<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-16" /> <meta name="Author" content="Draugas" /> <meta name="Description" content="Draugas, Pagrindinis Puslapis" /> <meta name="KeyWords" content="Draugas, Lithuanian, Lithuania, Lithuanian-American" /> <meta name="Title" content="Pradinis Puslapis" /> <title>other</title> <style type="text/css"> body { margin:0 auto; text-align:center; width:790px; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #808080; } a:link {color:#fff; text-decoration:underline; } a:visited { color:#000; text-decoration:underline; } a:hover { color:#e3372e; text-decoration:none; } img { border-width:0; } p { margin-top:5px; margin-bottom:10px; } ul { margin-top:5px; margin-bottom:5px; margin-left:8px; padding-left:8px; font-size:10px; font-weight:normal; } h1 { font-size:12px; text-align:center; } div#header {width:790px; height:150px; padding-top:15px; padding-bottom:10px; text-align:center; } div#container { width:790; float:left; border-top:1px solid #ececec; border-bottom:1px solid #ececec; background-color:#c0c0c0; background-image:url(column2.jpg); background-repeat: repeat-y; } div#sidebar { width:143px; float:left; text-align:left; background-color:#a0a0a0; border-left:1px solid #ececec; border-right:1px solid #ececec; } div#col1 { width:644px; float:left; text-align:left; border-right:1px solid #ececec; } div#footer { width:788px; background-color:#c0c0c0; float:left; font-size:10px; border-right:1px solid #ececec; border-left:1px solid #ececec; border-bottom:1px solid #ececec; } .margin { margin-left:10px; margin-right:10px; padding-top:10px; } .column { margin-left:5px; margin-right:5px; padding-top:10px; } .font12 { font-size:12px; } .center { text-align:center; margin-top:3px; margin-bottom:5px; } </style> </head> <body> <div id="header"> <a href="http://www.draugas.org"><img src="logo1.jpg" alt="" /></a></div> <div id="container"> <div id="sidebar"> <div class="column"> <p class="center"><a href="http://www.draugas.org/index.html"><b>PIRMAS PUSLAPIS</b></a></p> <hr /> <ul class="font12"> <li><a href="kalendorius.html">Kalendorius</a></li> <li><a href="mirties.html">Mirties prane&scaron;imai</a> </li> <li><a href="knygynelis.html">Knygynlis</a></li> </ul> <hr /> <ul class="font12"> <li><a href="nuomones.html">Nuomons</a></li> <li><a href="nuorodos.html">Nuorodos</a></li> <li><a href="prenumerata.html">Prenumerata</a></li> </ul> <hr /> </div> </div> <div id="col1"> <div class="margin"> <p><big style="font-weight: bold;">JAV LB LISS ~inios: Lietuvos darboviets studento sta~uotojo akimis</big><br /> </p> <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><img style="border: 1px solid ; width: 600px; height: 377px;" alt="kungfu" src="07-16-10Gudonavicius-ir-Gintautaite.jpg" /><br /> Linas Gudonavi ius ir straipsnio autor.<br /> <br /> <big><big style="color: rgb(153, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">Pa~intis su ryts kovos menu Kung Fu </span><br style="font-weight: bold;" /> </big></big><br /> ALDONA GINTAUTAIT<br /> <br /> Pasirinkdami sta~uot Lietuvos Respublikos Seime niekada nesvajojome /gauti /domis ir netikts /gkd~is. Sta~uotojs globjas dr. Paulius Saudargas visada sugalvoja, kaip &scaron;auniai praleisti popiet ir pa/vairinti darbo dien. Liepos 7oji mums tapo neeiline sta~uots diena &ndash; kartu su savo globju vykome / ryts kovos mens Wing Tsun Kung Fu stovykl Vepriuose (Ukmergs rajone). Kaip LISS Seimo sta~uotojai buvome pakviesti kelias valandas praleisti unikalioje auk&scaron;to lygio kovs mens stovykloje, trukusioje keturias dienas.  ia susirinko kelios de&scaron;imtys kovotojs i&scaron; viss Baltijos &scaron;alis, kurie su mumis pasidalijo savo ~iniomis apie ypating Kung Fu &scaron;ak Wing Tsun ir kartu treniravosi. <br /> <br /> Mus &scaron;iltai pasitiko ketvirto lygio Kung Fu meistras, Baltijos &scaron;alis Wing Tsun Kung Fu asociacijos prezidentas, TV laidos apie savigyn &bdquo;Kung Fu i&scaron;mintis&rdquo; kkrjas Linas Gudonavi ius. Si-Fu L. Gudonavi ius kiekvien mnes/ veda u~simimus instruktoriams, meistrams, kurie moko &scaron;io kovos meno jaunus ~mones. I&scaron; Kung Fu meistro su~inojome, kad Wing Tsun yra vienintel i&scaron; daugiau kaip 350 Kinijos kovs meno &scaron;aks, sukurts moters vienuols Ng Mui. Pasak istorijos &scaron;altinis, ji buvo imperatoriaus dukra, kuri slapstsi &Scaron;aolinio vienuolyne nuo mand~krs. .vykiai pasisuko tokia linkme, jog &Scaron;aolinio vienuoliai, padj Mings dinastijai vl sugr/~ti / vald~i ir /veikti mand~ikrus, vliau buvo persekiojami prie&scaron;s, kurie sudegino &Scaron;aolinio vienuolyn. Vienuolei Ng Mui i&scaron; gaisro pavyko i&scaron;sigelbti, ji, padedama kits keturis meistrs, sukkr &scaron;/ kovo men, kur/ perdav mergaitei Yim Wing Tsun. Ji savo ruo~tu perdav ~inias savo vyrui, kuris sistem ir pavadino jos vardu &ndash; Wing Tsun. Vienas i&scaron; Wing Tsun vertims yra &bdquo;puikusis pavasaris&rdquo;.