BROCKTON, MA

Šv. Kazimiero lietuviška parapija: išlaikyti ar pasiduoti?

broktonstcasimir

Š. m. gegužės 2 d. ,,Drauge” rašėme apie uždaromą dar vieną lietuvišką – Šv. Kazimiero – bažnyčią Brockton, MA. Birželio 29 d. šioje bažnyčioje buvo aukotos paskutinės šv. Mišios. Po jų parapijiečiai išsiskirstė dvejopai nusiteikę: vieni pasiruošę toliau kovoti dėl šios bažnyčios išlaikymo, kiti – slegiami nostalgiškų jausmų. Šv. Kazimiero bažnyčia šiais metais šventė 110 jubiliejų. Tai viena seniausių lietuviškų bažnyčių JAV.

Po paskutinių šv. Mišių susirinkę pabendrauti parapijiečiai teigė nepamiršiantys bažnyčios, kuri, jų teigimu, buvo neteisėtai iš jų atimta. Šv. Kazimiero parapija buvo sujungta su netoliese esančia St. Michael (Avon, MA) parapija. Tad Boston apylinkėse liko tik viena lietuviška parapija – Šv. Petro bažnyčia, esanti South Boston.

Per paskutiniuosius ketverius metus dėl mažėjančio tikinčiųjų skaičiaus Massachusetts kardinolas Sean P. O’Malley sumažino bažnyčių skaičių nuo 357 iki 292. Šiuo metu Boston arkivyskupijoje įvairiose bažnyčiose šv. Mišios aukojamos 20 skirtingų kalbų. Tačiau O’Malley teigimu, Mišios užsienio kalbomis aukojamos tam, kad tikintieji suprastų ir dalyvautų Mišių aukoje, o ne tam, kad išlaikytų ankstesniųjų kartų imigrantų kultūrą.

Šv. Kazimiero bažnyčioje per šiuos metus buvo vienerios vestuvės, dvejos laidotuvės, o per sekmadienines Mišias vidutiniškai bažnyčioje susirinkdavo apie 161 tikintysis. Arkivyskupo kardinolo Patrick O’Malley išsiuntinėtame laiške parapijiečiams teigiama, kad sprendimas uždaryti Šv. Kazimiero bažnyčią buvo padarytas dėl didesnių Bostono arkivyskupystės sumanymų, kurie leis Bostono arkivyskupystei naudingiau naudoti savo išteklius ir geriau aptarnauti Dievo žmones. Arkivyskupo teigimu, Brockton esančios likusios vietinės bažnyčios puikiai gali patenkinti visų tikinčiųjų poreikius.

Tačiau lietuviai nepasiduoda. Paskutinėmis savaitėmis priešais bažnyčią ant pievelės, gėlynuose ir ant tvoros tikintieji pristatė kryžių, kurie savaip primena Lietuvoje esantį Kryžių kalną.

Birželio 18 d. Šv. Kazimiero bažnyčios parapijiečiai nubalsavo, kad vyskupui John A. Dooher ir kitiems dvasininkams nebūtų leista dalyvauti paskutinėse šv. Mišiose, nes būtent šie bažnyčios vadovai yra atsakingi už bažnyčios uždarymą. Dauguma parapijiečių rengiasi pateikti apeliaciją dėl šio sprendimo. Kaip teigė Šv. Kazimiero bažnyčios kantorė Marytė Bizinkauskas, parapijiečiai tikrai pateiks apeliaciją, tačiau tai dar nereiškia, kad arkivyskupija pakeis savo nuomonę. Apeliacijos procesas, pirmiausia kreipiantis į arkivyskupiją, vėliau, jei ten bus atmestas, į Romą, gali užtrukti ne vienerius metus.

Šv. Kazimiero bažnyčia Brockton, MA yra svarbi visai lietuvių emigrantų kultūrai ir paveldui, ši bažnyčia yra Lietuvos Vyčių organizacijos įkūrimo namai. Kažin ar XIX a. pab. – XX a. pr. iš paskutiniųjų įkūrę ir pastatę bažnyčias lietuviai emigrantai galėjo numatyti, jog po 100 metų jų palikuonys šių bažnyčių lankyti jau nebegalės…

Parengta pagal ,,The Boston Globe“, Enterprisenews.com informaciją.
,,Draugo” info.

broktonstcasimir
Sužinojus apie ketinimą uždaryti šv. Kazimiero bažnyčią, netrukus ant
šventoriaus išdygo kryžių kalnas.