94-tąjį kartą Lietuvos Vyčiai ruošia LIETUVIŲ DIENAS

vyciai

Lietuvos Vyčių Anthracite 144 kuopa, veikianti St. Chair, Pennsylvania, praneša, kad š. m. rugpjūčio 16–17 d. Schuylkill Shopping Mall – Center Court (Frackville, Pennsylvania) parduotuvių centre 94-tąjį kartą rengiamos Lietuvių dienos. Lankymovyciai valandos šeštadienį, rugpjūčio 16 d., nuo 11 v. r. iki 5 v. p. p. ir sekmadienį, rugpjūčio 17 d., nuo 12 v. vidurdienio iki 4 v. p. p. Laukia įvairūs laimikių traukimai, loterijos, lietuviško meno parodos.

Išskirtinė vieta bus skiriama garsiam Kryžių kalnui Lietuvoje. Bus skanaus lietuviško maisto: kugelio, bulvių ir mėsos dešrų, šaltibarščių, lašinaičių ir lapienės. Skambės daug muzikos. Visi norintys galės linksmai pašokti. Dalyvaus tautinių šokių ansamblis ,,Aušrinė” iš Philadelphia, PA, ir „Malūnas” iš Baltimore, MD. Jaunų Vyčių šokių grupė „Gintaras” iš Mahanoy City parodys visuomenei jaunimo pasiekimus. Lietuvių dainininkė Lynne Cox ir jos grupė dainuos tradicines lietuvių liaudies dainas.

Lietuvių dienos ruošiamos nuo 1914 m. Praeityje jos vyko Lakewood ir Lakeside parkuose, vėliau – Rocky Glentol, kol tie parkai buvo uždaryti. Dabar Lietuvių dienos ruošiamos Schuylkill Shopping Mall – Center Court parduotuvių centre. Per dvi dienas sulaukiama net kelių tūkstančių lankytojų.

Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į Larry Domalake tel.: (570) 874-4092 arba el. paštu: domalakes.ins@hotmail.com

Visuomenė kviečiama gausiai apsilankyti ir dalyvauti Lietuvos Vyčių ruošiamose 94-se Lietuvių dienose ir paremti šios organizacijos veiklą. Visi būsite gražiai, mielai ir draugiškai Lietuvos Vyčių priimti. Iki pasimatymo!

Onutė Klizas-Wargo

Parengė
Regina Juškaitė-Švobienė