dargir
Lietuvos Resbublikos generalinis konsulas Čikagoje A. Daunoravičius
kalba minėjime, skirtame 75-osioms S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio
per Atlantą metinėms.

Dariaus ir Girėno istorinio skrydžio paminėjimas Čikagoje

dargir1932 m. liepos 31 d. lietuvių laikraščiuose ,,Draugas” ir ,,Naujienos” buvo išspausdintas lakūnų Dariaus ir Girėno kreipimasis: ,,Mes skrisime į Lietuvą”, su prašymu paremti ruošiamą skridimą per Atlantą. 1933 m. liepos 15 d. 6 val. 24 min ryto New York laiku, praėjus beveik metams nuo kreipimosi, ,,Lituanica” iš New York Floyd Bennet oro uosto pradėjo didžiąją kelionę į Lietuvą.

Deja, Lietuvos lakūnai nepasiekė, lėktuvas sudužo netoli Soldino (tuomet Vokietija, dabar Lenkija). Katastrofos priežastys nėra visiškai aiškios. Oficialiai pranešta, kad avarija atsitiko dėl audros ar motoro gedimo.

Nepasiekė Lietuvos ir laiškai, kuriuos pirmą kartą buvo bandoma skraidinti per Atlantą. Lakūnai vežė pluoštą laiškų į Lietuvą. Taip buvo atidaryta persiuntimo oru paštu linija. Iš Soldino į Kauną liepos 18 d. atvežtas maišelis su laiškais, kurie 2:30 val. p. p. Kauno centriniame pašte juos pažymėti specialiu antspaudu: ,,Nugalėję Atlantą žuvo Lietuvos garbei”. Kitą dieną, 4:10 val. p. p. lėktuvas su Dariaus ir Girėno karstais nusileido Kaune. Tokia istorijos, prasidėjusios prieš 75-erius metus, pabaiga.

dargir
Sekmadienį gausus būrelis čikagiečių susirinko pažymėti Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą sukaktį. Skrydžio, apie kurį buvo dainuojamos dainos, o lakūnai tapo patriotizmo simboliais. Paminėjimą organizavo grupė entuziastų, kuriems vadovavo Ernestas Lukoševičius.

Dalyviai 12 val. rinkosi Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, kur šv. Mišias koncelebravo kunigai Antanas Markus, Antanas Gražulis, SJ, Jaunius Kelpšas, dr. Kęstutis Trimakas.

Po Mišių senoviniai automobiliai ir eisena, kurioje matėme ir Amerikos lietuvių Romos katalikių moterų sąjungos nares, Don Varnas posto veteranus, Šaulius, JAV Lietuvių Bendruomenės narius, nešina vainikais ir plazdančiomis lietuviškomis vėliavėlėmis, nusidriekė link paminklo.
dargir
Dūdų orkestrui ,,Gintaras” sugrojus JAV ir Lietuvos himnus prasidėjo Transatlantinio skrydžio 75-ųjų metinių paminėjimas. Kalbėjo generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius, ALTo pirmininkas Saulius Kuprys, Balzeko muziejaus įkūrėjas Stanley Balzekas, Jr., evangelikų liuteronų vyskupas Hansas Jurgis Dumpys, eiles skaitė jauna poetė Vilija Vakarytė. Sveikinimus, kuriuos susirinkusiems perskaitė Joe Kulys, atsiuntė JAV Atstovų rūmai ir Čikagos miesto taryba, kuri liepos mėnesį paskelbė S. Dariaus ir S. Girėno mėnesiu ir paragino visų tautybių miesto gyventojus prisiminti lietuvių lakūnus.
dargir
Programos pabaigoje E. Lukoševičius jaudindamasis padėkojo visiems susirinkusiems, o baigiančiam savo kadenciją LR generaliniam konsului Čikagoje A. Daunoravičiui visų vardu įteikė atminimo dovaną – dvi žinomo čikagiečio fotografo Jono Kuprio nuotraukas, kurių vieną Ernestas prašė padovanoti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

Sugiedojus ,,Lietuva brangi”, dalyviai rinkosi į Jaunimo centro kavinę, kur dar ilgai kalbėjosi, kur liejosi Algimanto Barniškio muzika.

,,Draugo” info.

 Jono Kuprio nuotraukos.

dargir
dargir
dargir