WORCESTER, MA

worcesterstcasimir
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčios Worcester, MA šventoriuje birželio 28 d. per suruoštą vigiliją kalbamas rožinis. Zigmo Dabrilos nuotr.


Vyskupo sprendimas tvirtas
Janina Miliauskienė

Vietos vyskupas  Robert J. McManus nusprendė uždaryti mūsų parapiją, remiantis Vyskupijos pastoralinio planavimo komiteto patarimu. Kaip anksčiau buvo rašyta, nuo š. m. liepos 1 dienos Šv. Kazimiero parapija bus prijungta prie Šv. Jono parapijos, kuri perims visą Šv. Kazimiero parapijos turtą: pastatus, žemę, kurios yra nemažai, trijų aukštų plytinę mokyklą, pastatytą parapijiečių lėšomis, ir visa kita. Taip ir įvyko. Paliko tik vieneriems metams atidarą parapijos bažnyčią, kurioje klebonas Ričardas Jakubauskas kiekvieną sekmadienį lietuvių kalba aukos šv. Mišias.

Bažnyčios apgynimo komitetas ir parapijiečiai nepatenkinti šiuo sprendimu, ypač komitetas, kurio tikslas, kad Šv. Kazimiero parapijos bažnyčia pasiliktų atidara ir po metų. Šio tikslo komitetas siekė ir sieks.

Vigilija

Birželio 28 d., šeštadienį, 3 val. p. p. Bažnyčios apgynimo komitetas, kuriam pirmininkauja Frank Statkus, šventoriuje prie bažnyčios durų suruošė Vigiliją – susikaupimo ir maldos valandėlę. Buvo kalbamas rožinis. Paslaptis lietuvių kalba kalbėjo Česius Savickas, anglų – Ona Leasman. Giedojome giesmes vadovaujant parapijos vargonininkui David Moulton ir Irenai Markevičienei. Pabaigoje sugiedoti Lietuvos ir JAV himnai. Įspūdingai visus dalyvius, kurių buvo susirinkę apie šimtas, nuteikė šventoriuje, prie Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuopos prieš 30 metų pastatyto paminklo „Žuvusiems už Lietuvos laisvę” papėdės išdygęs „Kryžių kalnas”, kuriame buvo pristatyta 40 iš medžio padarytų įvairaus dydžio, stiliaus ir formos kryžių. Jų prasmę apibūdino komitete dirbęs Romas Jakubauskas: kaip tikintieji Lietuvoje tais sunkiais sovietų okupacijos laikais kalne prie Šiaulių statė kryžius, kuriuos naktimis atvažiavę komunistai su didžiausiomis mašinomis sunaikindavo, kitą dieną jų vietoje stovėdavo pastatyti nauji. Puošniai atrodė moterys, pasipuošusios tautiniais drabužiais, o visi dalyviai rankose su trispalvėmis vėliavėlėmis užpildė šventorių.  Saulutė šiltais spinduliais visus šildė, guodė ir nušvietė taką į bažnyčią, kurioje klebonas kun. Jakubauskas atnašavo šv. Mišias. Reikia daugiau maldų, melskimės.

Eucharistijos garbinimas

Birželio 27 d. įvyko paskutinės Eucharistijos garbinimo pamaldos, kurias turėdavome kiekvieną savaitę, trečiadienių rytais nuo 8:30–11:30 val. r., tik paskutiniu laiku buvo pakeista diena ir laikas. Į jas daugiausia atsilankydavo 10 žmonių.  Dažnai iš jų išeidama palikdavau vieną moterį ir altoriaus patarnautoją George Sopczak, o kartais tik jį vieną. Jis išbūdavo nuo jų pradžios iki pabaigos. Per paskutines, kurios dėl bažnyčios uždarymo buvo nutrauktos birželio 27 dieną, dalyvavome tik 7 moterys.

Per savaitę neturime lietuviškų šv. Mišių. Kasdien angliškos, išskyrus šeštadienio rytą ir sekmadienį, kurios būna 10 val. r. Parapijos choras per jas gražiai gieda. Ilgą laiką trečiadieniais 7:30 val. ryto būdavo anglų kalba, po jų 8 val. r. lietuvių, vėliau klebonas jas panaikino, palikdamas visą savaitę tik angliškas Mišias. Ir niekas neprotestavo.

Šie metai mums, lietuviams, ypatingi, jubiliejiniai. Švenčiame 400 metų Dievo Motinos apsireiškimo piemenėliams, ganiusiems aveles prie Šiluvos miestelio, sukaktį. Kokios gražios ir didingos iškilmės Jos garbei vyksta įvairiuose miestuose, ne tik Amerikoje, bet ir Kanadoje, Vokietijoje, Anglijoje ir kitur. Mūsų telkinyje niekas apie tai neužsiminė, o Marijos pagalba ypač reikalinga šiuo laiku, kai kovojama dėl Šv. Kazimiero parapijos ir bažnyčios uždarymo. Istorija liudija, kaip Marija yra padėjusi lietuviams kovose ir kituose pavojuose. Prašykime jos pagalbos ir šiuo laiku, kad taptume laimėtojais, o ne nugalėtaisiais.

(07-17-08)