<br /> <br /> Toliau &scaron;i sistema buvo perduodama i&scaron; kartos / kart. Svarbu paminti did/j/ Wing Tsun meistr Yip Man<img style="border: 1px solid ; width: 250px; height: 541px; float: right;" alt="kungfu" src="07-16-10Si-Fu-Linas-Gudonavicius.jpg" hspace="9" vspace="9" />, kuris Kinijoje yra labai ~inomas ~mogus. Ta iau ~inomas jis yra ne tik todl, kad yra Wing Tsun kovos meno meistras, jis yra pirmasis garsiojo Bruce Lee mokytojas. Bruce Lee, daugelio ~monis &scaron;irdyse yra Kung Fu herojus, ~mogus, kuris Kung Fu kovos men labai i&scaron;populiarino. Dabar visame pasaulyje juo u~siminja du milijonai ~monis, Lietuvoje &ndash; apie 500. Wing Tsun nra /prastas Kung Fu stilius, kuriame atkartojamas koks nors gyvknas, pavyzd~iui, kobra ar tigras. &bdquo;}mogus niekada neturs tokis nags kaip tigras ar nuods kaip gyvat, bet ~mogus turi smegenis, jomis ir reikia naudotis&rdquo;, &ndash; pasakojo Gudonavi ius. Wing Tsun yra nepakartojama dl savo prakti&scaron;kumo bei pragmati&scaron;kumo. Ta iau bkdama tradicin &Scaron;aolinio vienuolyno sistema, kaip ir visi tikrieji kovos menai, ji viss pirma ~mogs gr~ina prie ~mogi&scaron;kumo. }mons atranda, jog kovos mene gali geriau pa~inti savo kkn, prot ir dvasi. Juk sakoma: sveikame kkne &ndash; sveika siela. Po &scaron;is /kvepian is ~od~is atjo laikas ir sta~uotojams i&scaron;bandyti savo jgas. <br /> <br /> Wing Tsun Kung Fu stovyklos dalyviai treniruojasi 10 valands per dien, pradedant nuo lengvesnis treniruo is i&scaron; ryto, baigiant tikromis kovomis vakare. Mes /sijungme / sunkesn vakarin sesij ir buvome nustebinti kovotojs i&scaron;tverms ir /gkd~is. Nors buvome labai toli nuo &scaron;is meistrs lygio, bandme /sijungti / treniruot ir /sigilinti / tikrj/ Wing Tsun Kung Fu pasaul/. Kiekvien i&scaron; mkss mok auk&scaron;tesnio lygio Kung Fu instruktoriai, kurie mums rod pagrindinius, elementarius kovos judesius. Smkgiuodami kojomis, kum&scaron; iais ir alkknmis truput/ ap&scaron;ilome ir pradjome mokytis sudtingesnis sudtinis judesis.  ia ir supratome, kad &scaron;is kovos menas nutiesia tilt tarp kkno ir minties &ndash; neu~teko tiesiog atkartoti judesis. Taip pat pastebjome, kad &scaron;ioje Wing Tsun Kung Fu sistemoje didel reik&scaron;m turi pagarba vyresniajam ir noras perimti ~inias i&scaron; jo. Kiekvienas SiFu Lino ~odis buvo /dmiai i&scaron;klausomas arba u~sira&scaron;omas dalyvis, po kiekvieno parodyto pratimo visi jam nusilenkdavo. Lydimi savo mokytojo dauguma stovyklos naris bgo kros, o sta~uotojai kartu su likusiais dalyviais, atliko tempimo pratimus. Bet tuo dar nesibaig mkss jau dvi valandas besitsianti treniruot. Gr/~us kitiems, treniruot tsme toliau. &Scaron;/ kart darme &bdquo;roleplay&rdquo; pratimus, daugiausia susijusius su savigyna. Kung Fu ~inovai mums parod, kaip derts elgtis u~puolimo ar apipl&scaron;imo atvejais.<br /> <br /> .gij naudings ir svarbis ~inis, po 4 valands /temptos treniruots atsigaivinti /&scaron;okome / e~er. Po to buvome pakviesti pamatyti Wing Tsun Kung Fu meistrs vakarinio pasirodymo. Pasirodyme kovotojai rod, kaip, naudojantis Wing Tsun Kung Fu technika, /manoma apsiginti netgi nuo 3 u~puoliks, kaip kovoti nematant prie&scaron;ininko ir kaip apsiginti nuo u~puoliko su ginklu. Toks /vadas / /doms ir sudting men mums /kvp jgs. Nors buvo sunku, bet tikrai verta paplu&scaron;ti ir susipa~inti su &scaron;iuo ne/prastu sportu ir dvasios ugdymu. Su Wing Tsun Kung Fu kiekvien akimirk galima atrasti ka~k naujo, tai skatina eiti toliau, tobulti.<br /> </span><br /> <br /> <br /> </div> </div> </div> <div id="footer"> <p><b>Draugas</b> / 4545 W. 63rd St. / Chicago, IL 60629-5589 <br /> Tel: 773-585-9500 / Fax: 773-585-8284 / E-mail: <a href="mailto:administracija@draugas.org"><u>administracija@draugas.org</u></a> <br /> Site design: <a href="mailto:kevin.j.elliott@gmail.com">Kevin J. Elliott</a> </p> </div> </body> </html>