai ėmė kurtis ir kitose Amerikos vietose. Daug emigrantų atvyko į Čikagą ir jos apylinkes. Pradžioje laikraštis pasiekdavo tik Pennsylvanijos apylinkes ir buvo beveik natūralu perkelti jį į Čikagą. Tad 1912 m. ,,Draugas” persikėlė į Čikagą, o 1916 m. jis tapo dienraščiu.

Laikraštį leido ,,Draugo” bendrovė, susidedanti iš lietuvių kunigų. Nuo pat pradžios ,,Draugas” turėjo ekonominių ir kitokių sunkumų. 1919 metais ,,Draugo” leidybą perėmus tėvams marijonams, laikraštis lengviau išbrisdavo iš pasitaikančių sunkumų. Reikia pripažinti, kad apskritai laikraščiai ilgiausiai išsilaiko leidžiami vienuolijų.

1957 m. ,,Draugas” buvo perkeltas į naują, specialiai dienraščiui skirtą pastatą, pastatytą tėvų marijonų pastangomis. Marijonams perėmus ,,Draugą”, pirmuoju vyriausiu redaktoriumi buvo kun. Petras Būčys, o vėliau, po jo kiti kunigai marijonai.

Laiko tėkmė nesustojamai plukdo metus. Niekas nestovi vietoje. Keitėsi ir redaktoriai. ,,Draugo” vyr. redaktoriais buvo: kun. Kazimieras Rėklaitis, kun. Kazimieras Matulaitis, Leonardas Šimutis, kun. Vytautas Bagdanavičius, kun. dr. Viktoras Rimšelis, kun. Pranas Garšva. Nuo 1992 metų vyriausiojo redaktoriaus kėdę užėmė moteris – Danutė Bindokienė, nuo 2007 m. – dr. Dalia Cidzikaitė.

Keitėsi redaktoriai, keitėsi ir ,,Draugo” leidėjai. Pradžioje ,,Draugą” leido Lietuvių katalikų kunigų vienybė. Perkėlus dienraštį į Čikagą, jį leido kunigų sudaryta bendrovė. ,,Draugą” perėmus marijonų vienuolijai, visas laikraščio leidimo rūpestis atiteko marijonams. Leidybai patiriant nuostolių, buvo įsteigta marijonų gilda, bet dėl didelių mokesčių ji buvo panaikinta. 1941 m. kovo 29 d. Springfielde, IL, buvo įregistruota ne pelno siekianti organizacija – Lietuvių katalikų spaudos draugija, kuri iki šiol yra oficialiai atsakinga ,,Draugo” leidėja. Leidėjų taryboje yra 19 direktorių: 10 tėvų marijonų ir 9 pasauliečiai.

Per visus savo gyvavimo metus ,,Draugas” yra daug nuveikęs, atlikęs tūkstančius milžiniškos vertės darbų bei patarnavimų įvairiose srityse organizacijoms, fondams ir visai Lietuvai. Būdamas katalikiškas laikraštis, kuriam rūpėjo Lietuva, jis suteikdavo daug žinių iš okupuotos Lietuvos ir taip išeivijoje palaikė gyvą lietuviškumą ir ryšį su Tėvyne. Kas gali suskaičiuoti, kiek tūkstančių žmonių ,,Draugas” sukviesdavo į kultūrinius ar politinius renginius? ,,Draugas” turėjo ir tebeturi nepaprastą reikšmę.

Tenka pripažinti, kad niekas tiek lietuvybei nepasitarnavo, kiek tėvai marijonai. Jų dėka ,,Draugas” išliko krikščioniškas, lietuviškas ir kultūros skleidėjas iki šių dienų. Vertinant ,,Draugo” svarbą per praėjusius 99rius metus, reikia pagalvoti, kokia iš viso yra spaudos reikšmė žmogui, visuomenei ir tautai. Jei pradžioje ,,Draugo” tikslas buvo tautiečius išeivijoje burti ir informuoti, vėliau jo dėmesys dar labiau išsiplėtė, nes ,,Draugui” rūpėjo tiek visa išeivija, tiek išeivių palikta, bet nepamiršta Lietuva.

Sveikiname 99-rius metus gyvuojantį ,,Draugą”, atnešusį ir nešantį gausų derlių. Dėkojame už jo ištikimybę krikščionybei, už jo ištikimybę Lietuvai, taip pat – už jo ištvermingą lietuvybės puoselėjimą išeivijoje. (07-12-08).